Fleringen

Plaats
Dorp
Tubbergen
Twente
Overijssel

fleringen_c.g._de_kroesmennekes.jpg

Als katholiek dorp doen ze in Fleringen natuurlijk ook aan carnaval. Dat is in goede handen bij Carnavalsgenootschap C.G. De Kroesmennekes, die een hele reeks carnavals- en carnavalsgerelateerde evenementen organiseert.

Als katholiek dorp doen ze in Fleringen natuurlijk ook aan carnaval. Dat is in goede handen bij Carnavalsgenootschap C.G. De Kroesmennekes, die een hele reeks carnavals- en carnavalsgerelateerde evenementen organiseert.

Fleringen

Terug naar boven

Status

- Fleringen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Tubbergen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1227 GN: van Vlederingen, 1310 Vlederinghen, 1385 apud Vlederingen, 1430 Vlederingen, 1476 Vleringen, 1540 Fleringhe, 1640 Vlederinghe, 1665 Vleringen.

Naamsverklaring
Een afleiding met het suffix -ingô- van misschien vlier, Middelnederlands vlieder 'vlier (Sambucus nigra)' met als betekenis 'plaats die gekenmerkt wordt door vlier', of een afleiding van vledder 'moerassig veen, laagveen als groenland gebruikt'. Vledderinge, een voormalige havezate bij Meppel, heette in 1428 Vlederyngen. Het in 1133 vermelde Fledre (ligging onbekend, waarschijnlijk Overijssel) wordt niet langer met Fleringen geïdentificeerd.(1)

Terug naar boven

Ligging

Fleringen ligt ZO van Tubbergen, NO van Albergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Fleringen 48 huizen met 334 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen en ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Fleringen is een klein dorp met een compacte dorpskern, maar met een groot buitengebied. Als dorp en tot voor kort parochie is het nog jong; tot halverwege de 20e eeuw is het nog een buurtschap met louter verspreide bebouwing, die kerkelijk onder de omliggende buurdorpen Tubbergen, Albergen, Reutum en Weerselo valt. De Tubbergse kapelaan Overmars oppert in 1919 om voor de toen toch al 565 personen tellende gemeenschap tot de oprichting van een eigen parochie te komen. Maar Mgr. Wetering vindt de gemeenschap daar te klein voor. Vervolgens heeft een religieuze orde moeite gedaan om in Fleringen een klooster annex kapel te stichten. Ook dit plan krijgt geen goedkeuring.

Het wordt echt problematisch als aan de gelovigen van Fleringen op een gegeven moment niet voldoende mogelijkheden meer worden geboden voor het pachten van zitplaatsen in de kerkbanken van de hierboven reeds genoemde omliggende parochies. Er volgen weer verschillende verzoeken richting het Bisdom om tot een parochie te mogen komen. In 1945 neemt een actiecomité contact op met deken v.d. Waarden van Almelo. Dit keer met succes. In 1946 wordt pastoor Bodde door Kardinaal De Jong belast met de oprichting van de parochie.

Op 3 juni 1946 wordt in café Fox een eerste vergadering gehouden met een aantal beoogde parochianen, ter kennismaking en om enkele kwesties te bespreken. Men besluit naar grond uit te zien voor de beoogde kerk, te proberen een noodkerk te krijgen en ook de parochiegrenzen worden vastgesteld. Ook de naam voor de parochie Fleringen wordt vastgesteld; Onbevlekt Hart van Maria. Op 16 juli 1948 wordt de parochie officieel opgericht. Op die datum wordt ook de noodkerk in gebruik genomen. Er wordt ook een noodkerkhof gerealiseerd, op grond van J. Oude Lenferink.

De bouw van de kerk laat nog 'even' op zich wachten. De eerste steen wordt op 5 april 1959 gelegd door Mgr. Hendriksen. De inzet en doorzettingsvermogen van 80 tot 90 gezinnen hebben de realisatie van de nieuwe kerk mogelijk gemaakt. Op enig moment ontstaat er een cluster Fleringen, Albergen en Mariaparochie / Harbrinkhoek, ook wel FLAM genaamd. De samenwerking van de parochies van de gemeente Tubbergen en de parochie Vriezenveen leidt vervolgens in 2002 tot het parochieverband Tubbergen. In 2010 zijn de 9 geloofsgemeenschappen gefuseerd tot de H. Pancratius parochie (welker site ook de bron is van het voorgaande betoog).

In 2015 wordt bekend gemaakt dat de kerk mogelijk "binnen 5 tot 10 jaar zal moeten sluiten", omdat de onderhoudskosten van de kerk niet meer in verhouding staan tot het kerkbezoek, dat terugloopt door met name ontkerkelijking, de terugloop van het aantal geboorten en de toenemende vergrijzing. Die laatste twee ontwikkelingen hebben overigens ook hun weerslag op Fleringen in bredere zin; zo staat ook het nieuwbouwplan De Scholt II 'in de ijskast'.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Fleringen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Fleringen heeft 11 rijksmonumenten, zijnde een terrein met 3 prehistorische grafheuvels, de Gröbbemolen, de Rikmansbrug uit 1887 bij Putmansweg 24, en 8 rijksmonumenten betrekking hebbend op Landgoed Herinckhave (Herinckhaveweg 2 t/m 8). Eén daarvan is watermolen Herinckhave (met als functie korenmolen). De molen is eigendom van de Overijsselse Kastelenstichting, die hem in de zomermaanden 1x per maand openstelt voor bezichtiging.

- RK kerk Onbevlekt Hart van Maria uit 1960. Zie daarvoor verder bij Geschiedenis.

- De Gröbbemolen, ook wel Fleringer Molen of Molen van Frielink, dateert uit 1846.

- De Kroezeboom op de Fleringer Es is een van de oudste en bekendste bomen van ons land, met een omvang van liefst 725 cm. Men vermoedt dat de boom uit de 16e eeuw dateert, en dat hij is aangeplant als 'loakboom' of markeboom, oftewel als markeringspunt op de destijds gemeenschappelijke essen, van waaruit de akkers verdeeld konden worden.

- In 1944 is bij de Kroezeboom een open houten kapelletje met vakwerkmuren gebouwd. Voorheen hebben er diverse andere kapelletjes gestaan. Voor nadere informatie zie de link bij de Kroezeboom.

- Wegkapel aan de Hekkertsweg.

- Gevelstenen in Fleringen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Het doel van Carnavalsgenootschap C.G. De Kroesmennekes is om samen met de leden en vrijwilligers een significante bijdrage te leveren aan het leefgenot in en rond het dorp Fleringen. Dat doen ze o.a. door het organiseren van een opkomst- en afgangsavond van Prins en Adjudant, gala-avonden, een Dansmarieke concours, een carnavalsoptocht, een carnavalsmis, opening residenties, medewerkersslotavond etc. Verder bezoeken ze diverse carnavalsactiviteiten rond Fleringen, zoals Gala-avonden, optochten en recepties. En ze streven naar een goede samenwerking met de andere verenigingen in het dorp, waarbij ze die waar nodig en mogelijk ondersteunen met hand- en spandiensten. Andersom leveren de andere verenigingen ook hun bijdragen aan het carnaval zoals muziek, zang en buuts.

- Jaarlijks in het laatste weekend van maart is er de Radio PCF (Piraten Combinatie Fleringen) Beachparty.

- Kroezeboomfeesten (weekend na Hemelvaart).

- Toneelgroep Fleringen brengt al meer dan 50 jaar Twents toneel. Jaarlijks brengen ze in november een nieuw stuk op de planken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- NW van het dorp ligt de Fleringer es. NO van dorp lag de Fleringer Heide, vóór WO II daadwerkelijk nog een groot heidegebied. Daar is nu nog maar een heel klein stukje van over. Het gebied is grotendeels ontgonnen tot landbouwgrond. ZW van het dorp ligt het Fleringerveld.

- Ruiterroute Fleringen.

- Het Groot Twentsch Maïsdoolhof in Fleringen is uniek in de regio. Het doolhof is uitgezet op ca. 4 ha maïsveld, dat zijn ruim 5 aaneengesloten voetbalvelden! De kronkelige paden leiden je door het maïsveld. Doordat je niet boven de maïsplanten uit kunt kijken verandert dit maïsveld in een uitdagend avontuur voor jong en ouder. Ga op zoek naar de reusachtige uitkijktoren die in het midden van het maïsdoolhof staat. Heb je deze bereikt? Maak je dan klaar voor de terugweg, want dit is een andere route! Tijdens de zoektocht naar de uitkijktoren kan er ook een speurtocht worden gespeeld, die aansluit op het thema van het maïsdoolhof. Na de zoek- en speurtocht kun je lekker uitrusten op het terras, waar versnaperingen te verkrijgen zijn. Er is ook een grote speelweide met onder andere zandbakken, een voetbalveldje, een maïszwembad en een traptrekkerracebaan. Het Groot Twentsch Maïsdoolhof is er van begin juli tot begin oktober. Voor openingsdagen en -tijden zie de link.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Fleringen.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Fleringen op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Fleringen is opgericht in 1985 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een alom gerespecteerde belangenbehartiger van het dorp en zijn inwoners.

- Kulturhus: - In 2010 is Kulturhus De Spil gerealiseerd. Ca. 100 vrijwilligers dragen zorg voor de kantinediensten en voor het binnen- en buitenonderhoud.

- Onderwijs: - Basisschool Heilig Hart. - De KinderKroon Fleringen biedt op 1 locatie (in Kulturhus De Spil, naast de basisschool) Kinderdagopvang, Peuteropvang en Buitenschoolse opvang (BSO). De Harlekijn is de kinderdagopvang-groep voor 0- tot 4-jarigen. De Regenboog is de peutergroep voor 2- en 3- jarigen. In zowel De Harlekijn als De Regenboog wordt gewerkt met het VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie). De Hofnar is de buitenschoolse opvanggroep (BSO).

- Muziek: - Fanfare Levenslust is opgericht in 1926. Ze repeteren op maandagavond in Café-restaurant De Molen. - Koor Belcanto repeteert op dinsdagavond in De Spil. Je bent altijd welkom om enkele repetities te komen luisteren, je een beeld te vormen en wellcht al mee te doen om te zien of het wellicht ook iets voor jou is.

- Sport: - Voetbalvereniging VC Fleringen is opgericht in 1968. - Volleybalvereniging Kuipers Flevoll is opgericht in 1975 door de toenmalige pastoor van het dorp Hein Hemmink. Door de nieuwbouw van een gymzaaltje bij de basisschool werd binnensport ook in Fleringen mogelijk. De eerste jaren wordt er alleen op recreatief niveau gevolleybald. Vanaf seizoen 1979-1980 wordt er deelgenomen aan de Nevobo-competitie. Het gymzaaltje wordt al snel te klein en te laag voor het niveau van met name Dames 1, waardoor moet worden uitgeweken naar andere sporthallen in Weerselo en Albergen. Belangrijk voor de vereniging was dan ook de nieuwbouw van De Spil in 2010, waardoor de gehele vereniging voor trainingen en wedstrijden sindsdien gebruik kan maken van dezelfde accommodatie. Kampioenschappen maar ook de niet te vermijden degradaties vallen de vereninging ten deel. Bij het 40-jarig jubileum in 2015 kon worden teruggekeken op een bloeiende vereniging. De ruim 100 leden zijn trots op het niveau waarop gespeeld wordt. Hun doel is prestatiebewust bezig te zijn met de talenten en mogelijkheden die ze hebben, waarbij het plezier en de gezelligheid zeker niet worden vergeten.

- Duurzaamheid: - Stichting Duurzaam Fleringen heeft als doel het initiëren en uitvoeren van activiteiten en projecten die bijdragen tot een ecologisch, economisch en sociaal duurzame dorpsgemeenschap. De stichting werkt met name aan de projecten zonnepanelen, CO2-neutraal Kulturhus, restwarmte gebruik biovergisting en elektrische deelauto.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ondernemersvereniging Albergen en Fleringen.

Reactie toevoegen