kromme_rijnstreek_kaart_integrale_gebiedsaanpak_kromme_rijnstreek.jpg

Kaart van de Kromme Rijnstreek, uit de Integrale visie en gebiedsprogramma 'De kracht en pracht van de Kromme Rijnstreek' (2007) (© Provincie Utrecht)

Kaart van de Kromme Rijnstreek, uit de Integrale visie en gebiedsprogramma 'De kracht en pracht van de Kromme Rijnstreek' (2007) (© Provincie Utrecht)