bartlehiem_collage.jpg

Bartlehiem is een buurtschap in de provincie Fryslân in grotendeels gem. Tytsjerksteradiel, deels gem. Noardeast-Fryslân, deels gem. Leeuwarden. De buurtschap valt grotendeels onder het dorp Wyns, deels onder het dorp Wânswert, deels onder het dorp Stiens

Bartlehiem is een buurtschap in de provincie Fryslân in grotendeels gem. Tytsjerksteradiel, deels gem. Noardeast-Fryslân, deels gem. Leeuwarden. De buurtschap valt grotendeels onder het dorp Wyns, deels onder het dorp Wânswert, deels onder het dorp Stiens