Enschede

Plaats
Stad en gemeente
Enschede
Twente
Overijssel

gemeente_enschede_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Enschede anno ca. 1870, kaart J. Kuijper. Op deze kaart is goed te zien dat, zoals bij veel steden, ook de gemeente en stad Enschede oorspronkelijk niet veel meer was dan wat we nu het centrum noemen. (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Enschede anno ca. 1870, kaart J. Kuijper. Op deze kaart is goed te zien dat, zoals bij veel steden, ook de gemeente en stad Enschede oorspronkelijk niet veel meer was dan wat we nu het centrum noemen. (collectie www.atlasenkaart.nl)

Enschede

Terug naar boven

Status

- Enschede is een stad en gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Twente.

- De gemeente Enschede is per 1-5-1934 vergroot met de gemeente Lonneker. Een uitvoerige motivatie omtrent deze herindeling kun je lezen in de Memorie van antwoord = toelichting van de minister waarom hij een samenvoeging van de gemeente Lonneker met de gemeente Enschede wenselijk vindt. Een grenscorrectie, met handhaving van de gemeente Lonneker, die door sommigen werd bepleit, zou van de gemeente Lonneker zo'n smalle 'schil' om de vergrote stad overlaten, dat dat niet levensvatbaar werd geacht.

- Onder de gemeente Enschede vallen naast de gelijknamige stad en hoofdplaats verder nog de dorpen Boekelo, Glanerbrug, Lonneker en Usselo en de buurtschap Broekheurne, een deel van de buurtschap Driene (dit deel valt onder Lonneker), de buurtschap Rutbeek (valt onder Usselo) en het grootste deel van de buurtschap Twekkelo. Deze dorpen en buurtschappen hebben destijds (jaren zeventig) geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek gekregen, postaal gezien en voor de gemeentelijke basisregistraties (BAG) liggen deze plaatsen daarom 'in' Enschede. In totaal zijn dit 1 stad, 4 dorpen en 4 buurtschappen.

- Het CBS betitelt het buitengebied van Boekelo als buurtschap Goorseveld (wijk 9, buurt 97) met ca. 1.400 hectare en 900 inwoners, maar in de provincie-atlas Overijssel (1) wordt deze niet vermeld, dus of dit in de praktijk ook zo beleefd wordt, is de vraag. Deze atlas noemt Dolphia, gelegen tussen Glanerbrug en Enschede, wel een buurtschap (volgens diverse publicaties valt dat onder Glanerbrug), maar door alle nieuwbouw in dat gebied krijgt het tegenwoordig meer de gedaante van een wijk.

- Onder de stad Enschede vallen ook de buurtschappen Broekheurne en Twekkelo (deels).

- Wapen van de gemeente Enschede.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Enschede.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Enschedé, met de klemtoon op de eerste lettergreep.

In het Nedersaksisch
Eanske. De reiziger Harm Boom, die ook Enschede bezocht rond 1840, vermeldt de plaatselijke uitspraak Anze.

Oudere vermeldingen
1118 vervalst? kopie 13e eeuw Aneschedhe, 1119 Anneschethe, 1188 Goderd de Enschede, 1280 Enscede, 1395-1396 Entscede, 1552 Endschede, 1646, 1655 en 1748 Endscheide, 1665 Enschede, 1709 Enskedee. In het taalkundige en historisch-geografische boek “Notitia Germaniae Inferioris” (Menzonis Alting, 1697) vinden we (uit het Latijn, vrij vertaald): “Enze wordt in Utrechtse Perkamenten ook Anze genoemd. Het is een stadje met een grondgebied dat zich uitstrekt tot aan de gemeenschappelijke grenzen van de Bisdommen Utrecht en Munster. Vandaar ook dat de naam Enschede, die het stadje nu draagt, heel goed en zuiver gekozen is”. In de 18e eeuw gebruikten de secretarissen van het Stadsgericht en die van het Landgericht steeds de naam Eindscheide of Eijndscheijde.

Naamsverklaring
- Ane-, Anne- heeft men opgevat als misschien 'aan de', maar dat wordt betwijfeld; schede betekent letterlijk 'scheiding', bijvoorbeeld een waterscheiding, een grens of zelfs een heuvelrug. In de 17e eeuw werd de naam verklaard als Eindscheiding, hetgeen ook al in de spelling tot uitdrukking kwam, bijvoorbeeld 1395 Entscede, 1552 Endschede, 1716 Endscheide. Uit de Franse tijd dateert de uitspraak Enschedé (vóór 1700 in Holland reeds Enskedee), wellicht gehandhaafd ter vermijding van associaties met het woord schede. De plaatselijke uitspraak plaatst de klemtoon op de eerste lettergreep. (2)
- Anderen denken aan een verklaring ‘aan de Es’ (naar het uitgebreide essencomplex aan de oostkant van de stad).

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Enschede ligt in het O van Twente, ZO en O van Hengelo. In het O grenst de gemeente aan Duitsland (Gronau). De hoofdplaats Enschede ligt centraal in de gemeente; door de gemeente loopt de A35, centraal tot Z en van W naar O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Enschede, die dan nog slechts de stad omvat, 481 huizen met 3.721 inwoners. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 71.000 huizen met ca. 159.000 inwoners, waarvan ca. 65.500 huizen en ca. 144.000 inwoners in de stad (dit is exclusief de aantallen voor de dorpen die postaal gezien 'in' Enschede liggen: Boekelo, Glanerbrug, Lonneker en Usselo), die daarmee de grootste stad van Overijssel is (op de 2e plaats staat de stad Zwolle).

Terug naar boven

Geschiedenis

Enschede krijgt al in 1325 stadsrechten, maar komt pas na 1830 echt tot ontwikkeling door de textielnijverheid.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad en gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- De Canon van Enschede omvat de geschiedenis van deze stad in 43 zogeheten 'vensters', oftewel markante gebeurtenissen uit de geschiedenis van de stad.

- Ben je nieuwsgierig naar het wel en wee van je voorouders? Wil je meer weten over de geschiedenis van de gemeente of haar kernen? Dan ben je bij Stadsarchief Enschede aan het juiste adres. Het stadsarchief beschikt over 4,5 kilometer archieven, collecties en foto's, over de stad en de dorpen Lonneker, Glanerbrug, Boekelo en Usselo. Een groot deel van dit materiaal is toegankelijk via de website van het stadsarchief, dat gevestigd is in het Enschedese stadhuis.

- Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) houdt zich bezig met de cultuurhistorie van de gehele gemeente Enschede, d.w.z. de gelijknamige stad plus de omliggende dorpen Lonneker, Glanerbrug, Boekelo en Usselo. De SHSEL is opgericht in 1968. De stichting kent 2.100 contribuanten/abonnees van hun kwartaalblad ’n Sliepsteen, die in de praktijk worden gezien als leden van een vereniging. Een 60-tal ‘leden’ is actief in de verschillende werkgroepen. Nieuwsbrief ’n Hoesbreef wordt van september tot mei gratis toegestuurd aan iedereen die heeft aangegeven de Hoesbreef digitaal te willen ontvangen. In de Hoesbreef staat nieuws op cultuurhistorisch gebied van de gemeente en haar kernen. Je vindt er ook verslagen van de activiteiten van de werkgroepen van de SHSEL. Tevens worden er bijeenkomsten e.a. activiteiten in aangekondigd.

In 2018 heeft de SHSEL de SHSEL-Erfgoedprijs ingesteld. Deze geldprijs bedraagt 500 euro en wordt elke twee jaar uitgereikt. De eerste SHSEL-erfgoedprijs, in 2018 dus, is toegekend aan het project "De Gouden Bocht van Enschede", van Bijont. "De grote kracht van het project zit in het creëren van een aantrekkelijke uitstraling naar de (nabije) omgeving van de Ripperdastraat, door gebruikmaking van het aanwezige historische potentieel van de jugendstil panden. Door de situering van de panden aan een drukke verkeersader wordt veel publiek bereikt en worden de vele passanten geconfronteerd met hoe mooi erfgoed in Enschede zou kunnen zijn. De commissie huldigt daarbij de opvatting, dat de stad een levend organisme is, waarin burgers zich thuis moeten kunnen voelen, mede door de aanwezigheid van situaties en objecten met historie die de identiteit van hun woonplaats benadrukken. Bijont levert hier een stevige positieve bijdrage aan. Wel jammer, dat niet alle glas-in-loodramen bewaard zijn gebleven. Ook toont Bijont met dit project aan dat erfgoed en commercieel bouwen goed samen kunnen gaan. Alles overziend: Bijont laat met dit bouwproject zien hoe goed verleden en heden gecombineerd kunnen worden met het oog op de toekomst en is daarmee een terechte winnaar. Alle reden om Bijont door het toekennen van de SHSEL-Erfgoedprijs te stimuleren om op de ingeslagen weg verder te gaan." Aldus de Commissie van Voordracht als motivering van haar keuze.

- De Achteruitkijkspiegel is een site over de geschiedenis van Enschede, waar lezers worden uitgenodigd te reageren en ook zelf bijdragen te plaatsen.

- Forum over de geschiedenis van Enschede.

- Artikel over de ruimtelijke ontwikkeling van Enschede.

- Beschrijving van de grote stadsbrand van 1862 door Egbert van de Haar.

- Lijst van boeken e.d. over de geschiedenis van Enschede (even scrollen op de pagina), aanwezig en in te zien in het Twents Streekarchief te Delden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Een fietsstad maak je niet alleen. De gemeente zorgt voor goede fietsvoorzieningen. Andere organisaties dragen bij. Winkeliers en horeca-ondernemers bieden beloningen en prijzen aan. De politie pakt fietsdiefstal aan. En de regio versterkt samen met het bedrijfsleven de fietscultuur. Zo wordt fietsen dé manier om je te verplaatsen in de stad. En is Enschede in 2020 een echte Fietsstad!" Aldus de gemeente op haar site Enschede Fietsstad, waar je alle plannen en acties vindt in dit kader. Een van de innovaties in dit kader is de begin 2018 geïntroduceerde SMART Groen app. Deze app leert je fietsgedrag kennen en zorgt er daardoor voor dat je eerder groen licht krijgt. Hoe het werkt kun je lezen onder de link. Zie ook het filmpje over de SMART Groen app.

- Op 13 mei 2000 vond de vuurwerkramp plaats in Enschede. Meer dan 40 hectare stad werd volledig verwoest. Het menselijk leed en de materiële schade waren niet te overzien. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de wederopbouw van de getroffen wijk Roombeek. De vernieuwing van de wijk is in 2010 voltooid. De voormalige Grolsch-brouwerij in Roombeek is onder de naam Brouwhuis in 2013 herbestemd als woon- en werklocatie.

- Watervisie Enschede 2013-2025.

- Coalitieakkoord Enschede 2014-2018.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Enschede heeft als stad 60 rijksmonumenten. Voor de rest van de gemeente zie verder bij de dorpen. Verder heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kennelijk nog 15 rijksmonumenten als gelegen te Esmarke gekwalificeerd, hoewel dat volgens ons tegenwoordig allang geen plaatsnaam meer is.

- Enschede heeft 155 gemeentelijke monumenten.

- Mariakapel.

- Oosterkerk (Oostburgweg).

- Gevelstenen in Enschede.

- In museum TwentseWelle wordt het verhaal verteld over hoe de mens de streek Twente, net na de laatste ijstijd betrad en hier zich vestigde. De natuur, de jacht, het verzamelen, de landbouw, de ontwikkeling van land naar stad en streek, de opkomst van de industrie, arbeid, innovatie, techniek en samenleving zijn hierin de belangrijkste onderwerpen.

- Rijksmuseum Twenthe heeft een gevarieerde collectie beeldende kunst en kunstnijverheid vanaf de middeleeuwen tot heden.

- In de 'Spoorzone' staan replica's van de zogeheten wigboldpalen (grenspalen). Met deze in 2008 geplaatste wigboldpalen wordt de voormalige grens van het stadsgericht Enschede (vanaf 1818 tot 1884 gemeentegrens tussen deze stad en Lonneker) aangegeven. - Fotoverslag van een 'loakgang' langs de wigboldpalen Enschede-Lonneker (= officieel een inspectie van de grensscheiding, tegenwoordig eerder een tocht langs de grensstenen).

- De digitale Architectuurgids van de gemeente Enschede bevat 300 objecten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en monumenten. Je kunt een object vinden via een kaart, in de lijst met objecten of via de zoekfunctie rechtsboven in de pagina.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Booster Festival (op een zaterdag begin april) is een Muzikantendag, Conferentie en Showcasefestival, waarin muzikaal talent uit de regio een podium, kennis en netwerk krijgt aangeboden. Voor de muzikantendag, conferentie en netwerkdiner geldt een entreeprijs. Het showcasefestival is gratis toegankelijk.

- De Enschede Marathon (op een zondag eind april) is er al sinds 1947 en is daarmee de oudste marathon van Nederland. Dit internationale topsportevenement trekt ca. 9.000 deelnemers. Naast de marathon (42,195 km) kun je ook kiezen voor de afsfanden 21, 10 en 5 km. Daarnaast is er ook een KidsRun van 1 km. Deelnemers en bezoekers genieten van de spannende wedstrijden bij zowel de vrouwen als de mannen. Maar ook de recreant is bij de Enschede Marathon belangrijk. Qua faciliteiten en parcours doen ze er alles aan om de deelnemers en het publiek een onvergetelijke sportieve dag te bezorgen. Gedurende het hele jaar is het marathonbureau bezig met de organisatie, ondersteund door een vaste groep sectorhoofden en commissieleden. Op de dag zelf zetten meer dan 1000 vrijwilligers zich in om alles op rolletjes te laten lopen. Voor een indruk van hoe het er hier aan toegaat, zie het filmpje Sfeerverslag Enschede Marathon 2016.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Grensstenen vertellen vaak een mooi verhaal. Over het gebied waar ze staan, over de mensen die ze scheidden of verbonden. Fietsroute ‘Poal tot Poal’ voert langs een twintigtal van deze stenen op de grens tussen Enschede en Münsterland. Met onderweg informatie over de geschiedenis van de grens. De route bestaat uit fietspaden, (harde) zandwegen/paadjes en asfaltwegen. In de winter kunnen sommige paden modderig zijn. Startpunt is bij de Twistveenweg/Weustinkhoekweg in buurtschap Broekheurne. Hier kun je met de auto komen en parkeren. Eindpunt is Hotel Driland bij Overdinkel, waar je ook kunt parkeren en de route eventueel in omgekeerde volgorde kunt fietsen.

- Jazzpodium De Tor profileert zich als "het oudste en misschien wel beste Jazzpodium van Noord- en Oost Nederland".

- Projectsite herinrichting landelijk gebied Enschede-Zuid.

- Het Kristalbad is een gebied van 40 hectare tussen Enschede en Hengelo, dat de afgelopen jaren is ingericht voor waterberging in combinatie met natuur. Het gebied dient als wateropslag bij hoosbuien. Hier wordt het water van het hoger gelegen Enschede opgevangen en daardoor houden de Hengeloërs droge voeten. Het watergebied zorgt ook voor nazuivering, na de Enschedese waterzuivering. De natuur varieert van bos, via struiken, riet en ruig grasland tot open water. Het Kristalbad functioneert als een ecologische verbindingszone door de Twentse stedenband, maar ook als wandelgebied voor de inwoners van de genoemde steden. Het Kristalbad biedt ruimte voor de berging van 187.000 m3 water.

- In het oude koetshuis van Landgoed Hof Espelo (niet te verwarren met de buurtschap Espelo bij Holten) vind je het Bezoekerscentrum Koetshuis Hof Espelo. Wandelaars en fietsers kunnen hier terecht voor achtergronden, exposities, excursies en informatie over de natuurgebieden rondom Enschede.

Terug naar boven

Beeld

- De site Enschede in ansichten bevat ca. 3.000 ansichtkaarten van de stad en de dorpen in de gemeente.

- Filmpje over synagoge door John M. Pieper.

- Filmpje over de monumentale Jacobus de Meerdere-kruiskerk door John M. Pieper.

- Filmpje over Expositie Gerard de Lairesse door John M. Pieper.

- Filmpje over het Volkspark door John M. Pieper.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Enschede (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Enschede.

- Algemeen: - Enschede-Stad is een zeer informatieve site over deze stad, met o.a. geschiedenis, beschrijvingen van de tientallen wijken, honderden foto's, bouwprojecten, reportages en een actief forum.

- Muziek: - Als het symfonieorkest voor Overijssel staat het in 1933 opgerichte Orkest van het Oosten midden in de Overijsselse samenleving. Het orkest maakt hoogwaardige klassieke muziek voor iedereen en brengt mensen met elkaar én met muziek in verbinding. Daarnaast is het orkest een enthousiaste en professionele begeleider van koren en opera en onderneemt het tal van initiatieven voor muziekeducatie. Zo draagt het Orkest van het Oosten bij aan de kwaliteit van leven en van het vestigingsklimaat in Overijssel.

- "Heb je twijfels of dat instrument, waar je al maanden aan loopt te denken, echt iets voor je is? Wil je graag leren spelen of zingen, maar ben je benieuwd hoe een muziekles nu eigenlijk precies verloopt? Vraag dan een geheel vrijblijvende proefles aan bij muziekschool De Muziekwereld, met vestigingen in Noord Deurningen en Enschede. Een proefles kun je zien als je allereerste muziekles. Naast dat je kennismaakt met je docent leer je dus ook al je instrument bespelen. De proefles wordt afgestemd op jouw niveau, dus als je een beginner bent leer je je instrument goed vasthouden en de eerste noten maken, ben je een gevorderde leerling bekijken we wat je niveau is en wat we voor jou kunnen betekenen. Onze docenten zijn allemaal conservatorium geschoold met een specialisatie in muziekeducatie. Bij ons staat een goede kwalitatieve les, die op de leerling is aangepast, op de eerste plaats. Onze docenten zijn nog studerend of net afgestudeerd en zijn daarom ook goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van lesmethodes."

- Sport: - Vereniging Rekreatie Sport Twente doet aan hardlopen, Nordick Walken en zaalsport. Het sociale aspect van het samen sporten vinden ze ook belangrijk. Ook zijn er regelmatig activiteiten buiten de vaste trainingstijden. Je kunt evt. 3x vrijblijvend gratis meedoen alvorens lid te worden. Ze trainen op zaterdagochtend op het Buurserzand en op woensdagavond op de Universiteit Twente. Ook organiseren ze 2x per jaar de in de regio bekende Bommelasloop over het Buurserzand.

- Zorg: - In bezoekerscentrum ‘Koetshuis Hof Espelo’ direct N van de stad Enschede zijn deelnemers 2 dagen per week in het landschap aan de slag. Er wordt gesnoeid, jonge boompjes weggehaald, dennen getrokken en andere groene werkzaamheden uitgevoerd. Deze daginvulling draagt zichtbaar bij aan de gezondheid en de geluksbeleving van de deelnemers. Door het grote succes is in april 2019 besloten deze voorziening structureel aan te bieden. Zorgend landschap ‘Hof Espelo’ is een waardevol initiatief. Deelnemers gaan gedurende een dag of meerdere dagen naar Hof Espelo waar ze onder professionele zorg- en natuurbegeleiding samen met vrijwilligers groene werkzaamheden uitvoeren in en rond het natuurterrein. En hoewel productie daarbij niet het hoofddoel is, wordt er toch daadwerkelijk het nodige gedaan. Een voorbeeld is het opschonen van een heidegebied. Dit is nuttig werk waar Landschap Overijssel blij mee is. Landschap Overijssel en Carintreggeland werken binnen dit zorg- en natuurtraject samen. Er is een duidelijke win-win situatie voor enerzijds de deelnemers en anderzijds het landschap. Dagvoorzieningsdeelnemers van Carintreggeland hebben een actieve daginvulling en dragen met extra handen voor de natuur bij aan het landschap. (bron: Landschap Overijssel, 11-4-2019)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Enschede RK.

Reactie toevoegen