Ens

Plaats
Dorp
Noordoostpolder
Flevoland

ens_plaatsnaambord_kopie.jpg

Ens is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

Ens is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

ens_gm_hervormde_kerk_2.jpg

De voormalige Hervormde kerk uit 1953 (Kerkplein 30) is ontworpen door architect Chr. Nielsen uit Amsterdam. In samenwerking met kunstenaar Berend Hendriks voorzag hij de kerk van de nodige kunst, onder andere de zaaier van mozaïekstenen op de buitenmuur.

De voormalige Hervormde kerk uit 1953 (Kerkplein 30) is ontworpen door architect Chr. Nielsen uit Amsterdam. In samenwerking met kunstenaar Berend Hendriks voorzag hij de kerk van de nodige kunst, onder andere de zaaier van mozaïekstenen op de buitenmuur.

ens_gm_hervormde_kerk_1.jpg

Gitta Montanus en Maarten Heijenk hebben de Hervormde kerk van Ens in 2006 gekocht en verbouwd tot woning. Dat was een megaklus. Maar toen het klaar was wilden ze toch graag weer een dergelijke klus gaan oppakken dus toen hebben ze hem weer te koop gezet.

Gitta Montanus en Maarten Heijenk hebben de Hervormde kerk van Ens in 2006 gekocht en verbouwd tot woning. Dat was een megaklus. Maar toen het klaar was wilden ze toch graag weer een dergelijke klus gaan oppakken dus toen hebben ze hem weer te koop gezet.

ens_gm_kerkplein_32_bijgebouw_kerk.jpg

De hierboven afgebeelde voormalige Hervormde kerk van Ens is een gemeentelijk monument. Dit ernaast gelegen kerkelijke bijgebouw op nr. 32 (een blok van 3 woonhuisjes) is eveneens een gemeentelijk monument.

De hierboven afgebeelde voormalige Hervormde kerk van Ens is een gemeentelijk monument. Dit ernaast gelegen kerkelijke bijgebouw op nr. 32 (een blok van 3 woonhuisjes) is eveneens een gemeentelijk monument.

ens_gm_kerkplein_20_woonhuis.jpg

De eensgezinswoningen op Kerkstraat 2 t/m 28 in Ens zijn allemaal gemeentelijke monumenten, zoals dit pand op nr. 20.

De eensgezinswoningen op Kerkstraat 2 t/m 28 in Ens zijn allemaal gemeentelijke monumenten, zoals dit pand op nr. 20.

Ens nieuwe Ramspolbrug (Kopie).jpg

Ens, de revolutionaire, in november 2012 in gebruik genomen nieuwe Ramspolbrug. Waarom deze brug zo revolutionair is, kun je lezen in het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Ens, de revolutionaire, in november 2012 in gebruik genomen nieuwe Ramspolbrug. Waarom deze brug zo revolutionair is, kun je lezen in het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

ens_aki_kruisstraat_1.jpg

In de achtertuin van Frans Pol aan de Kruisstraat 1 in Ens staat een AKI met hek, oftewel een Automatische Knipperlicht Installatie. Uniek voor de polder en een privétuin, en überhaupt zeldzaam aan het worden in ons land. (© Google)

In de achtertuin van Frans Pol aan de Kruisstraat 1 in Ens staat een AKI met hek, oftewel een Automatische Knipperlicht Installatie. Uniek voor de polder en een privétuin, en überhaupt zeldzaam aan het worden in ons land. (© Google)

Ens

Terug naar boven

Status

- Ens is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

- Tot 2009 viel onder Ens voor de postadressen ook het buurdorpje Schokland. Sinds 2009 is Schokland een aparte 'erkende woonplaats' in de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en met een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek.

- Ens heeft relatief veel kassen en is dan ook uitgeroepen tot 'Bloemendorp'.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
793 kopie begin of midden 10e eeuw Enedseae, midden 12e eeuw Endesle l. Endese(?), 1335 in Ense.

Naamsverklaring
- Het huidige dorp ontleent zijn naam aan de verdwenen gelijknamige plaats op het voormalige eiland Schokland. De verklaring dat deze plaats vernoemd zou zijn naar Gerrit Entszoon, inwoner van Enkhuizen en in 1470 eigenaar van de heerlijkheid, is niet correct. Enedseae betekent 'eendenzee'. De identificatie van Endesle is onzeker.(1) Deze 'Eendenzee' was een stukje Zuiderzee tussen Schokland en Campen (Kampen). Op oude kaarten staat de naam Eendenzee ter plekke vermeld. Het wapen van Ens (o.a. 3 eenden bevattend) verwijst ook naar deze Eendenzee.

- "De naam Ens bestaat al meer dan 1200 jaar. Sinds 793 na Christus is er steeds een dorp met deze naam geweest. Het was bijvoorbeeld de benaming voor de zuidelijke punt van het voormalig eiland Schokland. In latere jaren werd de Molen- of Middelbuurt op Schokland ook zo genoemd. Vandaar dat er diverse straten in het huidige dorp naar belangrijke personen uit die tijd vernoemd zijn. Enkele voorbeelden: Petrus Aemilius (predikant in 1598), E.P. Seidel (burgemeester van 1806 tot 1811), G.J. Gillot (idem), Doorenweerd (van 1767 tot 1832 pastoor), en Anthony Colijn (lichtwachter).

Over de oorsprong van de plaatsnaam is het volgende bekend: in het ethymologisch woordenboek staat achter de naam ‘Enedseae’ de beschrijving van het woord ‘eend’. Enedseae betekend eendenzee, afgeleid van het Germaanse anud-saiwa (eend-zee), en is de vroegst bekende naam van het voormalige eiland Ens. Het latere Schokland dat nu verdroogd in de Noordoostpolder ligt. Een oorkonde uit 793 maakt er voor het eerst melding van. Een uit 1150 daterend register noemt het ‘Endesle’. Tenslotte komt in 1302 ‘Enesce’ en in 1324 ‘Enze’ voor.

Op een oorkonde uit 793 wordt de naam Enedseae dus reeds genoemd. Door geologisch onderzoek kon een reconstructie gemaakt worden van het IJsselmeer rond 800, dat toen veranderde van zoetwater veenmeer tot brakwaterlagune. Door een toenemende invloed van de Noordzee werden zeegaten en geulen groter. Steeds meer veengronden rond het veenmeer werden weggeslagen. Een centraal gelegen groot eiland, waar Schokland en Urk later van resteerden, was zuidoostelijk door een veenrug met het hoge land verbonden. Die verbinding werd doorsneden door de oude loop van de IJssel ten zuiden van het huidige Schokland. Bewoning schijnt er toen niet te zijn geweest, want alle archeologische vondsten uit de Noordoostpolder dateren van vóór de 4e of na de 8e eeuw.

Terug naar de oorkonde. In de latijnse tekst wordt geen melding gemaakt van een eiland of plaats maar wel van een grens, ‘Land dat zich uitstrekte van Berilsi tot onder de grens met Enedseae’. Die grens was waarschijnlijk de oude IJsselloop, dat wat er boven lag was Enedseae. ‘Berilsi’ is de naam van een verdronken nederzetting die men lokaliseert in het ‘Seaeuuald’ of ‘Suifterbant’, een zompig bos gelegen tussen Enedseae en ‘Thornspiick’, het latere Elburg. Urk, de op het eiland gelegen hoge keileembult, werd pas later (966) een zelfstandig eiland, vernoemd naar z’n kenmerk de ‘Ork’. Een naam waarin men een duistere prehistorische betekenis vermoed. Het bij het hoge land gelegen deel bleef Enedseae of Ens heten. Na 1000 werden beide eilanden door voortdurende landverliezen aan een verziltende zee steeds kleiner.

Enedseae kan dus in de 8e eeuw en mogelijk ook daarvoor, de naam van het grote eiland in het veenmeer zijn geweest. De letterlijke betekenis van Enedseae en de aannemelijkheid van veel eenden in een veenmeer, doet vermoeden dat het eiland vernoemd is naar het water waar het in lag. De Germaanse oorsprong van de naam wijst op gebruik door ongeletterde Friezen die toen het kustgebied bevolkten. Waarheid, fantasie of geschiedsvervalsing: gesteld kan worden dat Enedseae, de lokale naam was van het grote eiland gelegen in de oer-binnenzee van Nederland. Een eiland vernoemd naar haar omringende water. Land noem je niet zomaar zee.

Het huidige Ens is genoemd naar de zuidelijke helft van het eiland Schokland, door een sloot en een dijkje van het toenmalige Emmeloord gescheiden. In het dorp bevonden zich twee woonbuurtjes, de Middel- of Molenbuurt en de Zuiderbuurt, ook wel Zuidert genoemd. De Middelbuurt was daarvan de belangrijkste; een enkele maal wordt het dorp dan ook daaraan gelijkgesteld. Voor het eerst komen we de naam met zekerheid tegen in 1302, als ene Jacobus van Enesce burger van Kampen wordt." (bron: Evert de Graaff op Emmeloord.info)

Terug naar boven

Ligging

Ens ligt ZO van Emmeloord, NW van Kampen en grenst in het Z aan het Ketelmeer in het W en het Zwarte Meer in het O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Ens heeft ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners. Daarnaast zijn nog ca. 400 'tijdelijke Ensenaren', arbeiders uit Oost-Europa, in het dorp woonachtig.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
De voorgeschiedenis van het dorp begint bij Ramspol. Op 10 november 1941 komt barakkenkamp Ramspol gereed. In de zomer van 1943 komen de eerste bewoners in dorp C. Er is dan nog geen weg naar Ramspol. Bij droog weer kan men enigszins fietsen, bij minder gunstig weer moet men lopen. Kamp Ens komt enige tijd later. Vervolgens komt er het stenen kamp Ens II. Vanaf 1946 wordt het dorp opgebouwd. De nieuwe bewoners zijn destijds zeer zorgvuldig geselecteerd, ook in relatie tot het evenwicht in de 3 religies voor de 3 kerken die er worden gebouwd (katholiek, hervormd en gereformeerd). De centrale rug van het dorp wordt gevormd door de brede as van de Baan, een plein met diverse aanplantingen. Om een optimale bezonning te verkrijgen zijn de huizen overwegend noordoost-zuidwest georiënteerd. Aan de noordzijde is het dorp later enigszins uitgebreid.

Film
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Ens in 2021 heeft inwoner Frans Pol van FP Video een prachtige film gemaakt over de historie van het dorp, aan de hand van interviews met vier inwoners. Via de link kun je de film terugkijken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Verbrede N50 en nieuw viaduct
In september 2016 zijn de verbrede N50 tussen Ens en Emmeloord en het nieuwe viaduct over de Bomenweg N van het dorp feestelijk geopend. De weg is verbreed van 2x1 naar 2x2 rijstroken. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) bij de opening: "Deze wegverbreding is goed voor de verkeersveiligheid. Daarnaast zorgen de extra rijstroken voor een betere doorstroming van het verkeer waardoor mensen en goederen sneller op de plek van bestemming zijn." Door het nieuwe viaduct is het mogelijk om vanuit Emmeloord Zuid de N50 op te rijden richting Kampen / Zwolle. Gedeputeerde Jaap Lodders: "De bredere N50 en de aansluiting vanuit Emmeloord-Zuid leveren een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de regio en zorgt ervoor dat het verkeer hier vlot en veilig door Flevoland kan rijden. Daar profiteren onze inwoners en ondernemers van. Ook hier, met de bedrijvigheid rond bloembollen en kassen." Voor fietsers is op het nieuwe viaduct een fietspad aangelegd, waarmee de verbinding tussen het westelijke en oostelijke deel van de Bomenweg hersteld is. Fietsers kunnen hierdoor weer een rondje Emmeloord maken.

Nieuwe Ramspolbrug
De in 2012 gereed gekomen nieuwe Ramspolbrug ZO van Ens, tussen Ketelmeer en Ramsdiep, gaat zijn eigen energie opwekken en gebruiken. Volgens Rijkswaterstaat is de 'energiebrug' een noviteit. Een 'wereldprimeur voor een brug van deze omvang'. De bewegingen van de brug en zonnecollectoren moeten zo veel stroom opwekken dat de brug het een week zonder aangevoerde stroom kan doen. De brug is onderdeel van de verbrede en verlegde N50 tussen het dorp en Kampen. De doorvaarthoogte is 13 meter. Voor 90 procent van het scheepvaartverkeer hoeft de brug nu niet meer omhoog. Rijkswaterstaat gebruikt geen nieuwe technieken, maar de combinatie van zonne-energie en kinetische energie is nog nergens vertoond. Als de proef slaagt, wil Rijkswaterstaat het principe ook elders in het land gebruiken.

Dorpsplein
In 2012 is het vernieuwde Dorpsplein gereed gekomen.

Nieuwbouwwijkje
Vanaf eind 2016 is een nieuwbouwwijkje gerealiseerd aan de Drietorensweg in Ens-Oost.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Gemeentelijke monumenten
Ens heeft 19 gemeentelijke monumenten, zijnde de voormalige Hervormde pastorie op Kerkplein 1, de eensgezinswoningen op nrs. 2 t/m 28 (dat zijn er in totaal 14), de voormalige Hervormde kerk op nr. 30, het kerkelijk bijgebouw (= 3 eensgezinswoninkjes) op nr. 32, uitkijktoren Ramspol op Ramsweg 1, en de RK kerk op Zoudenbalchstraat 2-4.

RK kerk
De basilicale RK kerk O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand uit 1955 (Zoudenbalchstraat 2) is een gemeentelijk monument. De houten RK noodkerk uit 1948 die er vlakbij staat (A. van Bockholtstraat 1) is een rijksmonument. Het kerkje is gebouwd in een stijl die verwant is aan de Ambachtelijk-Traditionele bouwtrant. In 1955 verliest het noodkerkje zijn functie, als de definitieve RK kerk in gebruik wordt genomen. In 1964 is de zuidgevel gewijzigd door toevoeging van een aanbouw. In 1970 is het gebouwtje aan de zuidzijde uitgebreid, waarbij het verder nog vrij gave exterieur van een van de oudste gebouwen van Ens de huidige vorm krijgt. Het pand heeft voorheen ook onderdak geboden aan de bibliotheek en functioneert tegenwoordig onder de naam 't Gebouwtje als multifunctionele gemeenschapsruimte.

Rijksmonumentale boerderij
Het andere rijksmonument in Ens is de boerderij aan de Schokkerringweg 43. Het is een zogeheten Wieringermeerboerderij uit 1943 en behoort derhalve tot de oudste boerderijen in de Noordoostpolder.

Voormalige Hervormde kerk
De voormalige Hervormde kerk uit 1953 (Kerkplein 30) is ontworpen door architect Chr. Nielsen uit Amsterdam. In samenwerking met kunstenaar Berend Hendriks voorzag hij de kerk van de nodige kunst, onder andere de zaaier van mozaïekstenen op de buitenmuur. De architectuur en de aanwezige kunst waren in die tijd nogal spectaculair. Er werden destijds busladingen vol toeristen en belangstellenden naar Ens vervoerd om het kerkje te aanschouwen. De kerk is in 2006 aan de eredienst onttrokken. Gitta Montanus en Maarten Heijenk hebben het pand gekocht en verbouwd tot woning. Dat wil zeggen; er is een aparte, geïsoleerde woning gebouwd binnen de muren van de kerk, om de stookkosten te beperken. Maar toen ze klaar waren, vielen ze min of meer in een zwart gat en wilden ze graag weer een bijzonder herbestemmingsproject bij de horens gaan vatten. Daarom hebben ze de voormalige Hervormde kerk in 2009 te koop gezet, en kun je daardoor onder de link een videoreportage bekijken waarin Gitta en Maarten vertellen én laten zien wat er zo bijzonder is aan deze 'kerkwoning'. De vraagprijs was overigens 695.000 euro.

PKN kerk De Zaaier
Protestantse (voorheen Gereformeerde) kerk De Zaaier uit 1955 (Stallijnstraat 1). - Protestantse gemeente De Zaaier is in 2009 ontstaan uit een fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Ens. De gemeente heeft ruim 900 leden.

Houten woonhuizen
De houten woonhuizen aan de Waterkant 73-83 zijn in 1948 door de regering uit Oostenrijk geïmporteerd en waren als tijdelijk bedoeld, maar staan er dus nog steeds.

Kunstwerk De Baanbreker
Bij de ingang van het dorp staat het kunstwerk De Baanbreker van beeldend kunstenaar Steef Roothaan. Het kunstwerk symboliseert de onverzettelijkheid en tevens het dynamische van de polderpionier.

Grootste balgstuw ter wereld
Bij de Ramspolbrug ligt de grootste balgstuw ter wereld en de enige die bedoeld is als stormvloedkering. Na de hoge waterstanden in 1998 is iedereen zich er weer van bewust dat water in Nederland nog steeds een bedreiging is. Daarom is besloten om tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer een balgstuw te bouwen. De balgstuw bestaat uit drie enorme balgen van rubberdoek die binnen een uur vollopen met water en lucht. Op deze manier kunnen zij binnen korte tijd de Ramsgeul en het Ramsdiep blokkeren. De in 2002 gereed gekomen balgstuw beschermt bij noordwesterstormen het Zwarte Meer tegen het opstuwende water uit het Ketelmeer. Voorheen bedreigde dit meer plaatsen als Zwartsluis, Hasselt en Vollenhove. Dankzij de balgstuw hoeven de dijken in het gebied achter Ramspol niet drastisch te worden verhoogd. Ook de dijk tussen Kadoelersluis en Zwartsluis hoeft minder verhoogd en versterkt te worden dankzij de waterkering bij Ramspol.

Uitkijktoren
De witte toren aan de N50 in Ens wordt soms nog ten onrechte bestempeld als luchtwachttoren 6K3. Het is echter geen luchtwachttoren, maar een recreatieve uitkijktoren. Hij is wél gebouwd van dezelfde betonnen raatbouwelementen als de luchtwachttorens en ook vervaardigd door de firma Schokbeton. De toren is gebouwd in de winter van 1956-1957 in opdracht van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) en in augustus 1957 als recreatieve uitzichttoren voor het publiek geopend. Er wás wel een luchtwachttoren 6K3 in deze omgeving, maar die stond in het Enserbos en is al eind jaren zestig gesloopt. (bron) De toren is in 2009 gerestaureerd. In de zomermaanden kun je de toren beklimmen. De sleutel is zo nodig te verkrijgen bij de brugwachter. Vanaf de top heb je een prachtig uitzicht over het Zwartemeer en het Ketelmeer.

AKI
In de achtertuin van Frans Pol op Kruisstraat 1 in Ens staat een AKI met hek, oftewel een Automatische Knipperlicht Installatie. Uniek voor de polder en een privétuin, en überhaupt zeldzaam aan het worden in ons land, want Prorail is al sinds 1997 doende om in fasen uiteindelijk alle AKI's te verwijderen. Frans heeft altijd treinmachinist willen worden, maar die droom is vervlogen sinds hij op 13-jarige leefttijd een vuurpijl in zijn linkeroog kreeg en daar sindsdien niets meer mee ziet. Maar hij is altijd treinliefhebber gebleven en zet bijv. wekelijks een treinfilmpje op zijn YouTube-kanaal Dutch Train Channel. Toen in 2015 een AKI bij een camping in Almelo verwijderd werd, heeft hij die kunnen bemachtigen, omdat die anders toch op de schroothoop zou belanden. Hij heeft e.e.a. zodanig aangesloten dat de bellen van de 'spoorwegovergang' afgaan als een bezoeker op de deurbel drukt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Kleiduikers.

- 2x per jaar (in ca. april september) is er in de kantine van SV Ens een beurs van tweedehands kinderkleding en speelgoed. De spullen worden door inwoners ingebracht en verkocht.

- De JOEK Autocross (op Koningsdag) opent het cross -seizoen in de Noordoostpolder. Het paradepaardje is de Polderklasse, daarnaast is er de 250-klasse met veel bijzondere voertuigen, rook en lawaai. Sinds 2016 is er ook de Equipe-klasse, waarbij twee rijders gebruikmaken van één crossauto met één startnummer.

- Avondvierdaagse (mei).

- De Ensyfair is een feestweek in de 3e week van juni met tal van activiteiten en evenementen voor jong en ouder.

- De Prestatieloop Omloop Ens (op een vrijdag in augustus) is onderdeel van de Dorpenloop Competitie AV NOP. De afstand is max. 10 km.

- Oktoberfest (op een zaterdag in oktober).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Ook een wilg kan monumentaal zijn. In dit geval de grote wilg bij Ens. Deze wilg heeft bijzondere cultuurhistorische waarde. Het is namelijk één van de oudste bomen van Flevoland, hier in 1942 gepoot bij het droogvallen van de Noordoostpolder. Rijkswaterstaat heeft de boom toen hij in 2012 in de weg stond bij wegwerkzaamheden, dan ook niet gekapt maar zorgvuldig uitgegraven en verplaatst. In 1999 is de boom ook al verplaatst in verband met de verbreding van de N50.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ens, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Ens.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Ens.

- Nieuws: - Nieuwsblad De Baanbreker (1x per kwartaal huis aan huis verspreid) is via de link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - "Vereniging Dorpsbelang Ens is opgericht in 1946. Doelstelling: het behartigen van belangen van de bewoners van het dorp en zijn inwoners naar gemeente en provincie en het organiseren van vele activiteiten om de leefbaarheid van het dorp te bevorderen. Iedereen, meerderjarig en woonachtig in het dorp en directe omgeving kan lid worden. De contributie is 9,00 euro per jaar. n de maandelijkse bestuursvergadering worden alle zaken die het dorp aangaan besproken. Eens per jaar is er een algemene ledenvergadering."

- Dorpshuis: - Dorpshuis Het Roefje in Ens is in 2021 uitgebreid en gemoderniseerd en heeft een ruimere keuken gekregen om meer welzijn- en zorgactiviteiten mogelijk te maken. Tegelijkertijd is het gebouw toekomstbestendig gemaakt door het plaatsen van zonnepanelen. Voorzitter van Stichting Het Roefje, Kees van Koulil, is trots op de uitbreiding die gerealiseerd is dankzij financiële bijdragen van het Oranjefonds, VSB Fonds en de gemeente. "Maar we zijn vooral trots dat we dit met een hele grote groep vrijwilligers voor elkaar hebben gekregen. Vrijwilligers die gewoon de handen uit de mouwen steken om dit met elkaar mogelijk te maken." De gemeente Noordoostpolder en de fondsen vinden dat dorpshuizen van groot belang zijn voor de leefbaarheid van een dorp. Het is belangrijk dat welzijns- en zorgvoorzieningen voor de inwoners dicht bij huis zijn. Daarom heeft de gemeente € 25.000 aan dit project bijgedragen, en het Oranjefonds en het VSB Fonds beide € 20.000. Het Roefje heeft zelf € 15.000 geïnvesteerd plus vele vrijwilligersuren tijdens de verbouwing.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool OBS De Regenboog in Ens is een kleine, openbare school waar elk talent telt! Door de kleinschaligheid is er veel tijd en aandacht voor uw kind. Deze aandacht hebben we ook voor de ouders. Een goede relatie met ouders vinden we van wezenlijk belang. De leerlingen leren respect te hebben voor elkaar. Ze weten dat ze gezien worden door hun juf of meester. Dat er aandacht voor hen is. Eigenheid. We kijken naar wat elke leerling nodig heeft. De leerkrachten hebben in hun lessen duidelijk voor ogen wat de leerlingen moeten leren. Ze stemmen hun onderwijs af op de verschillen tussen leerlingen. Elke leerling heeft zijn eigen talent. Hij/zij leert op zijn eigen manier. In het aanbod komen we tegemoet aan de eigenheid van de leerlingen. Kwaliteit. We streven er naar het beste uit de leerlingen, de leerkrachten en de school te halen. Kwaliteit staat voorop! Om deze kwaliteit te bepalen werken we cyclisch. Dit gebeurt dagelijks met de leerlingen. Doelen stellen en reflecteren op dat wat je hebt gedaan. De professionele leerkrachten werken aan de opbrengsten. Hierbij gebruiken ze goede materialen. Er is aandacht voor alle aspecten van de ontwikkeling van uw kind."

- Basisschool De Horizon.

- Basisschool Het Lichtschip.

- Kinderdagopvang Kids-Centre.

- Jeugd: - JOEK (Jongeren onder Ens Kraggenburg) is opgericht in 1965 en is een vereniging voor Ensenaren en Kraggenburgers van 16 t/m 35 jaar. De bekendste activiteiten die JOEK organiseert zijn de Autocross en het Oktoberfest. Verder organiseert zij bijv. zaalvoetbal, karten, bowlen, lasergamen, op bezoek bij andere jongerenverenigingen in Nederland en nog veel meer.

- Muziek: - De Enser Blaaskapel is in 1979 primair opgericht om het carnaval muzikaal op te luisteren, maar speelt ook bij allerlei andere evenementen door het jaar heen, en is ook in te huren voor festiviteiten. In 2019 hebben ze het 40-jarig bestaan gevierd.

- Sport: - "SV Ens bestaat uit 8 sportclubs die elk hun eigen activiteiten verzorgen. Het gaat om de volgende clubs: - Voetbal, voor recreatief en competitie voetbal voor dames en heren en jeugd; - Tennis, voor recreatief en competitie tennis voor dames en heren en jeugd; - Volleybal, voor recreatief en competitie volleybal voor dames en heren en jeugd; - Gymnastiek voor recreanten, wedstrijdsporters en jeugd; - Badminton; - Zaalvoetbal, competitieve zaalvoetbalvereniging; - Avondvierdaagse, organiseert ieder voorjaar 4 avonden wandelpret voor jong en oud; - Sportdorp, initiatieven opzetten voor nieuw sportaanbod in ons dorp. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goed geregeld, laagdrempelig en betaalbaar sportaanbod in het dorp. Via de website vind je alle informatie over sporten in het dorp. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met secretaris@svens.eu."

- Een Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een wijk of dorpskern, met als doel zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten. Dit in een bereikbare en geschikte omgeving en tegen een betaalbare prijs.Het sportaanbod wordt vernieuwd, sportactiviteiten of –modules worden aangeboden, drempels van lidmaatschap worden weggenomen en men kan flexibel sporten. De samenwerking tussen verenigingen maakt ook het besturen van een vereniging makkelijker, er zijn meer vrijwilligers actief en de sportclubs spelen efficiënter in op de vraag van inwoners. De verenigingen worden daarmee plekken voor jong en ouder en voor mensen die ongebonden willen sporten. Voorbeelden van succesvolle flexibele sportactiviteiten in Sportdorpen, georganiseerd door sportverenigingen: Floorball, hardlopen in groepsverband, Zumba, circuittraining, Nordic Walking, stuitbal, cursus valpreventie en zelfverdediging. In 2013 is ook Sportdorp Ens van start gegaan.

- Welzijn: - Ens & Co organiseert diverse activiteiten waaronder dagbesteding voor ouderen in Dorpshuis Het Roefje.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ens, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen