Emmer-Erfscheidenveen

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

emmer-erfscheidenveen_plaatsnaambord_met_koppelteken_kopie.jpg

Emmer-Erfscheidenveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

Emmer-Erfscheidenveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

emmer-erfscheidenveen_plaatsnaambord_zonder_koppelteken_kopie.jpg

Op plaatsnaamborden wordt niet altijd even consequent omgesprongen met spellingen, bijv. m.b.t. koppeltekens. Emmer-Erfscheidenveen is met koppelteken, maar net als bij buurdorp Emmer-Compascuum wordt het koppelteken op een deel van de borden vergeten...

Op plaatsnaamborden wordt niet altijd even consequent omgesprongen met spellingen, bijv. m.b.t. koppeltekens. Emmer-Erfscheidenveen is met koppelteken, maar net als bij buurdorp Emmer-Compascuum wordt het koppelteken op een deel van de borden vergeten...

emmer-erfscheidenveen_opening_vissteigers_middenweg_2018_kopie.jpg

De aan de Middenweg in Emmer-Erfscheidenveen aangelegde nieuwe vissteigers zijn op 8 september 2018 feestelijk geopend door wethouder Van der Weide. Op de 'vis' staat de volksmond-naam van dit dorp: Emmer-Erf.

De aan de Middenweg in Emmer-Erfscheidenveen aangelegde nieuwe vissteigers zijn op 8 september 2018 feestelijk geopend door wethouder Van der Weide. Op de 'vis' staat de volksmond-naam van dit dorp: Emmer-Erf.

emmer-erfscheidenveen_kanaal_b_zz_208_woonhuis_op_plek_vroegere_kerk_evangelie_gemeente_kopie.jpg

Het kerkje uit 1917 van de Evangelie Gemeente op Kanaal B ZZ 208 in Emmer-Erfscheidenveen is vervangen door dit moderne woonhuis met garage. Het enige dat er nog aan herinnert is een gevelsteen van het oude kerkje die boven de garagedeur is ingemetseld.

Het kerkje uit 1917 van de Evangelie Gemeente op Kanaal B ZZ 208 in Emmer-Erfscheidenveen is vervangen door dit moderne woonhuis met garage. Het enige dat er nog aan herinnert is een gevelsteen van het oude kerkje die boven de garagedeur is ingemetseld.

emmer-erfscheidenveen_school_met_de_bijbel_1926_kopie.jpg

Emmer-Erfscheidenveen, School met de Bijbel. Ansichtkaart, verzonden in 1926. (collectie www.maxpoststukken.nl)

Emmer-Erfscheidenveen, School met de Bijbel. Ansichtkaart, verzonden in 1926. (collectie www.maxpoststukken.nl)

Emmer-Erfscheidenveen

Terug naar boven

Status

- Emmer-Erfscheidenveen is een dorp* in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

- Het dorp Emmer-Erfscheidenveen heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Emmer-Compascuum.

- Het dorp Emmer-Erfscheidenveen heeft witte plaatsnaamborden, omdat het kennelijk tot de bebouwde kom van buurdorp Emmer-Compascuum wordt gerekend. Beetje curieus dat zo'n toch best groot dorp (zowel qua oppervlakte als qua aantal huizen/inwoners) niet alleen geen eigen postcode en postale plaatsnaam, maar ook geen eigen bebouwde kom heeft. Door de witte borden lijkt het voor de argeloze voorbijganger een wijk van Emmer-Compascuum, maar een wijk ligt in een dorp en deze kern ligt er wel tegenaan, maar niet in dat dorp. Een soortgelijke situatie doet zich overigens voor bij het dorp Munsterscheveld, aan de andere, N kant van Emmer-Compascuum.

* Ondanks het feit dat volgens de Volkstelling van 1932 Emmer-Erfscheidenveen 3.658 inwoners heeft en Emmer-Compascuum 'slechts' 2.967 inwoners, vervalt in 1938 de erkenning van eerstgenoemde als zelfstandig dorp en wordt het formeel samengevoegd met Emmer-Compascuum (weet iemand wat de reden hiervan was?, red.). Wat ons betreft is de kern echter zowel cutuurhistorisch, geografisch als maatschappelijk gezien vandaag de dag nog altijd een dorp (en geen buurtschap of wijk, zoals het soms wordt genoemd, wat sommigen vermoedelijk denken omdat de plaatsnaam niet is erkend voor het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG en het dorp witte plaatsnaamborden heeft in plaats van blauwe).

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Lokaal wordt het dorp kortweg Emmererf of Emmer-Erf genoemd.

Oudere vermeldingen
Gebied: 1851-1855 Erfscheiden Veen, gebied: 1867 Emmer-Gescheiden Veen.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging in het toenmalige Erfscheiden Veen, met Emmer- ter onderscheiding van Barger-Erfscheidenveen. Zie ook Emmer-Compascuum. De verouderde rechtsterm erfscheider duidt een persoon aan die de grenzen van een grondbezit vaststelt.(1)

Terug naar boven

Ligging

Emmer-Erfscheidenveen ligt direct NO van Emmen, tussen Emmen en Emmer-Compascuum, als een ruim 4 km lange dubbele lintbebouwing aan respectievelijk Kanaal B in het N en Kanaal A in het Z (die qua postadressen zelf allebei ook weer in een noordzijde (NZ) en zuidzijde (ZZ) verdeeld zijn), met een bescheiden komvorming in het midden en direct Z daarvan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Emmer-Erfscheidenveen heeft ca. 700 huizen met ca. 1.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Prehistorisch veenlijk
Al ver voor onze jaartelling leven er mensen in dit gebied. In 1938 is in de Westelijke Middelste Dwarsplaatsen het prehistorische veenlijk van een man ontdekt ('de man van Emmer-Erfscheidenveen'), die hier tussen 1300 en 1100 v.Chr. leefde. Kort daarop is het overgebracht naar oudheidskamer De Hondsrug in Emmen, in 1986 ten slotte naar het Drents Museum in Assen. De man was gewikkeld in een cape van kalfshuid, waarin ook enkele stokken lagen. Verder zijn aangetroffen: een mutsje van schaapshuid, een schoen van hertenleer en stukken van een wollen onderkleed. Vermoedelijk is de man, van wiens lichaam relatief weinig bewaard is gebleven, een onnatuurlijke dood gestorven. Het gaat om de oudste menselijke resten met weke delen in Nederland. Ook de kleding hoort tot de oudste van ons land. Verder zijn er resten gevonden van een houten voetpad uit ca. 1160 v.Chr. en een schoen van ca. 1000 v.Chr.

Vondst Romeinse munten
In 1915 zijn in Emmer-Erfscheidenveen 47 zilveren munten gevonden, gedateerd in de jaren 134-177 n.Chr., uit de Romeinse tijd dus. Hoewel de Romeinen nooit boven de grote rivieren geweest schijnen te zijn, is het niet verwonderlijk dat het Romeinse munten betreft. Andere munten waren in deze steek niet in omloop. De gevonden munten kunnen zijn verborgen of verloren in het toen nog niet afgegraven veen.

Ontstaan van de huidige nederzetting
In 1828 verschijnt de naam Het Erfscheidenveen op de kadasterkaart. In 1898 gaat dit over in Veenschap Emmer-Erfscheidenveen*. Dat jaar wordt beschouwd als start van de gelijknamige nederzetting. Uit de topografische kaart van 1850-1855 blijkt dat het gebied waar het huidige dorp ligt, op dat moment voor het grootste deel nog uit (hoog-)veen bestaat. Door dit toenmalige veengebied liep als verbindingsweg in die tijd reeds de weg Emmerdijk (ook wel Aoldiek of Groenedijk). Deze weg verbond de schans Emmerschans met de weiden langs het riviertje de Runde. Voor 1875 is het gebied vanuit het noorden ontgonnen, uit de richting van Ter Apel. In 1875 wordt besloten het kanaal uit Ter Apel in de richting van het dorp Emmer-Compascuum verder in zuidelijke richting door te trekken. In 1889 is de ontginning in westelijke richting voortgezet. Het kanaal dat op dat moment wordt gegraven, wordt Hoofdkanaal B genoemd. Later wordt parallel aan Hoofdkanaal B op 200 meter afstand een tweede waterweg, Hoofdkanaal A, gegraven, waarmee het zogeheten dubbelkanaalsysteem is ontstaan.
* Onder deze link, waar de geschiedenis van het Veenschap Emmer-Erfscheidenveen uitvoerig wordt beschreven, is sprake van een oprichtingsjaar 1903, maar in een andere bron staat dus 1898. Als iemand weet welke van deze twee jaren 'de enige echte' is, houden wij ons aanbevolen.

Ontwikkeling van het dorp
Het dorp Emmer-Erfscheidenveen wordt derhalve door twee kanalen gevormd, waarlangs de woningen zijn gebouwd. Loodrecht op de Hoofdkanalen, Kanaal A en Kanaal B, werden wijken (zijkanaaltjes) gegraven. Om de 500 meter werden de hoofdkanalen met dwarsverbindingen met elkaar verbonden. In het dubbelkanaalsysteem werden de arbeiderswoningen aan de binnenzijde en werden de woningen voor de “neringdoenden” (bedrijfjes en middenstanders) aan de buitenzijde gebouwd. De arbeiderswoningen werden hier en daar afgewisseld met gebouwen als een kerk, een school en winkels. In 1907 wordt op het bovenveen (midden tussen Kanaal A en B ) een stenen voet- en fietspad aangelegd van Emmen naar Emmer-Compascuum. In 1926 wordt het buurthuis aan Kanaal A gebouwd (het huidige Oalde Buurthuus), met kleuteropvang, omdat veel vrouwen in het veen werkten.

Verdere ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog
In 1960 stopt de vervening in het dorp. Na de vervening zijn aan de buitenzijde bij dammen van de zijkanalen, langs de hoofdkanalen, boerderijen gebouwd. In de loop van de tijd zijn de kavels tussen de hoofdkanalen steeds meer bebouwd. Nabij de Middenweg zijn voorzieningen als het dorpshuis en een kerk geconcentreerd, waardoor dit deel van Emmer-Erfscheidenveen het centrum van het dorp is geworden. Op de topografische kaart uit 1962 is te zien dat Kanaal A ter hoogte van de Middenweg gedeeltelijk is gedempt. Ook Kanaal B is gedeeltelijk gedempt tussen de Middenweg OZ en de Eerste Verbindingsweg.

In het begin van de jaren zeventig heeft een meer planmatige dorpsuitbreiding plaatsgevonden. De voorkeur ging uit naar een locatie tussen de hoofdkanalen en zo dicht mogelijk bij het “centrum”. Het plan bestond uit sociale rijwoningen in de huursector. Een groot deel van de woningen is inmiddels aan particulieren verkocht. In 1986 krijgt Emmer-Erfscheidenveen een nieuw dorpshuis, genaamd De Stobbe. In de jaren negentig is er in het dorp opnieuw vraag naar nieuwbouwwoningen. De realisatie van woningen tussen de kanalen A en B, dichtbij het “centrum”, was niet haalbaar, waardoor buiten de dubbellintstructuur is gebouwd. Dit laatste plan bestond uit particuliere vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen.

20e penning
"In Emmer-Erfscheidenveen (en in Emmer-Compascuum) is tot ver in de 20e eeuw het erfpachtsysteem van de 20e penning toegepast. Dit was een erfpachtsysteem dat in andere delen van het land reeds lang was afgeschaft. In 1875 sloten verschillende veeneigenaren een vennootschap, die de diverse percelen in erfpacht uitgaven. Deze erfpachtsrechten dateren uit de tijd van de vennootschap van 1874 (de N.V. Emmer-Compascuum). Deze vennootschap nam niet zelf de vervening ter hand, maar gaf de grond in erfpacht uit. In de beginjaren werd aan dit erfpachtsysteem nogal wat gesleuteld. In 1891 werd bepaald dat elke pachter van een “heemstede” jaarlijks een rijksdaalder moest betalen. Dat geld was dan bestemd voor de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur. Verder werd bepaald dat bij eigendomsoverdracht de twintigste penning, dat is dus 5 procent, aan de verpachter moest worden betaald.

De situatie in Emmer-Erfscheidenveen was net even anders dan in Emmer-Compascuum. De belangen van de inwoners van eertsgenoemd dorp stonden in dit systeem wat meer op de voorgrond, terwijl in het dorp Emmer-Compascuum vooral de winst voor de vennootschap werd nagestreefd. In het gebied van eertsgenoemd dorp, waar het (blote) eigendom bij het veenschap berustte, werd bij de overgang van dit veenschap naar het toenmalige Waterschap De Runde de bepaling overeengekomen dat de opbrengsten uit het recht van erfpacht jaarlijks en eeuwigdurend aan de eigenaren van gronden binnen het vroegere veenschap moesten worden uitbetaald. Later werd het bedrag hier aangepast en was de oppervlakte bepalend voor de canon, terwijl de inkomsten onder de eigenaren werd verdeeld.

In die tijd kwam het recht in handen van het Waterschap Hunze en Aa’s. Dit gaf voor het Waterschap veel administratieve rompslomp, terwijl het saldo van de erfpachtsgelden moest worden uitgekeerd aan de eigenaren van de woningen. Het Waterschap wilde er daarom vanaf. Er zijn daarop schikkingen getroffen om zodoende een einde te maken aan de eeuwigdurende erfpacht. De heffing van de twintigste penning wordt nog steeds toegepast in het gebied van Emmer-Compascuum, waar de (blote) eigendom toebehoort aan (de erven van) één familie. Na uitvoerige besprekingen met de betrokkenen is in 1993 voor Emmer-Erfscheidenveen een financiële regeling tot stand gekomen die er toe heeft geleid dat de erfpachters per 1 januari 2006 volledig eigenaar zijn geworden. Het erfpachtsrecht met de conditie van de 20e penning is zodoende in dit dorp tot het verleden gaan behoren. Dit erfpachtsysteem heeft echter de structuur van het dorp wel mede bepaald." (bron: Bestemmingsplan)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende literatuur:

- dr. Meent van der Sluis (die in dit dorp is geboren), "Terug in de bruine wereld van Emmer-Erfscheidenveen 1898-1948-1998". Gedenkboek t.g.v. het 100-jarig bestaan van het dorp en een voorbeeldstudie over de geschiedenis van een veenkoloniaal dorp t.b.v. het onderwijs. Uitgave BuG Groningen, 1998. In deze reportage van het VPRO-programma OVT vertelt dhr. Van der Sluis onder meer dat honderden voormalige veenarbeiders naar de boekpresentatie kwamen om het boek aan te schaffen, en dat zij blij waren dat hun geschiedenis nu eindelijk eens goed is beschreven. Het boek was direct na verschijnen uitverkocht.

- dr. Meent van der Sluis, "Veenarbeiders van Emmer-Erfscheidenveen 1948-1954" (1994).

- Cor van der Plas, "De 20e penning in Emmer-Erfscheidenveen". Het ontstaan, de werking en opheffing van de 20e penning in dit dorp. Uitgave Waterschap Hunze en Aa's, 2006.

- Een deel van het boekje 'Emmer-Compascuum en Emmer-Erfscheidenveen in oude ansichten' is via de link ook online te lezen. Het betreft geen afbeeldingen en van de teksten betreft het ca.30 van de ca. 80 in het boekje voorkomende teksten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In 2007 heeft de gemeente Emmen in Emmer-Erfscheidenveen diverse maatregelen getroffen op Kanaal A. De maximum toegestane snelheid is teruggebracht naar 50 km/h (was 70 km/h). Voor de herinrichting lag er aan beide zijden van Kanaal A een fietspad, die beide slechts in één richting werden bereden. Sinds de herinrichting ligt er alleen aan de noordzijde een fietspad, dat in twee richtingen wordt bereden. Het niveauverschil tussen het trottoir en het fietspad is verdwenen. Het vroegere trottoir en fietspad zijn gecombineerd tot één pad op hetzelfde niveau. Bromfietsers maken sinds de herinrichting gebruik van de hoofdrijbaan in plaats van het fietspad. Sinds de herinrichting zijn er diverse klachten vanuit het dorp over de verkeerssituaties. De gemeente wilde daarom een onafhankelijke evaluatie van de maatregelen. Deze door Grontmij uitgevoerde 'Evaluatie herinrichting Kanaal A' bevat de volgende onderdelen: visuele (brom)fiets- en voetgangerstellingen; mechanische tellingen en snelheidsmetingen; gesprekken met de basisscholen; huis-aan-huis enquête in het dorp; verkeerskundige analyse; brief Plaatselijk Belang met verbeter- en aandachtspunten.

Uit de evaluatie komt het terugbrengen van het fietspad aan de zuidzijde van Kanaal A en het aanbrengen van een apart voetpad als sterk(st)e wensen naar voren. Daarnaast wordt er gevraagd om de ‘voetgangersstrook’ duidelijker te markeren. Deze behoefte is het sterkst bij de scholen en op de routes vanaf de scholen naar de gymzaal aan de Kavels. De gehele strook heeft de status van fietspad. Middels ‘strooitegels’ is de ruimte voor de voetgangers aan de woningzijde aangegeven. Uit de verkeerskundige analyse komt naar voren dat deze aanduiding weinig opvallend is. Indien gezocht wordt naar het duidelijker markeren van het voetgangersdeel, moet dit niet gezocht worden in een fysieke afscheiding of verhoging. Daarvoor is het huidige profiel met een breedte van circa 3 meter te smal. Vanuit de verkeerskundige analyse, de enquête en de brief van Plaatselijk Belang Emmer-Erfscheidenveen is een aantal aspecten te benoemen van een kleiner schaalniveau. Het gaat hierbij om aspecten voor verbetering en/of nadere analyse. Deze aspecten worden hieronder benoemd.

In de gesprekken met de scholen is gevraagd naar het accentueren van de scholen in het wegbeeld. Dit is mogelijk door het ontwerpen van verkeersborden door de kinderen of door het aanbrengen van gekleurde en/of reflecterende elementen nabij de scholen. Ook in de brief van Plaatselijk Belang wordt gevraagd om het versterken van de zichtbaarheid van de schoolomgevingen. Behalve het vergroten van de zichtbaarheid van de scholen in het wegbeeld zijn er nog een aantal aspecten te noemen die verbeterd kunnen worden of nadere aandacht behoeven. Uit de verkeerskundige analyse, de enquête en de brief van Plaatselijk Belang Emmer-Erfscheidenveen komen hierbij de volgende aspecten naar voren: nadere analyse rotonde N391 - Emmerweg; nadere analyse oversteek Kanaal A - Scholtenskanaal; optimaliseren bushaltes; optimalisatie inritten; functioneren flitspalen; onderhoud groen langs Kanaal A."

- Bestemmingsplan Emmer-Erfscheidenveen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De schuur of bij-woning op Kanaal B ZZ 228 lijkt op het eerste gezicht een voormalige kerk, maar het is een voormalige smederij. Het is het enige rijksmonument van Emmer-Erfscheidenveen. De smederij is in 1914 gebouwd door H. Hesseling. In 1920 is de woning met winkel aangebouwd. In 1990 was de inventaris nog aanwezig. De smederij is opgetrokken in baksteen vanaf een rechthoekige plattegrond onder met friese pannen gedekt zadeldak. De tuitgevel aan de straatzijde heeft bakstenen sierwerk in de topgevel. Langs de rand een klimmend keperfries van pleisterwerk. In de straatgevel een inrijdeur met meerruits bovenlicht. De inrit bestaat uit twee gepaneelde glasdeuren met zestienruits roedenverdeling, in het midden vierkant, langs de randen smaller.

Aan weerszijden van de inrit een ijzeren venster met segmentboog. Het venster is negenruits met een vijfruits bovenlicht met straalsgewijze roedenverdeling. Boven de inrit een zolderdeur met aan weerszijden zeslobbige roosvensters. In de zijgevel (O) vijf ijzeren vensters als in de straatgevel. In de achtergevel rechts een ijzeren venster en in de geveltop twee roosvensters als aan de voorzijde. Verder een aanbouw onder lessenaardak. Het complex is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: in de ontwikkeling van kleinschalige industrie (industrieel archeologische waarde); vanwege de beeldbepalende ligging; vanwege de typologie; vanwege de gaafheid.

Het kleine dorp Emmer-Erfscheidenveen heeft maar liefst 6 kerken gehad (of beter gezegd kerkjes; de meeste waren van betrekkelijk geringe omvang). Vandaag de dag zijn 2 ervan nog als zodanig in functie (zijnde de hieronder beschreven nrs. 2 en 6):

1. - De voormalige Hervormde Kanaalkerk (Kanaal A NZ 106) uit 1936 is in 1982 als zodanig gesloten, en in 1984 in gebruik genomen door de Vergadering van Gelovigen. Door overlijden van oudere leden en het wegtrekken van jongere leden is die groep zo klein geworden dat in februari 2002 de laatste dienst is gehouden. Het pand is door hen verkocht. De nieuwe eigenaar heeft het verbouwd en herbestemd tot woonhuis. In 2016 is de 'kerkvilla', zoals het pand dan door de makelaar wordt genoemd, weer verkocht. Dankzij de in opdracht van de makelaar gemaakte video van het pand krijgen we een mooi kijkje in het interieur van dit pand anno 2016.

2. - Kerk De Haven in Emmer-Erfscheidenveen (Kanaal A NZ 190) is een interessante moderne zaalkerk uit 1995 van Baptistengemeente De Haven. - De vorige Baptistenkerk, die op dezelfde plek stond, dateerde uit 1915. In 1919 is die kerk vergroot en voorzien van een torentje. In 1994 is deze kerk gesloopt t.b.v. de bouw van de nieuwe kerk. "Naast de reguliere zondags diensten is er iedere 1e woensdag van de maand van 10:00-12:00 de Buurtkoffie. De Buurtkoffie staat in het teken van ontmoeting, gezelligheid en goede gesprekken. Kom eens een keer langs voor een kopje gezelligheid, een lepeltje ontmoeting of een wolkje melk."

3. - Het pand op Kanaal A NZ 223 dateert uit 1933. Uit de beschrijving op Reliwiki.nl onder de link maken wij op dat het aanvankelijk een locatie was van het Leger des Heils, en later een kerkje van de Onafhankelijke Baptisten Gemeente De Kandelaar. De huidige functie van het pand is ons niet bekend. Het raam boven de deuren is tegenwoordig dichtgemetseld en de ster om dat raam, in stenen reliëf, is ook verwijderd. Op het internet is niets over verleden of heden van (de bestemming van) het pand te vinden. Als we ter plekke een kijkje nemen, staat er buiten een bord met de tekst 'My home is my church'. Dat kan erop duiden dat het pand toch nog een kerkelijke functie heeft, dan wel dat het pand wordt bewoond en dat de bewoner hiermee verwijst naar de kerkelijke functie die het pand vroeger had. Volgens een inwoner van Emmer-Erfscheidenveen worden er geen kerkdiensten meer gehouden, en wordt het pand waarschijnlijk bewoond, maar dat weet zij niet zeker. Als iemand hier meer over weet, houden wij ons aanbevolen.

4. - Op Kanaal B ZZ 208 is sinds 1917 sprake geweest van een Evangelie Gemeente. Het kerkje zou verbouwd en herbestemd zijn tot woonhuis. Als we de situatie ter plekke bekijken (zie de foto elders op deze pagina), lijkt het er meer op dat het toenmalige kerkje is afgebroken en vervangen door een nieuw huis, omdat dit pand er erg modern uitziet en in niets lijkt op een voormalig kerkje. Voor het bijgebouw achter de woning is 'steen' van het oude kerkje gebruikt. Vermoedelijk bedoelt men hier een gevelsteen mee, die boven de garagedeur lijkt te zijn verwerkt.

5. - De Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) op Kanaal B ZZ 227 (naast de hierboven beschreven, rijksmonumentale voormalige smederij) dateerde uit 1945 en was voorheen een dorpshuis. Als kerk buiten gebruik in 1962. Het pand is afgebroken en vervangen door een modern woonhuis.

6. - Het voormalige gebouw van de Gereformeerde Kerken in Nederland in Emmer-Erfscheidenveen (Middenweg Oostzijde 5) dateert uit 1931 en is als zodanig medio 1998 buiten gebruik gesteld. Sindsdien kerken zij in de voormalige Hervormde kerk in Emmer-Compascuum, samen met de aldaar reeds aanwezige geloofsgemeenschap. - Beschrijving van het kerkorgel in tekst en beeld. Sinds 1999 is het pand als kerk in gebruik bij de 'Servisch Orthodoxe Parochie van de Geboorte van de Allerheiligste Moeder Gods Emmen' (blijkens het opschrift op het pand, zoals onder de link te zien). Helaas is er behalve deze summiere vermelding niets over dit genootschap op het internet te vinden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Buurtvereniging Ons Achterhoek, Plaatselijk Belang Emmer-Erfscheidenveen en Stichting De Stobbe organiseren jaarlijks op 1e paasdag om 19.00 uur een Paasvuur aan de Veenakkers. De twee voorafgaande zaterdagen kunnen mensen schoon hout (takken en dergelijke) storten, tussen 9.00 en 15.00 uur. Er zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar. Voor de kinderen is er gratis ranja. Er is ook een kleurwedstrijd voor de kinderen. Zij kunnen hun tekeningen tot de voorafgaande vrijdag inleveren bij buurtsupermarkt Neef. Op 1e Paasdag worden de winnaars bekendgemaakt.

- Braderie (op een zondag in juni).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen diersoorten in het gebied N van het dorpslint van Emmer-Erfscheidenveen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Emmer-Erfscheidenveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Emmer-Erfscheidenveen (PBEE) is een erkende overlegpartner (EOP) van de gemeente Emmen. Zij behartigt de belangen van het dorp en zijn inwoners. Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat uit vrijwilligers. Er wordt elke 2e woensdag van de maand vergaderd, waarbij we de actuele zaken van dat moment bespreken. Plaatselijk Belang is er voor de inwoners en krijgt daarom graag veel input vanuit de bewoners. Dit mag over van alles zijn. Denk hierbij aan onderwerpen met betrekking tot verkeersveiligheid, (verkeers)overlast, bestrating, wonen, groenvoorziening, verlichting. Maar als er leuke buurtinitiatieven of festiviteiten zijn dan kan Plaatselijk Belang hierin ook ondersteunen en kan er altijd een verzoek worden ingediend voor een bijdrage. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die ons bestuur willen komen versterken om de leefbaarheid in ons dorp te behouden en waar mogelijk te vergroten."

- Buurtvereniging: - "Buurtvereniging Ons Achterhoek in Emmer-Erfscheidenveen organiseert door het jaar heen diverse activiteiten voor jong en ouder, zoals bingo-avonden voor volwassenen, bingomiddagen voor kinderen, feestavonden en toneelavonden. Onze activiteiten worden vermeld in Het Compaskrantje en uiteraard op onze Facebookpagina onder de link."

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Stobbe in Emmer-Erfscheidenveen biedt ook onderdak aan een kinderopvang en peuterspeelzaal en natuurlijk aan de vele verenigingen die het dorp rijk is. In de Activiteitenagenda kun je vinden wat er wekelijks te doen is. Plaatselijk Belang en Buurtvereniging Ons Achterhoek zijn anno 2019 doende om plannen te ontwikkelen om nog meer leven in de brouwerij te krijgen in De Stobbe. Een deel van het gebouw willen ze tot een soort dorpscafé maken, met diverse activiteiten op vaste avonden, waar iedereen aan kan meedoen zonder dat hij of zij lid hoeft te zijn van een vereniging. Dat kan bijvoorbeeld zijn darten, kaarten, biljarten, samen naar een sportwedstrijd kijken of wat dan ook waar men verder nog behoefte aan heeft. Verder willen ze de jeugdsoos weer jeugdsoos laten zijn, exclusief voor de jeugd. En ze willen uitbreiden met een toneel, waar dan allerlei culturele activiteiten kunnen plaatsvinden zoals muziek, dans, toneel of wat voor podiumactiviteit dan ook.

- Onderwijs en kinderopvang: - "OBS De Dreef is een kleine buurtschool in het dorp Emmer-Erfscheidenveen. De school is opgericht in 1920. In 2020 bestaat de school dus 100 jaar. Dat gaan we op grootse wijze vieren! De ruimte bij de school, de gemoedelijke sfeer en het kleinschalige kenmerken onze school. Het aantal leerlingen ligt rond de 70. De leerlingen zijn verdeeld in 4 hoofdgroepen, elk met een eigen groepsleerkracht. De school heeft 4 groepslokalen, een speellokaal en een hal met werkplekken voor de leerlingen. Sinds 2016 heeft de school ook een eigen peuterspeelzaal, sinds 2017 is dit voorschool De Dreef. De school heeft veel speelruimte en is sinds 2018 ook "gezonde school". In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met het bieden van buitenschoolse opvang (BSO). In 2019 is het nieuwe schoolplein gerealiseerd. Zowel voor als achter de school is een prachtig schoolplein gekomen. Het plein achter de school is door ouders aangelegd. Wij streven ernaar modern onderwijs te bieden, passend bij de steeds veranderende wereld om ons heen. We werken steeds meer vanuit doelen en thematisch."

- "Kinderen krijgen op CBS De Triangel in Emmer-Erfscheidenveen onderwijs van goede kwaliteit in een veilige omgeving. We werken met hart, hoofd en handen. Vanuit de christelijke grondslag bieden we adaptief onderwijs, waarbij we graag samenwerken met ouders, onze educatieve partners. We vormen een leer- én leefgemeenschap, waar kinderen en volwassenen zich thuis voelen en waar iedereen de ruimte heeft om op eigen wijze te groeien en zich te ontwikkelen. We bieden een veilige en stabiele leeromgeving waarvoor eerlijkheid, respect, zorg voor elkaar en hulpvaardigheid de basis zijn. Hoofd: onderwijs op maat. Kinderen hebben gereedschappen nodig om goed te kunnen functioneren in de wereld om hen heen. Lezen, schrijven en rekenen zijn daarbij belangrijk, maar ook het leren hoe de wereld in elkaar zit. Naast het vergroten van kennis, besteden we aandacht aan vaardigheden als samenwerken, rekening houden met anderen, zelfstandig werken, voor je mening uit durven komen en het woord voeren. Door aandacht te geven aan zowel kennis als vaardigheden kunnen kinderen zich als persoon ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met verschillen tussen kinderen in aanleg, gevoelens en beleving en stimuleren hen om optimaal te presteren. Handen: creatieve vorming. Kinderen mogen zich ook creatief ontwikkelen en kunst en cultuur ervaren. Daarom is dit ook een onderdeel van ons onderwijsaanbod."

- "Kinderopvang Dribbel verzorgt professionele kleinschalige kinderopvang in Emmer-Erfscheidenveen, voor kinderen van 0-13 jaar. Er zijn 3 groepen die zich op twee verschillende locaties bevinden: binnen dorpshuis De Stobbe (Lange Kavel 50): Kinderdagverblijf Dribbel en BSO Okidoki; binnen basisschool CBS De Triangel (Kanaal A NZ 191): Voorschool. Kinderopvang Dribbel kenmerkt zich door de huiselijke, warme, kleinschalige opvangmogelijkheid waar alleen wordt gewerkt met een team van vaste leidsters, zodat de kinderen de eigen groep al snel als hun tweede huis zullen gaan zien. Er wordt actief aandacht geschonken aan VVE (vroeg- en voorschoolse educatie), waar de groepsleidsters een extra scholing voor hebben gevolgd. De peuters krijgen bij ons de mogelijkheid om spelenderwijze al bekend te worden met het voorbereidend schrijven, letter-/cijferherkenning en ook wordt de taalontwikkeling extra gestimuleerd. Wij vinden het erg belangrijk dat een kind als het vier jaar wordt, goed voorbereid naar de basisschool kan gaan.

Dagopvang Dribbel is een verticale groep voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar en heeft plek voor maximaal 12 kinderen. Daarnaast hebben we de peuterplaatsen. Deze kinderen worden opgevangen in de dagopvanggroep maar krijgen extra uitdaging aangeboden zodat zij optimaal worden voorbereid op de basisschool. Dit vindt plaats in de voormalige BSO Okidoki-ruimte, gelegen naast de KDV-groep. Op deze manier hebben de baby’s de vrijheid zich vrij te bewegen en hoeven de peuters ook niet “geremd” te spelen. De kinderen van de peuterplaatsen wordt extra VVE aangeboden op de ochtenden dat er een leidster VVE-dienst heeft. Dat wil zeggen dat deze groep kinderen spelenderwijze het taalprogramma “Puk en Ko” wordt aangeboden. De kinderen van de dagopvang kunnen er dan ook bij komen zitten, om hiervan mee te kunnen profiteren. Het is bovendien een erg leerzaam programma, waarbij bewezen is dat het kind dat dit programma gevolgd heeft, beter voorbereid is op de basisschool." - Jeanine Harlingen biedt zich aan als oppas voor kinderen in Emmer-Erfscheidenveen.

- Sport: - "Het verhaal van voetbalvereniging v.v. CEC (Compas Erfscheidenveen Combinatie) begint in 1911, als in Emmer-Compascuum de ‘Compascumer Voetbal Club’ (CVC) wordt opgericht. Een paar middelbare scholieren gingen ergens een balletje trappen. Het ging allemaal nog niet heel officieel, met een bestuur en dergelijke. In het prille begin is er nog geen competitie. In 1914 sluit CVC zich aan bij de pas opgerichte Veenkoloniale Voetbal Bond, die in 1926 opging in de nieuwe Drentse Voetbal Bond. In de eerste jaren concentreert het voetbal zich op een veld achter hotel-café-restaurant Abeln. Johannes Abeln was echt sportgek, maar hij had er natuurlijk ook belang bij dat er bij hem werd gevoetbald. Dat leverde immers inkomsten op. In Emmer-Erfscheidenveen werd in 1932 EEVV (Emmer Erfscheidenveense Voetbal Vereniging) opgericht. CVC was de club van de gegoede burgerij, ambtenaren en onderwijzers, terwijl EEVV een arbeidersclub was. In 1947 fuseren de twee clubs tot het huidige CEC." Het huidige sportcomplex ligt naast het zwembad van Emmer-Compascuum.

- Als een plaats of andere locatie onder drie verschillende benamingen voorkomt, noemen wij dat weleens gekscherend 'het lijkt wel weer een spelletie Wie van de Drie?'. Dat is hier het geval bij het crosscircuit in Emmer-Erfscheidenveen, dat voor de postadressen, zoals toegelicht onder Status, 'in' Emmer-Compascuum ligt, en de crossclub die het circuit beheert noemt het Motodrôme Emmen, omdat die nabijgelegen stad natuurlijk bekender is dan de genoemde dorpen. Om het nog ingewikkelder te maken, valt een N deel van het circuit ook nog onder het grondgebied van het N buurdorp Nieuw-Weerdinge. Maar dat valt niemand op, behalve mensen die iedere cm2 van een atlas bestuderen, zoals de redacteur van Plaatsengids.nl. ;-) De grens tussen deze twee dorpen is hier ook nog een driedorpenpunt, een grens tussen drie dorp(sgebied)en dus, want als je op dat punt de Pottendijk oversteekt, sta je op grondgebied van het NO buurdorp Roswinkel... In 2017 is de baan van het Motodrôme vernieuwd. Dankzij de bodycam van deze crosser kun je vanuit je luie stoel een virtueel rondje over het circuit meerijden. De redacteur van Plaatsengids.nl wordt al draaierig als 'ie er naar kijkt. Hij schrijft er liever over... :-)

MSV Motodrôme Emmen heeft in juni 2019 haar nieuwe Jeugdopstapplan gepresenteerd. Dit plan is gerealiseerd dankzij een samenwerking met Hydrowear Bedrijfskleding, Jopa Motocrosskleding, Gebben Motoren en Yamaha Nederland. Er is de laatste jaren steeds meer vraag ontstaan van ouders die graag een motor voor hun zoon of dochter willen huren om te zien of hij of zij geschikt is voor de motorcross. Men is vaak pas bereid om in een motor te investeren indien duidelijk is of de zoon of dochter na de eerste kennismakingen met de sport nog altijd zo enthousiast is. Er staan Yamaha motoren PW 50cc, YZ 65cc en TTR 110 cc ter beschikking. Daarnaast een complete set Jopa motorkleding plus helmen, laarzen, handschoenen en brillen. Voor 125 euro per dag kan een rijder de hele dag crossen, inclusief verzekering, benzine, onderhoud en vooral belangrijk: opstap begeleiding. Daarnaast is er ook begeleiding voor de ouders voor onderhouden en reparatie van de motor. Vooraf reserveren is noodzakelijk. Onze baan is het hele jaar 7 dagen per week open. Er zijn ook mogelijkheden om te overnachten met caravan of camper, met stroomaansluiting, douches, kleedkamers en een restaurant. Voor mensen van buiten de regio dus een ideale gelegenheid om een paar dagen in Emmer-Erfscheidenveen hun zoon of dochter de eerste stappen in de motorcross bij te brengen!

- "Wil je lid worden van onze hengelsportvereniging HSV 't Emmer-Erfscheidenveen? Je kunt de VISpas van onze vereniging digitaal aanvragen voor slechts € 34.50 per jaar. Na online betaling ontvang je direct per mail je tijdelijke vispas en lijst met viswater. Voor jeugd t/m 14 jaar heeft onze vereniging een gratis Jeugdvergunning. Met deze vergunning ben je beperkt tot het gebruiken van 1 hengel en bepaalde aassoorten. Wil je met twee hengels vissen of met kunstaas? Dan heb je de jeugdVISpas nodig, deze kost € 15.00. Leden vanaf 75 jaar krijgen €2,50 extra korting. Bijkomende kosten voor de nachtvispas zijn € 10,00. Bijkomende kosten voor de 3e hengelvergunning zijn € 25,00."

"Wij hebben in samenwerking met Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe en Visvereniging Emmer-Erfscheidenveen in 2018 aan de Middenweg vissteigers geplaatst. Op 8 september 2018 zijn de vissteigers feestelijk geopend door wethouder Van der Weide. Vanuit de bewoners kwam de extra wens voor het realiseren van een mindervalidensteiger. De vissteigers hebben een sociale functie die de bewoners meer met elkaar moeten verbinden en daarom willen we graag dat ze voor alle inwoners toegankelijk zijn. Om deze reden zijn er een 5-tal dubbele vissteigers geplaatst, waar (groot)ouders met hun (klein)kind samen kunnen vissen. Mede door een financiële bijdrage van M&Gezond! hebben we ook een mindervalidensteiger kunnen realiseren aan het begin van de Middenweg. Deze is gelijkvloers. Daardoor kunnen mensen met een rolstoel of scootmobiel zelfstandig de steiger op om een hengeltje te werpen. Doel: mensen met een fysieke beperking wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan sociale activiteiten in ons dorp door een veilige plek te creëren om te kunnen vissen." Aldus initiatiefnemer Siny Vegter op M&Gezond!.

- Zorg: - Huisarts Carmichael Edgar en zijn vrouw Saskia hebben eind jaren negentig het randstedelijke Heemstede verruild voor de rust en ruimte van Emmer-Erfscheidenveen, waar ze een dokterspraktijk konden overnemen. En daar hebben ze nooit spijt van gehad. Bijzonder is dat het echtpaar Edgar van het jaarlijkse griepprik-ritueel een feestje maakt. Aanvankelijk hadden zij op die dag alleen voor zichzelf een bord met wat lekkers gemaakt. Op een gegeven moment besloten zij dat uit te breiden en ook de patiënten iets lekkers aan te bieden. Daar werd enthousiast op gereageerd. En dat is een jaarlijksr traditie geworden. De Edgars en hun assistentes trakteren de patiënten die een griepprik hebben gehaald, op een gerechtje naar keuze. In 2017 was dat mosterdsoep, kapucijners met spek en bruinebonensoep. (bron en voor nadere informatie zie DvhN, 6-11-2017)

Reactie toevoegen