Elshof

Plaats
Buurtschap
Olst-Wijhe
Salland
Overijssel

elshof_plaatsnaambord_kopie.jpg

Elshof is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Olst-Wijhe. T/m 2000 gemeente Wijhe.

Elshof is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Olst-Wijhe. T/m 2000 gemeente Wijhe.

heino_boerderij_schaarshoekweg_kopie.jpg

Boerderij aan de Schaarshoekweg, tegen de spoorlijn. Het gebied Schaarshoek valt formeel onder het dorpsgebied van Wijhe (en daarbinnen onder buurtschap Elshof), maar wordt in de praktijk tot Heino gerekend omdat het daar tegenaan ligt. (©Hans van Embden)

Boerderij aan de Schaarshoekweg, tegen de spoorlijn. Het gebied Schaarshoek valt formeel onder het dorpsgebied van Wijhe (en daarbinnen onder buurtschap Elshof), maar wordt in de praktijk tot Heino gerekend omdat het daar tegenaan ligt. (©Hans van Embden)

Elshof

Terug naar boven

Status

- Elshof is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Olst-Wijhe. T/m 2000 gemeente Wijhe.

- De buurtschap Elshof valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wijhe.

- De buurtschap heeft een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1200 de Elshoue, ca. 1310 ten Elshove, 1899 Elshof.

Naamsverklaring
Samenstelling van de boomnaam els (Alnus) en hof ´boerenerf, hofstede´.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Elshof ligt O van Wijhe, W van Raalte, ZW van Heino, Z van Lierderholthuis, N van Broekland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Omdat veel buurschappen, zo ook in dit geval, geen eigen postcode en postale plaatsnaam hebben en daarmee in die zin geen formele woonplaats zijn, ligt vaak de begrenzing ook niet formeel vast, en is het daarmee soms ook lastig de afbakening van de woonplaats-in-de-praktijk te bepalen. Voor de postadressen ligt de buurtschap immers 'in' Wijhe. Binnen de bebouwde kom van de buurtschap wonen nog geen 100 inwoners. Maandblad Elshof Nieuws wordt echter in de wijde omgeving bezorgd op ca. 315 adressen (met ca. 800 inwoners) dus dit geeft een indicatie van het aantal panden dat je kennelijk redelijkerwijs tot de buurtschap kunt rekenen. Anderzijds spreekt de voorzitter van Plaatselijk Belang in zijn toespraak bij de presentatie van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) - zie daarvoor bij Recente ontwikkelingen - van ca. 480 inwoners, wat ca. 200 huizen zou inhouden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Hoewel deze naam dus al in 1200 voorkomt (als hoeve, op de plek waar zich tegenwoordig Hagenvoorde 14 bevindt), is de benoeming tot buurtschap met deze naam pas van betrekkelijk recente datum. In de Volkstelling van 1840 wordt de plaatsnaam niet vermeld. Wel worden daar genoemd de buurtschappen Hengeveld(e), Tongeren en Wechterholt, die tegenwoordig niet meer als zodanig in de atlassen staan (zij zijn daar alledrie ´gedegradeerd´ tot veldnamen) en vandaag de dag als onderdeel van de huidige buurtschap Elshof kunnen worden beschouwd.

"Voor de geschiedenis van de buurtschap zijn wij vooral aangewezen op die van Tongeren en Wechterholt. De kern van het huidige Elshof lag in Tongeren, terwijl de school in Wechterholt gesitueerd was. Nog in 1975 was de officiële naam ervan “Openbare Lagere School Wechterholt”. Kinderen uit Tongeren, Wechterholt en een enkel kind uit Hengevelde volgden er onderwijs.

De Raalterweg was de zuidgrens van Tongeren, terwijl Kappeweg, Hagenvoorde en Hogeweg de noordgrens vormden. De Soestwetering en de gemeentegrens met Raalte waren respectievelijk de west- en de oostgrens. Ten noorden van Tongeren lag Wechterholt en ten zuiden ervan Hengevelde.

Eens lagen de voormalige boerderij Elshove en de in de loop der eeuwen ontstane gemeenschap Elshof dus in de buurtschap Tongeren. Een oude buurtschap. In het jaar 956 werd in een akte voor het eerst melding gemaakt van dit Tongeren (er zijn nl. nog meer Tongeren´s in ons land). In dat jaar schonk Otto I, de Grote, keizer van het Duitse rijk, acht hoeven in Tongeren aan het St. Mauritiusklooster te Magdeburg. Over bewoning voor die tijd tasten wij in het duister. Wel laten voorwerpen, die in de jaren zeventig van de 20e eeuw zijn opgegraven, ons zien dat in de Midden Steentijd (ca. 10.000 – ca. 5.000 voor Chr.) jagers en voedselverzamelaars zich ook in onze naaste omgeving hebben opgehouden. In de kelder van de Oudheidkamer te Wijhe bevinden zich stenen speer- en pijlpunten en krabben uit die tijd. Zij zijn o.a. gevonden aan de zuidkant van de Raalterweg - tussen de Soestwetering en de Oude Wetering - en ook in het Kattenwinkelbosje ten noorden van ’t Zwervel aan de Raalterweg. En wat te denken van die stenen vuistbijl, die achter de woning Elshof 3 werd gevonden. Misschien dat bodemonderzoek aldaar nog meer sporen uit een ver verleden zal kunnen opleveren.

De eerste bewoners in Tongeren en Wechterholt zullen zijn gaan wonen op de tijdens de laatste ijstijd ontstane dekzandhoogten. Hierop bouwden zij hun boerderijen en legden zij hun akkers aan. Via de aanwezige dekzandlaagten kon het overtollige water richting IJssel worden afgevoerd. Aanwijzingen voor de hoogten vinden we nog in boerderijnamen als Bishorst (al in 1300 vermeld), Weghorst en Kappestee (kappe = kop), maar ook in de straatnaam Leugenshorst. En de naam Hogeweg spreekt voor zich. De wegen volgden vroeger ook deze hoogten, vandaar dat o.a. Bremmelerstraat, Duisterendijk, Kappeweg en Hagenvoorde thans nog veel bochten kennen. Voor de aanwezigheid van hoogten in het oorspronkelijke landschap beschikken we dus over de nodige aanwijzingen. Dat geldt ook voor de laagten. Zo treffen we aan de Elshofweg de veldnaam de Goorzen (Goorslanden) aan. Het woorddeel “goor” verwijst naar laag gelegen moerassig land. Ook het woorddeel “broek” geeft oorspronkelijk laag gelegen drassig land aan. Voorbeelden van broeknamen waren in Tongeren o.a. de boerderijen Smalenbroek (ca. 1450), Harinckbroick (ca. 1500) en Gansebroek(?). In Wechterholt liggen het Wechterholterbroek en het Lierderbroek (gedeeltelijk).

Toen zich langs de IJssel rivierduinen ontwikkelden en er later dijken werden aangelegd, werd de waterafvoer naar de rivier moeilijker, zo niet onmogelijk. Het is in die tijd (14e eeuw) dat in Tongeren en Wechterholt grote ontginningsactiviteiten plaatsvonden waarbij o.a. de Oude en de Nieuwe Wetering werden aangelegd. Hierdoor kon het overtollige water in noordelijke richting worden afgevoerd. Toch zouden de buurtschappen tot ver in de 20e eeuw hinder blijven ondervinden van wateroverlast. Nog in 1951 werd in een aan de gemeente Wijhe uitgebracht rapport gemeld: “De slechte waterstaatkundige toestand in een groot gedeelte van de gemeente Wijhe kan als een belangrijk knelpunt voor de verdere ontwikkeling van de landbouw in deze gemeente worden beschouwd.” Oudere bewoners kunnen zich nog herinneren, dat zij tijdens strenge winters schaatstochten konden maken over het ijs van de vele onder water gelopen weilanden. Toen omstreeks 1970 het Waterschap Salland overging tot de herinrichting van de afwatering in Salland kwam er een einde aan de regelmatig terugkerende wateroverlast.

Direct NW van de kern van de buurtschap Elshof lag landgoed Hagenvoorde, aan de gelijknamige weg. Transisalanus Adolf baron van Voorst tot Hagenvoorde (1651-1707), die een prachtig grafmonument heeft in de Hervormde kerk van Wijhe, woonde op Hagenvoorde. Hij was hoveling van Willem III. Transisalanus (= de oude naam van Overijssel) had die prachtige naam omdat hij petekind was van de Ridderschap en Steden van Overijssel. De havezate, die reeds in 1400 wordt genoemd, is helaas medio 19e eeuw afgebroken. Van de Hagenvoorde resten enkel nog de tot een wandeling uitnodigende met eikenbomen omzoomde paden. Ook de voormalige in het park gelegen vijver is nog te onderscheiden. Het ooit aanwezige toegangshek verhuisde naar de havezate de Gelder in Wijhe. In de directe omgeving verwijst een ANWB-paddenstoel nog wel naar Hagenvoorde. Wat ze daarmee bedoelen is ons niet duidelijk, want de havezate is er immers niet meer en de handvol boerderijen aan de weg Hagenvoorde worden ook niet als buurtschap beschouwd.

In Tongeren stond ooit nog een havezate, namelijk Langeveldsloo. Zowel deze als de Hagenvoorde zijn in het begin van de 19e eeuw op afbraak verkocht. In de naaste omgeving van de Elshof, maar op het grondgebied van de gemeente Raalte, stond vroeger nog een havezate, namelijk de Velner. Hiervan zijn enkel nog de voormalige grachten terug te vinden in een overigens prachtige omgeving.

In de oude buurtschap Tongeren-Wechterholt, thans Elshof, waren de mensen op elkaar aangewezen. Of het nu in de eerste helft van de 14e eeuw was bij het aanleggen van de weteringen, of omstreeks 1825 bij het aanvoeren van zand dat nodig was om de grond waarop de onderwijzerswoning gebouwd zou worden op te hogen, ze deden het samen. Zij maakten samen bittere ellende door, zoals in de jaren tachtig van de 16e eeuw, maar vierden ook gezamenlijk de bevrijdingsfeesten in 1945. En tegenwoordig? Er is in de loop der jaren veel veranderd in de buurtschap. Maar het “samen doen” is gebleven. Op allerlei terreinen beschikt de Elshof over vrijwilligers, die er samen wat van willen maken. Hier woonden en wonen mensen. Samen!" (aldus Dick Wennink op de - onder Links > Algemeen gelinkte - site van de buurtschap)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool OBS Elshof (Wechterholt 5) heeft in 2011 nog haar 250-jarig bestaan gevierd, maar is na afloop van schooljaar 2014-2015 helaas opgeheven, omdat de school onder de absolute minimumnorm van 23 leerlingen kwam. Op de 'peildatum' 1 oktober 2014 kwam de school daar 4 leerlingen voor tekort, ondanks acties van de school om nieuwe leerlingen te werven. Belangrijke reden van de daling van het leerlingental is dat er niet gebouwd wordt in dergelijke buurtschappen, waardoor er geen aanwas van jonge gezinnen is. De bestemming 'maatschappelijk' van het pand is door de gemeente na de opheffing van de school uitgebreid met de bestemming 'wonen', zodat het pand eventueel tot woning kan worden herbestemd. Ook de speeltoestellen hebben in 2019 een goede herbestemming in de buurtschap gekregen.

De school bestond dus al in 1761 (toen nog in de buurtschap Wechterholt) en was daarmee de oudste school van de provincie. Begin 19e eeuw bood het gebouw slechts plaats aan 80 leerlingen, terwijl er 140 waren. In 1821 werd de school vergroot en kwam de onderwijzerswoning naast de school gereed. Omstreeks het midden van de 19e eeuw werd er een nieuw gebouw neergezet. Het huidige schoolgebouw dateert van vlak voor de Tweede Wereldoorlog en is een ontwerp van de toenmalige gemeentearchitect Smit. Hier vind je nadere informatie over de geschiedenis van OBS Elshof, voorheen Openbare Lagere School Wechterholt (zoals het tot in de jaren zeventig van de 20e eeuw nog heette).

In november 2019 konden gegadigden voor de koop van het pand zich inschrijven. De gemeente Olst-Wijhe behield zich het recht voor om niet met de hoogste bieder een overeenkomst te sluiten en ook om alle biedingen af te wijzen. Aandachtspunten voor de gegadigden waren: bestemming gemengd, er mogen maximaal 3 woningen worden gerealiseerd; beeldbepalende karakter aan de voorzijde van het gebouw dient behouden te blijven; ornament OBS Elshof 1761-2011 met zwaan zo mogelijk terugplaatsen op gevel gebouw; beeldbepalende beuk op het schoolplein bij voorkeur handhaven; parkeerplaatsen rechtervoorkant gebouw handhaven. Het pand is in februari 2020 verkocht. De nieuwe bestemming is ons nog niet bekend.

- "Eind 2007 is een start gemaakt met het opstellen van een agenda in het kader van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) voor de Elshof. Tijdens de inventarisatiefase zijn door de inwoners diverse onderwerpen genoemd. Aan deze verschillende onderwerpen hebben zij, op een bijeenkomst, gezamenlijk prioriteit gegeven. Vervolgens zijn voor het uitwerken van de diverse onderwerpen werkgroepen geformeerd. Deze werkgroepen hebben een werkgroepplan ingediend bij de gemeente waarin ze het volgende hebben aangegeven: wie is de probleemeigenaar, het financieringsplan, Plan van Aanpak en het tijdspad. In deze bijlage 'Toekomstagenda' komen de onderwerpen van de werkgroepen en alle andere onderwerpen aan de orde die tijdens het traject naar voren zijn gekomen. Daarnaast wordt in deze bijlage ingegaan op de budgetverdeling.

Onderverdeling onderwerpen. Als eerste worden in deze bijlage de onderwerpen genoemd die de hoogste prioriteit hebben gekregen. Deze onderwerpen zijn ingedeeld naar de korte- en lange termijn onderwerpen. De onderwerpen die een lagere prioriteit gekregen hebben of waar op dit moment nog geen actie op kan worden ondernomen, de zogeheten “aandachtspunten”, zijn geclusterd naar de vier beleidsterreinen zoals genoemd in het provinciaal MeerJarenPlan, namelijk: fysiek, economisch, sociaal en cultuur. De aandachtspunten voor kinderen en jongeren zijn apart opgenomen. Het buitengebied van de Elshof maakt onderdeel uit van een van de Landbouw Ontwikkelings Gebieden (LOG) in onze gemeente. Voor dit LOG wordt een separaat plan ontwikkeld. In deze Toekomstagenda zijn alleen de opmerkingen/aandachtspunten die tijdens de inventarisatiefase van het DOP hierover genoemd zijn opgenomen."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voormalige Hervormde kapel (Elshof 19) dateert uit 1929, is in 2006 buiten gebruik gesteld en is tegenwoordig in gebruik als woonhuis.

- De Molen op de Elshof (aan de gelijknamige weg op huisnr. 25b) is een voormalige stellingmolen. De molen is in 1895 gebouwd als opvolger van een afgebrande eerdere molen. De molen is een achtkante bovenkruier op gemetselde achtkante voet en diende oorspronkelijk voor het malen van graan. In 1933 is de molen onttakeld, waarna de maalderij werd aangedreven met een elektromotor. De molen is in 1979 verbouwd tot woonhuis. De molenromp is een rijksmonument.

- De enige nog bestaande havezate in de buurt, het Nijenhuis, staat in Wechterholt. In dit gebouw - dat zich thans ´kasteel´ laat noemen, hoewel het dat nooit is geweest – is een museum ondergebracht. Een aantal jaren geleden diende het nog als locatie voor de film “De ontdekking van de hemel”, naar het gelijknamige boek van Harry Mulisch.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Activiteitenagenda m.b.t. wat er de komende maanden in Elshof te doen is.

- Toneelgroep Elshof brengt jaarlijks (eind februari / begin maart) een nieuw stuk op de planken.

- In een weekend in juni is er het Elshoffeest, met op zaterdag o.a. de Trekkertrek.

- Op een zaterdag in juli of augustus is er het gratis toegankelijke Bosfeest Lierderholthuis (in 2020 voor de 46e keer). Het vindt overigens niet plaats in een bos, maar op een terrein aan de Hagenvoorde (wel tegen het bos aan), gelegen N van de kern van - en vallend onder - buurtschap Elshof. Het feest, georganiseerd door Stichting Bosfeest Lierderholthuis - en ook in het N van de buurtschap gelegen dorp Lierderholthuis begonnen, vandaar de naam - is in de loop der jaren uitgegroeid tot een ware happening die zich kan meten met vele (dorps)feesten in de regio. Het terrein is feestelijk verlicht en uiteraard zijn er drankjes en hapjes verkrijgbaar. Voor zowel auto’s als (brom)fietsen is er volop gelegenheid om te parkeren. Bij slecht weer wordt het terrein grotendeels overdekt. In verband met de regelgeving is de organisatie genoodzaakt om de muziek om 01.30 uur te stoppen en de tap om 02.00 uur te sluiten.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kan er worden geschaatst op de natuurijsbaan van de buurtschap.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in de loop van 2020, samen met de omwonenden van buurtschap Elshof (gemeente Olst-Wijhe) en dorp Broekland (gemeente Raalte), verschillende mogelijkheden onderzocht om watergang Nieuwe Wetering Bovenloop opnieuw in te richten. In november 2020 heeft ons bestuur een eerste stap gezet naar de beste oplossing per deelgebied, het zogenoemde voorkeursalternatief. Met deze keuze is op hoofdlijnen duidelijk op welke maatregelen gaat worden ingezet. Wat gaan we doen? We moeten volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) voldoen aan diverse ecologische eisen. Daarom willen we op zoveel mogelijk plaatsen de watergang opnieuw inrichten. Het Water-Op-Maat project bestaat uit twee deelgebieden. Het eerste deelgebied, de oever van de Nieuwe Wetering, willen we natuurlijker maken en twee stuwen in de watergang vispasseerbaar maken. In het tweede deelgebied, stroomgebied Broekland, hebben we onderzocht in hoeverre we het waterbeheer kunnen verbeteren. Deze verkenning leverde een beperkt aantal knelpunten op. De maatregelen richten zich op twee watergangen. Hoe nu verder? Het plan moet nog verder in detail worden uitgewerkt. Dat doen we in 2021, in overleg met grondeigenaren en belanghebbenden. We verwachten dat in 2022 met de werkzaamheden kan worden gestart." (bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta, november 2020)

- Een van de initiatieven die uit het DOP Elshof (zie daarvoor bij Recente ontwikkelingen) is voortgekomen, is een enthousiaste Werkgroep Natuurbehoud, die zich wilde gaan inzetten voor het realiseren van een openbare tuin. Na een winterlang vergaderen wordt besloten een Vlindertuin tot stand te brengen. Er komt een stukje grond beschikbaar achter het Buurthuis, dat door het bestuur wordt aangekocht en voor dit doel beschikbaar wordt gesteld. Tuinontwerper Anneletty Schumacher treedt toe tot de uit vrijwilligers bestaande werkgroep en maakt een ontwerp voor de tuin van ca. 20 x 20 meter.

Mede gesteund door een aantal sponsors wordt in 2009 gestart met de aanleg van de tuin. De natte, dikke kleiplaat wordt opgehoogd met een aantal vrachtwagenladingen zwarte grond en krijgt tevens een bovenlaag compost. Het reliëf wordt, geheel naar het ontwerp, met een shovel aangebracht, waarna de vrijwilligers de tuin aanplanten met de door Anneletty Schumacher zorgvuldig geselecteerde planten. Kleur, hoogte en bloeitijd spelen een bepalende rol met de overheersende gedachte dat de tuin heel vlindervriendelijk dient te zijn. Leerlingen van de Elshofschool helpen mee en planten de omringende heggen en bouwen een insectenhotel.

Een jaar later wordt door de werkgroep ook een schuilhut uit wilgentakken geconstrueerd, een ‘levend’ bouwwerk dat steeds verder dichtgroeit. Het meubilair van steigerhout wordt door een lokale timmerman geproduceerd. Steeds vaker worden ook daar bezoekers gesignaleerd, soms groepjes die er de meegebrachte lunch gebruiken. De tuin, grotendeels een combinatie van vlinder- en prairieplanten, krijgt geleidelijk steeds meer bekendheid. Het reeds groeiende bezoekersaantal wordt extra gestimuleerd door de opname in de NS-wandelroute Wijhe-Heino en de ‘Open Tuinen Dagen’ van Groei en Bloei. RTV Oost neemt er met enige regelmaat z’n weerpraatje op. En nog altijd besteden de vrijwilligers van de werkgroep met veel plezier een aantal uren per week aan het onderhoud van de tuin. Zij worden beloond met veel moois, veel bezoekers en veel vlinders. De Vlindertuin is inderdaad prachtig geworden. Kijk maar naar de foto-impressie van de Vlindertuin van buurtschap Elshof. Wil je zelf ook zo'n prachtige Vlindertuin in je tuin? Bekijk dan de 4 voorbeeldborders die Anneletty Schumacher heeft ontworpen, met daarbij ook nog veel tips voor aanleg en onderhoud van een Vlindertuin.

- Knapzakroute (wandelroute).

Terug naar boven

Beeld

- Fotoalbums van evenementen die op de Elshof hebben plaatsgevonden.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de buurtschap Elshof.

- Nieuws: - Maandblad Elshof Nieuws, dat bij de inwoners huis aan huis wordt bezorgd, is via de link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - Het in 1952 opgerichte Plaatselijk Belang Elshof voert regelmatig overleg met de gemeente en is lid van het Gemeenschappelijk Plaatselijke Belang Olst-Wijhe, het GPBOW, een overkoepelende organisatie waaraan alle verenigingen voor Plaatselijk Belang binnen de gemeente deelnemen.

- Buurthuis: - Buurthuis Elshof is er sinds 1991, dankzij vele vrijwilligers die destijds het Wiejes Hokkie uit Wijhe hebben overgenomen, bestaande uit enkele units, die ze, met de nodige aanpassingen en verbeteringen, tot één gebouw hebben verbouwd. Het buurthuis slaat zodanig aan dat in 1998 wordt besloten tot uitbreiding. Door de sluiting van de kapel in 2006, waar ook diverse verenigingen en clubs onderdak vonden, dient wederom de noodzaak tot uitbreiding zich aan. Met steun van diverse fondsen en wederom heel veel zelfwerkzaamheid van mensen met 'twee rechterhanden' - naast het metselwerk dat door een bouwbedrijf is uitgevoerd - is daarom in 2008 een grootscheepse verbouwing uitgevoerd. Zo zijn er muren van steen rondom de houten wanden gekomen, is er een verdieping bovenop gebouwd, en is het buitenterrein bestraat. Het buurthuis voldoet daardoor vermoedelijk weer voor vele jaren aan de eisen des tijds en kan sindsdien verschillende groepen tegelijkertijd onderdak bieden.

- Jeugd: - De Kinderclub (8 t/m 12 jaar) van Stichting de Elshofjes is er elke woensdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur (van september tot het weekend na het Elshoffeest). De kinderen van de Elshof komen met veel plezier naar de kinderclub. Dit komt onder andere doordat er veel voor de jeugd georganiseerd wordt. Ze organiseren spelletjes (binnen en buiten en knutselen met allerlei materialen); excursies (politiebureau, brandweer en ambulance) en uitstapjes (uit eten, kaarsen maken en zwemmen). Aan het eind van het seizoen gaan ze een dag of weekend weg. Dit is altijd een leuke verrassing voor de kinderen en een goede afsluiting van het seizoen voor zowel de kinderen als leiding.

- Sport: - Elshof Fit is een sportgroep voor 30+ dames. Het doel van deze sportclub is sportief bezig zijn en na afloop gezellig wat met elkaar drinken.

- De Kaartclub is er sinds 1988.

- Sjoelclub op woensdagavond.

- Biljartclub Elshof is opgericht in 1991.

- Verder zijn er in de buurtschap nog een Klootschietclub, een Touwtrekclub, een Voetbalclub, en een IJsclub, maar daar hebben wij vooralsnog geen nadere informatie van (omdat die clubs in tegenstelling tot de wél gelinkte clubs geen eigen informatieve pagina op de lokale site hebben aangemaakt. Hint...).

- Oldtimer landbouwmachines: - De Salland Ploffers uit Elshof zetten zich in om het historische landbouwmateriaal te behouden. Dit doen ze door het restaureren van trekkers, machines en werktuigen. Ook geven ze demonstraties van het gebruik van deze machines door het houden van ploegwedstrijden (2e zondag van september in de buurtschap), grasmaaiwedstrijden, praatavonden, dorsdagen (2e paasdag in Raalte), toertochten e.d.

- Volksdansen: - Volksdansgroep.

- Toneel: - "Toneelgroep Elshof bestaat al vele jaren. De groep is voortgekomen uit een tweetal verschillende verenigingen die ook toneeluitvoeringen kenden. Zo was er een jongerenvereniging, de CJV, een vereniging die vroeger veelvuldig op het platteland voorkwam. Zij gaven tot midden jaren zeventig hun jaarlijkse toneeluitvoeringen in de Kapel. De andere ‘vereniging’ was eigenlijk meer een groep, die ergens midden jaren zestig was ontstaan. Het toenmalige ‘hoofd der lagere school’, de heer H.J.D.J. Maandag, stelde voor om ter opvulling van de toen jaarlijks in augustus gehouden school- en volksfeesten een toneelvoorstelling op te voeren. De groep bestond uit ouders van leerlingen, maar ook uit buurtbewoners en oud-leerlingen.

Vanaf begin jaren negentig vinden de jaarlijkse uitvoeringen plaats in het buurthuis. De oefenavonden van de groep zijn dan al verplaatst naar de Kapel. Na het sluiten van de Kapel in 2007 oefent de groep ook in het buurthuis. De toneelstukken die voor het voetlicht worden gebracht zijn meestal blijspelen of kluchten in drie bedrijven. Nieuwe leden welkom! Woon je in de buurt, ben je 16 jaar of ouder en lijkt het je leuk om eens te kijken of je acteertalent hebt? Of zou je graag achter de schermen willen helpen om zo te zien wat er allemaal komt kijken bij een toneeluitvoering? Je ben van harte welkom om een jaartje (of langer) mee te draaien. Je hebt gegarandeerd van oktober t/m februari een leuke donderdagavond. We werken hard om iets moois neer te zetten, maar vinden het ook belangrijk dat het gezellig is!"

- Ouderen: - Ouderensoos (elke 3e dinsdag van de maand). - Op de woensdagmiddag is er Ouderengym (55+).

Reacties

(5)

Mooi verhaal over Elshof en Tongeren. Mijn moeder en zussen en enkele kinderen hebben daar op school gezeten, en een zus heeft op Hagenvoorden in een boerderij gewoond. Vraag: is die vuistbijl gevonden bij de bewoning naast de school? Als dat zo is kan die vuisbijl door een bewoner achtergelaten zijn; een van de bewoners heeft veel gereisd o.a. Zuid-Amerika en Azië, en kwam altijd terug met bijzondere dingen, dus die vuistbijl kan wellicht uit Zuid-Amerika meegenomen zijn?

graag iets over de (voormalige) en de prachtige meesterwoning....school.....

Dat is inderdaad een fraai pand. Ik heb het hele internet afgezocht of iemand iets te vertellen had over het pand Wechterholt 1 dan wel schoolmeesterwoning of onderwijzerwoning Elshof, maar niets te vinden. Ik heb nog wel veel aanvullende informatie over de school gevonden, die ik nu heb vermeld onder Recente ontwikkelingen. Als u meer van de meesterwoning en de school wilt weten, kunt u terecht bij de Historische Kring Wijhe. Zij hebben een dorpsarchief, waar ongetwijfeld het e.e.a. over de geschiedenis van deze panden in zal zitten. Hun gegevens vindt u hier: https://www.plaatsengids.nl/wijhe#geschiedenis.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Goedemorgen
Ben met de stamboom Stremmelaar bezig.
En nu heb ik gehoord dat er in Wijhe vroeger de boerderij de Stremmelaar (de Stremler) heeft gestaan. Kan mij iemand helpen waar deze boerderij heeft gestaan en zijn er toevallig foto's van.
Ik weet niet of ik het hier kon vragen, als dat niet zo is waar kan ik deze vraag wel vragen?
Alvast hartelijk dank
Groetjes
Ans Schilstra-Dul

Ik lees hier https://www.genealogieonline.nl/genealogie-van-reen/I770.php dat er inderdaad een persoon met achternaam Stremmelaar is geboren op een boerderij Stremmelaar / 't Stremler in de toenmalige buurtschap Tongeren (welk grondgebied tegenwoordig onder de huidige buurtschap Elshof valt). Wie ongetwijfeld meer weten over deze boerderij en over deze families, is Historische Vereniging Wijhe, die een verenigingsgebouw hebben waar ze o.a. iedere 2e zaterdag van de maand een speciale inloopdag hebben om genealogen die meer informatie willen over personen en/of panden, zoals u, verder te helpen. Hun gegevens vindt u hier: https://www.plaatsengids.nl/wijhe#geschiedenis.
Met vriendelijke groet en succes gewenst met uw onderzoeken, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen