Eemmeer en Gooimeer Zuidoever

Streek
FlevolandUtrechtNoord-Holland

MSD-20030903-72048.jpg

Gooimeer zuidoever, tussen Valkeveen en Huizen

Gooimeer zuidoever, tussen Valkeveen en Huizen

MSD-20030903-72049.jpg

Gooimeer zuidoever, tussen Valkeveen en Huizen

Gooimeer zuidoever, tussen Valkeveen en Huizen

MSD-20030903-72051.jpg

Gooimeer zuidoever, tussen Valkeveen en Huizen

Gooimeer zuidoever, tussen Valkeveen en Huizen

MSD-20081214-147060.jpg

Gooimeer zuidoever, noord van de havenstrekdam Huizen, opgespoten eilandjes die uitzonderlijk rijk aan zeldzame vogels zijn.

Gooimeer zuidoever, noord van de havenstrekdam Huizen, opgespoten eilandjes die uitzonderlijk rijk aan zeldzame vogels zijn.

Eemmeer en Gooimeer Zuidoever

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Eemmeer en Gooimeer Zuidoever.

Terug naar boven

Status

- Eemmeer en Gooimeer Zuidoever is een in 2010 ingesteld Natura 2000-gebied. Het is de opvolger van de Staatsnatuurmonumenten Eemmeer, Gooimeer en Gooikust Naarden. Het gebied valt onder de gemeenten Almere, Blaricum, Bunschoten, Eemnes, Huizen, Naarden, Zeewolde en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

Terug naar boven

Ligging

Het betreft twee gebieden: Gooimeer Zuidoever NO van Naarden, NW van Huizen, en Eemmeer NO van Eemnes, NW van Bunschoten. Kaart Natura 2000-gebied Eemmeer en Gooimeer Zuidoever.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Natura 2000-gebied Eemmeer en Gooimeer Zuidoever heeft een oppervlakte van 1.584 hectare.

Terug naar boven

Beschrijving

Het Eemmeer en Gooimeer ontstonden als verzoete overblijfselen van de voormalige Zuiderzee toen Zuidelijk Flevoland werd drooggelegd (1968). Het Eemmeer ontvangt vooral water uit de Gelderse Vallei, via de Eem, een kleiner deel wordt aangevoerd vanuit de Veluwerandmeren. Het water in het Gooimeer is een mengsel van water uit het Eemmeer en uit het IJmeer, waarmee het Gooimeer in open verbinding staat. Het Eemmeer heeft een gemiddelde diepte van -1.9 m NAP, het Gooimeer is met -3.6 m, mede door de aanwezigheid van diepe zandwinputten, gemiddeld relatief diep, maar het aangewezen deel heeft een maximum diepte van -1.2 m NAP en is grotendeels minder dan een meter diep.

Door de aanleg van het zandtalud ten behoeve van de Stichtse Brug is daarlangs in het Eemmeer in de jaren tachtig een brede rietstrook ontstaan. In het Eemmeer is tijdens de aanleg van de polderdijk van Zuidelijk Flevoland het eiland de Dode Hond opgespoten. In 1992 is verder ten oosten van de Stichtse Brug een kleine zandplaat aangelegd. De oevers bestaan voornamelijk uit moerasvegetaties met slikranden. Op het eiland De Dode Hond worden daarnaast ook wilgenbossen en struwelen aangetroffen.
In vergelijking met de overige randmeren komen er in het Eemmeer weinig waterplanten voor. Alleen in de baai ten zuiden van de Dode Hond worden structureel waterplanten aangetroffen. Het Eemmeer is sterk geëutrofieerd. De nutriëntbelasting is sinds de jaren tachtig teruggedrongen. In beide meren is sprake van verbetering van de waterkwaliteit en toename van mosselen en waterplanten.

Het Gooimeer Zuidoever omvat ondiep water met waterplanten, een brede strook verland oevergebied, dat geleidelijk overgaat in een brede zandstrook met een hoge wal, waarachter zich laag gelegen graslanden bevinden. Er heerst een zilt en brak milieu. Verder worden ondiepe wateren, oevers, rietlanden en enige vochtige graslanden aangetroffen. De kustlijn is destijds ontstaan door afslag van de stuwwal van het Gooi als gevolg van getijdenbeweging. Door sedimentatie is een min of meer terrasvormige afzetting even onder de wateroppervlakte gevormd en een zandige en lemige klif ontstaan.

Het open water van deze randmeren is van grote betekenis als fourageer-, rust- en ruigebied voor tal van watervogels. De slikranden langs de kust zijn van belang als fourageergebied en slaapplaats voor doortrekkende steltlopers. De moerasvegetatie en wilgenstruwelen zijn van groot belang als broedgebied.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Eemmeer en Gooimeer Zuidoever (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nadere informatie over Natura 2000-gebied Eemmeer en Gooimeer Zuidoever.

Reactie toevoegen