Dunsborg

Plaats
Buurtschap
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

Dunsborg

Terug naar boven

Status

- Dunsborg is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Hengelo.

- De buurtschap Dunsborg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hengelo.

- De buurtschap Dunsborg ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Dunsborgerhoek, 1840 Dunsborgshoek.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt ZO van Hengelo, NO van Keijenborg en NW van Oosterwijk, rond onder andere de wegen De Dunsborg, Oosterinkdijk, Sletterinkdijk, Elferinkdijk, Zelhemseweg, Beijerinkdijk, Bremweg, Gompertsdijk en Winkelsweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Dunsborg 22 huizen met 154 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Links

- Agrarisch: - De Marke in de Hengelose buurtschap Dunsborg (Roessinkweg 2) is een melkveeproefbedrijf (van Wageningen University & Research) op droge zandgrond van 55 ha met ca. 80 stuks melkvee en bijbehorend jongvee. Het bedrijf ligt in het kleinschalige landschap van de Graafschap, waarin kleine stukjes natuur – zoals bosjes, houtwallen en bomenrijen – worden afgewisseld met gras- en maïsland. Sinds de jaren negentig wordt hier onderzoek gedaan naar de effecten van agrarisch natuurbeheer. Zo is bijv. de samenhang onderzocht tussen agrarisch natuurbeheer en de aanwezigheid van bijen en wespen. Wat blijkt: op De Marke komen in totaal liefst 168 verschillende bijen- en wespensoorten voor. 81 bijensoorten, waarvan 14% op de Rode Lijst staat en 87 wespensoorten, waarvan 39% afneemt in Nederland. Dit illustreert wat een dergelijk beheer aan natuurwaarden kan opleveren. Doel van het onderzoek in 2008 was onder andere om vast te stellen welke bijen en wespen op een agrarisch bedrijf op zandgrond kunnen voorkomen en om een beeld te krijgen van de rol die de aangelegde natuurelementen spelen.

"KTC (Knowledge Transfer Centre) De Marke in Dunsborg bij Hengelo (GL) is onderdeel van het project Koeien & Kansen. Jaarlijks bezoeken ongeveer 4.000 mensen De Marke. Het bedrijf produceert ca. 700.000 kg melk met behulp van 80 melkkoeien. Het doel van het melkveeproefbedrijf is onderzoek naar en demonstratie van een schone en rendabele melkveehouderij. Het doel is de belasting van het milieu tot een minimum te beperken. Concreet gaat het ons om de verliezen van ammoniak, nitraat, fosfaat en broeikasgassen zo veel mogelijk te beperken. Mest en mineralen gebruiken we zo efficiënt mogelijk, zodat de behoefte aan grondstoffen en energie zo laag mogelijk is. Dit verkleint de ecologische voetafdruk van de productie. Zo zorgen we ervoor dat Nederland een aantrekkelijk land voor melkproductie blijft.

De verkregen kennis wordt toegepast door de pioniersbedrijven van het project Koeien & Kansen, waarvan De Marke ook zelf onderdeel is, en via hen door de gehele melkveehouderij. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research en Wageningen Plant Research, onderdeel van Wageningen University & Research, en hoofdzakelijk gefinancierd door het ministerie van LNV en het landbouwbedrijfsleven (LTO/ZuivelNL). De Marke is tevens een van de 16 deelnemers van het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). NPPL streeft ernaar om boeren en tuinders verder te helpen met het toepassen van precisietechnieken met als doel: opbrengsten te verhogen; kosten te verlagen; milieubelasting te verminderen; de voedselkwaliteit te verbeteren." Sinds augustus 2019 werd gewerkt aan een plan om de exploitatie van De Marke over te dragen aan een coöperatie van melkveehouders. Eind 2021 werd bekend dat dat niet doorgaat: de boeren zijn tot de conclusie gekomen dat ze het financieel niet rond krijgen. WUR en de coöperatie onderzoeken nu een andere vorm van samenwerking.

- Duurzaamheid: - "Welke impact heeft een drijvend zonnepanelensysteem dat voldoende licht en lucht doorlaat op de waterkwaliteit en het waterleven? Hoe stabiel en stormproof is zo’n systeem en hoe zit het met de kosteneffectiviteit en landschappelijke inpassing? Een proefopstelling op de Markeplas in buurtschap Dunsborg bij Hengelo (GL) moet helpen deze vragen te beantwoorden. De Markeplas ligt naast WUR’s agro-innovatiecentrum De Marke, waar in 2021 ruim 100 drijvende zonnepanelen zijn geplaatst. De Marke stelt de plas ter beschikking voor project DRIVER, dat er drie jaar lang de impact monitort van verschillende opstellingen van drijvende zonnesystemen. Op de voormalige zandafgraving, toevallig niet ver van het volgens WUR meest biodioverse zonnepark op land, drijven nu drie kleine ‘zonnecentrales’ met uiteenlopende maten van lucht- en lichtdoorlatendheid. Bijzonder aan dit zonnesysteem is dat de hellingshoek en de afstand van de panelen tot het wateroppervlak aanpasbaar zijn. Aardig detail is dat het systeem vlakbij, in Doetinchem, is ontwikkeld. Het heeft daarmee een veel kleinere footprint dan de gebruikelijke drijvende zonnesystemen, die meestal uit China komen.

Drijvende zonneparken zijn een relatief nieuw fenomeen; schaarste aan geschikte daken en/of grond noopt tot zoeken naar alternatieven. Een pluspunt is ook de mogelijk hogere opbrengst, vanwege de reflectie in en de koeling door het water: als zonnepanelen erg warm worden, neemt de weerstand toe en dus het vermogen af. Economie en ecologie. Maar net als bij zonneparken op land is ook bij drijvende zonneparken grote behoefte aan meer kennis over de economische en ecologische aspecten ervan. Dat is wat project DRIVER bij de Markeplas in Dunsborg onderzoekt, gefinancierd vanuit de DEI+-regeling (Demonstratie Energie Innovaties) van de Rijksoverheid. Naast de invloed op waterkwaliteit en ecologie, maandelijks gemeten door het Aquatisch Kenniscentrum AKWA van het NIOO-KNAW, beoogt het project meer kennis op te doen over maatschappelijke acceptatie, vergunningen en mogelijkheden tot landschappelijke inpassing. Die inzichten worden landelijk gedeeld via het nationaal consortium Zon op Water." (bron: Resource, het onafhankelijke medium voor studenten en medewerkers van Wageningen University & Research, december 2021)

Reactie toevoegen