Driemond

Plaats
Dorp
Amsterdam
Amstelland
Noord-Holland

Driemond-MSD-20120308-254852.jpg

Ondanks dat Driemond in 1966 is 'opgeslokt' door de gemeente Amsterdam, is het gelukkig nog altijd een landelijk gelegen, idyllisch dorpje, net buiten de stedelijke bebouwing van Amsterdam-Zuidoost.

Ondanks dat Driemond in 1966 is 'opgeslokt' door de gemeente Amsterdam, is het gelukkig nog altijd een landelijk gelegen, idyllisch dorpje, net buiten de stedelijke bebouwing van Amsterdam-Zuidoost.

Driemond-MSD-20120308-254850.jpg

Driemond, dorpsgezicht

Driemond, dorpsgezicht

Driemond-MSD-20120308-254899.jpg

Driemond, met de brug over de sluis van de Weesper Trekvaart naar het Amsterdam-Rijnkanaal

Driemond, met de brug over de sluis van de Weesper Trekvaart naar het Amsterdam-Rijnkanaal

Driemond-Amsterdam-Rijn-kanaal-MSD-20120308-254831.jpg

Driemond grenst in het oosten aan het Amsterdam-Rijnkanaal, dat het dorp scheidt van overbuur Weesp

Driemond grenst in het oosten aan het Amsterdam-Rijnkanaal, dat het dorp scheidt van overbuur Weesp

Driemond-Lange-Stammerdijk-MSD-20120308-254867.jpg

Driemond, monumentale boerderij aan de Lange Stammerdijk

Driemond, monumentale boerderij aan de Lange Stammerdijk

driemond_gemeenschapsmolen_no._1_of_gaaspermolen_1.jpg

Driemond, Gemeenschapsmolen No. 1 of Gaaspermolen

Driemond, Gemeenschapsmolen No. 1 of Gaaspermolen

driemond_gemeenschapsmolen_no._1_of_gaaspermolen_2.jpg

Driemond, Gemeenschapsmolen No. 1 of Gaaspermolen

Driemond, Gemeenschapsmolen No. 1 of Gaaspermolen

driemond_driemonds_gesigt_van_agteren_over_de_groote_kom_naer_het_huis_d_stopendael_ca_1700.jpg

Tekening uit ca. 1700 van het niet meer bestaande Huis Driemond, waar het huidige dorp naar genoemd is

Tekening uit ca. 1700 van het niet meer bestaande Huis Driemond, waar het huidige dorp naar genoemd is

Driemond

Terug naar boven

Status

- Driemond is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland, gemeente Amsterdam. T/m 31-7-1966 gemeente Weesperkarspel.

- Bij de overgang van het dorp in 1966 naar de gemeente Amsterdam is een aantal straatnamen van naam veranderd, omdat die al in Amsterdam bestonden. Dit betrof onder meer de Rijnstraat en Waalstraat, deze werden veranderd in Zomerstraat, Herfststraat, Winterstraat en Lentestraat. Het Zandpad bestond ook al in Amsterdam en is daarom gewijzigd in Zandpad-Driemond.

- Het dorp Driemond heeft wel een eigen postcode (1109), maar heeft bij de totstandkoming van het postcodesysteem in 1978 - overigens net als de andere Amsterdamse dorpen - geen eigen plaatsnaam toegekend gekregen, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Amsterdam (voorheen Amsterdam-Zuidoost).

- In de praktijk valt ook een deel van de buurtschap Stammerdijk onder het dorp Driemond.

- "Driemond wordt na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 toegevoegd aan het stadsgebied van Weesp. De gemeenteraad van Amsterdam besluit hier voor de zomer van 2021 over, na een officieel verzoek hiertoe van de Dorpsraad. Nu is het dorp nog onderdeel van het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Het dorp heeft echter vanouds en nog altijd een sterke(re) binding met Weesp. De kleinschaligheid, het landelijke en groene karakter, en de fysieke nabijheid van beide kernen maken dat onderdeel worden van het stadsgebied van Weesp logischer is dan onderdeel blijven van het stedelijke en grootschalige Zuidoost. Een in maart 2020 door de Dorpsraad uitgevoerde peiling onder huishoudens in het dorp over aansluiting bij Weesp resulteerde in 84% voor en 16% tegen aansluiting. De Dorpsraad heeft het mandaat van de inwoners gekregen om de gesprekken te voeren over de aansluiting bij het nieuw te vormen stadsgebied met Weesp. Het stadsgebied krijgt dan - net als de andere stadsgebieden - een bestuurlijke commissie waar inwoners zich verkiesbaar voor kunnen stellen." (bron: gemeente Weesp, maart 2021)

- Aangezien het dorp vanouds in de invloedssferen van Weesp lag en ligt (zo is er bijv. sprake van een Protestantse Gemeente Weesp en Driemond) en daar ook geografisch gezien dichterbij ligt dan bij het oorspronkelijke Amsterdam, heeft het dorp niet het Amsterdamse netnummer 020 maar het Weesper netnummer 0294.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1342 Gheynbrugghe, 1760 Driemond.

Naamgeving
Sinds 1961 heeft het dorp officieel zijn huidige plaatsnaam. Voorheen heette het Geinbrug. Zie verder bij Naamsverklaring.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk de naam van de in de 17e eeuw gebouwde buitenplaats Driemond, zo genoemd naar de ligging op de plaats waar 3 rivieren; het Gein, de Gaasp en de Smalweesp, samenkomen. Het landhuis is in de 2e helft van de 19e eeuw afgebroken (alleen de fontein van dat huis is nog bewaard, maar die staat tegenwoordig in park Frankendael in de Watergraafsmeer, red.). Op de plaats waar het gestaan moet hebben, bevindt zich nu de begraafplaats van het dorp.

De huidige gelijkluidende plaatsnaam is te danken aan burgemeester Kastelein van Weesperkarspel die, in een poging de dreigende annexatie door Amsterdam te keren, in 1961 voorstelde het gebied rond Geinbrug Driemond te noemen, in de hoop dat het zo een zelfstandige gemeente zou kunnen worden (tevens vond de burgemeester de naam Geinbrug "weinig verheffend", red.). Oudere bewoners spreken echter nog steeds van Geinbrug, een benaming die teruggaat tot de 14e eeuw.(1)

Terug naar boven

Ligging

Driemond ligt W van Weesp, in het ZO van de gemeente Amsterdam, in stadsdeel Zuidoost en grenst in het O aan het Amsterdam-Rijnkanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Geinbrug 6 huizen met 36 inwoners (maar vermoedelijk vielen buurtschappen in de nabijheid zoals Smalweesp, Het Gein, De Gaasp en Stammerdijk ook nog tot het huidige Driemond te rekenen. Zie voor de statistische gegevens van die buurtschappen bij Weesperkarspel). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heemkunde
"De Historische Kring Driemond is in 2006 opgericht door een enthousiast groepje Driemonders en oud-Driemonders met als doel het doen van onderzoek naar en het bekendheid geven aan de voormalige gemeente Weesperkarspel in het algemeen en daarbinnen ons dorp in het bijzonder. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: het verzamelen van historisch materiaal bijvoorbeeld door het organiseren van inloopdagen tijdens welke informatie kan worden uitgewisseld; het verzorgen van publicaties zoals fotoboeken en thematische verhalen; het onderhouden van een informatieve website; het geven van lezingen, het verzorgen van tentoonstellingen en het organiseren van excursies; het bevorderen en ondersteunen van actief historisch onderzoek.

De nevendoelen zijn: de promotie van Driemond als woonomgeving (aandacht voor het kleinschalige); het vastleggen van de identiteit van ons dorp (bewoners, verenigingen, bedrijven, gebouwen, enz.); het ondersteunen van saamhorigheid en betrokkenheid van bewoners; het trekken van meer bewoners naar het dorpshuis in de MatchZO. Dit alles niet alleen ten behoeve van onszelf, maar ook voor onze (klein-)kinderen en bestuurders. Het proces is hierbij minstens zo belangrijk als het doel en iedereen kan en mag meedoen.

Heb je wat met Driemond en omgeving? Bijvoorbeeld omdat je er woont of gewoond hebt? Vraag je je daarbij misschien af hoe het dorp is ontstaan, hoe het bestuur was geregeld of welke bronnen van bestaan er bestonden? Of wellicht vind je het leuk om te weten of jouw voorouders hier ook al woonden. Voor al deze onderwerpen kun je terecht bij onze historische kring. Heb je ook zin om hierbij mee te helpen, of om alleen ons werk te steunen? Word dan lid. De contributie bedraagt slechts € 15,00 per jaar. Hiervoor krijgen de leden/donateurs in ieder geval een boekje en een lezing en/of wandeling per jaar. Om kennis te maken ben je altijd welkom tijdens een van onze bijeenkomsten. Voor locatie en data zie de Agenda." De vereniging heeft inmiddels al een aantal publicaties over de geschiedenis van het dorp en de voormalige gemeente Weesperkarspel het licht doen zien. Ook op de website van de Historische Kring is veel informatie over de geschiedenis van het dorp en de voormalige gemeente Weesperkarspel te vinden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In de ruim 50 jaar dat Driemond onderdeel uitmaakt van de gemeente Amsterdam, is er geen groot onderhoud uitgevoerd aan de openbare ruimte. In deze periode zijn wel enkele nieuwe buurten bijgebouwd met nieuwe infrastructuur, maar is in de rest van het dorp sprake van een historisch gegroeide en verouderde inrichting. De bestrating is versleten en verzakt, de trottoirs zijn te smal, er zijn onduidelijke parkeer- en verkeerssituaties en verouderde groenstroken en plantsoenen. Daarom wordt van 2018 tot medio 2021 de hele openbare ruimte van het dorp heringericht en waar nodig vernieuwd. Het betreft wegen, voet- en fietspaden, groen- en speelvoorzieningen, openbare verlichting en straatmeubilair. In sommige buurten wordt alleen de bestrating vernieuwd en opgehoogd. In andere buurten wordt ook de ondergrondse infrastructuur zoals riolering vervangen. Ook Waternet heeft een grote klus te klaren: het afvalwater moet goed worden afgevoerd, het regenwater gaat gescheiden worden afgevoerd en e.e.a. wordt zodanig heringericht dat wateroverlast bij hoosbuien wordt voorkomen.

Aanpak in fasen. We doen het groot onderhoud in Driemond in 3 fasen. Fase 1: buurten Kippenbuurt en Zonnehof. Fase 2: de Jaargetijden, Lente-, Zomer-, Herfst- en Winterstraat, Seizoenenhof, Burgemeester Kasteleinstraat en een stukje van de Lange Stammerdijk. Fase 3: het Zandpad en de Burgemeester Bletz- en Burgemeester Mulstraten. Fase 1 is klaar. De Kippenbuurt en het Zonnehof zijn van september 2018 tot en met april 2019 door Waternet en de gemeente aangepakt. Het definitief ontwerp voor fase 2 is na de zomer 2020 vastgesteld. Als alles volgens planning verloopt, start de uitvoering voor fase 2 waarschijnlijk in het eerste kwartaal 2021. Het schetsontwerp voor fase 3 is in maart 2020 aan bewoners gepresenteerd. Het projectteam werkt met input van Driemonders het schetsontwerp nu uit tot een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp gaat in het najaar 2020 de inspraak in." (bron: gemeente Amsterdam)

- Driemond dankt zijn naam aan de drie riviertjes die in het dorp samenkomen: het Gein, de Gaasp en het Smal Weesp. Met dit in het achterhoofd is een plan met paden ontworpen die samenkomen in een ontmoetingsplek; het nieuwe dorpsplein, dat in juli 2018 feestelijk is 'geopend'. Naast en achter het in 2017 gerealiseerde appartementencomplex De Kern zijn parkeerplaatsen aangelegd. Deze parkeerplaatsen zijn openbaar, dus iedereen mag deze parkeerplaatsen gebruiken. Op het plein zijn ook ruime parkeerplekken aangelegd. De bestrating rondom De Kern en het plein heeft lang geduurd voor het gerealiseerd was. Positief is dat gelijktijdig het groot onderhoud is uitgevoerd. Dat betekent dat de bestrating in kwestie voorlopig niet meer open hoeft voor rioleringswerkzaamheden of vervanging van overige leidingen door de nutsbedrijven. Het nieuwe plein en De Kern zijn een aanwinst voor het dorp. Een mooie plek om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken of de kinderen veilig te laten spelen. (bron: Dorpsraad)

- Woningcorporatie Eigen Haard heeft in 2017 een complex met 25 appartementen genaamd De Kern gerealiseerd aan de Jaargetijden in Driemond. Het complex omvat 16 sociale huurwoningen en 9 vrije sector woningen.

- Een groep VU-studenten heeft in 2017 geanalyseerd in welk deel van Amsterdam het voor jonge gezinnen het beste wonen is. Voor het onderzoek is gekeken naar aspecten zoals het groen in de buurt, de scholen en parken, het veiligheidsgevoel, overlast van nachtleven, de luchtverontreiniging etc. Driemond kwam als winnaar uit de bus. Dit dorpje is het groenst, heeft de beste ruimte-prijsverhouding en toeristenoverlast zoals bijvoorbeeld in de binnenstad bestaat er niet. (bron en voor nadere informatie zie AT5, 9-11-2017)

- In het Gebiedsplan Gaasperdam / Driemond 2017 kun je lezen wat de belangrijkste actuele ontwikkelingen in dit gebied zijn in en wat de gemeente hier samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2017 gaat doen.

- De komende jaren moet de Kanaaldijk West of Westkanaaldijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal direct O van het dorp worden versterkt. Dat komt omdat deze dijk, onderdeel van 'dijkring 14', niet meer aan de veiligheidsnormen voldoet. In welke mate de dijk moet worden versterkt, wordt duidelijk in 2017. Dan wordt namelijk ook duidelijk of en in hoeverre de dijk langs de Lek wordt versterkt. Afhankelijk daarvan hoeft de dijk bij Driemond meer of minder ingrijpend te worden versterkt.

- De afgelopen jaren is in het N van het dorp, tussen de voetbalvelden en het Amsterdam-Rijnkanaal, een klein nieuwbouwwijkje met 29 zelfbouwkavels voor vrijstaande woningen gerealiseerd. Het project heet Droomzone Driemond. De kavels liggen naast de bestaande wijk Seizoenenhof.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Gaaspermolen, officieel genaamd Gemeenschapsmolen nr. 1, is een poldermolen van de Gemeenschapspolder, een polder die begin 18e eeuw door concentratie van een aantal kleinere polders is ontstaan. Naar aanleiding hiervan is deze molen in 1707 gebouwd. De benaming Gaaspermolen is eigenlijk foutief, omdat deze molen op een andere plek is gebouwd dan waar de oorspronkelijke Gaaspermolen stond aan de Gaasp. Deze molen moest met de Gemeenschapsmolen nr 2 even verderop in Diemen de Gemeenschapspolder bemalen. De onttakelde molen is in 2003 geheel gerestaureerd en weer maalvaardig gemaakt.

- Driemond heeft naast de molen nog 2 rijksmonumenten: een boerderij aan de Lange Stammerdijk 12 uit de 18e eeuw of wellicht ouder, en het pand aan het Zandpad 4: ten dele houten huis met bakstenen puntgevel, voorzien van een halsje onder gebogen afdekking, met jaartalankers gedateerd 1754.

- Gevelstenen in Driemond.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Geinloop (zaterdag in april, in 2022 voor de 44e keer) trekt ca. 1.600 deelnemers. Het is een hardloopevenement langs - volgens de organisatie - "misschien wel het mooiste parcours in de regio". De lopers gaan langs het schilderachtige riviertje het Gein, gelegen tussen Driemond en Abcoude. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5 km tot de halve marathon (21 km).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Vereniging Spaar het Gein stelt zich ten doel de bijzondere landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Geingebied te beschermen en te ontwikkelen.

- In 1959 is, op initiatief van een aantal betrokken buurtbewoners, Speeltuinvereniging Geinbrug opgericht. Een speelgelegenheid was er toen namelijk nog niet en werd als gemis ervaren. Zeker toen er meer inwoners met kinderen kwamen wonen. Door de jaren heen zijn - door een trouwe groep enthousiaste vrijwilligers – tal van activiteiten ontplooid voor zowel jeugd als senioren. Inmiddels ca. 60 jaar verder vervult de speeltuinvereniging nog altijd een grote sociale en actieve rol binnen Driemond. Het speeltuingebouw biedt o.a. onderdak aan een peuterspeelzaal, de kaartclub en wordt gebruikt voor verenigingsbijeenkomsten en in bruikleen gegeven voor (kinder)feestjes. Van april tot oktober is de speeltuinvereniging actief met het organiseren van kinderactiviteiten.

Speeltuin Disneyland is een gezellige buurtspeeltuin met glijbanen, schommels, huisjes, wippen, klimrekken en een crossbaan. Op dit grote terrein met een mooie groene grasmat en veel speelzand kunnen kinderen zich kostelijk amuseren. Entree is €1,- per keer per kind. Maar wil je regelmatig komen in de speeltuin en/of wil je gewoon de speeltuinvereniging steunen? Word dan lid van de vereniging voor maar €15,- per jaar per gezin.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Na 5 jaar strijd is het in 2015 dan gelukt: Driemond heeft nu zijn dorpscafé: Villa Tante Bep (Lange Stammerdijk 7B).

Terug naar boven

Beeld

- Het Historisch Fotoboek Driemond (2011) is inmiddels uitverkocht en daarom via de link ook online te lezen, zodat je er toch nog van kunt genieten als je het boek niet hebt kunnen bemachtigen. Een donatie hiervoor aan de Historische Kring wordt op prijs gesteld (het bankrekeningnummer vind je onder de link).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws m.b.t. Gaasperdam en Driemond op de site van de gemeente Amsterdam. - De maandelijkse Dorpskrant is via de link ook online te lezen. - Nieuws uit het dorp van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 50 jaar op voor de belangen van het dorp en zijn bewoners. "Driemond is een dorp met toekomst. De meeste dorpen krimpen en vergrijzen; ons dorp niet. De meeste dorpen verliezen onderwijs- en sportvoorzieningen; ons dorp niet. Ons dorp heeft veel potentie: het maakt deel uit van een rijke gemeente met een sociaal profiel; het ligt op het snijpunt van het grootstedelijke en het landelijke; het heeft bewoners met een goed ontwikkeld gevoel voor sociale cohesie.

Stichting Dorpsraad Driemond is de gesprekspartner van het stadsdeel en speelt een cruciale rol bij het verkrijgen van subsidies voor sociale projecten in het dorp. Ook heeft de Dorpsraad een belangrijke adviesrol richting het stadsdeel. Denk aan het vernieuwen van de toegangsweg van het dorp, de groenvoorziening of bij bestemmingsvraagstukken. Vanuit het bestuur worden werkgroepen aangesteld, waar vrijwilligers zich inzetten voor de belangen van het dorp. Momenteel zijn er een drietal werkgroepen; Werkgroep Verkeer, Werkgroep groot onderhoud, en Werkgroep Dorpsfonds. De Dorpsraad beheert ook het buurthuis in Matchzo, dat elke dag geopend is. Er werkt een professionele kracht bij de Dorpsraad, die de bewoners ondersteunt bij vragen. De Dorpsraad is gevestigd in MatchZo en is geopend van ma t/m do van 9.30-12.00 uur. Tevens werkt de Dorpsraad nauw samen met het gebiedsteam van stadsdeel Zuidoost.

- MFC: - In 2011 is het nieuwe sport- en activiteitencentrum MATCHZO gereed gekomen. Het complex omvat een sporthal van ca. 2.000 m2 met twee tennisbanen, een gymzaal, kantoor- en kleedruimten en een ruime kantine met een buurthuis. S.V. Geinburgia, Driemond Fit, de Dorpsraad, de Jan Woudsmaschool en de Cornelis Jetsesschool zijn de vaste gebruikers. Gezamenlijk gebruik van sporthallen en gymzalen door scholen en verenigingen komt de gemeenschapszin in het dorp ten goede. De schoolkinderen komen al vroeg bij de verenigingen over de vloer en worden gestimuleerd gebruik te maken van het sportaanbod. De sportkantine vervult tevens de rol van buurthuis. Alle inwoners, zowel jong als ouder, hebben nu een eigen plek waar bruisende activiteiten plaatsvinden. Het is dé sociale en sportieve ontmoetingsplaats met cultuur voor en door de bewoners en waar ouderen in het dorp dagelijks terecht kunnen voor een praatje of spelletje.

- Onderwijs en kinderopvang: - "De Cornelis Jetses is een kleine openbare basisschool. Wij spreken ook wel van een ontmoetingsschool. De school telt ca. 125 leerlingen. De school wil graag een afspiegeling zijn van de samenleving en kinderen kennis laten nemen van en respect bijbrengen voor anderen. Leerlingen komen uit het dorp Driemond en uit nabijgelegen buurten als Gaasperdam en de Bijlmer. De Cornelis Jetses is in 2011 verhuisd naar een nieuw gebouw. Het oude gebouw uit 1959 is in 2012 gesloopt. Hoge onderwijsopbrengsten en verwachtingen vinden we belangrijk. Wij streven bij alle cognitieve vakken naar resultaten die op het landelijk gemiddelde liggen. Daarmee wordt een stevige basis gelegd voor een succesvolle toekomst van onze leerlingen. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen is het ook van belang dat onze leerlingen een positief zelfbeeld ontwikkelen, dat zij zich geaccepteerd en gewaardeerd weten en zich competent voelen. In onze onderwijspraktijk is daarom ook veel aandacht voor het samenwerken, waarbij kinderen leren om te gaan met verschillen en rekening te houden met elkaar. Een belangrijk uitgangspunt is dat wij samen doen wat samen kan en dat de kinderen op eigen niveau werken, in een groepje of individueel - waar dat nodig is."

- "Sinds 1928 bestaat de Christelijke school in Driemond. De huidige Jan Woudsmaschool is in 1995 ontstaan uit een fusie van de Wouter Nagelschool uit het dorp en de dr. W.G. Harrensteinschool uit Weesp. Sinds 2009 is de vestiging weer geheel zelfstandig. De school telt gemiddeld 150 leerlingen, verdeeld over 7 groepen. Dit betekent dat we jaarlijks ook combinatiegroepen hebben. Op onze school maken we gebruik van Structureel Coöperatief Leren. Een werkvorm waarbij kinderen actief samen leren. Het gaat hierbij vaak om korte oefeningen om lesstof verder in te oefenen en eigen te maken. Kinderen geven elkaar informatie, discussiëren of leggen elkaar iets uit. Hierbij zijn de kinderen afhankelijk van elkaar en is iedereen actief betrokken. Er zijn diverse werkvormen in tweetallen of kleine groepjes en we zetten dit in bij alle vakgebieden. In onze groepen werken kinderen met laptops en/of chromebooks. Er wordt lesstof geoefend, informatie gezocht en er worden presentaties en werkstukken voorbereid. In elke groep hangt een digitaal schoolbord. De leerkrachten kunnen hier uitleg op geven, maar ook aanvullende informatie laten zien. Ook klassikale oefeningen kunnen op interactieve wijze gedaan worden op het bord. Lesmethoden spelen ook in op het gebruik van het digibord en lesboeken zijn nu ook digitaal op het bord te bekijken, waardoor je de som net als in het boek kan tonen en hier uitleg bij kunt geven."

- "De buitenschoolse opvang (BSO) van Kinderopvang Hobbithoeve wordt vormgegeven vanuit twee locaties. In het voormalig Kerkwijkgebouw, aan de Burgemeester Kasteleinstraat, verzorgt Hobbithoeve onder één dak met hele dagopvang (HDO), 5 dagen per week opvang aan de schoolgaande kinderen. Daarnaast heeft Hobbithoeve de beschikking over een ruimte in MatchZO, de nieuwe sportaccomodatie in het dorp. De BSO in MatchZO is vier dagen per week geopend."

- "Vind je het belangrijk dat je kind lekker kan spelen en zich goed kan ontwikkelen? Dat kan op de kinderopvang met voorschool van Swazoom. Op de voorschool van Swazoom spelen kinderen met elkaar en leren ze samen belangrijke dingen, zoals zelfstandigheid en de Nederlandse taal. Zo worden ze goed voorbereid op de basisschool. Daarnaast is de kinderopvang voor je kind ook nog eens heel erg leuk! Er zijn voorscholen van Swazoom op ca. 23 locaties in Amsterdam-Zuidoost, waaronder voorschool 't Ukkeltje in Driemond. De voorschool zit meestal in hetzelfde gebouw als de basisschool en werkt met de basisschool samen. Wij gebruiken bijvoorbeeld dezelfde soort methoden als de basisschool. Swazoom is de beste voorbereiding op de basisschool! Swazoom Kinderopvang met voorschool is er voor alle kinderen van twee tot vier jaar. Schrijf je kind direct in. Dat kan al bij de geboorte van je kind!"

- Sport: - Driemond Fit is een club voor jong en ouder. 5 dagen in de week worden er lessen gegeven door deskundige, gekwalificeerde mensen. Het is een echte dorpsvereniging met al 50 jaar een eigen karakter. Bij hen staat plezier in bewegen, aandacht en persoonlijke begeleiding en bovenal ontspanning in een prettige omgeving voorop. Naast het sporten bieden ze ook gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen of oude bekenden wat regelmatiger te zien.
"Zet daarom vandaag de eerste stap op weg naar een gezonde leefstijl. Wij helpen je daarbij! Wil je meer weten of ben je benieuwd? Kom gerust binnenlopen en doe een keertje mee. Proef de sfeer. Een proefles is gratis, zo kun je een keus maken uit ons aanbod."

- "IJsclub Gein & Omstreken is een vereniging met als doel het aanbieden van schaatslessen en het in gelegenheid stellen van schaatsactiviteiten op natuurijs. Wij beschikken hiertoe over een landijsbaan in Driemond van ongeveer 100 bij 150 meter, waarop we een ovaal kunnen uitzetten van ongeveer 330 meter. Op het middendeel en buitenom de 'hardrijbaan' blijft voldoende ruimte over om te spelen, c.q. te leren schaatsen en voor een ijshockeyveld. De ijsbaan is voorzien van lichtmasten, zodat ook 's avonds kan worden geschaatst. In het clubhuis kan men even bijkomen van de inspanningen onder het genot van een kopje warme chocolademelk of anderszins. De schaatstrainingen en -lessen worden over het algemeen op de Jaap Edenbaan gehouden, maar in geval van natuurijs wordt er gereden op de eigen ijsbaan. Verder is er ook een zomertraining en zijn er skeelertrainingen."

- Veiligheid: - Het kleine dorp heeft de beschikking over een eigen brandweer: Brandweer Driemond. Deze valt onder de regio Amsterdam-Amstelland. De kazerne is vernoemd naar Koningin Máxima. Ze beschikken over een autospuit en een adembeschermingswagen, een dienstbus en een motorspuitaanhanger voor oefeningen. De kazerne wordt bemand door ongeveer 25 vrijwilligers, die zijn verdeeld in 3 ploegen.

- Wonen: - "Op 1 augustus 2018 is woningcorporatie Eigen Haard gefuseerd met Stichting De Goede Woning. Deze stichting was actief in Driemond en had 110 woningen. Stichting De Goede Woning was te klein om het beheer en onderhoud kostenefficiënt uit te kunnen blijven voeren. Door verscherping van wet- en regelgeving voor toegelaten instellingen dreigden de lasten voor de bedrijfsvoering dusdanig te stijgen dat de betaalbaarheid van de woningen in het gedrang zou komen. De Goede Woning en haar vrijwilligersbestuur konden niet zelfstandig aan de eisen van de externe toezichthouders (Autoriteit Woningcorporaties en het WSW) voldoen. De Goede Woning heeft daarom gezocht naar een fusiepartner. Dat is Eigen Haard geworden. Dat lag voor de hand omdat wij al enkele jaren het financiële en technische beheer van De Goede Woning uitvoerden. De Autoriteit Woningcorporaties was akkoord met de fusie.

Huurders. Voor de huurders verandert er niet veel. Zij krijgen met dezelfde medewerkers en dienstverlening van Eigen Haard te maken. Daarnaast is de Bewonersbelangenvereniging Driemond opgericht om de huurders in gesprekken met Eigen Haard te vertegenwoordigen. Alle 110 woningen van Stichting De Goede Woning staan in het dorp. Wij hadden hier zelf al 25 woningen, namelijk het in 2017 opgeleverde appartementencomplex De Kern. En we weten wat er speelt in deze omgeving. We streven in onze buurtstrategie naar het behoud van sociale huur met mogelijkheden voor betaalbare middensegment huur om bij te dragen aan een gemengd aanbod voor alle woningzoekenden." (bron: Eigen Haard)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Driemond.

Reactie toevoegen