Drechterland

Gemeente
Drechterland
West-Friesland
Noord-Holland

drechterland_kaart_osm.jpg

De gemeente Drechterland (het gebied binnen de oranje lijn op de kaart) omvat sinds de herindeling van 2006 het hele landelijke gebied tussen Hoorn en Stede Broec/Enkhuizen, Z van de Westfrisiaweg (N302). (© OpenStreetMap)

De gemeente Drechterland (het gebied binnen de oranje lijn op de kaart) omvat sinds de herindeling van 2006 het hele landelijke gebied tussen Hoorn en Stede Broec/Enkhuizen, Z van de Westfrisiaweg (N302). (© OpenStreetMap)

drechterland_polder_de_drieban_kaartje_kopie.jpg

Door het veranderen van het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Om de doorstroming van het water in polder De Drieban in de gemeente Drechterland te verbeteren zijn in 2022 verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

Door het veranderen van het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Om de doorstroming van het water in polder De Drieban in de gemeente Drechterland te verbeteren zijn in 2022 verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

Drechterland

Terug naar boven

Status

- Drechterland is een gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland.

- De gemeente is in 1979 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Hoogkarspel en Westwoud en een deel van de gemeente Blokker (zijnde de kern Oosterblokker. De kern Westerblokker, tegenwoordig kortweg Blokker genoemd, is naar de gemeente Hoorn gegaan).

- De gemeente Drechterland is in 2006 vergroot met de gemeente Venhuizen.

- De gemeente omvat de dorpen Hem, Hoogkarspel, Oosterblokker, Oosterleek, Schellinkhout, Venhuizen, Westwoud en Wijdenes, en de buurtschappen Binnenwijzend, Blokdijk, De Buurt, De Hout, De Weed, Kraaienburg, Lekerweg, Oostergouw, Oosterwijzend, Oudijk, Tersluis, Westerbuurt, Westerwijzend, Wijmers en Zittend. In totaal zijn dit 8 dorpen en 15 buurtschappen.

- De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn in 2015 ambtelijk gefuseerd. Dit heeft geleid tot de SED organisatie. Bestuurlijk blijven de gemeenten zelfstandig. Door de samenwerking beoogt een betere dienstverlening aan de inwoners en bedrijven te worden gerealiseerd.

- Wapen van de gemeente.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Drechterland.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Kennelijk heeft men ook hier willen kiezen voor een neutrale gemeentenaam, in de zin van niet een van de oude gemeentenamen zijnde. In eerste instantie heeft men gekozen voor de gemeentenaam Bangert, wellicht als voorlopige 'werknaam', die per de ingangsdatum van de nieuwe gemeente, 1-1-1979, in werking is getreden. Kennelijk vond men dit bij nader inzien toch geen geschikte naam - het is dialect voor 'boomgaard', wat de Westfries natuurlijk wel weet, maar elders in het land zal men er allicht andere associaties mee hebben - want per 1-1-1980 is de naam gewijzigd in de definitieve naam Drechterland.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Drechterland ligt aan het Markermeer en ligt verder O van de stad Hoorn en de dorpen Blokker en Zwaag, O en ZO van de dorpen Zwaagdijk-West en Wognum, ZO van de dorpen Nibbixwoud en Midwoud, Z en ZO van het dorp Hauwert, Z van de dorpen Zwaagdijk-Oost en Wervershoof, W, ZW en Z van de dorpen Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel en W en ZW van de stad Enkhuizen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Drechterland heeft ca. 7.700 huizen met ca. 19.300 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In de brochure 'Vitale dorpen Drechterland - Met elkaar, voor elkaar' kun je lezen wat voor initiatieven er in de dorpen van de gemeente zijn ontstaan en hoe wij die samen verder vorm gaan geven."

- Na de verkiezingen van maart 2018 is er een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college gekomen, met drie nieuwe wethouders. Samen hebben zij hun plannen voor Drechterland voor de komende jaren in een bestuursakkoord gezet. De gemeente wil graag overleg met zijn inwoners om te zien of deze plannen ook door hen gesteund worden. Daarom organiseert de gemeente bijeenkomsten, waar de inwoners mogen aangeven wat zij belangrijk vinden. De opbrengst van deze gesprekken vertaalt de gemeente, samen met het bestuursakkoord, vertalen in het maatschappelijk akkoord, zodat de gemeente aan de slag kan met het programma voor de komende vier jaar. (bron en voor nadere informatie zie: Westfries Weekblad, 16-6-2018)

- De inwoners van deze gemeente zijn zeer tevreden over de leefomgeving en de voorzieningen in de gemeente. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Waar staat Drechterland’, dat in maart 2017 is uitgevoerd en waar meer dan 500 inwoners aan hebben meegedaan. Enkele resultaten: het is prettig wonen in deze gemeente. Inwoners beoordelen dit met een 8,1; 48% van de inwoners vindt dat de gemeente voldoende luistert naar haar inwoners en 52 % vindt dat de gemeente hen voldoende betrekt bij plannen. Twee jaar geleden was dit respectievelijk nog 25% en 36%; 8 op de 10 inwoners vindt dat er vrijwel geen dingen kapot zijn in de directe leefomgeving; 8 op de 10 inwoners is tevreden over de gezondheids-en zorgvoorzieningen; bijna 4 op de 10 inwoners geeft aan heel veel vertrouwen in het gemeentebestuur te hebben. Een stijging van 20% ten opzichte van 2015; inwoners beoordelen de dienstverlening met een 6,8; inwoners zijn zeer tevreden over het leven in het algemeen in de gemeente. Zij beoordelen dit met een 8.

Op de aspecten ‘luisteren naar meningen burgers’ en ‘het betrekken van burgers bij haar plannen en activiteiten’ scoort de gemeente Drechterland een stuk beter dan in 2015. Wethouder Dirk te Grotenhuis: “Wij zien hier duidelijk dat ons participatietraject 'Vitale dorpen' zijn vruchten afwerpt. We hebben de afgelopen twee jaar volop geïnvesteerd in dit burgerparticipatietraject en zijn trots dat dit zich nu in veel tevreden burgers uitbetaalt.” De gemeente analyseert de uitkomsten en gaat met de verbeterpunten aan de slag. (bron: Ons West-Friesland, 23-7-2017)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "De gemeente Drechterland heeft in 2015 in het hart van Hoogkarspel een duurzaam, nieuw onderkomen gekregen dat onderdeel uitmaakt van het stedenbouwkundig plan voor het nieuwe dorpshart. Kern van dit plan was om de belangrijkste dorpsfuncties te concentreren rondom één nieuw, herkenbaar dorpsplein. Het nieuwe gemeentehuis is door haar monumentale, duurzame materialisering en zorgvuldige aansluiting op het maaiveld op een vanzelfsprekende manier verankerd in het nieuwe dorpscentrum. Tegelijkertijd maken de unieke kapvorm en uitkijktoren een echte blikvanger van het gebouw. De levendige bakstenen gevel is opengewerkt met grote glaspartijen over de gehele hoogte van het gebouw. Ook in de uitnodigende entree is veel glas toegepast. Voor de bezoeker is het bij binnenkomst meteen duidelijk waar in het gebouw hij zich bevindt.

Het gebouw heeft een eenvoudige doorsnede die bestaat uit twee delen: een publieksdeel en een werkgebouw. Deze twee delen ontmoeten elkaar in een licht, levendig atrium. Hier komen het bestuur, de ambtenaren en de bevolking elkaar tegen. Het is de plek in de gemeente waar kennis kan worden uitgewisseld en nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. In het publieksgedeelte zijn op de begane grond onder andere burgerzaken, de raadzaal en een restaurant ondergebracht. Hierboven bevinden zich de kantoren van burgemeester en wethouders van Drechterland. De backoffice ligt aan de andere kant van het atrium, boven de half verdiepte parkeergarage. De backoffice werkt volgens het Nieuwe Werken en heeft een grote diversiteit aan werkplekken tot zijn beschikking. De scheiding van het openbare publiekstoegankelijke deel en het werkgedeelte is op een vanzelfsprekende manier ontworpen, zonder hekken of poortjes: het is voor iedereen duidelijk waar ze moeten zijn.

In het tijdloze, chique interieur zijn duurzame, natuurlijke materialen als hout en natuursteen toegepast. Dit is in accenten gecombineerd met fris groen wat visuele rust brengt in het gebouw. Een optimale akoestiek, veel daglicht en een speelse indeling zorgen er voor dat het gemeentehuis een fijne verblijfplek is, waarin zowel bezoekers als medewerkers zich thuis voelen en geïnspireerd blijven. Het losse interieur is ontworpen door M+R interior architecture uit Eindhoven. Het realiseren van een duurzaam gemeentehuis voor Drechterland was vanaf de start een belangrijk uitgangspunt. De gemeente ambieerde een BREEAM Excellent Certificering. Door deze wens al vanaf het begin in het ontwerp te integreren is zonder al te complexe ingrepen een zeer duurzaam gemeentehuis opgeleverd. De compacte vorm en hoge mate van flexibiliteit van het gebouw dragen bijvoorbeeld bij aan een hoge mate van duurzaamheid. Verder is het zeer energiezuinig door o.a. een efficiënte manier van warmte- en koudeopwekking in combinatie met laagtemperatuur verwarming en een optimale inzet van daglicht (ramen zijn hoog gepositioneerd, automatische zonwering voorkomt te veel opwarming). En het grote dakvlak wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken d.m.v. PV-cellen." (bron: De Zwarte Hond, ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw. Zij hebben het gemeentehuis ontworpen.)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Kunstroute Drechterland (weekend half juni, in 2020 voor de 17e keer) loopt door de dorpen Hoogkarspel, Westwoud, Venhuizen, Hem, Oosterleek, Wijdenes, Schellinkhout en Oosterblokker. Nieuw sinds 2019 is dat we een interactieve fiets- of autoroute hebben gemaakt. Je kunt je eigen route thuis achter je computer of laptop uitstippelen op de website onder “routekaart”, of de kaart onderweg op je telefoon of tablet raadplegen langs de adressen van de exposanten en horecagelegenheden. Vanaf 2019 hebben we ervoor gekozen om de Kunstrouteboekjes niet huis aan huis te verspreiden. Zij liggen nu bij de deelnemende kunstenaars in hun expositieruimte en in de diverse bibliotheken. Daarnaast is het boekje digitaal te raadplegen op de website. Waar mogelijk zijn de ateliers toegankelijk gemaakt voor rolstoelen en mindervalide mensen. De meeste ateliers zijn bereikbaar voor rolstoelen. De deelnemende ateliers zijn te herkennen aan een gele vlag."

- Op een zondag eind juli zijn de Westfriese Waterweken in Drechterland. Met sport en spel voor jong en ouder in de ochtend en ook in de middag is er een leuk en sportief programma.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Waterbeheer Polder De Drieban
"Door het veranderen van het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Aan de ene kant hebben we te maken met periodes van (extreme) droogte en aan de andere kant regent het meer en harder in korte tijd. Om de doorstroming van het water in polder De Drieban in de gemeente Drechterland te verbeteren voeren we in 2022 verschillende werkzaamheden uit. Om toekomstige wateroverlast in polder De Drieban te beperken is het watersysteem in de polder geanalyseerd en doorgerekend. De uitkomst van de analyse geeft aan dat met het aanpakken van een aantal knelpunten het watersysteem sterk kan verbeteren.

Achtergrond. Als gevolg van de ruilverkaveling in de jaren '60 van de vorige eeuw is de polder De Drieban zeer ingrijpend heringericht. Er is relatief veel open water verdwenen en voor de toekomstige klimaatomstandigheden is een te beperkte bergingscapaciteit overgebleven. Dat maakt de polder bij extreme neerslagsituaties kwetsbaar. Met de aanleg van twee waterbergingen nabij de Blokdijk en de Zijpweg hebben we de laatste jaren de bergingscapaciteit al fors vergroot. Bij de renovatie van gemaal De Drieban in 2010 is de capaciteit van het gemaal al vergroot. En nu pakken we de inrichting van het watersysteem aan.

Wat gaan we doen? De verandering van het klimaat laat zien dat het groeiseizoen eerder begint en later eindigt. Extreme regenval in een korte tijd belast het watersysteem extra. Om het watersysteem aan te passen aan de toekomstige weersomstandigheden vervangen we een aantal duikers in de hoofdwaterlopen door grotere. Daarnaast automatiseren we enkele stuwen en inlaatduikers, zodat ze op afstand bestuurbaar zijn. De werkzaamheden zijn op verschillende locaties in de gemeente Drechterland. Ze starten op 28 februari 2022 en duren tot medio oktober 2022.

Waar gaan we dat doen? Op de locatie Torenweg ter hoogte van het Driebankanaal gaan we de bestaande betonduiker onder de weg vervangen door een grotere betonduiker (D1 en S1 op het kaartje). Op de locatie Burgemeester J. Zijpweg (D3) gaan we twee bestaande betonduikers onder de weg vervangen door één grotere betonduiker. Op de locatie Driebankanaal (D2) gaan we twee bestaande betonduikers in het Driebankanaal vervangen door één grotere betonduiker. Op locatie De Kaapsloot (D5) gaan we de duiker met vlotterinlaat in een dam vervangen door een duiker met een geautomatiseerde inlaatschuif. De locatie ligt in het landelijk gebied ten westen van de Zuiderdijk. Op locatie Elba (D4) wordt een dam met inlaatduiker vervangen door een geautomatiseerde klepstuw die wordt opgenomen in de te plaatsen houten damwand. De locatie ligt in het landelijk gebied ca. 400 meter ten oosten van de Noorderuitweg. De huidige dam verleggen we circa 75 meter naar het zuiden en voorzien we van een grotere duiker." (bron en voor nadere informatie zie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, februari 2022)

Terug naar boven

Beeld

- © van het kaartje van Polder De Drieban: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Drechterland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Drechterland. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

Reactie toevoegen