Doornsteeg

Plaats
Buurtschap
Nijkerk
Veluwe
Gelderland

doornsteeg_kaart_openstreetmap.jpg

Doornsteeg is een buurtschap in de gemeente Nijkerk, rond de gelijknamige weg en de Olevoortseweg. De komende jaren verrijst hier een gelijknamige nieuwbouwwijk van ca. 1.200 woningen. (© www.openstreetmap.org)

Doornsteeg is een buurtschap in de gemeente Nijkerk, rond de gelijknamige weg en de Olevoortseweg. De komende jaren verrijst hier een gelijknamige nieuwbouwwijk van ca. 1.200 woningen. (© www.openstreetmap.org)

doornsteeg_logo_kopie.png

Het logo van de nieuwbouwwijk Doornsteeg, die sinds 2016 wordt ontwikkeld op de plek van de gelijknamige oude Nijkerkse buurtschap.

Het logo van de nieuwbouwwijk Doornsteeg, die sinds 2016 wordt ontwikkeld op de plek van de gelijknamige oude Nijkerkse buurtschap.

Doornsteeg

Terug naar boven

Status

Doornsteeg is een buurtschap en tegenwoordig ook nieuwbouwwijk in ontwikkeling, in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Nijkerk. De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder de stad Nijkerk. De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan het gelijknamige straatnaambordje kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1556 Dorenstege, 1594 an der Dorrenstege, 1608 die Doerensteeg, 1780 de Doornsteeg.

Naamsverklaring
Samenstelling van doorn 'doornstruik' en steeg 'pad, smalle weg'. Mogelijk naar het erfje de Rode Toren, ontstaan uit Rodedoorn*, dat was omzoomd door een doornenheg bestaande uit rode meidoorn of haagdoorn.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt W van de stad Nijkerk, W van de N301 - die ter plekke Ambachtsstraat heet - rond de gelijknamige weg, die vanuit de kruising N301 / Holkerweg richting NW loopt. De buurtschap grenst in het N aan bedrijventerrrein Watergoor, in het O aan de N301, in het Z aan de nieuwbouwwijk Corlaer en in het W aan de A28. Met dien verstande dat ook direct W van de A28 nog een klein stukje van de buurtschap ligt, N van Holk, rond de Olevoortseweg, die overigens een curieuze huisnummering heeft (8 en 37 t/m 43). De weg Doornsteeg loopt tegenwoordig in het NW dood tegen de A28. Vermoedelijk heeft deze weg vroeger wel doorgelopen naar de Olevoortseweg (en is er 'doorgenummerd' met de huisnummers), en zijn die op enig moment van elkaar afgesneden door de aanleg van de A28.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 worden de bijeengelegen buurtschappen Doornsteeg, Bontepoort, Ark, Nekkeveld en Watergoor samen geteld. Gezamenlijk hadden zij in genoemd jaar 37 huizen met 247 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners (= ca. 20 huizen aan de gelijknamige weg en nog een een 6-tal panden aan de Olevoortseweg).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds 2016 wordt in een aantal fasen op de plek van de huidige buurtschap de nieuwbouwwijk Doornsteeg gerealiseerd, die uiteindelijk ca. 1.200 woningen gaat omvatten. De bestaande gelijknamige weg met de daaraan gelegen bebouwing blijft gehandhaafd en wordt zo goed mogelijk in de nieuwe wijk ingepast. Het wordt een groene, landelijke, duurzame en kindvriendelijke wijk, met veel autoluwe straten, zodat kinderen veilig kunnen spelen, met veel natuurlijk groen, en met energieneutrale woningen. De wijk krijgt een oppervlakte van 59 ha, waarvan 43 ha wordt bebouwd en 16 ha als landschap wordt ingericht. De wijk zal organisch ontstaan. Huidige en toekomstige bewoners, omwonenden, ontwikkelaars en ondernemers ontwikkelen de wijk gezamenlijk.

Wethouder Wim Oosterwijk is als verantwoordelijk wethouder enthousiast over de nieuwe woonwijk: "Het kopen van een huis is een mijlpaal. De leefbaarheid, ligging en voorzieningen zoals sport- en speelvoorzieningen, maar ook onderwijsmogelijkheden zijn bij die keuze van groot belang. Nieuwe bewoners in de Doornsteeg kunnen eigentijds wonen in een wijk waar het ambitieniveau hoog ligt als het gaat om duurzaamheid. Niet alleen worden de woningen extra energiezuinig gebouwd, ook de woonomgeving en de vele fietsverbindingen zijn duurzaam ingericht."

"In opdracht van de gemeente Nijkerk heeft Bureau B+B een Masterplan gemaakt voor het gebied Doornsteeg in Nijkerk. De opgave is hier om met rekenschap van de huidige marktomstandigheden een onderscheidende wijk te realiseren met een eigen identiteit. Hierbij zijn de thema’s “kind- en gezinsvriendelijk” en “duurzaam” belangrijk. Een groene wijk met diverse woonmilieus en een hoge mate van sociale cohesie. De tijd van ideologische blauwdrukplannen met een gedefinieerd eindbeeld is voorbij. De ontwikkelingsopgave in het stedelijk gebied ligt in primair in het verbinden van plekken, mensen en partijen, en pas in tweede instantie in het ontwikkelen van vastgoed. Essentieel is flexibiliteit en het scheppen van voorwaarden voor een geleidelijke transformatie.

Het masterplan verbeeldt het karakter en de kwaliteiten van het gebied Doornsteeg nu en in de toekomst. Het geeft daarmee een beeld van de kwaliteiten die behouden blijven en een doorzicht naar het toekomstige wensbeeld. Daarnaast legt het masterplan het eindbeeld niet vast, maar biedt het een raamwerk van landschappelijke ruimten, openbare ruimte en infrastructuur. Het ontwerp van het raamwerk brengt structuur aan in het gebied. De tussengelegen ruimtes maken flexibele stedelijke ontwikkelingen mogelijk en zal zoveel mogelijk worden gedaan in samenspraak met de huidige en toekomstige bewoners, omwonenden, ontwikkelaars en ondernemers. Ze bouwen gezamenlijk de wijk. Hiermee stelt het plan mensen in de gelegenheid invloed uit te oefenen op hun eigen woonomgeving. Er ontstaat ruimte voor een organische ontwikkeling.

Er ligt een zeer hoge ambitie voor de locatie Doornsteeg, waarin wordt uitgegaan van een aangename groene wijk. De richtlijn is een lagere dichtheid dan de gemiddelde vinex-locatie te realiseren om een écht onderscheidend plan te ontwikkelen. In de wijk wordt de relatie tussen het stedelijk gebied en het landschap versterkt door het naastgelegen landschap van de Arkemheen het plangebied in te trekken. Het groen ligt centraal in de wijk zodat zoveel mogelijk bewoners er op uit kijken en een directe relatie hebben met het groen. Deze groenzone, de ‘Beektuin’ genaamd is het hart van de wijk en vormt het belangrijkste structuurdragende element van het ontwerp.

De beektuin is gebaseerd op een van de grootste bestaande kwaliteiten van het plangebied: de beek. Daarnaast blijft de bestaande bomenlaan de Doornsteeg behouden en slingert er een groene, recreatieve wandelroute dwars door de wijk. De boomstructuur wordt versterkt en aangevuld langs de bestaande sloten, die eveneens behouden blijven. De tussengelegen ruimtes in deze landschappelijke hoofdstructuur kunnen afzonderlijk ontwikkeld worden, maar kunnen ook in hun huidige vorm behouden blijven. Iedere fase zou een eindfase kunnen zijn. De heldere hoofdontsluiting en buurtontsluitingsprincipes zorgen ervoor dat de nieuwe bewoners niet voortdurend in een ‘bouwput’ wonen." (bron: Bureau B+B)

Zie ook: - pagina over de nieuwbouwwijk Doornsteeg op de site van de gemeente Nijkerk. - Stedenbouwkundige opzet Deelplan 1. - Bestemmingsplan fase 1a. - Bestemmingsplan fase 2. - Woonproject Holkerbeek is een CPO-project van ca. 20 kavels in deze wijk.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - "Omdat niet ieder kind zich hetzelfde ontwikkelt, moet ook niet iedereen hetzelfde onderwijs krijgen. De 21e eeuw vraagt om onderwijs gericht op de toekomst en opvang die daar naadloos op aansluit. Integraal Kindcentrum IKC Holk verzorgt vernieuwend en eigentijds onderwijs en opvang. Het principe van een kindcentrum is: opvang en onderwijs laten samensmelten voor een optimale ontwikkeling van kinderen. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen om jouw kind te ondersteunen en te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling, in een doorgaande lijn. En met onze nieuwe locatie IKC Holk Doornsteeg - die van start gaat in januari 2021 - zijn we nog beter in staat om vanuit deze visie te kunnen werken. We kunnen daar ook kinderdagopvang aanbieden voor de kleinsten. Daarmee bieden we een doorgaande ontwikkeling aan voor kinderen van 0-13 jaar.

We bieden op IKC Holk Doornsteeg (adres: Polderhof 2): Kinderdagopvang (0-4 jaar); Peuteropvang (2 en 3 jaar); Basisonderwijs (4-13 jaar); Buitenschoolse opvang (4-13 jaar). Het splinternieuwe complex heeft open multifunctionele ruimtes, en voldoende ruimte in en rond de school zodat maatwerk mogelijk is. Met een veilige eigen plek voor de allerkleinsten. Voor hen is de stap naar de basisschool een hele kleine. Immers, de locatie en gezichten zijn bekend, de stap om met je vriendjes naar de basisschool te gaan verloopt daardoor heel soepel. Bovendien kunnen schoolrijpe driejarigen af en toe even meedoen met de kleuters."

- Volkstuinen: - In het N van het gebied Doornsteeg (aan de weg Tabaksplanter) ligt een volkstuincomplex van Volkstuin Vereniging Nijkerk.

- Duurzaamheid: - De gemeente Nijkerk heeft ingenieursbureau Wareco gevraagd voor Doornsteeg een Waterstructuurplan op te stellen. Het bestaande watersysteem, landschap en stedenbouwkundige wensen zijn hiervoor belangrijke input. Gedurende het project zijn er diverse contactmomenten en werkateliers met verschillende afdelingen van de gemeente Nijkerk, Waterschap Vallei & Veluwe en het betrokken landschapsbureau. Met het waterstructuurplan wordt invulling gegeven aan een klimaatbestendige wijk. De wateropgave van de nieuwbouwwijk wordt hierbij geïntegreerd met het bestaande oppervlaktewatersysteem, zonder wateroverlast te veroorzaken binnen en buiten de plangrens.

Door aandacht te schenken aan schoon en vuil hemelwater, wordt ook de waterkwaliteit van het bestaande watersysteem geborgd. Het plan schetst de gewenste hoofdstructuur voor het oppervlaktewatersysteem in Doornsteeg. De afspraken over de toekomstige waterhuishouding worden vastgelegd om zo een duurzame onderlegger te vormen voor latere waterhuishoudkundige plannen. De aanpak is erop gericht om te komen tot een evenwichtige uitwerking van de waterstructuur en het inzichtelijk maken van de ruimtelijke aspecten van verantwoord waterbeheer. Het resultaat is een watersysteem dat goed te onderhouden is en goed functioneert na aanleg, ook voor volgende generaties.

Reacties

(2)

Heb vroeger in de Doornsteeg gewoond, in de weg die hier dwars op ligt, van 1961 tot 1975, in het zomerhuisje voor loonbedrijf Lozeman.

Dan zult u het wel niet meer herkennen als u er weer eens gaat kijken, want inmiddels is er de afgelopen jaren een flinke nieuwbouwwijk verrezen. Hoewel, ik heb begrepen dat de oude buurtschap gelukkig wel gehandhaafd blijft, en dat ze daar omheen hebben gebouwd. Dat zouden ze bij meer nieuwbouwwijken moeten doen. Ik heb de pagina nog wat uitgebreid, zodat u en anderen de documentatie kunnen lezen m.b.t. hoe de huidige wijk is ontwikkeld.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen