Doniaga

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Doniaga..JPG

Doniaga bereikt.

Doniaga bereikt.

Doniaga.JPG

Het hooi moet nog van het land in Doniaga.

Het hooi moet nog van het land in Doniaga.

Doniaga (2).JPG

De Klokkenstoel is in restauratie, in Doniaga.

De Klokkenstoel is in restauratie, in Doniaga.

Doniaga (3).JPG

Het verhaal van de klokkenstoel in Doniaga.

Het verhaal van de klokkenstoel in Doniaga.

Doniaga

Terug naar boven

Status

Doniaga is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Dunegea.

Oudere vermeldingen
1448 Doyenga, 1505 Donyegae, 1543 Doniegae, Doniega.

Naamsverklaring
Betekent ga 'dorp, dorpsgebied' van het geslacht Donia, ontstaan uit Dodinga*, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Doda met als betekenis 'de lieden van Doda'. Blijkens de naam vroeger het bestuurscentrum van de grietenij Doniawerstal.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Doniaga ligt Z van Sint Nicolaasga en grenst in het O aan de A6 en aan het Tjeukemeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Doniaga 19 huizen met 104 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 30 huizen met ca. 90 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De kerk van Doniaga is begin 19e eeuw afgebroken en niet herbouwd. De klokkenstoel en begraafplaats zijn er nog wel. De klokkenstoel dateert uit 1901, is in 1986 gerestaureerd en is het enige rijksmonument van het dorp.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Doniagaasterpolder (Fries: Dunegeasterpolder) ligt rond Doniaga. De Follegaasterpolder (Fries: Follegeasterpolder) ligt N van Follega. Het kleine stukje boezemland dat It Fryske Gea aan de westoever van het Tjeukemeer bezit, zal op den duur flink worden uitgebreid. Als in het kader van de ruilverkaveling Doniawerstal een groter aangrenzend terrein van de Dune-en Follegeasterpolder aan het huidige bezit wordt toegevoegd, kan er een nieuw natuurgebied worden ontwikkeld. Als het zover is, ontstaat hier een vernieuwd gebied van dotterbloemhooiland, rietland en moerasoever.

It Fryske Gea hecht bijzonder aan het herstel van het dotterbloemhooiland. Van dit natte en schrale  boerenland, dat in de bloeiperiode bijzonder kleurrijk is met natuurlijk de dotterbloem, maar ook met de veldzuring en de echte koekoeksbloem, is in Fryslân nog maar weinig over. Ontwatering, gebrek aan schoon water en kwelwater dat rijk is aan mineralen, de vermesting en de verzuring zijn funest geweest. Voor het terughalen van de dotterbloem en de andere kenmerkende plantensoorten van het schrale grasland in de Dune- en Follegeasterpolder, is het nodig het gebied natter te maken en de bemesting terug te dringen. (© It Fryske Gea)

- In 2015 heeft Rijkswaterstaat 2 faunapassages aangelegd onder de A6 ter hoogte van het Tsjûkemar (voorheen Tjeukemeer), O van Doniaga. Voorheen kon de otter bij het grootste binnenmeer van Fryslân niet op voldoende plekken veilig de weg passeren. De A6 vormde een grote barrière tussen de leefgebieden van de otter. Het doel van de 55 meter lange faunapassages is om de verbinding tussen de gebieden aan weerszijden te verbeteren en het aantal aanrijdingen met otters te verminderen. Zo draagt Rijkswaterstaat bij aan een duurzame leefomgeving en gezonde biodiversiteit. Naast de aanleg van de faunapassages zijn langs de A6 over een lengte van 9 kilometer extra rasters geplaatst en bestaande kapotte rasters hersteld. Deze rasters begeleiden de dieren naar de nieuwe faunapassages en voorkomen dat de dieren de weg oversteken.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Doniaga.

- Belangenvereniging: - Doarpsbelang Dunegea is opgericht in 1913.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Doniaga.

Reactie toevoegen