Doniaga

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Doniaga..JPG

Doniaga bereikt

Doniaga bereikt

Doniaga.JPG

Het hooi moet nog van het land in Doniaga

Het hooi moet nog van het land in Doniaga

Doniaga (2).JPG

Doniaga, klokkenstoel in restauratie

Doniaga, klokkenstoel in restauratie

Doniaga (3).JPG

Het verhaal van de klokkenstoel in Doniaga

Het verhaal van de klokkenstoel in Doniaga

Doniaga

Terug naar boven

Status

Doniaga is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Dunegea.

Oudere vermeldingen
1448 Doyenga, 1505 Donyegae, 1543 Doniegae, Doniega.

Naamsverklaring
Betekent ga 'dorp, dorpsgebied' van het geslacht Donia, ontstaan uit Dodinga*, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Doda met als betekenis 'de lieden van Doda'. Blijkens de naam vroeger het bestuurscentrum van de grietenij Doniawerstal.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Doniaga ligt Z van Sint Nicolaasga en grenst in het O aan de A6 en aan het Tjeukemeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Doniaga 19 huizen met 104 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 40 huizen met ca. 95 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De dorpskern van Doniaga is al vele jaren verdwenen. Waar vroeger nog een schooltje, een herberg, een kerk en zelfs een dorpsbibliotheek tot de 'faciliteiten' van het dorp behoorden, is er nu alleen nog een klokkenstoel met begraafplaats.

In 1984 bestaat de vereniging van Doarpsbelang Dunegea 75 jaar, en het jaar erna is het 100 jaar geleden dat de Doniagaaster Polder is opgericht. Beide zijn reden geweest voor inwoners van Doniaga om de historie van het kleine dorp eens op papier te krijgen. Dit is een boek geworden, getiteld "Dunegea, de skiednis fan in doarp tusken de marren", geschreven door R. Postma en J. de Jong, en in 1987 uitgegeven door de Fryske Akademy. In 1987 is er een reünie geweest ter ere van het 75-jarig bestaan van Dorpsbelang. Dit had eigenlijk in 1984 moeten zijn maar omdat het boek, en vooral het napluizen van oude documenten meer tijd in beslag nam dan men aanvankelijk had gedacht, is de reünie naar 1987 verschoven. Zo kon het boek op de dag van de reünie worden gepresenteerd en uitgereikt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De kerk van Doniaga is begin 19e eeuw afgebroken en niet herbouwd. De klokkenstoel en begraafplaats zijn er nog wel. De klokkenstoel dateert uit 1901, is in 1986 gerestaureerd en is het enige rijksmonument van het dorp.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Doniagaasterpolder (Fries: Dunegeasterpolder) ligt rond Doniaga. De Follegaasterpolder (Fries: Follegeasterpolder) ligt N van Follega. Het kleine stukje boezemland dat It Fryske Gea aan de westoever van het Tjeukemeer bezit, zal op den duur flink worden uitgebreid. Als in het kader van de ruilverkaveling Doniawerstal een groter aangrenzend terrein van de Dune-en Follegeasterpolder aan het huidige bezit wordt toegevoegd, kan er een nieuw natuurgebied worden ontwikkeld. Als het zover is, ontstaat hier een vernieuwd gebied van dotterbloemhooiland, rietland en moerasoever.

It Fryske Gea hecht bijzonder aan het herstel van het dotterbloemhooiland. Van dit natte en schrale boerenland, dat in de bloeiperiode bijzonder kleurrijk is met natuurlijk de dotterbloem, maar ook met de veldzuring en de echte koekoeksbloem, is in Fryslân nog maar weinig over. Ontwatering, gebrek aan schoon water en kwelwater dat rijk is aan mineralen, de vermesting en de verzuring zijn funest geweest. Voor het terughalen van de dotterbloem en de andere kenmerkende plantensoorten van het schrale grasland in de Dune- en Follegeasterpolder, is het nodig het gebied natter te maken en de bemesting terug te dringen. (© It Fryske Gea)

- In 2015 heeft Rijkswaterstaat 2 faunapassages aangelegd onder de A6 ter hoogte van het Tsjûkemar (voorheen Tjeukemeer), O van Doniaga. Voorheen kon de otter bij het grootste binnenmeer van Fryslân niet op voldoende plekken veilig de weg passeren. De A6 vormde een grote barrière tussen de leefgebieden van de otter. Het doel van de 55 meter lange faunapassages is om de verbinding tussen de gebieden aan weerszijden te verbeteren en het aantal aanrijdingen met otters te verminderen. Zo draagt Rijkswaterstaat bij aan een duurzame leefomgeving en gezonde biodiversiteit. Naast de aanleg van de faunapassages zijn langs de A6 over een lengte van 9 kilometer extra rasters geplaatst en bestaande kapotte rasters hersteld. Deze rasters begeleiden de dieren naar de nieuwe faunapassages en voorkomen dat de dieren de weg oversteken.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Doniaga.

- Belangenvereniging: - Doarpsbelang Dunegea is opgericht in 1913 en behartigt sindsdien de belangen van het dorp Doniaga en zijn inwoners.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Doniaga.

Reactie toevoegen