Dongjum

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Doangjum.JPG

In Dongjum aangekomen.

In Dongjum aangekomen.

Doangjum (2).JPG

Bij de Hervormde kerk van Dongjum.

Bij de Hervormde kerk van Dongjum.

Dongjum (2).JPG

In Dongjum.

In Dongjum.

Dongjum..JPG

Dongjum, goed bij de tijd!

Dongjum, goed bij de tijd!

Dongjum

Terug naar boven

Status

Dongjum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Franekeradeel.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Doanjum.

Terug naar boven

Ligging

Dongjum ligt direct N van Franeker en grenst in het Z aan de A31.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Dongjum 26 huizen met 200 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 150 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Goslinga State
De Goslinga State te Dongjum stond ongeveer op de plek waar nu de noordoostelijke op- en afritten van de A31 liggen. De state is begin 17e eeuw gebouwd en in 1803 afgebroken. De geschiedenis van de "opkomst en ondergang" van deze state en zijn bewoners kun je lezen onder de link.

Station
Van 1903 tot 1933 was er de spoorlijn Tzummarum-Franeker, van de Noord-Friese Locaalspoorweg-Maatschappij (NFLS), met o.a. een halte in Dongjum. Het haltegebouw bestaat nog, incl. de stationsnaam op de gevel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool De Twirre heeft na afloop van schooljaar 2015-2016 de deuren gesloten. Het aantal leerlingen was met ca. 30 te klein geworden om nog verantwoord te kunnen doorgaan. In 2015 was de school al gefuseerd met basisschool de Oanset uit buurdorp Ried, met ca. 60 leerlingen, waar de kinderen behalve uit Ried ook uit de buurkernen Peins, Boer en Kleaster Anjum komen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Dongjum heeft 8 rijksmonumenten. Het betreft 5 terpen, de boerderij op Tzummarumerweg 30, het voormalige Dorpshuis (Dorpsstraat 13) en de Hervormde kerk. De huidige Hervormde (PKN) kerk van Dongjum is in 1777 herbouwd. Van 1926 tot 1939 is er ook nog een Hervormde Evangelisatie geweest op Tzummarumerweg 8 (voorheen en nadien woonhuis).

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Vereniging voor Volksvermaak VVV Doanjum organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten in het dorp voor jong en ouder.

- De in 1960 opgerichte Toneelvereniging 't Wouterke is de toneelvereniging van de buurdorpen Dongjum en Boer. Jaarlijks brengen zij in maart "met liefde en passie" - aldus hun site - een nieuw stuk op de planken.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Dongjum en buurdorp Boer.

- Belangenvereniging: - Vereniging Dorpsbelang Dongjum - Boer is in 1969 opgericht met als doel de leefbaarheid in deze dorpen stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Het gaat om thema's als woongenot, verkeersveiligheid, groenbeheer, verlichting en het straatbeeld.

- Dorpshuis: - Omdat het oude dorpshuis te klein was geworden voor alle verenigingen, het ook anderszins niet meer aan de eisen des tijds voldeed en er vanwege de monument-status niet kon worden uitrebreid, is in 2007 een nieuw dorpshuis De Boppeslach gerealiseerd, voor een groot deel met eigen middelen uit het dorp.

- Sport: - Uit de aankondiging van een wedstrijd d.d. 13 augustus 1865 in de Franeker Courant blijkt dat er toen in ieder geval al gekaatst werd in Dongjum. In de hierop volgende jaren werd, inmiddels traditie, ieder jaar een “groote partij” gehouden. Prijzen zoals “tinnen Koffijkannen en “zilveren Trekpotten” waren toen in de mode. Later ging het om geldprijzen, waarbij dient te worden aangetekend dat de 1e prijs van 10 gulden per persoon in die tijd meer was dan een maandloon. Veelal was de lokale kastelein de animator achter de kaatspartij om publiek naar het dorp te trekken en daarmee omzet te creëren.

Eind jaren negentig van de 19e eeuw zien we de eerste echte “Kaatsvereenigingen“ in Fryslân verschijnen. Kaatsvereniging Moed & Volharding, de Dongjummer kaatsvereniging, is opgericht in 1899. Werd er in het begin gekaatst op het schoolplein of bij “boer Anema yn ‘e greide”, in 1962 werd Dongjum en haar kaatsvereniging een echt sportterrein rijker. In 1974 werd men verblijd met de somma van 10.000 gulden aan subsidie, voor de realisering van een kleedaccommodatie in het dorp (het huidige dorpshuis ’n Boppeslach). Moed & Volharding is door de jaren heen steeds een vereniging geweest die haar naam eer aan doet: klein maar dapper en steeds stug volhardend in de strijd, zowel op het kaatsveld als daarbuiten in de strijd om te blijven bestaan.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Dongjum.

Reactie toevoegen