Dommelen

Plaats
Dorp
Valkenswaard
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

dommelen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Dommelen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Valkenswaard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-4-1934.

Dommelen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Valkenswaard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-4-1934.

gemeente_dommelen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Dommelen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Dommelen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Dommelen

Terug naar boven

Status

- Dommelen is een dorp* in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Valkenswaard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-4-1934. Reeds in 1922 waren er plannen voor annexatie van deze gemeente. Aanvankelijk zou er worden samengevoegd met de gemeente Riethoven, later met Valkenswaard. Uiteindelijk is de gemeente dus in 1934 geannexeerd door de gemeente Valkenswaard.

* Het dorp Dommelen heeft - overigens net als het andere dorp in deze gemeente naast de hoofdplaats: Borkel en Schaft - in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Valkenswaard. Een van de nadelen daarvan is dat sommigen daardoor geneigd zijn te denken dat de kern kennelijk een wijk is van Valkenswaard, waardoor het ook een Wijkraad heeft gekregen (inmiddels opgevolgd door een ander orgaan waar die naam gelukkig niet meer in verwerkt zit) en een Wijkplan, dat was ons betreft dus een Dorpsplan had/zou moeten zijn. Want deze kern is een dorp en geen wijk! Een wijk is immers een onderdeel van (de bebouwde kom van/de kern van) een stad of dorp, en dat is hier niet het geval; het dorp is niet opgeslokt door grote buur Valkenswaard, en dat gaat ook niet gebeuren, omdat ze van elkaar worden gescheiden door de river de Dommel.

- Wapen van de voormalige gemeente Dommelen.

- Onder het dorp Dommelen valt ook een deel van de buurtschap Keersop.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Dommele.

Oudere vermeldingen
1297 kopie 18e eeuw Dumellam, 1311 kopie 14e eeuw Domelle, 1312-1350 Dommelen.

Naamsverklaring
Datief meervoud met plaatsaanduidende functie van de waternaam Dommel, met de betekenis 'nederzetting aan de Dommel'. Deze riviernaam wordt begin 8e eeuw al vermeld als Dutmala en Dudmala. De etymologie is onbekend. Men meende al vroeg in Dutmale de stam dude-* te herkennen, die ook ten grondslag ligt aan het Middelnederlandse dutten 'suffen' en dodde 'lisdodde'. Een latere poging tot verklaring gaat uit van een samenstelling met mala, malla 'vlekken, plekken' en de stam van duizelen, wat zou neerkomen op een betekenis 'het water met draaiende plekken'(?).(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Brouwersgat.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Dommelen grenst in het O aan de rivier de Dommel en Valkenswaard, in het Z aan 'Borkel en Schaft', in het W aan de rivier de Keersop en Riethoven en Westerhoven en in het N aan Veldhoven en Waalre, en ligt ZW van Eindhoven en NO van Bergeijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Dommelen 58 huizen met 347 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 53/316 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Keersop 5/31. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 4.000 huizen met ca. 9.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Decennialang een dorp van zo'n 1.200 à 1.500 inwoners, heeft Dommelen sinds de jaren zeventig een complete metamorfose ondergaan. De bouw van ca. 3.500 woningen en de daarmee gepaard gaande stijging van het aantal inwoners heeft het oorspronkelijke dorpsgezicht voorgoed veranderd. Als onderdeel van de gemeente Valkenswaard heeft het dorp zijn grondgebied 'geofferd' voor de uitbreidingen van de gehele gemeente. In de laatste decennia is er enorm bijgebouwd. Hierna zetten wij de ontwikkeling van de wijken op een rijtje: Tot 1960 nauwelijks enige bouwontwikkeling; 1971-1972 ontwikkeling nieuwbouw rond de Groenstraat; 1971-1982 ontwikkeling Agnetendal; 1971-1982 ontwikkeling Oud-Dommelen + -Noord; 1971-1979 ontwikkeling Schepelweijen-Noord A; 1971-1984 ontwikkeling Schepelweijen-Zuid; 1980-1982 ontwikkeling Belleman en omgeving; 1980-1982 ontwikkeling Schepelweijen-Noord B; 1981-1983 ontwikkeling Brouwershof-Zuid; 1982-1983 ontwikkeling Brouwershof-Noord; 1984-1986 ontwikkeling Woongebied Beemden. Voor de toekomst is een totale bevolking van ruim 13.000 inwoners voorzien.

Slechts weinig herinnert nog aan het oude dorp zoals het was tot de uitbreidingen daar plaatsvonden. Nog te zien zijn Huize Agnetendal, Gemeenschapshuis De Boerderij, de kerk, de Dommelse Watermolen, enkele boerderijen en de Dommelsche Bierbrouwerij. De brouwerij heeft meer dan 250 jaar het dorpsgezicht voor een belangrijk deel bepaald. Sinds de jaren zeventig is Dommelsch Bier ook landelijk een begrip geworden. Wie meer wil lezen over dit dorp in vroeger tijden, kan terecht bij het boek 'Dommelen, 't is mèr de ge't weet'. En op het internet kun je terecht op de pagina Verhalen over de geschiedenis van het dorp op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Vanuit Wijkplan 2014-2018 is er nog een behoorlijke actielijst van punten die nog niet klaar zijn, of nog lopen, dan wel nog niet opgepakt zijn. In het hoofdstuk “Wijkplan 2014-2018, Hoe verder?” is aangegeven hoe dit plan verder zoveel mogelijk af te ronden c.q. mee te pakken in het nieuwe Wijkplan 2018-2022. Belangrijkste punten voor het nieuwe plan zijn vooral: 1. Wijkplan 2014-2018 hoe verder: Er is behoefte aan nieuwe ambities. Het wijkplan 2014-2018 is nog niet klaar en de actielijst niet afgewerkt, maar de volgende stappen dienen zich al aan om nog verder te gaan in onze ambities. De maatschappij verandert, de samenstelling van de bevolking in het dorp verandert en daarmee ook de doelstellingen voor de komende jaren. 2. Dommels platform. In de praktijk blijkt er behoefte aan een breed platform dat alle belangrijke Dommelse belanghebbenden samenbrengt: een groep personen die samen Dommelen sterk vertegenwoordigen, waaronder SOC de Belleman, de verenigingen, de ondernemers. Een groep personen met een sterk netwerk, voelhoorns in het hele dorp, maar vooral sterke Dommelse wortels; een groep ook die samen daadkrachtig en eendrachtig in het belang van heel Dommelen zaken kunnen oppakken.

3. Communicatieplatform. Communicatie en contact zijn de sleutelwoorden: Er is veel gedaan en veel gebeurd in Dommelen, maar het contact en de communicatie met de ruim 9000 inwoners is zeker nog niet optimaal. Veel bewoners hebben geen notie van de zaken die er gebeuren, het contact met de burgers is moeizaam en ondanks de brede behoefte aan sociaal contact, burenzorg, samen doen enz. is het heel moeilijk om dit écht breedschalig naar alle burgers efficiënt te communiceren. Middels een grootschalig communicatieplan c.q. communicatieplatform moeten we de komende jaren vooral de aansluiting met de burgers en de stakeholders (waaronder gemeente, corporaties enz.), maar ook de burgers onderling écht inhoud gaan geven. Goede dingen doen zonder dat iemand dit weet en weet te vinden, is jammer van de inspanning. De ideeën die er zijn over het platform met een eigen dorpskrant, de dorpssite, de dorpstas, de dorps-en straatapp, de dorpsambassadeurs* enz.als een integraal plan, staat verder beschreven in het hoofdstuk “Communicatieplatform". Ook de communicatie en contacten tussen de stakeholders onderling moeten veel beter en intensiever. Het wijkplan en zijn uitvoering is geen zaak van alleen de wijkraad, of alle partijen afzonderlijk, maar van alle partijen samen. Dit komt nog onvoldoende tot uiting; voor maximaal resultaat is een veel intensievere samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig.
* Waar hier in deze opsomming overal 'dorps...' staat, staat in de origenele versie 'wijks...'. Wat Plaatsengids.nl betreft is, zoals hierboven toegelicht onder Status, Dommelen echter nog altijd een dorp, en dient het dus ook overeenkomstige dorpsvoorzieningen te hebben en geen wijkvoorzieningen. en zou dat dus ook in de benaming van die voorzieningen tot uitdrukking moeten komen.

4. Sociaal project. In het Wijkplan 2014-2018 staan al veel zaken beschreven die hierbij horen. Echter, er is behoefte aan een volgende stap en een meer integraal plan van aanpak. Dommelen is nu nog een levendig dorp met veel gezinnen, veel verenigingen en ook nog wel voor veel inwoners een behoorlijk sociaal netwerk. Echter, ook nu al is er in het dorp een toenemend aantal ouderen, maar ook alleenstaanden die eenzaam zijn en weinig sociale contacten hebben. Steeds meer inwoners met financiële zorgen en veel inwoners weten niet de weg te vinden naar een fijn en sociaal leven, zoals veel Dommelnaren wél hun dorp ervaren. De komende jaren zal het dorp steeds meer vergrijzen (momenteel >30% 45+) en daarmee zal ook de behoefte aan andere voorzieningen toenemen. Het inloophuis zoals opgenomen in het huidige plan zal eindelijk écht gestalte moeten krijgen, maar ook zaken als 1 loket, koffie-uurtje, AoiT, eetpunten en vele andere reeds benoemde initiatieven zullen opgepakt en/of verder uitgewerkt en uitgebouwd moeten worden. Niet als losse projecten, maar als één integraal plan. Nieuwe ideeën als een steunfonds, een sociale pinpas en wijkadviesraad verdienen het om verder te worden uitgewerkt. Zeer belangrijk hierbij is dat alle partijen nu eindelijk zorg gaan dragen voor het realiseren van een écht inloophuis; de meest voor de hand liggende locatie daarvoor is al vaker besproken, maar nog steeds geen stap dichterbij: De locatie van het huidige Tienercentrum is perfect voor alle plannen en wensen, terwijl er prima en zelfs betere alternatieven voorhanden zijn voor het Tienercentrum, terwijl ook een multifunctioneel gebruik prima mogelijk zou zijn.

5. 'Dommelen op de kaart'. Er is nog altijd sprake van een mooi en levendig dorp, met een rijk cultureel en maatschappelijk leven en vele verenigingen. Veel moois waar we trots op mogen zijn, waarvan echter een deel van onze inwoners geen weet heeft, dan wel weinig aan deelneemt. Opzet van 'Dommelen op de kaart' is een totaalplan met alle mooie dingen uit het dorp bij elkaar: het rijke verenigingsleven, de historische waarde, de mooie plekjes, de prachtige inwoners, kortom een integraal plan om het dorp trots te laten zijn op zichtzelf: wat wonen we toch in een fantastisch en uniek dorp.

6. De Belleman: centrum van Dommelen. Er is vanuit het wijkplan 2014-2018 duidelijk behoefte aan een centrale plek waar iedereen terecht kan voor boodschappen en andere voorzieningen. Winkelcentrum de Belleman is nog behoorlijk gevuld met goede en diverse winkels. Nog steeds netjes, maar wel is er de komende jaren onderhoud en een stevige opfrisbeurt nodig. De totale omgeving (gemeente), het winkelcentrum zelf (winkeleigenaren), maar ook het Sport-en ontmoetingscentrum zijn toe aan revitalisering. De gemeente is in overleg met de winkeliersvereniging om een plan voor de komende jaren op te pakken. Hoewel dit grotendeels los staat van dit wijkplan, ligt de aansluiting en invulling van met name het sociale middelpunt van Dommelen nadrukkelijk wél binnen het Wijkplan. Een intensieve samenwerking tussen Stichting de Belleman, de wijkraad, Cordaad en vele andere betrokken partijen is daarbij noodzaak. Het inloophuis/de huiskamer zal er eindelijk echt moeten komen." (bron en voor nadere informatie zie Wijkplan 2018-2022)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Dommelen heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Dommelse Watermolen en boerderij en voormalig dorpscafé De Oranjeboom uit 1825 op Westerhovenseweg 2.

- Tot 1444 behoorde Dommelen, evenals Borkel en Schaft, Westerhoven, Riethoven en Luyksgestel tot de Sint-Petrusparochie te Bergeijk. Vervolgens viel het dorp onder de Sint-Servatiusparochie van Westerhoven en kreeg het een eigen gotische kapel, die werd bediend door een rector. Deze stond op de Kerkakkers. In 1565 wordt het dorp een zelfstandige parochie, gewijd aan Sint Martinus. In 1648 wordt de kerk ingpikt door de protestanten, en in 1798 weer aan de katholieken teruggegeven. Dezen gebruikten in de tussentijd de oude kapel van klooster Agnetendal als schuurkerk. Pas in 1821 kon de oorspronkelijke kerk weer worden gebruikt en is de kloosterkapel gesloopt.

In 1879 werd besloten een nieuwe kerk te bouwen in het - inmiddels verschoven - centrum van de plaats, op ruime afstand van de oude kerk gelegen. Deze huidige, neogotische RK Sint-Martinuskerk (Bergstraat 15) dateert uit 1884 en is gebouwd naar een ontwerp van architect Hendrik Jacobus van Tulder. Pastoor Bolsius heeft omstreeks 1920 een pastorietuin laten aanleggen, die nog altijd bestaat en waarin enkele monumentale bomen te zien zijn. In 1930 is de kerk uitgebreid naar ontwerp van architect Jan Stuyt. Na 1965 zijn nieuwe glas-in-loodramen aangebracht, gemaakt door René Smeets. In 1988 is de kerk gerestaureerd.

- De Dommelse Watermolen (Bergstraat 1) ligt aan de Dommel en wordt reeds in de 2e helft van de 14e eeuw voor het eerst in de archieven vermeld. Het betreft een dubbele onderslagmolen die zowel de functie van korenmolen als oliemolen heeft vervuld. Verder is de molen ook nog in gebruik geweest als schorsmolen. Sinds 1900 pachtte Ceel van den Eijnden de molen. Samen met zijn zoon Pau weet hij de molen tijdens de Tweede Wereldoorlog te benutten als onderduikadres en om illegaal graan te malen voor de bevolking. In 1938 is de vervallen oliemolen afgebroken. Door huwelijk van dochter Alda Willems met Willem Snieders, mede-eigenaar van de Dommelsche Bierbrouwerij, kwam de molen in eigendom van deze brouwerij. Toen de brouwerij in 1968 werd overgenomen door Brouwerij Artois wilde deze de molen niet onderhouden, tenzij het een horecagelegenheid zou worden. Dit leidde tot een rechtszaak waarbij Pau van den Eijnden won en de watermolen van Dommelen als rijksmonument werd veiliggesteld. Stella verkocht de molen voor 1 gulden aan de gemeente Valkenswaard.

Tot 1977 produceerde de molen nog meel voor bakkerijen en mengvoeders. Het accent verlegde zich daarna naar de productie en de verkoop van consumptiemeel voor thuisbakkers en hobby- en speciaalvoeders. In 1977 is het westelijke molengebouw, de korenmolen, opnieuw van planken voorzien, maar het houtskelet, dat vermoedelijk uit de 19e eeuw stamt, bleef ongewijzigd. Het oostelijke molengebouw, de oliemolen, is opnieuw opgebouwd, ditmaal als woonhuis. Pau overleed in 1983. Zijn weduwe bleef er wonen. Hun zoon Maurice van den Eijnden werd nadien molenaar. Volgens de pagina onder de link is hij tegenwoordig de eigenaar van de molen. Molenaar Jan Buijs maalt er nog graan op vrijwillige basis. De molen is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de winkel (voor de openingsdagen en -tijden zie de link).

- Mariakapel.

- Gevelstenen in Dommelen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Activiteitenagenda Dommelen.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Pintenwippers. - Zondagskind, voorheen bekend als Brouwtrouw (op een zaterdag in februari) is een avond vol gevarieerde optredens uit Groot Striepersgat en daarbuiten, die voor een hoog meezinggehalte zorgen.

- De Jeugdronde van Dommelen (wielrennen) (op een zondag in maart of april, in 2020 voor de 50e keer) wordt georganiseerd door TWC De Kempen Valkenswaard.

- De Dommelse Bellemarkt (op een zondag begin juni, vanaf 12.00 uur) is een braderie met gratis kinderattracties, live muziek, hapjes, drankjes en meer.

- Doe-Week Dommelen is een vakantieweek voor kinderen van 4 t/m 13 jaar, jaarlijks in de laatste week van de zomervakantie. Ca. 200 vrijwilligers en ca. 850 kinderen maken er samen een top-week van, voor de kinderen altijd weer een prachtige afsluiting van de zomervakantie.

- Kermis (gedurende 5 dagen eind augustus).

- De in 1959 opgerichte Corsobuurtschap Oud Dommelen maakt jaarlijks een wagen voor het Corso Valkenswaard (op een zondag in september). - Dat geldt ook voor "Buurtschap Dommeldal, een van de 13 deelnemende buurtschappen aan het Corso Valkenswaard. Sinds 1973 actief met het bouwen van corsowagens onder de naam Stichting Kloosterakkers en sinds 1986 bekend onder de huidige naam. Al vele jaren is onze tent te vinden ter hoogte van kinderboerderij het Weike, midden in de wijk Schepelweijen. Buurtschap Dommeldal spreidt haar vleugels over Dommelen-Noord. Hieronder vallen de wijken Schepelweijen, Mannendalen, Beemden en een deel van het Brouwershof. Dommeldal is een gevarieerd en gezellig buurtschap van 0 tot 90 jaar en alles wat daar buiten valt. Met name in de zomerperiode (juni tot september) werken alle leden met veel plezier aan hun hobby en schitteren wij samen jaarlijks op de 2e zondag van september tijdens de parade. Voor ieder is er wat wils en voor alle leeftijden. Zo beginnen de allerkleinsten binnen de jeugdgroep, voor de groene vingers is er een groot bloemenveld, kunnen de techneuten hun hart ophalen binnen het buig- en laswerk en voor alle freubelaars is er genoeg te kartonnen, plakken en vormen! Je bent van harte welkom in onze groene tent aan de Spelerwei/Damianusdreef om eens een kijkje te komen en wie weet vind je het leuk om met ons mee te doen."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Kinderboerderij Het Weike.

- Een gebied van ruim 20 hectare tussen de Keersoppermolen en de Dommelsche bierbrouwerij in Dommelen wordt de komende jaren flink onder handen genomen. Een belangrijk onderdeel van de plannen is om het beekje de Keersop op meer plekken te laten meanderen. Verder wordt er een netwerk van wandelpaden aangelegd. Over de Keersop komen 3 nieuwe wandelbruggen. Ook het landschap ter plekke krijgt een opknapbeurt.

- Winkelcentrum De Belleman is het middelpunt van Dommelen, met een grote Plus-supermarkt, uitstekende speciaalzaken, en veel gratis parkeerplaatsen. In 1998 is het winkelcentrum na een grondige verbouwing en modernisering heropend.

- Er komt geen gestuurde waterberging in het beekdal bij Valkenswaard-Zuid. Waterschap De Dommel heeft in 2018 onderzocht of zo’n waterbergingsgebied wateroverlast in Eindhoven kan voorkomen. Het onderzoek heeft aangetoond dat het geplande gebied, tegen de woonkern van Dommelen, als waterberging onvoldoende bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast. In samenspraak met gemeente Valkenswaard heeft het waterschap daarom besloten op deze locatie geen waterbergingsgebied te realiseren. Er worden geen kades aangelegd aan de randen van het gebied. De plannen voor natuurherstel van de Dommel en de recreatieve plannen voor dit gebied van de gemeente gaan wel door. (bron: Waterschap De Dommel, 14-11-2018)

- Natuurgebied 't Heike, grenzend aan de voetbalvelden, wordt beheerd door Natuurmonumenten.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Dommelen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Dommelen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Dommelen.

- Straten: - Verklaring van bijzondere straatnamen in Dommelen.

- Belangenorganisatie: - "WeDommelen is een initiatief waar inwoners, verenigingen, scholen en lokale ondernemers in het dorp de handen ineen hebben geslagen. Samen voorzien we je iedere dag weer van de nieuwste actualiteiten, leuke projecten, evenementen die je écht moet bezoeken en andere leuke feitjes en weetjes over ons mooie dorp. Deze geweldig brede samenval van mensen met allerlei talenten geeft ons een ruim speelveld. Dit betekent dat wij er ook voor je zijn als je een geweldig idee hebt, maar niet goed weet hoe je dit aan moet pakken. Jij geeft ons je motivatie, en wij zorgen ervoor dat de juiste personen en instellingen aan elkaar gekoppeld worden. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat Dommelen bruist van het leven. Daar gaan we voor. Daar staan we voor. We Dommelen (zie ook de video onder de link).

Waar komt dit initiatief vandaan? Veel inwoners kennen de Wijkraad natuurlijk al jaren; hét aanspreekpunt voor ambtenaren, politici en inwoners over alles wat met het dorp te maken heeft. Door de jaren heen heeft de wijkraad veel mooie dingen voor het dorp mogen doen, maar we wilden de focus graag nóg meer op de inwoners leggen. Om die reden is de wijkraad in 2017 verder gegaan als stichting ‘Wijkorganisatie Doe mee(r) met Dommelen'. Een stichting met een duidelijk andere rol; een stichting voor en door de inwoners. Een van de mooie zaken die deze wijkorganisatie op heeft mogen pakken, was het nieuwe Wijkplan 2018-2022 (waarvoor zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen, red.). Uit dit wijkplan kwam vervolgens weer naar voren dat het bestuur een groter netwerk en meer draagvlak nodig had én duidelijker met de inwoners moest communiceren. Met dit in gedachten besloten we de krachten te bundelen.

En wel met een platform waar alle organisaties en denktanks van het dorp in samenkomen. Zowel de denktank van het Platform en de verenigingen in het Verenigingen Overleg als de ‘oude’ Wijkraad en alle bijbehorende netwerken. Je hebt het vast al door: er is natuurlijk een reden dat we voor deze naam hebben gekozen. We do; wij doen. Als inwoners bundelen we onze krachten om dit prachtige dorp zijn welverdiende plek op de kaart te geven. We willen er samen de schouders onder zetten. Want samen doen we meer! Help jij ook mee? Want We Dommelen zijn we samen!"

- Multifunctioneel centrum (MFC): - "Sport- en ontmoetingscentrum De Belleman staat in het hart van Dommelen en wil voor iedereen een gezellige plaats bieden in het Dommelsche. Je bent dus hartelijk welkom en dat laten we merken. Het drankje en hapje staat al klaar in ons café. Vele verenigingen hebben hun vaste plaats bij ons al gevonden. Al die verschillende mensen bij elkaar maakt De Belleman tot een gezellige plaats, waar je graag een stuk van je vrije tijd doorbrengt. Je komt altijd wel mensen tegen die je kent. Misschien ken je De Belleman alleen als sporthal, maar we hebben nog veel meer te bieden: vergaderruimtes, sportaccommodatie voor vele sporten, onze theaterzaal, de creatieve ruimtes (eventueel met een stuk opslag van materialen) en natuurlijk ons gezellige en gastvrije café (met onder andere gratis internet). De huurprijzen van de ruimtes zijn zeer schappelijk. Wij zijn er voor jou. Als je vragen of wensen hebt, laat het gerust weten. Wij vinden het een sport om het iedereen naar de zin te maken."

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Agnetendal. - Basisschool Schepelweyen. - Basisschool Sint Martinus. - Basisschool De Belhamel. - Kinderopvang ikOOK! is gevestigd in het Integraal Kindcentrum (IKC) Dommelen, waar ook Basisschool De Belhamel deel van uitmaakt. Zij bieden dagopvang aan voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar in een verticale groep. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd bieden zij voorschoolse en naschoolse opvang aan op de eigen basisschool. Ze zijn ook tijdens de schoolvakanties open. - Horizon Kinderopvang en BSO.

- Muziek: - Harmonie De Dommelecho is een jonge, in 1975 opgerichte muziekvereniging waar jong en ouder zich kan uitleven in zijn/haar muzikale liefhebberij. Enthousiast en creatief zoekt De Dommelecho steeds naar nieuwe inspiratie voor elk van haar orkesten. Zo is De Dommelecho steeds in beweging en zoekt zij haar weg naar plezier voor de muzikanten en plezier voor haar publiek. Ze repeteren elke dinsdagavond in de Belleman in Dommelen. Kom gerust eens kijken of het wellicht ook iets voor jou is.

Het Groot(s) orkest heeft ca. 55 leden. Het orkest heeft veel jonge muzikanten en is dus altijd in voor iets bijzonders. Zo liep het orkest mee in de Brabantse Dag, organiseert ze Maestro-concerten en coacht daarbij amateurdirigenten, en organiseert ze ook de Koningsdagactiviteiten in Dommelen. Hoogtepunt zijn de “Friends In Harmony” concerten waarin met vele bevriende muzikanten, zangers, dansers en theatermakers 4 dagen lang totaaltheater wordt neergezet. Het Groot(s) orkest komt uit in de 2e divisie van de K.M.N.O. en het orkest is nu op zoek naar alternatieven om het niveau van het orkest te toetsen. Het orkest kiest nameljik niet meer voor het traditionele concours.

Muziek leren maken betekent vooraan beginnen. Leerlingen van De Dommelecho krijgen meestal muziekles bij het CMD in Valkenswaard. Zij kunnen een instrument lenen van De Dommelecho. Als ze in september zijn begonnen mogen ze in mei al meespelen in het opstaporkest. Met dit orkest worden ook optredens gegeven. En dan wordt het echt leuk! Als leerlingen hun A-diploma hebben gehaald, gaan ze naar het leerlingenorkest. De muziek wordt moeilijker en de optredens worden nog leuker. Zo ondersteunen zij het “Toeten en Blazen”-project voor basisschoolkinderen en spelen zij bij ValValD’rie, de introductiehappening van het theaterseizoen. Voor alle leerlingen wordt het “Vaandelblazen” georganiseerd; voorspelen voor een jury om te leren spelen voor publiek en dat is best spannend. Verder hebben de leerlingen nog andere activiteiten, zoals een leerlingenweekend.

- Sport: - Voetbalvereniging RKVV Dommelen is opgericht in 1942 en heeft dus in 2017 het 75-jarig bestaan gevierd.

- De Tennisvereniging heeft ca. 300 leden. Het complex ligt fraai in het centrum van Dommelen, met een prachtig paviljoen en 6 verlichte kunstgrasbanen waardoor er het hele jaar door en ook 's avonds kan worden getennist. Een informele sfeer en de inzet van een groot aantal vrijwilligers zijn kenmerken van deze vereniging.

- Taekwon-Do Centrum Dommelen.

- Badmintonvereniging BV Dommelen is opgericht in 1986. Ze zijn begonnen met een klein groepje mensen dat graag wilde badmintonnen en zijn inmiddels uitgegroeid tot een redelijk grote vereniging. Zowel nieuwelingen, recreanten en competitiespelers kunnen bij hen aan de slag. Ze verzorgen training voor competitiespelers en zorgen voor goede begeleiding voor de nieuwelingen. De recreanten kunnen de hele avond spelen met iedereen die er op dat moment is. De jeugdspelers zijn altijd als eerste aan de beurt en die krijgen ook training om deeldiploma’s te verzamelen.

. - "In 1986 legde de gemeente Valkenswaard een jeu de boulesbaantje aan in het plantsoen van de Hyacinthlaan te Dommelen. Daar werd van meet af aan veel gebruik van gemaakt. Op 3 september van dat jaar werd ook onze jeu de boulesvereniging opgericht: Pétanque Club PC Dommels Boeleke. Het was meteen de bedoeling dat we ons zouden aansluiten bij de NJBB: de Nederlandse Jeu de Boules Bond. Toen de zomer voorbij was bleken de winters aan de Hyacinthlaan te koud om buiten te spelen. Daarom speelden we toen 1 x per week in de hal van de plaatselijke kleuterschool. Al snel werd op sportpark Norbertusdreef een klein gebouwtje gezet. Het bestond uit twee aan elkaar vastgemaakte directieketen van een bouwbedrijf, en kreeg daarom de naam "De Keet". Er waren twee speelbanen, een kantine en verwarming. De Keet heeft ons veel speelplezier verschaft, maar werd te klein en was niet weerbestendig.
In 2000 openden we onze huidige accommodatie, ook op het sportpark. Die bestaat uit een nishut met 7 binnenbanen en een recreatieruimte. Ook zijn er 17 buitenbanen. De bouw ervan is helemaal uitgevoerd door onze eigen leden.
Ook dit gebouw heet De Keet. Ieder jaar in januari wordt daar het Keettoernooi gespeeld, waar de nadruk ligt op de hoge kwaliteit van de spelers. Door de nadrukkelijke inbreng van Belgische boulers heeft dit toernooi een internationaal karakter."

- Bravo is de volleybalvereniging voor de woonkernen Aalst*, Dommelen*, Valkenswaard, Waalre en Westerhoven*. Zij hebben meer dan 250 leden, vanaf 6 jaar oud, en zijn actief in zowel de competitie van de Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond) als de regionale competities voor recreanten. * In deze plaatsen trainen ze in sporthallen.

- Senioren: - "Ouderensoos Belleman in Dommelen is er elke maandagmiddag van 13.30-16.30 uur in De Belleman. De ouderensoos is een gezellige middag waar iedereen zo veel mogelijk aan zijn trekken komt. De deelnemers bepalen zelf hun favoriete bezigheid. Voorbeelden zijn: een kaartje leggen, een gezelschapsspel spelen en bezigheden zoals biljarten, sjoelen, kaarten maken of breien. Het is natuurlijk ook mogelijk om gewoon een praatje te komen maken. Onze gastvrouwen serveren koffie en thee. Ze zorgen ervoor dat iedereen het naar de zin heeft, want de gezellige sfeer staat voorop.

Aan het begin van het seizoen wordt er een feestelijke openingsmiddag gehouden. Deze seizoensopening is bedoeld om de soos en alle activiteiten te promoten. Belangstellenden zijn van harte welkom op die middag. Verder staat het een ieder vrij om gedurende het seizoen bij de soos op maandagmiddag binnen te lopen. De kans is groot dat je blijft hangen! Op woensdag en vrijdag zijn er vaak leerzame bijeenkomsten waarvoor leden en niet-leden zich kunnen inschrijven. Op gezette tijden wordt er een 'speciale happening' gehouden, zoals Sinterklaas, Kerstdiner, Nieuwjaarsborrel of gezamenljk uit eten gaan. Bovendien kun je je inschrijven voor de vrijdagmiddaguitstapjes. Je kunt dan genieten van een museumbezoekje of een fietstochtje."

- Welzijn: - "Accent op ieders Talent omvat allerlei zaken die horen bij burenhulp. Een boodschap doen, een lampje vervangen of het maandelijkse vervoer naar de koffieochtend. Een kleinigheidje zou je denken, maar helaas is het niet overal vanzelfsprekend dat je buren of mensen uit je wijk dit voor je doen. Daarom hebben we vanuit Accent op ieders Talent een Talentenbank opgericht waarbij we vraag en aanbod met elkaar matchen en je wijkgenoten op deze manier niet langer vreemden voor je zijn. Een Accent op ieders Talent programma voor en door wijkbewoners, in Dommelen ondersteund door de leuke maandelijkse nieuwsbrief ‘t Dommels Accentje! Er is plek voor alle bewoners: iedereen wordt ergens blij van of is ergens goed in. Iedereen kan dus meedoen!"

Reacties

(2)

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben voor We Dommelen (voorheen Stichting Doe mee(r) met Dommelen, daarvoor de Wijkraad) alle online vermeldingen aan het nalopen. Op uw site staat nog een betoog over de vroegere Wijkraad.
Kunt u al deze gegevens aanpassen naar WeDommelen? Alle info kunt u halen van onze site. Alvast bedankt voor de moeite.

Geoffrey van Gerven

Dank voor de tip! Ik het aangepast.
Met vriendelijke groet en veel succes gewenst met dit mooie initiatief - uiteraard werken wij er graag aan mee om dit 'op de kaart te zetten' - in uw mooie dorp!,
Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen