Diemen

Plaats
Dorp en gemeente
Diemen
Amstelland
Noord-Holland

diemen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Diemen is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland.

Diemen is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland.

gemeente_diemen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Diemen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Diemen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Diemen

Terug naar boven

Status

- Diemen is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland.

- De gemeente omvat naast het gelijknamige dorp verder nog de buurtschappen Oud-Diemen, Over-Diemen en Stammerdijk (grotendeels).

- Sinds 2015 is Erik Boog burgemeester van Diemen. Onder de link vind je zijn Facebookpagina.

- Wapen van de gemeente Diemen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Diemen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1575 Diemerbrug ofte Heijn Cijsen brugg, 1639 Diemerbrug, 1640 "aen't Diemer-bruggitje by de Boeren", 1839-1859 Diemerbrug.

Naamgeving
De huidige dorpskern heette oorspronkelijk Diemerbrug (zie de gemeenteplattegrond uit ca. 1870), naar de ligging aan de brug van de Diemerweg over de vaart tussen de Amstel en het water de Diemen. De kern groeide uit tot hoofdplaats van de gemeente en nam daarom de naam over van de oude kern, die daarop is hernoemd tot Oud-Diemen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Diemen ligt nabij het IJmeer en ligt ZO van de Ringweg Zuid van de Ring Amsterdam, ZO, Z en N van de stad Amsterdam, O van het dorp Duivendrecht en de stad Amstelveen, NW van de stad Weesp en het dorp Driemond en W van de stad Muiden. Door de gemeente lopen de snelwegen A1 en A9.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Diemen 114 huizen met 855 inwoners, niet verder gespecificeerd. Tegenwoordig hebben de gemeente en het dorp ca. 12.000 huizen met ca. 28.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instantie en publicatie:

- Historische Kring Diemen.

- Een Artikel over de vroegste geschiedenis van Diemen, en de meest recente inzichten daarover van historici en historisch geografen (die het daarover nog niet altijd eens zijn), is via de link online te lezen, uit tijdschrift Ons Amsterdam, juli-augustus 2009.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De 30 ha grote kantorenwijk uit de jaren zeventig Bergwijkpark in Diemen-Zuid transformeert sinds 2015 in fasen tot de woonwijk Holland Park. KAW heeft in 2013 in opdracht van de gemeente het Strategisch Masterplan Bergwijkpark opgesteld. Omdat er destijds al een grote leegstand in de kantorenwijk was, is er voor gekozen om het volledige gebied aan te pakken. Holland Park wordt "een sfeervolle woonwijk met grachten en een park". De drieduizend woningen zullen een grote diversiteit aan types en formaten vertonen, geschikt voor zowel starters als gezinnen. Met een eigen treinstation en een metrostation is Holland Park goed aangesloten op het openbaar vervoer. Volgens de ontwikkelaars, Snippe Projecten uit Amsterdam in samenwerking met Bouwaccent uit Waalre, betreft dit "de grootste kantorentransformatie van Nederland". Het project gaat om 100.000 vierkante meter "ongewilde kantooroppervlakte, waarvan momenteel negentig procent leeg staat". Snippe Projecten bouwde eerder 50.000 vierkante meter leegstaande kantoren op een nabijgelegen locatie om tot Campus Diemen-Zuid.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Diemen heeft 17 rijksmonumenten.

- Diemen heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- De Sint-Petrus'-Bandenkerk (Hartveldseweg 25) is een driebeukige hallenkerk uit 1910, op een nagenoeg rechthoekig grondplan, en heeft een zadeldak voorzien van steekkappen. Reeds in de 13e eeuw was hier de Sint Petrus parochie. Na de hervorming week men uit naar Over-Diemen. Eerst gebruikte men een boerenschuur en later een schuilkerk. Eind 18e eeuw is op Hartveldseweg 23 schuilkerk De Hoop gebouwd. Aangezien De Hoop rond 1900 te klein werd, is in 1910 de huidige kerk gebouwd, met een neoromaanse toren. In de top van het portaal bevindt zich, evenals in de voorgevel, een veelkleurig driehoekig tegeltableau met een pauselijk wapen, vermoedelijk van Paus Pius X (paus van 1903 tot 1914).

Het interieur is in de jaren zestig versoberd en gemoderniseerd. In de kerk bevindt zich een orgel uit 1918 dat oorspronkelijk gebouwd was voor het Juvenaat in Bergen op Zoom. Het orgel is diverse malen uitgebreid. Het orgel is gemaakt door Bernard Pels. Hij maakte gebruik van ouder pijpwerk en orgelkas van een instrument van Maarschalkerweerd uit ca. 1890. Het orgel is diverse malen uitgebreid. In 1986 is het overgeplaatst naar Diemen. Het grote Heilig Hartbeeld voor de kerk is geplaatst in 1929. Het kerkhof is aangelegd in 1827. Ook de pastorie op nr. 24 is een rijksmonument. Anno 2013 had het bisdom plannen om de kerk t.z.t. te sluiten, omdat de parochie de begroting niet rond zou kunnen krijgen. In hoeverre deze dreiging vandaag de dag nog actueel is, is ons vooralsnog niet bekend.

- Naast de Sint-Petrus'-Bandenkerk staat de voormalige RK schuilkerk De Hoop (Hartveldseweg 23) uit 1787. Als zodanig buiten gebruik gesteld in 1910, toen ernaast de nieuwe kerk gereedkwam. Later in gebruik geweest als RK Verenigingsgebouw en opslagplaats. In 1990 is het pand door brand zwaar beschadigd, waarna sloop dreigde. Door inspanningen van een stichting is het pand alsnog op de rijksmonumentenlijst geplaatst. Na restauratie in 1998 is het gebouw in gebruik genomen voor diverse doeleinden zoals tentoonstellingen en trouwerijen. De voormalige RK schuilkerk De Hoop is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde, met name door de bijzondere vormgeving van het interieur in Lodewijk-XVI-trant, alsook wegens de typologische waarde en zeldzaamheidswaarde als de laatst overgeblevene van de vier katholieke schuilkerken die in de late 18e eeuw buiten de toenmalige stad Amsterdam zijn gerealiseerd.

- "Stadsherstel Amsterdam heeft eind 2020 de pastorie aan de Hartveldseweg in Diemen gekocht. Het voortbestaan van het rijksmonumentale gebouw lijkt daarmee geborgd. Het is een van de 'parels' van architect Adrianus Cyriacus Bleijs (1842 -1912), waarvan er helaas niet veel meer over zijn. Heemschut is blij. Al in 2018 trokken de erfgoedbeschermers bij de gemeente aan de bel om het ernstige verval van het beeldbepalende pand te stoppen. Heemschut zette de pastorie daarom op de lijst Bedreigd Erfgoed. Het gaat om de Rijksmonumentale voormalige pastorie uit 1882. Het gebouw staat leeg en verkeert in slechte staat. Het houtwerk is verrot, in de muur zitten ernstige scheuren die op funderingsproblemen wijzen en het dak lekt. Zorgen gaan vooral uit naar het intacte interieur, dat door de vochtproblemen al ernstig is aangetast. Inspectie begin 2018 bracht aan het licht dat de zaak zorgwekkend is. Als er op korte termijn niet zou worden ingegrepen, dreigde onherstelbare schade. Heemschut schreef daarom in 2018 de gemeente aan en wees op de onderhoudsplicht van de eigenaar.

De gemeente Diemen handelde voortvarend en ging met de eigenaar in gesprek om uit de impasse te komen. Eind 2020 werd bekend dat het gelukt was de pastorie over te dragen aan Stadsherstel Amsterdam. In 1996 redde en restaureerde Stadsherstel de, voor een groot deel door brand verwoeste, naastgelegen schuilkerk De Hoop. Dit monument op Harteveldseweg 23 uit de 18e eeuw mocht er aan de buitenzijde niet als een kerk uit zien, vandaar het ontbreken van een klokkentoren. De pastorie is er eind 19e eeuw naast gebouwd. Heemschut's commissie Noord-Holland is zeer verheugd over het nieuws en schrapt de pastorie van de lijst Bedreigd Erfgoed." (bron: Heemschut, januari 2021)

- De achtkante bovenkruier Vensermolen (Venserkade 112) is in 1704 gebouwd en ingericht als poldermolen voor de bemaling van de Venserpolder. De molen heeft op dezelfde standplaats een voorganger gekend. De molen is in 1934 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap, de romp tot de kapzolder en het gaande werk zijn verwijderd. De molenromp kreeg een functie als elektrisch gemaal met woning. De molenromp heeft thans een functie als woning en ligt aan de Weespertrekvaart bij de Harteveldsebrug in een inmiddels verstedelijkte omgeving.

De molenromp bestaat uit een lage gemetselde bakstenen voet met daarop een houten achtkant. De van twee bintlagen voorziene molenromp is ter hoogte van de kapzolder ingekort, is ter hoogte van de begane grond bekleed met hout, is vanaf de duisplanken gedekt met riet en is voorzien van een plat dak. In het rietdek zijn de jaartallen 1704 en 1934 gedekt. De molenromp is van algemeen belang: vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een houten achtkante poldermolen uit het begin van de 18e eeuw; vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Noord-Holland en de plaatselijke geschiedenis; vanwege situationele waarden betreffende de belendende waterlopen."

- De Stammermolen ligt in buurtschap Stammerdijk en wordt daarom aldaar beschreven.

- De Joodse begraafplaats ligt in Oud-Diemen en wordt daarom aldaar beschreven.

- In 1952 is naar een ontwerp van Frank van Klingeren een werkgebouw met schuur gebouwd aan de Muiderstraatweg te Diemen, voor Stichting AGO (nu: Pantar). De werkboerderij met bijgebouw was bestemd voor de vele activiteiten van de stichting. Hier werkten mensen die (nog) niet in het bedrijfsleven terecht konden. De Grote Rietschuur is een van de weinige nog overgebleven gebouwen van architect Frank van Klingeren. In de hal bevindt zich een bijzondere muurschildering van schilder Pierre van Soest. Pantar had het gebouw jarenlang in gebruik, maar had het niet meer nodig. Het gebouw is in 2016 door Heemschut voorgedragen als gemeentelijk monument. Dat heeft het pand gered: doordat De Rietschuur toen een 'voorbescherming' kreeg, is sloop door Pantar van het gebouw tegengehouden. De Grote Rietschuur is na jaren van actievoeren in februari 2019 benoemd tot gemeentelijk monument. De Kleine Rietschuur, die naast het pand stond, is in 2014 gesloopt met als reden om plaats te maken voor de nieuwbouw van brede school De Kersenboom, die uiteindelijk elders in de wijk is gebouwd, zij het wel in de stijl van de Rietschuur.

In januari 2019 maakt de gemeente bekend dat zij de Grote Rietschuur wil bestemmen voor woningbouw. De bedoeling is dat de wandschildering in de nieuwe bestemming behouden blijft. Op de rest van het het terrein van 7000 m2 zullen woningen gebouwd worden. De grond is nu eigendom van de gemeente. De gemeente daagt de markt uit een ontwerp te maken voor de woningen op het terrein, passend bij de stijl van de Grote Rietschuur

- Gevelstenen in Diemen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Diemen uit-je Wijk is een burgerinitiatief van inwoners van deze gemeente. Wij organiseren in samenwerking met de gemeente door het jaar heen allerlei activiteiten om de verbinding tussen "oude" en "nieuwe" Diemenaren te bevorderen. Met de bouw van de wijken Plantage De Sniep en Hollandpark zal het inwoneraantal van de gemeente sterk groeien. Wij vinden het belangrijk om verbinding tussen alle Diemenaren tot stand te brengen en in stand te houden."

- "Op een zondag in februari (in 2020 voor de 9e keer) is er jaarlijks de DiemerCross, een hardloopevenement in het Diemerbos. De Jeugdloop van 1,8 kilometer start om 11.30 uur. Verder zijn er de crosslopen voor volwassen, van 4,5 km en 9 km, die beide starten om 12 uur. Voor de DiemerCross moeten de schoenveters goed aangetrokken worden, want we gaan zoveel mogelijk onverharde paden trotseren. De DiemerCross is misschien wel de zwaarste Cross van Nederland!"

- Oranjefeest op Koningsdag.

- Het Loswalfestival (weekend in mei, in 2019 voor de 12e keer) is ontstaan uit het idee dat Diemen verbonden is met het water en zijn daaraan gelegen boulevard. Een van de mooiste plekjes van het dorp wordt tijdens dit festival centraal gesteld, namelijk de loswal. Drie dagen lang de hele dag door activiteiten voor jong en ouder.

- Smakelijk Diemen (weekend begin juni, in 2019 voor de 4e keer) is een culinair evenement waar restaurants en cateraars zich presenteren met een scala aan bijzondere kleine hapjes. Zowel op de zaterdag als de zondag treden er vele live artiesten op. Op zondag is er het jazzfestival Duke op het Diemerplein (in 2019 voor de 6e keer). Het evenement begint op beide dagen om 12.00 uur en duurt op zaterdag tot 23.00 uur en op zondag tot 21.00 uur.

- Wereldfestival Diemen (op een zondag begin juli, in 2019 voor de 3e keer) is een kleurrijk familie-evenement met verschillende activiteiten. Verwacht dans, zang en workshops. Verder kan je op de wereldmarkt terecht voor hapjes, drankjes, producten en diensten uit alle windstreken. Er is voor ieder wat wils.

- De eerste drie weken van de zomervakantie zijn er tijdens de KinderZomerSpelen allemaal leuke activiteiten voor kinderen van 6-12 jaar die in Diemen naar de basisschool gaan.

- "Traditiegetrouw staat Diemen de eerste volle week van september in het teken van het Diemer Festijn (in 2019 voor de 37e keer). Het Diemer Festijn is inmiddels een begrip en staat voor Gezelligheid, Feest, Muziek, Ontmoeting, Ontspanning en Kermis. Het centrum wordt omgetoverd in een geweldig feestterrein staat helemaal in het teken van dit spektakel. Met grote artiesten die samen altijd weer een leuk programma aan de inwoners bieden."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Theater De Omval is sinds 1996 gevestigd in een opmerkelijk gebouw van architect Sjoerd Soeters. Het theater is het culturele hart van Diemen, met een uitgebreid programma van theater, cabaret, jeugdvoorstellingen, film en muziek. In Grand Café Blauw kun je terecht voor koffie, lunch, thee, borrel en (soms) diner. Naast de theaterzaal verhuren wij acht zalen voor cursussen, vergaderingen, feesten en andere bijeenkomsten. Stichting De Omval heeft als doel: Sociaal-cultureel centrum De Omval te beheren en te exploiteren; De Omval te laten functioneren als een gastvrij huis dat het speerpunt vormt van het sociaal-culturele leven in Diemen, met een uitstraling naar de hele regio Amsterdam; binnen De Omval een bloeiende horecavoorziening te ontwikkelen ter ondersteuning van de functie van het gebouw als theater en sociaal-cultureel centrum; Theater De Omval te laten functioneren als een compleet theater, met een eigen duidelijke en herkenbare programmering."

- Nieuws van de winkeliers van Winkelcentrum Diemerplein op Facebook. - Iedere zaterdag van 8.00-13.00 uur is er een versmarkt in Diemen Centrum, pal naast Winkelcentrum Diemerplein. - Elke woensdag is er de gezellige DiemerMarkt op het Wilhelminaplantsoen, naast het winkelcentrum. Van 9 tot 15 uur kun je hier terecht voor de mooiste en lekkerste producten voor marktse prijzen: heerlijke Hollandse en buitenlandse kazen; verse en gebakken vis; een echte poelier met verse en gegrilde kippetjes en eitjes; groente en fruit, zo van het land (ook biologisch assortiment); de laatste dames-, heren- en kindermode voor een prikkie; een echte aardappelboer met de lekkerste aardappelen van het land; brood, banket van de echte bakker; drogisterij artikelen; A-merken voor een markts prijsje; ambachtelijk vlees van de echte slager; de lekkerste notenkraam van Amsterdam en omstreken; voedingssuplementen om fit en gezond te blijven; Surinaamse snacks en bara; de hipste telefoonhoesjes en horloges; heerlijke olijven en tapenades; kwaliteitsdekbedden en -lakens; Vietnamese loempia's.

- "De kringloopwinkels en fietsenstallingen van RataPlan hebben als doel het bieden van werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt RataPlan werkervarings- en stageplaatsen en bevordert zij hergebruik. Kringloopbedrijf RataPlan is een onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk die werkt aan kansen voor zowel mens als milieu. Sinds de start van Rataplan Diemen in 2012 hebben al veel mensen de weg naar de kringloopwinkel gevonden, vooral om te zoeken naar leuke spulletjes, meubilair, witgoed en kleding. Er is een steeds groeiend aantal mensen dat ook hun overbodig geworden spullen bij de winkel komt brengen, of gratis laat ophalen. Dit heeft ertoe geleidt dat de winkel in 2017 is verhuisd naar een groter pand. De kringloopwinkel is nog altijd gevestigd aan de Weesperstraat, alleen 200 meter verderop. Dit nieuwe pand biedt de mogelijkheid om mensen een kijkje te geven in de spreekwoordelijke keuken. Het personeel voert een deel van de werkzaamheden voor de schermen uit. Zo wordt o.a. het kleingoed en de kleding in de winkel geprijsd. Ook is er een horecagedeelte waar heerlijk kan worden geluncht. Naast een uitgebreide kledingcollectie hebben we ook een prachtige boekenhoek en een afdeling vol spelletjes en speelgoed. In de kelder vind je een rijke sortering aan meubelen, elektrische apparaten, lampen, serviesgoed en tal van snuisterijen. Elke dag weer nieuwe spullen, ook vaak retro. Dat maakt het snuffelen bij kringloopwinkel RataPlan zo gezellig en verrassend."

- "Aangrenzend aan Kinderboerderij Diemen ligt Volkstuinvereniging ONA. Op diverse tuinen hebben tuinders naast hun tuinliefhebberij ook een liefhebberij in het houden van klein pluimvee. Dit zijn voornamelijk kippetjes die gehouden worden voor een lekker eitje bij de verse spinazie. Er waren echter drie tuinders waarbij de liefhebberij van het tuinen bijna op de tweede plaats kwam en de liefhebberij met het houden van dieren iets verder ging. Door deze gezamenlijke interesse ontstond er een band tussen de drie die heden ten dage nog steeds standhoudt. Onderling werden er kippetjes, duifjes, konijntjes e.d. uitgewisseld om er mee te kweken. Deze tuinders waren Ron van der Werf, Ton Mies en Ron van Koningsveld. Ron van der Werf had zelfs geitjes rondlopen wat natuurlijk prachtig was om deze te aanschouwen als ze hadden gelammerd en daarmee de lente aankondigden. Er was dan ook veel belangstelling van medetuinders en voorbijgangers die vroegen of ze even mochten komen kijken. Vooral kinderen vonden het geweldig.

Begin 21e eeuw besloot meneer Hartsink om zijn liefhebberij, die hij in Diemen Noord aan het spoor had, sterk terug te gaan dringen, het wat rustiger aan te gaan doen en wat meer van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten. Vroeger stond deze plek bekend als "de kinderboerderij", ondanks dat het geen officiële status had. Het was altijd een zeer gewilde plek om even tijdens een wandeling langs te lopen en werd druk bezocht, vooral door kinderen die er veel lol beleefden. In de wetenschap dat deze plek zou verdwijnen en dat de gemeente een inschrijving hield waar ideeën voor een nieuwe kinderboerderij welkom waren, deed Ron van der Werf besluiten om de koppen bij elkaar te steken en met z'n drieën een mooi idee te gaan ontwikkelen, namelijk de oprichting van een kinderboerderij. Het idee van het drietal werd tot beste plan verkozen. Na de voorbereidingen met begrotingen, vergunningen, bouwtekeningen e.d., is de kinderboerdij in 2005 van start gegaan. De kinderboerderij bestaat uit diverse compartimenten. Je treft er traditionele dieren aan, maar ook dieren die je niet snel op een kinderboerderij zou verwachten. Kijk maar eens op de dierenpagina. Ook de foto- en videopagina en deze video geven je een goede indruk van wat er te zien en te doen is. De kinderboerderij wordt door vele vrijwilligers draaiende gehouden."

- Amsterdam staat bekend om zijn ‘groene scheggen’ die diep in het stedelijk gebied reiken. De Diemerscheg - aan de oostkant van de hoofdstad - wordt doorkruist door snelwegen, spoorverbindingen en kanalen. Hier is de samenhang tussen groengebieden niet meer vanzelfsprekend. Samen met organisaties uit de stad, de gemeenten en een aantal kenniscentra, wil Staatsbosbeheer een aantrekkelijk, veelzijdig recreatielandschap ontwikkelen, dat vanuit het wijkgroen en de stadsparken op natuurlijke wijze doorloopt in de recreatiegebieden aan de rand van de stad en de oevers van het IJmeer en de Vecht.

- Tussen 2008 en 2011 is het Diemerbos door beheerder Staatsbosbeheer opgeknapt. De entrees zijn verbeterd en uitgebreid. De speelroute, het speelbos, een ruiterroute en de recreatieweiden zijn opgeknapt en het bos is toegankelijker gemaakt voor gehandicapten.

- De gemeente gaat het maaien van grasvelden en bermen vanaf 2019 anders aanpakken. Wethouder Jorrit Nuijens: "Tot eind juni maaien we niet of beperkt. Hierdoor krijgen allerlei soorten bloemen, kruiden en planten de kans zich te ontwikkelen in het gras. Dat zorgt voor voedsel en beschutting voor bijen, vlinders en vogels." Op plekken waar de (verkeers)veiligheid in het geding is en op speelplekken wordt wel gemaaid. Daarbij wordt kritisch gekeken of volstaan kan worden met het maaien van een deel van het terrein of alleen de randen. Vanaf eind juni worden de grasvelden en bermen weer gemaaid. Dan zijn er inmiddels genoeg vaste planten in bloei die voedsel en schuilgelegenheid kunnen bieden aan dieren en hebben de (planten)zaden zich kunnen verspreiden. Wanneer er helemaal niet meer gemaaid wordt, zou dit ten koste gaan van de biodiversiteit aangezien het gras alle andere beplanting zou overwoekeren. Nuijens: "Op deze manier dragen we bij aan de biodiversiteit in Diemen: een variatie in planten- en diersoorten. Biodiversiteit is belangrijk omdat al die verschillende soorten zorgen voor een goede balans in de natuur." (bron: gemeente)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Diemen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Diemen op Facebook.

- Oude ansichtkaarten van Diemen.

- In de Beeldbank van de Historische Kring Diemen kun je zoeken in een database met meer dan 6.000 oude foto's.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Diemen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Diemen. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Algemeen: - Site van en over Diemen.

- Media/nieuws: - Nieuws uit Diemen o.a. over wat er te doen is, op Facebook. - Huis-aan-huiskrant DiemerNieuws is via de link ook online te lezen. - Nieuws van DiemerNieuws op Facebook. - Diemerkrant.nl.

- "Studio DMN (Diemer Omroep Stichting) verzorgt als publieke lokale omroep uitzendingen voor alle inwoners van Diemen. In onze programmering is aandacht voor alle binnen de gemeente voorkomende stromingen. Wij maken radio en online televisie voor jongeren en ouderen. Voor nieuwsgierigen, voor cultuurliefhebbers, voor gelovigen, voor sportievelingen en voor muziekliefhebbers. Van dance tot rock, van jazz tot klassiek. En alles wat daar tussen zit. En dat 7 dagen in de week en 24 uur per dag."

- Buurthuizen: - Huis van de Buurt 't Kruidvat (Diemen-Zuid). - Buurtkamer Rode Kruislaan.

- Jeugd en jongeren: - "Jongerenraad Diemen laat de stem van jongeren horen binnen de gemeente en beoogt jongeren op deze manier te betrekken bij de (lokale) politiek. Dit doen wij door onze mening te geven in adviezen aan de gemeenteraad, gesprekken te voeren met jongeren op bijvoorbeeld de Gemeentedag en door activiteiten te organiseren waar iedereen welkom is, zoals onze debatavond."

- "Scouting Diemen is opgericht in 1945. Dit begon met een Welpen-, Verkenners- en Gidsengroep, en is gaandeweg uitgebreid met meer 'speltakken', zoals de leeftijdsgroepen voor jongens en meisjes binnen Scouting worden genoemd.
Iedereen vanaf 5 jaar is welkom bij een van deze speltakken, die elk een eigen programma draaien, aangepast op de interesses en behoeften van de leeftijd. Vanaf de pubertijd wordt er door de kinderen steeds meer invulling gegeven aan het eigen programma.

Scouting Diemen heeft een aantal jaarlijkse hoogtepunten in het programma. Hieronder vallen het Groepsweekend in mei wanneer we met alle speltakken en stafleden gezamenlijk een weekend op kamp gaan. We kunnen dan wat grotere activiteiten organiseren zoals een groot spel met verschillende opdrachten of een speurtocht. Naast het Groepsweekend hebben we ook de jaarlijkse Groepsdag. Er vinden dan verschillende activiteiten plaats in een bepaald thema. In de eerste week van de zomervakantie is er altijd het Zomerkamp. De meeste groepen vertrekken in deze week naar een bosrijke lokatie ergens in het land. De oudere jeugd gaat naar een locatie in het buitenland, terwijl voor de allerkleinsten (Bevers, 5 t/m 7 jaar) een weekendje overnachten in het Scoutinggebouw vaak al reuzespannend is!"

- LHBT+: - "Pink Diemen is de ontmoetingsgroep voor LHBT+ers uit dit dorp en directe omgeving. Wij organiseren ontmoetingsavondenden en andere activiteiten."

- Muziek: - "De Diemer Harmonie in het kort: is een goed bezet blaasorkest met een prima slagwerksectie; speelt een zeer gevarieerd repertoire; heeft behalve Diemenaren en Amsterdammers muzikanten uit Utrecht, Hilversum, Almere, Loenen aan de Vecht, Aalsmeer, Zaandam en Purmerend; repeteert op maandagavond van 20.00-22.30 uur; in de grote zaal van Theater De Omval in Diemen; met een pauze en soms napraten in het café van De Omval; treedt verscheidene keren per jaar op; doet heel af en toe mee aan een concours; ziet altijd graag nieuwe leden komen; heeft geen uniform en loopt niet op straat. En kom je toch niet spelen, komen luisteren stellen we ook erg op prijs!"

- "Muziekschool Diemen verzorgt al sinds 1989 muzieklessen voor kinderen én volwassenen. De thuisbasis is Theater De Omval. Alle lessen, behalve slagwerk, vinden plaats in de kleinere zalen en kamers van dit prachtige gebouw. Wij verzorgen ook het muziekonderwijs op vrijwel alle basisscholen in het dorp, en organiseren daarnaast veel activiteiten in eigen beheer, of in samenwerking met andere partijen. Je kunt de leerlingen van de Muziekschool dan ook op verschillende Diemense evenementen tegenkomen: het Loswalfestival, het Diemer Festijn, het Open Podium, het Wereldfestival en natuurlijk ook bij het jaarlijkse Zomerconcert, waar alle leerlingen zich presenteren. Samenspelen vinden wij erg belangrijk. Er zijn vele groepscursussen en ensembles en we hebben zelfs een eigen orkest, Het Diemer Orkestje, een leerorkest voor jong en ouder."

- Sport: - "SV Diemen is sinds 1931 de grootste sportclub van ons mooie dorp. Al meer dan drie generaties voetballiefhebbers zijn lid of fan onze club. Wij leveren als voetbalclub voor elk wat wils van mini tot veteraan. Recreatief of competitief."

- "Elke zondag van 10.00-12.00 uur speelt FC Diemen Noord. Iedereen is welkom!"

- "ATV Diemen is een levendige tennisclub voor jong en ouder, voor ambitieuze en gezelligheidstennissers. Nieuwe leden zijn welkom, bij alle activiteiten: jeugdmiddag op woensdag en vrijdag, toss, laddercompetitie, competitie in voor- en najaar, clubkampioenschappen en ons Decathlon Open toernooi. ATVD heeft een prachtig park met negen nieuwe gravelbanen, een zonnig terras en een bar met schappelijke prijzen. Ons tennispark ligt op een paar minuten fietsen van Amsterdam Oost, dichtbij de A10 en de A1 en er is altijd voldoende parkeergelegenheid."

- "TVDZ is een recreatieve tennisvereniging, gevestigd op Sportpark De Diemen, vlakbij het eindpunt van tramlijn 9 en Plantage De Sniep. De vereniging beschikt over 6 all weather kunstgrasbanen ('s avonds verlicht) die het hele jaar bespeelbaar zijn, 1 oefenkooi, een goed geoutilleerd clubgebouw met een gezellige bar en een zonnig terras. Het clubgebouw heeft een dames- en herenkleedruimte met douches, alsook een gehandicaptentoilet. De vereniging bestaat uit een groot aantal actieve leden, die regelmatig een partijtje tennissen. Er worden allerlei toernooien gehouden, al dan niet met een hapje of drankje. Elke dinsdagavond is er een zogeheten Wilde Mix (toss-avond). Dus altijd tegenspelers aanwezig! Met trots presenteren wij onze promotievideo. Wil je weten wat onze tennisvereniging jou te bieden heeft? Bekijk dan deze film."

- "Tafeltennisvereniging TTV Diemen is opgericht in 1951 en telt zo'n 50 senioren en 30 jeugdleden. De speelavond is op donderdag. Onze seniorenteams spelen hun thuiswedstrijden op donderdagavond. De jeugdteams op zaterdag. Iedereen is welkom, ook al heb je nog nooit eerder gespeeld. Je kunt zonder enige verplichting op drie clubavonden een balletje komen slaan en kennismaken. Het leuke aan onze club is dat je gelijk kunt meespelen als je binnenkomt. Er zijn altijd wel recreanten aanwezig die graag een balletje met je willen slaan en een babbeltje met je willen maken. Voor de wat serieuzere spelers heeft onze club ook een aantal teams die meedoen aan regionale competities. Ons beste seniorenteam speelt in de 2e klasse. Tafeltennis is een sport die je op elk niveau kan spelen. Van recreant tot competitiespeler. Het is een snelle sport met veel actie. Vrijwel alle spieren worden aan het werk gezet als je speelt. Het is een sport die je tot op hoge leeftijd goed kunt beoefenen."

- Basketbalclub Blue Stars.

- "TIW Survivors is een honkbal en softbal club. Wij bieden honkbal en softbal voor zowel senioren als junioren, en BeeBall Rookie en Major League voor de jongste leden. Als je weleens wilt kijken of het ook iets voor jou is, mag je 3x gratis meetrainen voor je besluit om al dan niet lid te worden."

- Zwemvereniging De Meeuwen is naar eigen zeggen de gezelligste zwemvereniging in de regio Amsterdam. In het Wethouder F.B. Duran zwembad te Diemen worden vele activiteiten in het water beoefend. Uiteraard geven de enthousiaste zwemleraren les in zwemmen. Daarnaast heeft De Meeuwen afdelingen voor synchroonzwemmen, waterpolo en wedstrijdzwemmen. Ook biedt De Meeuwen recreatiezwemmen. - Facebook De Meeuwen Dames1.

- Theater: - "Ruim veertig jaar geleden kwamen Rinus Buijs en Jan Bussink, tijdens het drinken van een kop koffie, op het lumineuze idee om een operettevereniging op te richten in Diemen. EDOG Muzikaal Theater heeft een rijke, culturele, grappige, soms wat onrustige geschiedenis. Maar altijd vol muziek, daadkracht en doorzettingsvermogen. In 2019 bestond de vereniging 40 jaar. Een eerbiedwaardige leeftijd, maar deze mijlpaal is geen aanleiding om op de lauweren te rusten. EDOG streeft er naar zich steeds aan te passen aan de huidige tijdgeest: Na groot te zijn geworden als operettevereniging is de overstap gemaakt naar het genre musicals. Maar ook binnen dit genre is ruimte voor vernieuwing. Bij de vernieuwing is men de rijke historie van EDOG niet uit het oog te verloren. De visie van EDOG luidt dan ook: Vernieuwend met respect voor het verleden. Lijkt het je leuk om mee te doen met de volgende productie, of om gewoon een keer te komen kijken? Stuur een mailtje naar info@edog.nl dan gaan we dat regelen!"

- Welzijn: - "Stichting Welzijn Diemen is een dynamische en groeiende organisatie. Wij organiseren activiteiten voor iedereen, jong en ouder. De activiteiten lopen uiteen, van naschoolse workshops voor kinderen tot wandelen met volwassenen. Wij geven talentvolle mensen de kans om te groeien. Wij doen dit door goede begeleiding te geven en open te staan voor jouw ideeën. Heb je ideeën? Laat ze aan ons weten! Stuur een berichtje en praat met ons!"

- "Je hebt het zelf vast ook wel eens meegemaakt: iets gaat stuk en repareren is te duur. Terwijl er soms misschien maar iets heel kleins kapot is. Zonde om het weg te gooien en een nieuwe te moeten kopen. Repair Café Diemen lost dat op een leuke en gezellige manier op: kom er mee langs en we kijken of het door onze vrijwilligers alsnog gerepareerd kan worden! Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk spullen te repareren. Maar net zo belangrijk is om de kennis over het repareren over te dragen van de aanwezige vrijwilligers naar de cafébezoekers. En tegelijkertijd is een Repair Café een leuke plek om bij te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Op deze manier hopen we te bereiken dat er minder weggegooid wordt doordat de in ons dorp aanwezige kennis verspreid wordt en behouden blijft. Het initiatief vanuit Duurzaam Dorp Diemen is door een aantal vrijwilligers met enthousiasme opgepakt en in sneltreinvaart gerealiseerd. Reparaties zijn in principe gratis, een donatie wordt wel op prijs gesteld. Het Repair Café is elke 2e zaterdag van de maand, van 14.00-17.00 uur, in De Diem (Arent Krijtsstraat 48). Meedoen als reparateur? We zoeken altijd mensen die handig zijn en het leuk vinden om af en toe als reparateur mee te doen. Voel je je geroepen? Stuur dan een mailtje naar repaircafe@duurzaamdorpdiemen.nl."

- "Iets doen voor een ander, hoe mooi is dat? Met slechts een klein beetje van je tijd kun je al iets betekenen voor een ander. En hoe je dat doet, bepaal je helemaal zelf! Serve the City Diemen organiseert allerlei projecten, van klusprojecten tot sociale projecten; voor ieder is er wat wils. Serve the City organiseert regelmatig verschillende projecten waarvoor je je kan inschrijven. Alle projecten zijn eenmalig, dus je zit nergens aan vast. Vind je het nou heel leuk om mee te doen en zou je vaker mee willen doen? Dan kan je je natuurlijk gewoon weer inschrijven voor een nieuw project! Door de Facebookpagina onder de link hiervoor leuk te vinden word je niet alleen op de hoogte gehouden van nieuwe projecten en ontwikkelingen binnen Serve the City, maar word je hopelijk ook nog eens geïnspireerd om iets voor een ander te doen! Wil je meer weten over Serve the City Diemen? Kijk dan onder de link hiervoor voor meer informatie. Gelijk meedoen? Neem een kijkje bij ons huidige aanbod van projecten en schrijf je in. Geïnspireerd om mee te doen, maar woon je niet in de buurt? Kijk dan op de pagina andere steden voor een Serve the City bij jou in de buurt. Vragen, opmerkingen of zelf een idee voor een project? Mail ons dan op info@stcdiemen.nl."

- "Het doel van voedselbanken in het algemeen is: voedsel dat vernietigd dreigt te worden te verdelen onder mensen die het moeilijk hebben. De missie van Voedselbank Diemen is niet alleen een voedselpakket aan te bieden maar er ook aan mee te helpen dat men uitstroomt en weer zelfstandig kan functioneren. In 2006 zijn wij begonnen met het uitdelen van wekelijkse voedselpakketten. Een deel van de inhoud wordt door onszelf verzorgd, verkregen uit winkelacties en acties gevoerd door scholen, kerken e.d. Het grootste gedeelte van de aanvoer van voedsel komt uit Amsterdam. Wij zijn een officieel uitgiftepunt van Amsterdam, zodoende krijgen wij ons deel van wat er binnen komt uit de regio Noord-Holland."

- Duurzaamheid: - "Op 6 en 7 februari 2018 bracht Daarom Duurzaam Diemen 60 inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, politici en medewerkers van de gemeente samen in het SAAN Museum om een actieplan 2030 voor de gemeente te maken. Het resultaat is verbluffend. Maar liefst negen duurzame initiatieven worden de komende tijd uitgewerkt. De initiatieven zijn: bewustwording en gedragsverandering (hier zijn drie initiatieven samengevoegd in de vliegwielgroep); bewust omgaan met voeding; duurzame energie voor en met iedereen; reduceren van restafval; behoud van biodiversiteit en klimaatadaptatie; slimme en groene mobiliteit. Elk initiatief wordt nader uitgewerkt en daarbij wordt ook gekeken wat en wie er nodig zijn om het verder te brengen.

Het actieplan heeft geen officiële eigenaar. Dat maakt het belangrijk om de beweging die is ingezet op gang te houden. Om deze reden is er een zogeheten vliegwielgroep gevormd. Dit is een coördinerend groepje dat de verschillende initiatiefgroepen die nu actief zijn verbindt, die ontmoetingen organiseert en een communicatieplatform onderhoudt en de community laat groeien. Daarnaast kan de vliegwielgroep ook op de diverse thema’s voorlichting of campagnes organiseren om de bewustwording te vergroten. Kortom: Daarom Duurzaam Diemen pakt stevig door. Het Actieplan 2030 kun je lezen op de Facebookpagina, of vraag een digitale versie aan door ons een bericht te sturen via Facebook."

- "Maatschappelijk verantwoord werken en ondernemen is voor Recycling Diemen de normaalste zaak van de wereld. Het zit namelijk in ons bloed. Al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw scheiden we al het afval dat we inzamelen en benutten het vervolgens als grondstof. Zo dragen wij op betrokken wijze bij aan een duurzame toekomst. Als recyclingbedrijf zijn we onze tijd graag vooruit. In de loop der jaren hebben we ons ontwikkeld tot een moderne en groene afvalverwerker. Van onze nationale en internationale afnemers verwachten we dezelfde duurzame instelling. Want alleen door de handen ineen te slaan, maken we de wereld samen weer een stukje schoner. We zijn gespecialiseerd in de afvalverwerking van papier, plastic, oud ijzer, bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en houtafval. Het complete recyclingproces voltrekt zich bij ons in eigen beheer. Van de verwerking tot en met de verkoop; we doen het allemaal. Bovendien garanderen we hierbij dat je afval duurzaam wordt verwerkt tot grondstof, halffabricaat of energie."

- Bedrijfsleven/ondernemen: - "De in 1963 opgerichte vereniging Ondernemend Diemen is een actieve ondernemersvereniging die ondernemers bijeenbrengt, samenwerking versterkt en collectieve belangen behartigt. De vereniging is er voor alle ondernemers in Diemen, van grote bedrijven tot winkeliers en zzp-ers. De vereniging houdt zich bezig met kwaliteitsverbetering en bewaking op het gebied van infrastructuur, groenvoorziening en beveiliging. Uiteraard onderhouden we nauwe contacten met de gemeente en andere overheidsinstanties. We kennen vier kringen die elk de specifieke belangen van de kring behartigen en netwerkactiviteiten organiseren."

- Veiligheid: - Politie Diemen/Ouder-Amstel.

- "De Brandweer van Diemen stamt uit 1928, toen na een ernstige boerderijbrand een echte brandweerauto werd gekocht. De toenmalige burgemeester riep enthousiaste mannen op om een vrijwillige brandweer te vormen en binnen no time werd een vereniging opgericht, die de brandweertaak namens de gemeente uitvoerde. De commandant was een enthousiaste techneut, die al snel een aantal slimme uitvindingen deed en zelfs een complete autospuit bouwde op basis van een oude handspuit. Later vond hij een speciale slangenbrug voor trams uit. In 1972 kwam er een beroepscommandant en het korps bereikte grote hoogten op brandweerwedstrijden. De grote brand in de Luycks-fabrieken in januari 1963 tijdens een ijzig strenge vorst staat bij de oudere Diemenaren nog in het geheugen gegrift, evenals de assistentie in Weesp in april 1968, toen daar twee grote branden tegelijk woedden. Maar ook de ‘eigen’ branden bij de papierfabrieken in 1976 maakten indruk. Na de regiovorming kwam Diemen vaak helpen in Amsterdam, zoals bij de Bijlmerramp in 1992 en de brand in het oude Ajax-stadion in 1996, waar men als eerste ter plaatse was. De vele snel-, spoor- en waterwegen die de gemeente doorkruisen bezorgen het korps ook handenvol werk en lange tijd had men meer uitrukken dan sommige Amsterdamse beroepskazernes. In de afgelopen tien jaar kwam er steeds meer beroepsondersteuning."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Diemen kerk.

Reacties

(2)

Gemeentelijke monumenten: het zijn er nu 4 en staan vermeld op (...)

Dank voor de tip Hans! Ik heb het aangepast.

Reactie toevoegen