Delfstrahuizen

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

delfstrahuizen 1917 [640x480].jpg

Delfstrahuizen 1917

Delfstrahuizen 1917

Delfstrahuizen

Terug naar boven

Status

- Delfstrahuizen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland. Per 1-7-1934 over naar gemeente Haskerland. Bij de gemeentelijke herindelingen van 1984 is het dorp met de omliggende polder overgegaan naar de gemeente Lemsterland (terwijl de rest van de gemeente Haskerland naar de gemeente Scharsterland - later gemeente Skarsterlân genaamd - is overgegaan). In 2014 is deze gemeente opgegaan in de nieuwe gemeente De Fryske Marren. De Polder Delfstrahuizen is een laagveengebied met een oppervlakte van 1.145 hectare.

- De gemeente Lemsterland betitelde 'Echtenerbrug-Delfstrahuizen' als één woonkern, maar was daar niet eenduidig in: ter plekke staan nog wel aparte officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) bij de dorpen met de eigen plaatsnamen, en ook voor de postadressen en in de gemeentelijke basisadministratie is het nog steeds een aparte formele woonplaats. In de Topografische atlas Friesland(1) staat het dorp niet meer aangeduid als plaatsnaam, maar met een lettertype dat erop duidt dat de Topografische Dienst het als wijk van Echtenerbrug beschouwt. Wat weer net iets anders is dan een tweelingdorp. Het lijkt dus wel weer een spelletje 'Wie van de Drie?': is Delfstrahuizen 1) een dorp, 2) deel van het tweelingdorp Echtenerbrug-Delfstrahuizen of 3) een wijk van Echtenerbrug?...

- Onder het dorp Delfstrahuizen valt ook de buurtschap Zevenbuurt en een Z deel van de buurtschap Vierhuis.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Dolsterhûzen.

Terug naar boven

Ligging

Delfstrahuizen ligt NO van Lemmer en direct N van Echtenerbrug. De dorpen worden van elkaar gescheiden door de Pier Christiaansloot (die tot 1984 de gemeentegrens was tussen Lemsterland en Haskerland), een belangrijke vaarweg voor de watersport. Het dorp grenst in het NW aan het Tsjûkemar (Tjeukemeer).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Delfstrahuizen 43 huizen met 287 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 170 huizen met ca. 420 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De verveningen die in omliggende plaatsen al eerder een grote omvang hadden aangenomen, zijn hier pas in de tweede helft van de 19e eeuw goed op gang gekomen. Het gebied van Delfstrahuizen heeft hierdoor een metamorfose ondergaan. Vroeger was het hier een bosrijk gebied. Dat bewijzen de stobben en stronken die bij de landontginning en droogmaking van veengaten aan het licht zijn gekomen.

- Herinneringen van de in 1908 geboren Jan Ruiter aan zijn jeugd in Delfstrahuizen e.o.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Op initiatief van Plaatselijk Belang De Trije Doarpen hebben de inwoners van Delfstrahuizen, Echten en Echtenerbrug in 2017 de Dorpenvisie ‘Brug naar de toekomst’ opgesteld. Hierin komt tot uitdrukking wat er binnen de huidige situatie wordt gewaardeerd, wat er wordt gemist en welke (nadrukkelijke) wensen er voor de toekomst bestaan. De per thema geformuleerde visies zullen richtinggevend zijn dan wel als toetsingskader dienen bij de toekomstige ontwikkeling van plannen, projecten of activiteiten door inwoners, gemeente en derden. De geformuleerde wensen willen zij de komende jaren realiseren. De 5 thema’s van de Dorpenvisie zijn: de fysieke leefomgeving; economie en duurzaamheid; landbouw en natuur; recreatie en toerisme; zorg, welzijn en (sociale) voorzieningen.

- Anno 2014 zijn er plannen voor de bouw van 40 woningen, 50 recreatiewoningen en een haventje in Delfstrahuizen-West.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Delfstrahuizen heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- PKN-kerk de Jacobus Tsjerke (Marwei 86) dateert uit 1908 en heeft een mooi gerestaureerd orgel. De kerk valt onder de PKN-gemeente Sintjohannesga - Delfstrahuizen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Echten, Echtenerbrug en Delfstrahuizen.

- Sport: - v.v. Delfstrahuizen (voetbal). - Tennisclub De Kleine Kernen is opgericht in 1997. De vereniging heeft haar park in Delfstrahuizen. De naam van de vereniging heeft er mee te maken dat de vereniging naast het genoemde dorp er ook nog is voor de buurdorpen Oosterzee, Echten, Bantega en Echtenerbrug.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Delfstrahuizen.

Reactie toevoegen