Delfgauw

Plaats
Dorp
Pijnacker-Nootdorp
Zuid-Holland

delfgauw_plaatsnaambord_kopie.jpg

Delfgauw is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Pijnacker-Nootdorp. T/m 1920 gemeente Vrijenban. In 1921 over naar gemeente Pijnacker, in 2002 over naar gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Delfgauw is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Pijnacker-Nootdorp. T/m 1920 gemeente Vrijenban. In 1921 over naar gemeente Pijnacker, in 2002 over naar gemeente Pijnacker-Nootdorp.

delfgauw_op_kaart_openstreetmap.jpg

Delfgauw heeft een langgerekt dorpsgebied, zowel qua dorpskern als qua buitengebied. In het W grenst het dorp aan de A13 en Delft, in het O aan Pijnacker. (© www.openstreetmap.org)

Delfgauw heeft een langgerekt dorpsgebied, zowel qua dorpskern als qua buitengebied. In het W grenst het dorp aan de A13 en Delft, in het O aan Pijnacker. (© www.openstreetmap.org)

delfgauw_dorpsgezicht_1.jpg

Delfgauw, dorpsgezicht

Delfgauw, dorpsgezicht

delfgauw_dorpsgezicht_2.jpg

Delfgauw, dorpsgezicht

Delfgauw, dorpsgezicht

delfgauw_gm_delftsestraatweg_280_boerderij.jpg

De boerderij op Delftsestraatweg 280 in Delfgauw is een gemeentelijk monument.

De boerderij op Delftsestraatweg 280 in Delfgauw is een gemeentelijk monument.

Delfgauw

Terug naar boven

Status

- Delfgauw is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Pijnacker-Nootdorp. T/m 1920 gemeente Vrijenban. In 1921 over naar gemeente Pijnacker, in 2002 over naar gemeente Pijnacker-Nootdorp.

- Onder het dorp valt ook een deel van de buurtschap Klein Delfgauw, een klein deel van de buurtschap Oude Leede, en de buurtschap Ruyven.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1316 Delfgawech, 1344 in Delfgawech, 1540 kopie Delfgau, 1611 Tnoort ende van delffgaeu, Tsuijdt ende van Delffgaeu, 1840 Delfgaauw.

Naamsverklaring
Betekent gaweg 'verbindingsweg' van of naar Delf, waarmee wordt gedoeld op Delft. Zie ook Gawege.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt O van Delft, W van Pijnacker en grenst in het W aan de A13. Het grondgebied van het dorp is verdeeld in de volgende wijken: Oud-Delfgauw, Emerald Noord, Emerald Centrum, Emerald Zuid, bedrijventerrein Ruyven en de buitengebieden Noordpolder en Zuidpolder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Delfgauw 20 huizen met 322 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 4.000 huizen met ca. 9.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Delfgauw is van oorsprong een agrarische buurtschap aan twee bebouwingslinten: de horizontaal lopende Delftsestraatweg en de verticaal lopende Noordeindseweg en Zuideindseweg. Vanaf begin 20e eeuw ontwikkelt de buurtschap zich langs deze historische linten tot een dorp. De Delftsestraatweg krijgt door zijn verbindende positie tussen Delft en Pijnacker een meer stedelijk karakter, terwijl de Noord- en Zuideindseweg hun landelijke karakter - een lint met boerderijen en grote erven - behouden. Op het kruispunt van de twee linten ontstaat rond de S-bocht een klein dorpscentrum met enkele voorzieningen. De Pijnackerse Vaart heeft in die tijd nog een economische functie als aanvoerroute van producten. Deze werden gelost in het centrum bij de brug en later op de losplaats aan het Spui.

Groei na de Tweede Wereldoorlog
Vanaf de Tweede Wereldoorlog maakt Delfgauw een groei door. Achter de linten worden enkele op zichzelf staande buurten gebouwd, zonder een duidelijke relatie met elkaar en met de linten. Allereerst ontstaat de Graaf Willem II buurt in het noordwesten en vervolgens de Burgemeestersbuurt in het zuidwesten. In de jaren negentig krijgt de Graaf Willem II buurt een kleine uitbreiding met het Wethouder Sonneveldhof.

Tuinbouw
Al vanaf de 17e eeuw is hier sprake van tuinbouw. De ligging aan de Pijnackerse Vaart als aan- en afvoerroute heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Door de bevolkingsgroei in het dorp en buurdorp Pijnacker stijgt de vraag naar tuinbouwgrond vanaf de jaren vijftig snel. In deze periode komt ook de bouw van kassencomplexen op gang. Steeds meer grond wordt ingevuld met glastuinbouw. Vandaag de dag is het hele gebied tussen Delfgauw en Pijnacker bestemd als ‘dynamisch glastuinbouwgebied’. Het dorp heeft mede door deze ontwikkelingen een steeds meer gesloten karakter gekregen. De kassen liggen aan de oostkant direct tegen de woningbouw aan en bepalen daar het beeld van het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Dorpsvisie
"In 2007 heeft de Bewonersvereniging - het bestuur in nauwe samenwerking met de bewoners - de Dorpsvisie Delfgauw opgesteld. De aanleiding was de Gebiedsvisie voor de oude kern van het dorp die de gemeente Pijnacker-Nootdorp presenteerde en waar de bewoners hun bijdragen niet in konden terugvinden. In een aantal bijeenkomsten zijn we actief bezig geweest met het inrichten van ons dorp. De betrokkenen waren over het algemeen zeer enthousiast. Dit zijn de ambities die in de dorpsvisie zijn verwoord: - Het terugdringen van het doorgaande verkeer: de Delftsestraatweg wordt heringericht als dorpsstraat en de S-bocht als plein; het landelijke karakter van de Noord- en Zuideindseweg wordt versterkt; de overgang naar het dorp wordt vormgegeven d.m.v. bijvoorbeeld bomen, klinkerbestrating en groen; - De groenstructuren in het dorp versterken, bijvoorbeeld in de Graaf Willem II buurt en de Schimmelpenninckbuurt; - Ter plaatse van het Spui zou aan twee kanten van de vaart (in combinatie met woningen) een park met wandelroute gerealiseerd kunnen worden. De vaart wordt zo een centrale openbare ruimte in het dorp; - De rand van het dorp kan op termijn worden getransformeerd van glas naar groen (in combinatie met landelijk wonen).

Van Dorpsvisie naar Gebiedsvisie... In het vervolgtraject hebben Bewonersvereniging Delfgauw en gemeente Pijnacker-Nootdorp gezamenlijk de meest bruikbare elementen uit onze dorpsvisie en uit de gebiedsvisie samengevoegd tot één toekomstvisie voor het dorp, het zogeheten ‘Uitvoeringsprogramma’. Dit zijn de hoofdlijnen van de visie uit 2008: - Het ontmoedigen van het doorgaande verkeer en vrachtverkeer door het dorp en herinrichten van de linten; - Het versterken, opwaarderen en uitbreiden van de groenstructuur; - Het herinrichten van aandachtsgebieden, zogenoemde ontwikkellocaties. ...Naar Uitvoeringsprogramma. De gemeente heeft vervolgens samen met de Bewonersvereniging Programma’s van Eisen opgesteld voor de ontwikkellocaties die in het uitvoeringsprogramma zijn benoemd. Denk hierbij onder andere aan:

- Uitbreiding van de Komkommerweg (verbinding tussen de N470 en de Delftsestraatweg); - Verdere uitbreiding van de Komkommerweg: over de Delftsestraatweg, aansluitend op de Hoefslag; - Herinrichting van de zgn. S-bocht (kruising Delftsestraatweg – Noord-/Zuideindseweg); - Aanpassing van de Noord- en Zuideindseweg, met het oog op het verminderen van (vracht-)verkeer en beperken van de snelheid; - Herinrichting van de Delftsestraatweg, om deze een meer ‘dorps’ karakter te geven en (sluip-)verkeer te weren; - Uitbreiding van parkeerplekken; - Nieuwbouw (o.a. Spui, voormalig Rabobank, voormalige sporthal en voormalig kindercentrum Koala); - Herinrichting van groenvoorzieningen; - Verbetering van speelvoorzieningen. Sommige plannen zijn destijds op korte termijn uitgevoerd, vooral waar al werkzaamheden gepland waren. Ook zijn er hier en daar tijdelijke maatregelen genomen in afwachting van permanente oplossingen. Uit het uitvoeringsprogramma komt naar voren dat de diverse zaken structureel worden aangepakt nadat de verlenging van de Komkommerweg is gerealiseerd." (bron: Bewonersvereniging)

Delftsestraatweg
De verkeerssituatie op de Delftsestraatweg was ooit de aanleiding voor het oprichten van Bewonersvereniging Delfgauw (BVD), en nog steeds is het voor hen een 'zorgenkindje'. Sinds de openstelling van de N470 is de verkeersdruk op de Delftsestraatweg wel behoorlijk afgenomen. Direct na de openstelling heeft de gemeente de inrichting van de weg binnen de bebouwde kom aangepakt en er een 30 km weg van gemaakt. De resultaten zijn gunstig: de snelheid is enorm gereduceerd en het aantal voertuigen is bijna gehalveerd. En ondanks alle bezuinigingen heeft de gemeente het doortrekken van de Komkommerweg tussen N470 en Delftsestraatweg in haar programmering opgenomen. Hiermee krijgt het tuinbouwverkeer van de Schimmelpenninck van de Oyeweg een directe ontsluiting naar de N470. Het tuinbouwverkeer uit de Noordpolder kan via Rijskade en Delftsestraatweg de N470 opzoeken. Hiermee komt een eind aan het zware vrachtverkeer door de woonwijken van Delfgauw. Doortrekken van de Komkommerweg naar de Noordpolder is een wens van zowel de BVD als de tuinders. Helaas hangt dit nog op de financiering.

Herinrichting straten
De afgelopen jaren heeft de gemeente de inrichting van vrijwel alle straten in Delfgauw aangepakt. Na de herinrichting zijn de straten ingericht als woonerf of is er een 30 km zone van gemaakt.

Emerald
Door de bouw van Vinexlocatie Emerald sinds eind jaren negentig is het dorp in korte tijd gegroeid van ca. 600 naar ruim 9.000 inwoners. D.w.z. voor de postadressen ligt deze wijk weliswaar in Delfgauw, in de praktijk is het eigenlijk een uitbredingswijk van Delft. Anderzijds hebben wij uit diverse artikelen op het internet de indruk dat de wijk door de inwoners toch echt wel als 'Delfgauws' beleefd wordt. De wijk heeft een eigen voorzieningenkern, die natuurlijk ook ten dienste staat van de inwoners van het 'oude dorp'.

Bedrijventerreinen
Vanaf 1997 is Z van de huidige wijk Emerald Bedrijventerrein Ruyven gerealiseerd. In 2012 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de aanleg van Bedrijventerrein Emerald, ook wel Delftparc genaamd. Op het terrein komen vooral kleine kantoren- en opslagunits. Door de economische crisis is de ontwikkeling van het terrein vertraagd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Delfgauw heeft 1 rijksmonument, maar daar valt niet veel aan te zien; het is namelijk een archeologisch monument, zijnde een omgrachte verhoogde woonplaats/huisterp uit de late middeleeuwen (bij Laan van Ruyven).

- Delfgauw heeft 13 gemeentelijke monumenten, zijnde de boerderijen op Ackersdijkseweg 18, 32, Delftsestraatweg 280, Noordeindseweg 42, Zuideindseweg 25, 27, 39, 45, 57 (alleen de stal), 57a (alleen het voorhuis), 80, 82, en de molenromp uit 1784 op Noordeindseweg 76.

Kerk
De lokale Hervormde gemeente is opgericht in 1948. Als kerk is eerst het verenigingsgebouw aan de Schoolkade gebruikt. Geen ideaal onderkomen. Daarom verrijst in 1969 de huidige kerk (Zuideindseweg 7), ontworpen door architect Krüger (in het pand aan de Schoolkade is tegenwoordig een bank gevestigd). In 2011 heeft de kerk een 'face-lift' gekregen. Kerk Delfgauw, zoals de kerkelijke gemeente zich tegenwoordig noemt, is een hartelijke en veelkleurige geloofsgemeenschap waar mensen zich thuis voelen. Ze willen gemeente zijn voor iedereen die met hen in de christelijke traditie wil staan en deel wil uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), waarvan zij een wijkgemeente zijn. De dorpskerk is een gemeente met een prettige mix van een vertrouwde dorpssfeer met een meer ‘stadse’ dynamiek. Ook wat geloofsbeleving betreft is de gemeente divers. Ze zijn een mix van confessionele, evangelische en oecumenische invloeden. Als gemeente beogen ze, vanuit verschillende generaties, met verschillende achtergronden en op verschillende manieren in het leven staand, samen vorm te geven aan het gemeente zijn.

- Gevelstenen in Delfgauw.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Cultuur IMPULS Delfgauw wil aanbieders en vragers van activiteiten bij elkaar brengen, en hen inspireren en stimuleren tot de opzet van of deelname aan activiteiten.

- Jouw Delfgauw is een initiatief van inwoners die in 2016 een evenement hebben georganiseerd om inwoners van dit dorp met elkaar te laten kennismaken. Onder het motto ‘de leukste mensen wonen in Delfgauw’ presenteerden 70 partijen zich in en rond het plein voor Wooncomplex De 7 Linden, het winkelcentrum en op overige plekken in het dorp. De thema’s waren cultuur, natuur en mens & beweging. Er waren optredens, workshops, informatie over clubs en vrijwilligerswerk. Delfgauwenaren, jong en ouder, lieten zien wat hun passie was. Er was voor iedereen wat te beleven. Dit evenement smaakte naar meer! In 2017 zijn er twee nieuwe evenementen georganiseerd: een inspiratie-excursie natuurlijk tuinieren ‘Wonen in het groen? Moet je doen!’ en een creatieve lentebeurs met miniworkshops. Heb je zelf een leuk idee voor jouw straat of buurt? Op deze pagina vind je alles wat je nodig hebt om jouw activiteit een groot succes te maken.

Koningsdag
Rond Koningsdag is het altijd een hele week feest op het Bart Dekkerveld, met een reeks uiteenlopende evenementen en activiteiten voor jong en ouder. Kom gezellig langs! Op het plein voor Wooncentrum De 7 Linden, tegenover winkelcentrum Emerald in Delfgauw, is er op Koningsdag de jaarlijkse Vrijmarkt voor jong en ouder (11.00-14.00 uur). Spelregels: neem een kleed en spullen mee; opbouw vanaf 10.00 uur; reserveren niet nodig; geen commerciële verkoop; niet verkochte spullen moeten mee naar huis worden genomen.

Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest in Delfgauw wordt elk jaar gehouden op de zaterdag nadat de Sint in het land is gekomen.

Kerstmarkt
Op een zaterdag in de eerste helft van december (14.00-19.00 uur) is er voor jong en ouder in en om Kerk Delfgauw jaarlijks een sfeervolle, gezellige Kerstmarkt. Wat is er zoal te doen?: verkoopkramen, workshops, kerstliederen, kerstruilhoek, kerstfotohoek, grote verlichte kerstboom, warme chocolade en glühwein, vuurkorven, oliebollen, en een springkussen voor de kids.

Kinderkerstfeest
Op de zondag voor Kerstmis is er om 18.00 uur het jaarlijkse Kinderkerstfeest. Heel veel mensen, jong en ouder, leveren een bijdrage om het tot een echt sfeervol kerstfeest te maken. Het verhaal van de geboorte van Jezus staat centraal en er worden bekende kerstliederen gezongen. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn welkom om vooraf (om 17.00 uur) te genieten van het kerstbuffet. Om 17.45 uur gaat de kerkdeur open en om 18.00 uur begint de viering. Iedereen is van harte welkom om het Kinderkerstfeest mee te vieren, dus neem je familie, buren, vrienden, opa of oma gerust mee!

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelroute
"In het Leefbaarheidsplan Delfgauw 2010-2013, dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met de bewoners en betrokken organisaties heeft gemaakt, is het groen een van de vijf gekozen thema’s. Het kan beter met het groen in het dorp, zo werd door bewoners bij de bezoeken met de gele wijkbus aangegeven. Natuurlijk kan het altijd beter, maar laten we ook kijken naar al het moois dat we wèl in en om ons dorp hebben. Daarom hebben wij, bewoners, de bezienswaardigheden in ons dorp op het gebied van natuur, architectuur en kunst geïnventariseerd en in deze brochure voor u in beeld gebracht. Wij bieden u deze brochure en wandelkaart met veel trots aan. Neemt u eens de moeite om de routes te wandelen en stil te staan bij de vele bijzondere gebieden, kunstwerken en gebouwen in ons mooie Delfgauw. Geniet van uw wandelingen! Dank aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp, wijkmanager Peter van der Sman in het bijzonder, die het ons dankzij het wijkgericht werken mogelijk heeft gemaakt om deze brochure voor u te maken. Cora Cox, Hans Meijerrathken, Johan Molenbroek en Snjezana Topolscak."

Fietsroute
"Pijnacker-Nootdorp is een groene gemeente met veel natuur- en recreatiegebieden. Absoluut de moeite waard eens doorheen te fietsen. De Acker- en Biesland fietsroute leidt je eenvoudig langs alle groengebieden in en om de gemeente. Je volgt gewoon de bordjes. In de folder onder de link vind je informatie over de groengebieden. Ook kun je de folder gebruiken om je route te plannen. Mocht er per ongeluk een fietsbordje verdraaien of verdwijnen, dan vind je met behulp van de plattegrond altijd de weg. Op de routekaart staan ook de fietsknooppunten aangegeven die je onderweg tegen komt. De route is ca. 30 km lang en kan onder meer worden gestart in Delfgauw."

Buurttuin De Stuivelaar
Een basisschool, kinderopvanginstelling en buurtgenoten beheren gezamenlijk Buurttuin De Stuivelaar langs het fietspad Stuiverpad in Delfgauw. Het is een mooie en eetbare tuin geworden, waar je ook doorheen kunt wandelen. Naast plukfruit, kruiden en inheemse (bedreigde) planten richt de buurttuin zich ook meer specifiek op bijen. In 2018 zijn 6 bijen-/insectenhotels geplaatst en zijn inheemse meerjarige planten aan de tuin toegevoegd die niet alleen mooi bloeien, maar ook verschillende soorten bijen van voedsel voorzien. De bijen zijn hard nodig voor de bestuiving van de verschillende soorten fruitstruiken in o.a. de buurttuin. In 2018 is aan het (eetbare) bestand een kiwi, pruim en hazelnoot toegevoegd. De aankoop van de planten en zaden is mogelijk gemaakt door een voucher van de Groene Motor en een bijdrage van het Oranjefonds. Zie ook het filmpje met een impressie van Buurttuin De Stuivelaar.

Natuurspeeltuin De Groene Diamant
Samen met kinderen en ouders uit de wijk is in 2015 gewerkt aan het in februari 2016 vastgestelde Uitvoeringsplan Spelen in Emerald (Delfgauw) 2015-2018. In de beleidsnota Speelruimteplan 2015-2018 staat wat de gemeente wil: speelruimte bieden waar op dit moment behoefte aan is. Uitgangspunt daarbij is dat het aantal speeltoestellen met 15% wordt verminderd om het speelaanbod betaalbaar te houden. In het Uitvoeringsplan staat hóe ze dat gaan doen. Per wijk kijkt de gemeente samen met betrokken bewoners kritisch naar het bestaande aanbod en maken ze een plan voor de herstructurering van de speelplekken. Emerald is de eerste wijk waar dit op deze manier is uitgevoerd. Rekening houdend met de resultaten van de vragenlijsten, de bevolkingsopbouw, de technische staat van de speeltoestellen, en de spreiding van de speelplekken, heeft een werkgroep van inwoners bekeken hoe de gemeente het aantal speeltoestellen met 15% kan verminderen, maar ook welke speelplekken ze kunnen opwaarderen, zodat de kwaliteit van het spelen in Emerald hoog blijft. Daarnaast is een voorkeurslocatie naar voren gekomen voor de realisatie van een natuurspeelplek.

In het Leefbaarheidsplan Delfgauw 2014-2017 is namelijk de wens opgenomen om een natuurlijke en sportieve speelplek te realiseren voor de wat oudere kinderen, bijvoorbeeld met een bamboe- of maisdoolhof en tafels en banken van afvalhout. Dit past binnen de uitvoering van het Uitvoeringsplan Spelen van de gemeente. Samen met de bewoners, jong en ouder, is gekeken waar en hoe dit idee verder kan worden uitgewerkt. In maart 2018 is natuurspeeltuin De Groene Diamant (Kerkmeesterstraat hoek Hoefsmidstraat) gereed gekomen. Deze uit 3 mogelijke locaties naar voren gekomen voorkeurslocatie is gelegen in wat in de volksmond de “OV-zone” wordt genoemd. Bij de aanleg van de wijk Emerald is deze strook gerealiseerd met het idee om hier een openbaar vervoer-verbinding aan te leggen. Door omstandigheden is deze verbinding er nooit gekomen. Wat resteert is een groene strook door de wijk. De plek is centraal gelegen en biedt veel potentie door de aanwezigheid van een schiereiland en water. Tevens biedt de plek ruimte voor eventuele uitbreiding de aankomende jaren. Ecologisch gezien valt er meer uit deze locatie te halen waardoor het een en ander gekoppeld kan worden in de vorm van natuureducatie. Tot slot is sociale controle mogelijk door het open karakter van de plek en de aanwezigheid van doorgaande verkeersverbindingen.

Ackerdijkse Plassen
De Ackerdijkse Plassen is een natuurgebied Z van Delfgauw, ZO van parkeerplaats Ruyven aan de A13, Z van de Ackerdijkseweg. De Ackerdijkse Plassen is een heel bijzonder natuurgebied in het midden van de drukke Randstad. Het belangrijkste doel van beheerder Natuurmonumenten is hier het behouden en inrichten van zoveel mogelijk biotoopjes voor zo veel mogelijk verschillende soorten vogels. Je vindt hier een diversiteit aan natuurtypen zoals rietland, bosjes, plassen en grasland. Sinds 2008 zet Natuurmonumenten zich in om de achteruitgang van de weide- en moerasvogels in de Ackerdijkse Plassen te stoppen. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de moerassen duurzaam behouden wordt, is een inhaalslag gepleegd. Veel jonge boompjes zijn uit het moeras verwijderd. Dit zorgt ervoor dat riet en kruiden weer de ruimte krijgen.

Ook de landschappelijke openheid in het moeras neemt hierdoor toe, wat ruimte biedt aan rietvogels zoals de blauwborst en kleine karekiet. De graslanden worden weer in samenwerking met een boer beheerd. De konikpaarden die het gebied jarenlang hebben begraasd, zijn vervangen door een meer ‘boerenbeheer’. Het doel is om het ruige aanzien van de graslanden te veranderen naar bloemrijke hooilanden. Open grasland met veel bloemen trekt namelijk weidevogels aan. Om het de vogels zo goed mogelijk naar de zin te maken is het belangrijk dat er voldoende rust in het gebied heerst. Daarom zijn de Ackerdijkse Plassen niet vrij toegankelijk voor publiek. Af en toe organiseert Natuurmonumenten hier excursies om je de schoonheid van dit gebied te laten ervaren. Nadere informatie over de Ackerdijkse Plassen (w.o. excursiemogelijkheden) op de site van Natuurmonumenten.

Weidevogelgebied
"Het Hoogheemraadschap van Delfland wil waar mogelijk meewerken aan maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een beter beheer van het weidevogelbestand. In het centrale deel van de Zuidpolder bij Delfgauw doet zich anno 2019 een unieke kans voor om een prettig leefgebied voor weidevogels te realiseren. Naast kruidenrijk gras, houden weidevogels van natte omstandigheden. Hier speelt Delfland een belangrijke rol. Op 7 maart 2019 is de intentieverklaring om dit te realiseren feestelijk door alle partijen ondertekend."

Groene invulling tuin Sonneveld
In de plannen van Provincie, Haaglanden en gemeente is altijd sprake geweest van het realiseren van een robuuste groene verbinding tussen de Akkerdijkse Plassen en het Bieslandse Bos. Ook in het Uitvoeringsprogramma Delfgauw, dat is gebaseerd op de Dorpsvisie van de Bewonersvereniging en in mei 2008 is vastgesteld in de gemeenteraad, staat dat er op termijn een groene zone langs het dorp moet komen, als belangrijke schakel in de Groen Blauwe Slinger. Het Bestemmingsplan Duurzame Glastuinbouw* dat de gemeente heeft opgesteld gaat echter volledig voorbij aan deze groene buffer en houdt vast aan de bestemming ‘glastuinbouw’ direct langs de dorpskern. De gemeente vervangt de robuuste groene doorsteek door een 30 meter brede berm langs de door te trekken Komkommerweg, de toekomstige rondweg om Pijnacker.
* Dit bestemmingsplan omvat het hele tuinbouwgebied binnen de gemeente en schampt ook langs Delfgauw.

De gelegenheid doet zich voor om het eerste stukje groen van de buffer kunnen te ontwikkelen op de tuin van Sonneveld (gelegen aan de Reginastraat). Deze is economisch afgeschreven en de oppervlakte is te klein voor een rendabele nieuwe tuin. Cees Sonneveld is zelf ook enthousiast over deze ontwikkeling en wil hier graag aan meewerken. De wethouder stelde echter dat de gemeente het niet haalbaar vond om de groene buffer in het bestemmingsplan op te nemen. Volgens de wethouder was het namelijk de opdracht van de Provincie om 325 ha glas te realiseren in dit bestemmingsplan, en kon die ene hectare van de tuin van Sonneveld kennelijk nergens anders gecompenseerd worden, aldus Bewonersvereniging Delfgauw (BVD).

De argumenten van de BVD in een inspraakreactie gehoord hebbend, hebben alle raadfracties er vervolgens begin 2011 bij de wethouder wederom op aangedrongen om de bestemming van de rand langs Delfgauw in overleg met de betrokkenen te heroverwegen. Het bestemmen van het stukje 'snipperglas' van Sonneveld als groen met enkele woningen is hierbij door vrijwel alle fracties concreet genoemd. Op verzoek van de gemeenteraad heeft de BVD samen met de heer Sonneveld om tafel gezeten en hebben ze gezamenlijk een schets gemaakt van een mogelijke invulling. "Het leuke van deze invulling is dat het ook nog volledig kostenneutraal voor de gemeente kan worden doorgevoerd", aldus de BVD. Hoe dit is afgelopen is ons vooralsnog niet bekend.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Delfgauw, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Delfgauw (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Wijkmanager Delfgauw en Oude Leede (Marjolein van der Vlies).

- Nieuws: - Nieuws uit Delfgauw op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Bewonersvereniging Delfgauw (BVD) komt op voor de belangen van de inwoners van dit dorp. Dit doet zij door het bevorderen en in stand houden van een goed woon- en leefklimaat. De BVD probeert haar doel te bereiken door: op te komen voor de inwoners; contacten te onderhouden met politiek en gemeente; sociale activiteiten te organiseren; de integratie te bevorderen tussen de bewoners van oud-Delfgauw en Emerald; te informeren via de website en nieuwsbrief De Vaart. Bewoners van Emerald zijn ook van harte welkom als lid bij de Bewonersvereniging.

- MFC: - "De Buren van Delfgauw is een initiatief om op een nieuwe manier de bewoners van dit dorp bij elkaar te brengen. Hoe we dat doen? Wij stellen de ruimte beschikbaar voor diverse bedrijven zowel (semi)commercieel als maatschappelijk maar ook voor bewoners zelf om "de Buren" te bezoeken of juist zelf activiteiten te ontplooien, met of voor elkaar. Zo is er in de ruimte een koffiebar aanwezig, een ijssalon, en ook de bibliotheek “woont bij ons in”, net als het SWOP en het Jeugd en Jongeren werk. Wij willen door al deze partijen dezelfde ruimte te laten delen ervoor zorgen dat de bewoners een bruisende plek hebben waar van alles gebeurd voor jong en ouder. Bezoekers kunnen bij ons ontspannen, ontmoeten, cultureel bezig zijn of juist sportief omdat we direct grenzen aan sporthal De Emerald. Hoe dat er concreet uitziet is moeilijk te beschrijven, dus wees welkom om het zelf te ervaren en wees verrast door de sfeer en de verschillende gezichten in 1 ruimte. Kijk op onze website of op onze social media kanalen voor de openingstijden en activiteiten voor de komende tijd."

- Onderwijs en kinderopvang: - In de Florijnstraat zijn 3 basisscholen in één complex gevestigd: - Basisschool De Meander, - Basisschool Het Spectrum en - Basisschool Triangel.

- "Voorheen waren wij Kindercentrum ZieZoo. In november 2021 zijn we samen met BLOS Kinderopvang verdergegaan. Dezelfde warme en vertrouwde omgeving, maar dan onder een nieuwe naam. Op onze buitenschoolse opvang (BSO) in Delfgauw is elke dag een avontuur. Door uiteenlopende activiteiten ontdekt je kind wie het is en wat het in zich heeft. Het gaat op verkenning in de wereld om zich heen en het leven met elkaar. We zorgen daarbij voor een omgeving die veilig en vertrouwd voelt. Zodat je kind vol vertrouwen kan groeien en zijn of haar talenten ontdekt. Kinderen in de basisschoolleeftijd halen na schooltijd hun hart op bij onze BSO. Onder leiding van onze vakkrachten bieden we een uitgebreid activiteitenprogramma bomvol uitdagende activiteiten. Denk aan sport en bewegen, beeldende vorming, muziek, theater, dans, natuur, techniek en wetenschap. Zo leert je kind elke dag iets nieuws. Speciaal voor ouders die vroeg naar het werk moeten, bieden we vanaf 7:00 uur voorschoolse opvang. We starten de dag met een gezamenlijk ontbijt en brengen je kind naar het klaslokaal zodra de school begint. Kom samen gerust eens bij ons kijken, we laten je graag zien wat onze naschoolse opvang jouw kind te bieden heeft."

- De gemeentebreed werkzame kinderorganisatie SkippyPePijn biedt 5 dagen per week peuteropvang met "peuter op stap" (met een aantal oudste peuters naar de basisshool gaan) en verder BSO in verschillende groepen (4-6 jaar, 6-8 jaar, 8-10 jaar en 10+ jaar). Dit allemaal gekoppeld aan de 3 basisscholen in Delfgauw. Ze participeren ook mee in de onder het kopje Landschap etc. beschreven Buurttuin.

- Kinderopvang Jeremina onderscheidt zich van de reguliere kinderopvang door o.a. haar kleinschaligheid en de opvang in een woonhuis. Een veilige en prettige sfeer staat bij Jeremina hoog in het vaandel. De kinderen worden opgevangen in een kleine verticale groep in huiselijke sfeer, om zo veel mogelijk aansluiting te vinden als in een groot gezin.

- Lezen: - Bibliotheek Oostland heeft in Delfgauw een Jeugdpunt (collectie 0-18 jaar) en een top 100-kast voor volwassenen.

- In het wijkje Vrijenban stond al eerder een Minibieb, en sinds augustus 2014 kunnen de inwoners van Delfgauw ook terecht op Graaf Willem II laan 6-8 om een boek te lenen of te brengen uit het kastje van de initiatiefnemers, de buurvrouwen Marjon Boekestijn en Hanneke Kooman. De Little Free Library is een (doorgaans klein) onbemensd boekenkastje aan of bij een woonhuis e.d., waar in eerste instantie de eigenaar boeken in plaatst die hij of zij over heeft en waar anderen dan weer plezier van kunnen hebben. Mensen die een of meer boeken over hebben kunnen ze daar in plaatsen zodat het systeem zichzelf zo in stand houdt. Vaak vult de eigenaar de collectie ook regelmatig aan. De Little Free Library is ontstaan in de Verenigde Staten, waar er inmiddels al meer dan 10.000 staan. Enkele jaren geleden is deze trend 'overgewaaid' naar Nederland (onder de naam Minibieb), waar er inmiddels ook al meer dan 1000 staan. De Little Free Library aan de Graaf Willem II laan is niet bedoeld als concurrentie van Bibliotheek Oostland: "Ik hoop gewoon dat dit initiatief mensen aanzet om meer te gaan lezen, dan versterken we elkaar juist", aldus Marjon. (bron: o.a. huis=aan-huiskrant Telstar)

- Jeugd: - Scouting Hedera Delft / Delfgauw is opgericht in 1976.

- Muziek: - Overdagkoor Delfgauw repeteert iedere vrijdag van 9.30-11.30 uur o.l.v. Hannah Ybeles Smit. Het accent ligt op stemvorming: goed je stem gebruiken.

- Praiseband OnLine heeft een gevarieerd (totaal)programma voor diverse doelgroepen. Van swingende nummers tot mooie ballads.

- Sport: - Bij Team Carvalho Sports streven ze naar een plezierige en gemoedelijk sfeer waarbij respect en beleefdheid erg belangrijk zijn. Iedereen kan bij hen komen trainen ongeacht, leeftijd, geslacht of fysieke beperkingen. Iedereen kan bij hen op zijn of haar niveau Taekwon-Do beoefenen. Ze bieden buiten de reguliere trainingstijden mogelijkheden om extra te trainen op wedstrijdniveau. Ze gaan naar zo veel mogelijk wedstrijden. Niet alleen Taekwon-Do toernooien, maar als het kan ook All-Style toernooien zoals het WAKO.

- Theater: - "Het verdriet van Delfgauw is een theatersportgroep. De groep is een jaar of wat geleden ontstaan uit een groep ouders die jaarlijks een toneelvoorstelling maakte voor de basisschool van hun kinderen in het dorp. Ongeveer om de week 'trainen' we onder de bezielende leiding van HJ. Improviseren kun je dus inderdaad echt leren. Ondanks dat we op late leeftijd met deze sport zijn gestart, boeken we nog steeds behoorlijk wat progressie. Dit komt vooral omdat we in onze derde helft (waarin we de sportdrank rijkelijk laten vloeien) behoorlijk reflecteren op onze prestaties maar ook op het leven in het algemeen."

- Vrouwen: - Passage is een vereniging voor vrouwen met hart voor de samenleving, oog voor hun naaste en gevoel voor cultuur. Passage afd. Delfgauw heeft ca. 60 leden, met een actief en creatief bestuur. Elke 3e woensdag van de maand komen ze bij elkaar in het Kerkelijk Centrum (Zuideindseweg 7).

- Zorg: - JGZ Delfgauw.

- "Het in 2019 gerealiseerde HOF Delfgauw is een ouderinitiatief voor een innovatief zorg- en woonproject voor onze 10 jongvolwassen kinderen met een verstandelijke beperking. HOF staat voor 'House Of Friends'. De kern van ons plan is dat wij ervoor willen zorgen dat onze kinderen in harmonie kunnen samenwonen met leeftijdsgenoten van gemengde samenstelling en beperking in een zo ‘normaal’ mogelijke huiselijke omgeving."

- Milieu: - De DAPpers (Delfgauwse Afval Pakkers) gaan af en toe een zaterdag op pad voor een schoner Delfgauw: ze ruimen een uurtje flink op en drinken daarna gezellig koffie/thee/limonade.

Reactie toevoegen