De Tike

Plaats
Dorp
Smallingerland Tytsjerksteradiel
Fryslân

de_tike_plaatsnaambord_kopie.jpg

De Tike is een dorp in de provincie Fryslân, in grotendeels gemeente Smallingerland, deels gemeente Tytsjerksteradiel.

De Tike is een dorp in de provincie Fryslân, in grotendeels gemeente Smallingerland, deels gemeente Tytsjerksteradiel.

de_tike_collage.jpg

De Tike, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

De Tike, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

de_tike_dorpswapen_kopie.jpg

T.g.v. het 60-jarig bestaan van De Tike als dorp in 2013, heeft Dorpsbelang een dorpswapen laten ontwerpen. Alle inwoners hebben dit als jubileumpresentje in tegelvorm gekregen.

T.g.v. het 60-jarig bestaan van De Tike als dorp in 2013, heeft Dorpsbelang een dorpswapen laten ontwerpen. Alle inwoners hebben dit als jubileumpresentje in tegelvorm gekregen.

De Tike. (3).JPG

Bijna in De Tike

Bijna in De Tike

De Tike.JPG

Kampeerboerderij in De Tike

Kampeerboerderij in De Tike

De Tike. (2).JPG

Erg landelijk daar in De Tike

Erg landelijk daar in De Tike

de_tike_oranjetipje_de_leien_doktersheide.jpg

Weblogger Afanja heeft in mei 2016 dit schaarse oranjetipje gespot op de Doktersheide bij De Leien in De Tike. Op zijn site vind je duizenden mooie foto's van planten en dieren uit de Friese natuur. Ga maar eens kijken op https://afanja.com.

Weblogger Afanja heeft in mei 2016 dit schaarse oranjetipje gespot op de Doktersheide bij De Leien in De Tike. Op zijn site vind je duizenden mooie foto's van planten en dieren uit de Friese natuur. Ga maar eens kijken op https://afanja.com.

de_tike_doktersheide_de_leien_rietzanger_1.jpg

Ook vogels kun je goed 'spotten' op de Doktersheide bij De Tike. Zo treft weblogger Afanja er in juni 2016 een rietzanger met een zojuist veroverde vlinder.

Ook vogels kun je goed 'spotten' op de Doktersheide bij De Tike. Zo treft weblogger Afanja er in juni 2016 een rietzanger met een zojuist veroverde vlinder.

de_tike_de_leien_doktersheide_roodoogjuffer.jpg

En ook allerlei libellensoorten kun je tegenkomen op de Doktersheide bij De Tike, zoals op deze foto de grote roodoogjuffer.

En ook allerlei libellensoorten kun je tegenkomen op de Doktersheide bij De Tike, zoals op deze foto de grote roodoogjuffer.

de_tike_vogelkijkhut_blaustirns_2019.jpg

Weblogger Afanja baalt als in 2017 de vogelkijkhut bij het meer De Leyen bij het dorp De Tike blijkt te zijn afgebroken. Gelukkig is er in 2019 een nog mooiere en praktischer vogelkijkhut voor teruggekomen, met plankjes om de camera op te laten rusten.

Weblogger Afanja baalt als in 2017 de vogelkijkhut bij het meer De Leyen bij het dorp De Tike blijkt te zijn afgebroken. Gelukkig is er in 2019 een nog mooiere en praktischer vogelkijkhut voor teruggekomen, met plankjes om de camera op te laten rusten.

de_tike_overstekende_maairobot.jpg

De meeste verkeersborden zijn algemeen bekend. Sommige zijn echter uniek, omdat ze particulier zijn vervaardigd en wij er althans nog geen tweede van hebben gezien. Zoals deze waarschuwing om "uit te kijken voor een overstekende maairobot" in De Tike.

De meeste verkeersborden zijn algemeen bekend. Sommige zijn echter uniek, omdat ze particulier zijn vervaardigd en wij er althans nog geen tweede van hebben gezien. Zoals deze waarschuwing om "uit te kijken voor een overstekende maairobot" in De Tike.

de_tike_boom_kunstwerk.jpg

Dit boomkunstwerk is bedacht en gemaakt door inwoners van De Tike. "Wy binne tige wiis mei en grutsk op ús beammen", oftewel "Wij zijn erg blij met en trots op onze bomen", aldus een paneel bij het kunstwerk. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Beeld

Dit boomkunstwerk is bedacht en gemaakt door inwoners van De Tike. "Wy binne tige wiis mei en grutsk op ús beammen", oftewel "Wij zijn erg blij met en trots op onze bomen", aldus een paneel bij het kunstwerk. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Beeld

De Tike

Terug naar boven

Status

- De Tike is een dorp in de provincie Fryslân, in grotendeels gemeente Smallingerland, deels gemeente Tytsjerksteradiel.

- Het kleine Tytsjerksteradielse deel van het dorp De Tike valt voor de postadressen onder het dorp Sumar en staat daarom lokaal bekend als de Sumarder Tike.

- Veel Friese dorpen hebben een dorpswapen. De Tike had dat tot 2013 nog niet. Omdat de plaats in dat jaar 60 jaar bestond als dorp, heeft Dorpsbelang door de Fryske Rie foar Heraldiek een dorpswapen laten ontwerpen. Alle inwoners hebben dit als presentje in tegelvorm aangeboden gekregen (zie foto).

- Onder het dorp De Tike valt ook de buurtschap Wierren (deels).

Terug naar boven

Naam

Spelling
Zowel in het Nederlands als in het Fries luidt de spelling van deze plaatsnaam De Tike. (1) stelt ten onrechte dat de Nederlandse spelling Tieke zou zijn. De officiële spelling van plaatsnamen (voor o.a. postcodeboek en gemeentelijke basisregistratie BAG) is in deze gemeente de Nederlandse en die luidt zoals verwoord in de eerste zin van deze alinea. Tieke is een verouderde spelling van deze plaats; bij het verlenen van de dorpsstatus aan deze plaats, op 23 oktober 1952, is tegelijkertijd op advies van de Fryske Akademy de naam gewijzigd in huidige spelling. (bron: Dorpsbelang) Omdat dit dus zowel de huidige Nederlandse als Friese spelling is, staat daarom bij dit dorp, in tegenstelling tot bij de andere dorpen in de gemeente Smallingerland, ook maar één naam op de plaatsnaamborden. Omdat er dus ook nog maar één ís.

Inwoners
Een inwoner van dit dorp wordt een Tiekster genoemd (in het Fries: Tykster).

Oudere vermeldingen
1718 Tieke, 1840 Tieke, de Tieke. In de 18e en 19e eeuw komen de respectievelijke Smallingerlandse en Tytsjerksteradielse delen voor onder de benamingen Smallinger Tieke respectievelijk Sumeerder en Suameerder Tieke. De oudste vermelding van de naam vinden we in 1541 als Teeckeveen, een naam die naar een veengebied verwijst. Ook de veldaanduiding uit 1543 wanneer over ´opt´ Teecka wordt gesproken, houdt daarmee verband. Daarmee zal hetzelfde bedoeld zijn als Optecken, een benaming die we in het jaar 1580 vinden.

Naamsverklaring
De kern van de naam wordt gevormd door een woord dat met ´bedekken´ heeft te maken. Oorspronkelijk zal het bedoelde terrein waterig land zijn geweest dat met een zode was bedekt (in Fryslân komt ook deekland, grasland met dezelfde geografische eigenschappen voor).(2)

Terug naar boven

Ligging

- De Tike ligt NW van Drachten en grenst in het Z aan de provincialeweg N31 (Wâldwei). Richting Burgumer Mar loopt de Tiekesloot en waar die de weg Sumar-Eastermar kruist ligt de Tieketille (brug). Het dorp heeft geen echte kern, het is een dorp van lintbebouwingen, met als belangrijkste bebouwingen de hoofdweg Master de Jongwei met in het verlengde de Peinderwei (Opeinderweg), met de zijwegen Susterwei, Leijensreed en Master Iniawei.

- De Tike ligt van oudsher op de scheiding van twee gemeenten, namelijk Smallingerland en Tytjerksteradiel. De grens loopt langs de Susterwei en de Polderdyk. De Susterwei is vernoemd naar de zusters van het vroegere nonnenklooster in Sigerswâld. Deze nonnen liepen hier in de 16e eeuw langs als ze naar de andere kloosters gingen in de omgeving. Deze verbindingsweg liep toen nog dwars door het gebied waar nu de plas De Leijen ligt. Door deze fysieke scheiding moesten de inwoners voor hun telefonische contacten over 2 telefoongidsen beschikken, nl. over nr. 11 'Dokkum, Leeuwarden, Franeker, Harlingen' en nr. 12 'Drachten, Heerenveen, Sneek', voor resp. de noord- en zuidzijde van de Skieding. Sociaal-cultureel gezien betekent deze scheiding evenwel heel weinig. Van oudsher is er altijd sprake geweest - en nog - van één dorpsgemeenschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat - de toen nog buurtschap - De Tike in totaal 55 huizen met 277 inwoners, verdeeld in 32/145 (= huizen/inwoners) onder Nijega, 5/32 onder Opeinde (beide gem. Smallingerland) en 18/100 onder Sumar (gem. Tytsjerksteradiel). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 160 huizen met ca. 400 inwoners, waarvan ca. 140 huizen met ca. 350 inwoners in de gemeente Smallingerland en ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners in de gemeente Tytsjerksteradiel (welk deel, omdat dat voor de postadressen onder het dorp Sumar valt, bekend staat als de Sumarder Tike)..

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
De omgeving van De Tike werd ruim voor het begin van onze jaartelling al bewoond. In de buurt van de huidige Doktersheide heeft de vroegere huisarts uit Opeinde, J. Siebinga, destijds werktuigen gevonden uit de Tardenoisien cultuur (ca. 4500-1850 v.Chr.).

Ontstaan en ontwikkeling huidige nederzetting
De Tike is een streekdorp, ontstaan door veen- en heideontginning. De nederzetting is ontstaan op een keileemrug, bedekt met zand en gelegen tussen twee moerassige laagveengebieden. Aan de oostzijde van de keileemrug liggen het Swartfean en het Witfean en aan de westzijde ligt het ingepolderde gebied De Wierren. Nadat het hoogveen op de keileemrug was gewonnen voor brandstof, raakte dit gebied begroeid met heide. Deze heidevelden zijn met name in het begin van de 20e eeuw grootschalig ontgonnen, waardoor het huidige weidelandschap is ontstaan.

Van buurtschap tot dorp en formele woonplaats
Toen deze nederzetting nog een buurtschap was, viel zij grotendeels onder het dorp Nijega, deels onder het dorp Opeinde (beide gemeente Smallingerland) en deels onder het dorp Sumar (gemeente Tytsjerksteradiel). In 1953 heeft de plaats de dorpsstatus verkregen, hoewel het nooit is uitgegroeid tot dorp in de klassieke zin des woords; het heeft nooit een kern en kerk gekregen. De inwoners kerken dan ook nog altijd als voorheen in de omringende dorpen. Voor nadere informatie zie de site van de (PKN) Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Nijega, Opeinde en De Tike. Kennelijk heeft de plaats vroeger wel een kerk gehad: volgens Reliwiki heeft de voorganger van het huidige dorpshuis dienst gedaan als Hervormde dan wel Evangelische kerk, en zouden er ook in het huidige dorpshuis nog kerkdiensten worden gehouden.

Men heeft er in de jaren zeventig, bij de totstandkoming van het postcodesysteem, voor gekozen om alleen het Smallingerlandse deel tot woonplaats De Tike te benoemen. Het Tytsjerksteradielse deel ligt namelijk formeel (o.a. voor de postadressen en voor de gemeentelijke basisregistratie BAG) ´in´ Sumar. Men heeft er kennelijk niet voor gekozen om hetzij dat deel ook de naam van het eigenlijke dorp te geven (dat dan een eigen postcode had moeten krijgen), hetzij dat deel middels een grenscorrectie naar de gemeente Smallingerland te laten overgaan en zo het dorp onder 1 gemeente te brengen. Het Tytsjerksteradielse deel van het dorp ligt N van de Susterwei en de Polderdyk. De gemeentegrens loopt daar namelijk midden door die wegen. Gezien de banden van oudsher en de geografische ligging wordt het Tytsjerksteradielse deel in de praktijk echter nog altijd als deel van De Tike beschouwd en niet als deel van Sumar, maar gezien de formele ligging in dat dorpsgebied staat dat deel bekend als de Sumarder Tike.

Voorzieningen
Zoals reeds hiervoor gemeld heeft het dorp geen kerk. Qua verenigingsleven is er een biljartvereniging, een toneelvereniging, een havenvereniging en, heel bijzonder voor zo'n klein dorp, een brassband. Dankzij dit verenigingsleven en niet te vergeten het dorpshuis huldigen de inwoners de slogan 'De Tike heeft kerk noch kroeg, maar er is altijd vermaak genoeg'. Sportverenigingen heeft het dorp niet. Daarvoor kan men terecht in buurdorp Opeinde. Verder komt er in het dorp nog een 'melkboer' (uit Garyp) met SRV-wagen, en zijn er in het dorp diverse kleinschalige bedrijven op uiteenlopend gebied.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van De Tike, kun je terecht bij de volgende instanties, sites en literatuur:

- "Op 6 februari 2007 is de eerste aanzet gegeven tot de oprichting van Historische Kring De Rûnte. Oorspronkelijk als een van de toenmalige werkgroepen van Vereniging Dorpsbelang. En nog altijd werkend onder de ‘paraplu’ van het bestuur van die vereniging. Geke Kooistra, Klaas Kingma, Willemien de Vries en Rien de Bruin kwamen die avond bij elkaar om “iets” te doen met de geschiedenis van ons dorp De Tike. Dit resulteerde al diezelfde avond in de oprichting van de Historische Kring. Het enthousiasme was groot en er kwamen allerlei plannen op tafel. Harm Bosga verving Willemien en dit viertal vormt nog altijd het Rûnte werkteam. Sinds die tijd organiseert de Rûnte minimaal twee keer per jaar altijd druk bezochte evenementen in het dorpshuis; heeft zij meer dan 100 donateurs en publiceert zij 2x per jaar het tijdschrift “Weromsjoch” dat steeds weer vol staat met verhalen en foto’s over de dorpsgeschiedenis. Het foto- en documentenarchief bestaat uit vele honderden foto’s en documenten vanaf begin vorige eeuw." Op deze pagina kun je zien wat ze de afgelopen jaren zoal hebben ondernomen.

- Pagina over de geschiedenis van De Tike op de lokale dorpssite.

- Rien de Bruin, 'De Tike? Waar ligt dat?', boek verschenen in 1999 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Dorpsbelang.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het dorp heeft geen aansluiting gekregen op de nieuwe provinciale weg Dokkum - Nijega, de zogeheten Centrale As. De Susterwei / Polderdyk gaat nu met een tunnel onder deze weg door. Daarnaast blijft het dorp middels een fietsbrug over de Centrale As verbonden met buurdorp Nijega, wat gewenst is in verband met de sociale contacten tussen deze dorpen, de scholieren van Nijega die deels in De Tike naar - de na afloop van schooljaar 2018-2019 gesloten - school gingen, en voor de kerkgang.

- Sinds 1929 had De Tike een basisschool, genaamd De Gielguorde. De school dankte zijn naam aan de tijd dat bijna iedere boerderij een boomgaard had met vruchtbomen. Het fruit dat in de herfst werd verzameld, werd in de gielguorde gebracht. Dit is een uitgespaarde ruimte in het hooivak in de schuur, waarin het fruit veilig bewaard kon worden tegen vorst en bovendien verder kon rijpen. Sinds 2012 was er sprake van een 'Samenwerkingsschool' samen met Basisschool De Leister Igge in buurdorp Opeinde. Zo deelden de scholen hun directeur, onderwijsbegeleider en conciërge en maakten de leerkrachten deel uit van het zelfde team. Er werd heel nadrukkelijk samengewerkt. Ook het onderwijsprogramma was afgestemd op De Leister Igge. Je zou in de praktijk dan ook kunnen spreken van een nevenvestiging.

Scholenkoepel PCBO Adenium, waar de school onder viel, was al sinds 2011 in gesprek met de ouders over de toekomst van de school. De Gielguorde telde jarenlang rond de 40 kinderen. "Negen jaar lang was dat een probleemloze status. Daarvan hebben wij als bestuur gezegd: dan moet er wel geld bij, maar dat kunnen wij met drie leerkrachten prima in de lucht houden", aldus PCBO-bestuurder Bas van Loo. "De krimp zet echter door, niet alleen in De Tike, maar overal op het platteland. Daarom zijn de afgelopen jaren in Opeinde, Drachtstercompagnie, Rottevalle en Oudega de christelijke basisscholen al met de openbare samengevoegd tot Samenwerkingsscholen. Probleem bij De Gielguorde is dat het de enige school is in het dorp. In de Veenhoop is eerder ook de enige school opgeheven."

Het door de ondergrens dreigen te zakken, inspireerde Rien de Bruin - gepensioneerd leraar MBO, oud-gemeenteraadslid van Smallingerland en oud-voorzitter van de Tiekster basisschool - tot een opinistuk in het Friesch Dagblad (d.d. 29-10-2018), waarin hij een reeks argumenten opsomt die pleiten voor het behoud van deze school: "Een dorp zonder school verliest zijn vitaliteit en zijn mienskip. In De Tike heeft de school wel degelijk bestaansrecht. Juist nu er nieuwe woningen gebouwd worden en het dorp in rap tempo aan het ‘verjongen’ is, zal de vraag naar goed onderwijs dichtbij toenemen. Het inzicht in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw dat centralisatie en schaalvergroting economischer en kwalitatiever zou zijn, is onjuist gebleken. Kleinschaligheid en goed onderwijs dichtbij is in alle opzichten beter. Niet alleen voor de school, maar ook voor kleinere dorpen, gemeenschappen en wijken. En ook voor het natuurlijk milieu en de verkeersveiligheid, vanwege de kleinere mobiliteit." Verder stelde hij in de Drachtster Courant in april 2019 onder meer: "Met het verdwijnen van de school zal het dorp zijn vitaliteit verliezen. Hier heeft de school namelijk een veel grotere betekenis en functie voor de ‘Mienskip’ dan alleen een gebouw waar kinderen les krijgen. In dit dorp zonder middenstand, kerk of kroeg zijn het Dorpshuis en de school de enige belangrijke voorzieningen, die bijdragen aan de sociale cohesie en het vestigingsklimaat."

De Gielguorde telde in schooljaar 2018-2019 nog 31 leerlingen. In 2018-2019 is het aantal klassen al teruggebracht van drie naar twee. Wat het probleem verergerde was dat sommige ouders bewust kozen voor een andere school, omdat ze de Gielguorde te klein vonden (de afgelopen jaren waren er zo'n 15 kinderen 'van school gehaald'). Die vonden twee, drie kinderen in een klas te weinig, dan zijn er geen vriendjes of vriendinnetjes en doen de kinderen geen sociale contacten op. Daar tegenover stonden ouders in andere dorpen, zoals Garyp en Drachten, die juist kozen voor De Tike, omdat ze hun kind juist wél liever naar een kleine school sturen. Ouders zijn in 2018 een actie gestart voor het behoud van de school. Zij zagen mogelijkheden in bijvoorbeeld een andere onderwijsvorm, die geschikt is voor kleinere scholen en wellicht meer kinderen van buiten kan aantrekken.

In mei 2019 maakte de scholenkoepel bekend dat ze de school na afloop van schooljaar 2018-2019 toch wilde sluiten; twee klassen vonden ze toch echt te kwetsbaar (vrijwel alle basisscholen waar wij lezen over deze problematiek vinden 3 klassen het absolute minimum om de onderwijskwaliteit te kunnen garanderen), het 'oude' lerarenteam was al weg en de twee docenten van schooljaar 2018-2019 wilden het alleen voor één jaar doen. In juli 2019 heeft de Geschillencommissie Onderwijs definitief besloten dat de school na afloop van schooljaar 2018-2019 dicht moest. Ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad verzetten zich maandenlang tegen de sluiting. Ze waren ervan overtuigd dat er op termijn genoeg leerlingen zouden zijn om de school gezond te laten voortbestaan. De Gielguorde zou dan rond de 40 leerlingen tellen. Het bestuur van de school, koepel Adenium, geloofde daar niet in. Per 1 augustus 2019 zou de school 17 leerlingen en per 1 oktober 18, zo bleek tijdens de zitting van de Geschillencommissie. En dat is ver onder de landelijke absolute minimumnorm van 23. Bovendien zouden ook ouders van deze 17 leerlingen toch nog overwegen hun kinderen elders op school te doen. Dus er was geen redden mee aan...

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stelpboerderij Heidekamp (Master Iniawei 11) uit 1935 is het enige officiële (gemeentelijke) monument van het dorp.

- De Tike is voorzien van kleurrijke drempels die het verkeer moeten afremmen. Ze zijn natuurlijk primair functioneel, maar samen vormen ze ook een kunstwerk, in 1995 ontworpen door de Groningse kunstenares Els Gottschal. Bij haar ontwerp heeft zij o.a. gelet op de voorgevels van de oude huurwoningen aan de Master de Jongwei. Inmiddels zijn deze oude woningen verdwenen en vervangen door nieuwbouw. In 2002 is het kunstwerk aangevuld met een dorpspleintje op de kruising van de Master de Jongwei, de Master Iniawei, de Peinderwei en de Singel.

Terug naar boven

Evenementen

- Op Hemelvaartsdag is er de Tykster Kuier (in 2019 voor de 6e keer): wandeltochten door de fraaie omgeving van het dorp, waarbij je kunt kiezen uit de afstanden 5, 10, 15, 20 en 25 km.

- Iedere 3 jaar (voor het laatst in 2018, dus de volgende keer is in 2021) is er het Dorpsfeest De Tike (juni). Het feest duurt van donderdagavond tot zondagmorgen. Er wordt gestart met een optocht met praalwagens. Daarvoor is elke buurtvereniging druk bezig met het optuigen van hun praalwagen. Overdag kunt u deelnemen aan allerlei activiteiten op het gebied van sport en spel. En elke avond is er in een feesttent een optreden van een band.

- Bierfest (oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De bebouwing in De Tike wordt gekenmerkt door meerdere groepen woningen. Dat is ontstaan tijdens de winning van het veen en de ontginning van de heide. Hierdoor zijn ook de verbindingspaden ontstaan. Door de ruilverkaveling van eind jaren zestig zijn de verbindingspaden nagenoeg verdwenen of doodlopend geworden. Men tracht het oude beeld weer enigszins terug te krijgen door wandelpaden langs perceelsranden aan te leggen.

- Het dorp ligt in een uniek coulissenlandschap: 'een lustoord' zoals dat in een krantenknipsel uit 1890 is benoemd. Het karakter van dit besloten landschap wordt bepaald door het verleden van vervening, de verspreid gelegen bebouwing, de nabijheid van De Leijen en natuurlijk de elzensingels. Om dit waardevolle landschap zo te houden en verder te verbeteren, is in 2011 het project 'De Tike: Singellân en Doarp yn 't Grien' uitgevoerd. Dit hield in dat inwoners tegen een bescheiden eigen bijdrage hun boomsingels konden opknappen en uitbreiden, en hagen, laan-, fruit- en leibomen konden aanplanten op erven en andere bijzondere plekken in het dorp.

- O van het dorp ligt het meer De Leyen (ook wel De Leijen en De Leien), waar je heerlijk kunt zeilen, surfen en - als het in de winter hard genoeg vriest - schaatsen. Dit meer is ontstaan rond 1750, toen vanuit Eastermar werd begonnen met het afgraven van het laagveen. Het plan om een eigen haventje met aanlegsteiger en uitkijktoren te realiseren, is inmiddels gerealiseerd. Bij De Leyen, vanuit De Tike aan het eind van de weg Doktersheide, bevindt zich een vogelkijkhut. In 2016 bleek deze gesloten wegens aantasting door zwammen. - In 2017 blijkt hij te zijn afgebroken, tot teleurstelling van weblogger Afanja, die er regelmatig kwam om vogels te spotten en te fotograferen. Tot zijn vreugde verneemt hij in juni 2019 dat er de nieuwe vogelkijkhut Blaustirns (= Fries voor zwarte stern) is gerealiseerd. En nog mooier én praktischer dan het vorige exemplaar, want netjes afgetimmerd met prima bankjes én met plankjes bij de kijkluikjes om de camera op te laten rusten. Dat zijn toch de kleine maar voor een fotograaf belangrijke details die het net helemaal af maken. Onder de link vind je een beschrijving en foto's ervan. Afanja had geluk bij zijn eerste bezoek aan de nieuwe vogelijkhut, in juni 2019: hij trof er gelijk al een prachtige boerenzwaluw, die er een nestje aan het bouwen was. - Foto's van de flora en fauna in en rond De Leijen, door weblogger Afanja.

- Je kunt De Tike en omgeving verkennen middels een 'swalkrûte' voor fietsers en een swalkrûte voor wandelaars. De routes zijn verkrijgbaar bij de VVV. Verder is er nog de Leyensigge wandelroute langs het meer De Leyen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving De Tike, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportages over vooral de flora en fauna rond De Tike, door weblogger Afanja.

- Toelichting bij de boom-foto op deze pagina: "Er sneuvelt wel eens een boom die je lief is, bijvoorbeeld door storm, ziekte of ouderdom. Een groepje inwoners van het dorp De Tike gaf een boom uit hun dorp een tweede leven. Dit kunstwerk, dit bouwwerk, dit project of hoe je het wilt noemen, staat aan het eind van het doodlopende weggetje Doktersheide aan de westkant van het meer de Leijen." Aldus weblogger Afanja in zijn reportage over dit boomkunstwerk. Voor nadere informatie in tekst en beeld zie de link. Op een paneeltje bij het kunstwerk staat: "Bedacht en gemaakt door een groepje inwoners. Wij zijn erg blij met en trots op onze bomen." Op een ander paneeltje staat het gedicht 'Grutsk', in het Fries. Afanja heeft het in zijn artikel onder de link in het Nederlands vertaald.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over De Tike.

- Nieuws: - Dorpskrant De Heidehipper verschijnt 1x per kwartaal. - Nieuws uit De Tike van Dorpsbelang op Facebook. - Site met activiteiten en nieuws uit het dorp.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang De Tike.

- Welkom-boekje: - Met een informatief Welkom-boekje worden nieuwe inwoners van De Tike welkom geheten en vertrouwd gemaakt met het dorp en zijn voorzieningen. Een goed voorbeeld voor andere dorpen die zoiets nog niet hebben!

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Tike (voorheen 'Ora et Labora') is er kennelijk sinds 1936 (gezien dat jaartal in het www-adres). "Het dorpshuis (Master de Jongwei 17) is een moderne ontmoetingsruimte, in eerste instantie bedoeld voor de inwoners van het dorp. Het biedt onderdak aan tal van verenigingen zoals de volksdansgroep en de callanatics, het Tykster Toneel, de biljarters en natuurlijk de muziekvereniging, die al sinds de oprichting van het dorpshuis een vaste gebruiker is. Het dorpshuis is dusdanig ingericht dat het zich uitstekend laat gebruiken als locatie voor diverse uiteenlopende activiteiten. Deze activiteiten worden georganiseerd door het dorpshuisbestuur, een groep van 20 enthousiaste vrijwilligers die er voor zorgen dat er altijd wat te doen is. De klaverjasavonden zijn hiervan een sprekend voorbeeld, een must voor iedere klaverjasliefhebber uit de regio die dan ook trouw acte de presence geven."

- Muziek: - Brassband Soli Deo Gloria is in 1938 opgericht als fanfare en is sinds 1979 een brassband. De muziekvereniging heeft ca. 30 leden en 4 jeugdleden. De vaste repetitie-avond is op dinsdag (van 19.45-21.45 uur). Tussendoor wordt er even gepauzeerd en na de repetitie is het tijd om gezellig te kletsen aan de bar.

- Sport: - De in 1966 opgerichte Gymnastiekvereniging Toneo (= Tot Ons Nut en Ontspanning) is er voor de dorpen Opeinde (waar de gymzaal is), Nijega en De Tike. "Waar Toneo ooit begon met alleen gymnastiek, is het in de loop der jaren uitgebreid met turnen, streetdance, dance aerobics en freerunning. Men begon met gymnastiek in de openbare basisschool. In 1977 is de nieuwe gemeenschappelijke gymnastiekzaal geopend. In 2016 is de gymnastiekzaal opgeknapt tot een zeer moderne zaal. Een zaal volgens het Ispace sports concept. Hier kan men d.m.v. een beamer en vloer met led-verlichting allerlei soorten sporten, spellen en oefeningen uitvoeren. Je kan nu bijvoorbeeld levend Pacman doen, doolhoftikkertje of een oceaanspel (met touwen slingeren over het water en de vissen). Ook kunnen we onze oefeningen op de muur projecteren zodat onze leden een voorbeeld hebben. Dit geldt voor alle sporten die wij beoefenen in de zaal."

Reactie toevoegen