De Krim (Hoenderloo)

Plaats
Buurtschap
Apeldoorn
Veluwe
Gelderland

de_krim_hoenderloo_huis_kopie.jpg

Pand in De Krim (© Hans van Embden)

Pand in De Krim (© Hans van Embden)

De Krim (Hoenderloo)

Terug naar boven

Status

- De Krim is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Apeldoorn.

- Buurtschap De Krim valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hoenderloo.

- Buurtschap De Krim heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Lokaal wordt het deel van de dorpskern rond de Krimweg Voor-Krim genoemd, en het deel in het buitengebied, waar het op deze pagina dus over gaat, Achter-Krim.

Oudere vermeldingen
1913 De Krimp.

Naamgeving
Genoemd naar het schiereiland De Krim in de Zwarte Zee, waar midden 19e eeuw de zogeheten Krimoorlog werd gevoerd tussen Rusland aan de ene kant, en Turkije, Engeland en Frankrijk aan de andere. Door de verbeterde communicatie kreeg deze oorlog veel publiciteit (Florence Nightingale!).(1)

"Oorlogen hebben het merkwaardige effect dat ze onze naamgeving kunnen beïnvloeden. Speciaal als men arbeidersbuurten of armoedige gehuchten een naam wilde geven, heeft er altijd de neiging bestaan deze te vernoemen naar slagvelden of belegerde steden. Dat is ook bij de benoemingen naar de Krim het geval geweest. De plaatsen in ons land die De Krim en Sebastopol heten, hebben deze namen in 1854 en de jaren daarna vaak gekregen omdat men vond dat de mensen die er woonden ruziemakers of armoedzaaiers waren. Daarnaast kan ook meegespeeld hebben dat de naamgevers vonden dat die plekken zo ver weg lagen.

Bij een aantal plaatsen die De Krim heten, vinden we de naam af en toe vermeld met een -p, dus De Krimp. Om de vormen op -p bij onze Nederlandse Krim's te verklaren hoeven wij de Russische afkomst van die namen niet op te geven. We kijken waar die p-plaatsen liggen. Het gaat om het bekende dorp in Salland, een buurtschap bij Hoenderloo en een stuk land bij Voorthuizen, beide op de Veluwe, een wijk in Echteld en een stuk land in Herwijnen, beide in de Betuwe gelegen en ten slotte om de Krimpsloot bij Hoek van Holland, die de scheiding vormt tussen twee stukken land met de namen De Krim en Sebastopol. Deze Krimp-vormen blijken nu juist voor te komen in de streken waar de zogenaamde p-invoeging voorkomt. Dat wil zeggen dat aan eenlettergrepige woorden die op een -m eindigen onder bepaalde omstandigheden een -p toegevoegd wordt. Het is een verschijnsel dat optreedt in de dialecten van Oost-Nederland, oostelijk Noord-Brabant en verspreid in het rivierengebied en zuidwestelijk Zuid-Holland. Het is vooral onderzocht in verband met de persoonsvormen in het enkelvoud van werkwoorden als komen en nemen.

Plaatsnamen zijn echter ook deel van de taal. Hun vormen kunnen dus evenzeer de ontwikkelingen ondergaan van de dialecten die ter plaatse gesproken worden. Waar men op de ene plaats zegt ‘ik kom naar De Krim’, kan men elders dus heel wel ‘ik komp naar De Krimp’ zeggen."(2)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Krim ligt direct O van de dorpskern van Hoenderloo, rond de Krimweg, voor zover gelegen buiten de dorpskern, en verder rond de wegen De Krim, Miggelenbergweg, Woeste Hoefweg, Oudeweg, Brouwersweg en Elisabethweg. De Krim ligt voor een groot deel formeel binnen de bebouwde kom (van Hoenderloo), maar gezien de 'dunne' bebouwing buiten de dorpskern is dat deel nog altijd wel als buurtschap te beschouwen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Krim omvat ca. 130 huizen met ca. 330 inwoners.

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - In april 2019 is het vernieuwde fietspad langs de Krimweg in buurtschap De Krim opgeleverd. Het asfalt is vervangen door een uitzonderlijk duurzaam betonmengsel. De Krimweg is een belangrijke verbinding tussen het dorp Hoenderloo en de aan de Krimweg gelegen recreatieparken. Over een lengte van bijna vier kilometer is de nieuwe circulaire betonlaag aangebracht. Gemeente Apeldoorn, Bruil en Schagen Infra hebben dit project samen gerealiseerd. Vrijgekomen bouw- en sloopmateriaal uit andere projecten binnen de gemeente, zoals uit de Apeldoornse wijk De Parken, is als bouwstof zoveel mogelijk hergebruikt. Voorbeelden hiervan zijn versleten of gebroken klinkers, stoeptegels en wegverhardingen. Dit soort betonpuin is als bouwstof gebruikt voor de betonmortel van het nieuwe fietspad. Door dit materiaal om te zetten naar secundaire bouwstoffen, hoeft er minder ‘nieuw’ zand en grind te worden ontgraven. Daarmee realiseert de gemeente dus een enorme besparing op bouwstoffen.

Deze circulaire manier van werken leidt tot een lagere CO2-belasting ten opzichte van traditionele mengsels. Er zijn al wel meer mengsels op de markt met een lagere CO2-score, maar die zijn veel kostbaarder om te maken dan dit nieuwe type mengsel. Voor de Krimweg is een betonmengsel ontworpen met een meer dan 60% lagere CO2-belasting. Het fietspad is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Gelderland, die investeert in het verbeteren van de fietsinfrastructuur in Gelderland. De Krimweg maakt ook deel uit van het fietsknooppuntennetwerk. (bron: Cleantech Regio, april 2019)

Reactie toevoegen