De Hoven (Zutphen)

Wijk
Dorp in de stad
Zutphen
Veluwe
Gelderland

de_hoven_zutphen_plaatsnaambord.jpg

Het dorp De Hoven heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek en ligt daarom voor de postadressen sindsdien als 'wijk' 'in' Zutphen. In 2015 heeft De Hoven wel plaatsnaamborden gekregen, als bevestiging van het dorp-zijn.

Het dorp De Hoven heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek en ligt daarom voor de postadressen sindsdien als 'wijk' 'in' Zutphen. In 2015 heeft De Hoven wel plaatsnaamborden gekregen, als bevestiging van het dorp-zijn.

de_hoven_zutphen_educatief_centrum_theo_thijssen.jpg

Educatief Centrum Theo Thijssen in De Hoven is een ideale alles-in-een-school die eigenlijk ieder dorp en wijk zo zou moeten hebben; geopend van 7.30 tot 18.00 uur, 52 weken per jaar, met basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, VSO en BSO!

Educatief Centrum Theo Thijssen in De Hoven is een ideale alles-in-een-school die eigenlijk ieder dorp en wijk zo zou moeten hebben; geopend van 7.30 tot 18.00 uur, 52 weken per jaar, met basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, VSO en BSO!

de_hoven_t_heufse_hof.jpg

In De Hoven is in 2015 wijktuin 't Heufse Hof gerealiseerd, met schooltuintjes voor de basisschoolkinderen en een gemeenschappelijke tuin voor de volwassenen. (© www.facebook.com/heufsehof)

In De Hoven is in 2015 wijktuin 't Heufse Hof gerealiseerd, met schooltuintjes voor de basisschoolkinderen en een gemeenschappelijke tuin voor de volwassenen. (© www.facebook.com/heufsehof)

de_hoven_museum_boer_kip.jpg

In De Hoven vind je het unieke Museum Boer Kip, genoemd naar de eigenaar die hier tot zijn overlijden in 2006 heeft gewoond, en die een groot deel van zijn interieur prachtig heeft beschilderd, wat dus te bezichtigen is.

In De Hoven vind je het unieke Museum Boer Kip, genoemd naar de eigenaar die hier tot zijn overlijden in 2006 heeft gewoond, en die een groot deel van zijn interieur prachtig heeft beschilderd, wat dus te bezichtigen is.

de_hoven_zutphen_boerenkapel_de_stroodorpers.jpg

De Zutphense Orkest Vereniging is ontstaan uit een fusie van Symphonia en Crescendo, waar ook Boerenkapel De Stroodorpers onder viel. De laatste twee hadden hun wortels in De Hoven. De Stroodorpers noemden zich soms kennelijk ook de Zutphen Farmers Band.

De Zutphense Orkest Vereniging is ontstaan uit een fusie van Symphonia en Crescendo, waar ook Boerenkapel De Stroodorpers onder viel. De laatste twee hadden hun wortels in De Hoven. De Stroodorpers noemden zich soms kennelijk ook de Zutphen Farmers Band.

de_hoven_stroodorpers_2_kopie.jpg

Hier nog een foto van Boerenkapel De Stroodorpers uit De Hoven in vol ornaat, met vaandel, hier in Zutphen, voor de winkel van Weekenstroo, met Jan Weekenstroo op altsax.

Hier nog een foto van Boerenkapel De Stroodorpers uit De Hoven in vol ornaat, met vaandel, hier in Zutphen, voor de winkel van Weekenstroo, met Jan Weekenstroo op altsax.

De Hoven (Zutphen)

Terug naar boven

Status

- De Hoven is een dorp, maar formeel een wijk* in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Zutphen. Vanouds viel het gebied onder de gemeente Brummen. In 1863 is het middels een grenscorrectie naar de gemeente Zutphen overgegaan.

* De Hoven is topografisch en maatschappelijk gezien een bijzonder en curieus geval; wat ons betreft is het een dorp, omdat het een kern van behoorlijke omvang is (met een kerk, voorheen zelfs twee kerken), die los ligt van de stad Zutphen, en daar ook nooit echt 'in' zal komen te liggen omdat de IJssel tussen deze twee kernen in ligt. Maar het dorp De Hoven heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Zutphen, wat er zeker toe zal hebben bijgedragen dat men de kern als wijk van Zutphen is gaan beschouwen. Tot 2015 werd De Hoven beschouwd als buurtschap, dan wel 'wijk met dorpskarakter'. Voor de statistieken (bijv. van het CBS) is de kern een deel van de statistische wijk Centrum (terwijl het eigenlijke centrum van Zutphen natuurlijk aan de andere kant van de IJssel ligt).

In 2015 is De Hoven erkend als dorp met een eigen identiteit - wat ons betreft dus terecht, want niet 'slechts' een 'wijk' van de stadskern Zutphen, die immers aan de andere kant van de IJssel ligt - met bijbehorende eigen officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden). Formeel blijft het echter een wijk. De kern heeft ook een Wijkraad - en een Buurtvereniging... - en geen Dorpsraad. Maar omdat het gezien de beschreven kenmerken ook geen reguliere stadswijk is, en ter plekke alle kenmerken van een dorp heeft, en dit soort situaties vaker voorkomt in het land, hebben wij daar de bijzondere kwalificatie 'dorp in de stad' voor ingesteld (waar er in ons land een 50-tal van zijn), naast de formele wijk-kwalificatie. De Hoven is dus zowel een wijk als een dorp, afhankelijk van 'met welke bril je het bekijkt'. Wij zijn met onze 'geografische en culuurhistorische bril' voorstander van de kwalificatie 'dorp' en zullen dat op deze pagina ook aanhouden.

- Onder het dorpsgebied van De Hoven valt ook het NW hiervan gelegen gebied De Overmarsch.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De plaats wordt tegenwoordig, bijvoorbeeld door alle verenigingen ter plekke op hun sites, en op de recent geplaatste plaatsnaamborden, gespeld als De Hoven. In recentie edities van de Topografische atlas Gelderland staat nog de oude spelling Hoven, zoals bijvoorbeeld ook vanouds het stationnetje heette, welke spelling bij de laatste heropening in 1945 het voorzetsel ervoor heeft gekregen.

Terug naar boven

Ligging

De Hoven ligt direct W van de stad Zutphen, W van de IJssel. Naast de onder Status beschreven topografische bijzonderheden, is deze kern in nóg een opzicht bijzonder, namelijk qua ligging: het is het enige deel van Zutphen dat W van de IJssel ligt, en daarmee het enige deel van Zutphen dat op de Veluwe ligt. Of in ieder geval aan de Veluwse kant van de IJssel. Zutphen zelf ligt namelijk in de Achterhoek, want de grens tussen beide streken wordt hier gevormd door de IJssel. Het dorp ligt in een oude meander (kronkel) van de IJssel, die op enig moment is rechtgetrokken, waardoor het van de rest van de stad is afgesneden en deze bijzondere situatie is ontstaan. Maar wellicht is er niet één waarheid in dezen en is het even legitiem om te stellen dat de grens tussen Achterhoek en Veluwe ooit is vastgesteld en dat die niet verandert door de loop van een rivier te wijzigen, waardoor nu een stukje van de Achterhoek aan de Veluwse kant ligt...

Iets vergelijkbaars doet zich voor 1) bij de Overijsselse en Sallandse stad Deventer, niet ver N van Zutphen, waar net als bij Zutphen door afsnijding van een IJssel-arm een W strook land aan de Veluwse kant is komen te liggen, waar toevallig(?) eveneens een wijk/dorp De Hoven is verrezen, 2) bij Nijmegen (= streek 'Rijk van Nijmegen'), die door de 'Waalsprong' van de jaren negentig het Betuwse dorp Lent heeft geannexeerd plus delen van de buurdorpen Oosterhout en Ressen, waardoor die stad nu zowel in de streek Rijk van Nijmegen als in de streek Betuwe ligt, en 3) bij de Veluwse stad Arnhem, die in de jaren zestig door zou je kunnen zeggen de 'Rijnsprong', het Betuwse dorp Elden met omgeving heeft geannexeerd, waardoor daar nu sprake is van 'een Betuws dorp in een Veluwse stad' (zoals ze zich zelf op hun dorpssite ook noemen), en waardoor die stad nu zowel op de Veluwe als in de Betuwe ligt...

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft De Hoven 24 huizen met 159 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp / de wijk ca. 1.200 huizen met ca. 2.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Op de pagina Rapporten over cultuurhistorie De Hoven op de site van de gemeente Zutphen, vind je twee in 2011 verschenen rapporten: een rapport over de cultuurhistorische waarden van het dorp (126 pagina's), met o.a. een beschrijving van de tientallen monumentale panden, en een rapport met een historisch-geografische inventarisatie van het gebied (99 pagina's), dus de ontwikkeling van het gebied vanaf 'in den beginne' tot heden.

- Van 1882-1916, in 1940 en in 1945-1946 had De Hoven een stopplaats aan de spoorlijn Arnhem - Leeuwarden.

- De pastoor van Brummen heeft met Pasen 1945 missen opgedragen voor de katholieken in De Hoven, in een noodkerkje op Spoordijkstraat 36. Vermoedelijk is de reden de slechte verbinding met de stad als gevolg van de oorlogssituatie geweest.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Zutphen heeft in 2015 samen met de inwoners Wijkontwikkelingsplan De Hoven gerealiseerd. Dit plan schetst een visie voor de periode 2015-2025 en omvat plannen voor de korte en langere termijn, inclusief een agenda voor de uitvoering.

- De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen). De N345 doorsnijdt in de huidige situatie de dorpskern van De Hoven. De vormgeving van de N345 in het dorp komt op diverse punten niet overeen met de principes voor een duurzaam veilig ingerichte gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Het doorgaande verkeer op de weg leidt tot problemen met betrekking tot de leefbaarheid in het dorp, vooral ten aanzien van de geluidoverlast en de barrièrewerking. Daarnaast staat de regionale bereikbaarheid onder druk als gevolg van de stagnerende doorstroming van het verkeer op het kruispunt N345/Kanonsdijk bij de Oude IJsselbrug.

Om deze problemen op te lossen heeft de provincie Gelderland besloten om een rondweg om het dorp aan te leggen. Een westelijke rondweg om De Hoven blijkt de meest effectieve oplossing met de minste negatieve effecten te zijn. Het zorgt voor een goede verbinding met de nieuwe IJsselbrug (Cortenoeversebrug) waardoor de belasting op de Oude IJsselbrug afneemt. De binnenstad van Zutphen blijft echter goed bereikbaar. De plannen houden eveneens rekening met een goede toegang tot de wijk De Teuge. Verder legt ProRail een spooronderdoorgang aan, daar waar de nieuwe weg de spoorlijn Zutphen-Arnhem kruist: ter hoogte van het Tondense Enkpad, wat ook de doorstroming en veiigheid ten goede komt. Het project beoogt medio 2018 gereed te zijn. Zie verder het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N345 Rondweg De Hoven / Zutphen (2014) en de provinciale pagina met alle relevante informatie en documenten m.b.t. omlegging N345.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Irenekapel op Schoolstraat 51 dateert als zodanig uit 1909 en is een kleine kerkzaal zonder toren. Een aantal 'rechtzinnige' hervormden uit De Hoven, waaronder boer Willemsen, timmerman Weyenberg en molenaar Hartgerink, heeft behoefte aan een eigen kerk. In 1909 richten ze Wijk Comité De Hoven op en kopen een huis aan de Schoolstraat dat is ingericht tot 3 woningen, en verbouwen het tot de Irenekapel, waar voortaan kerkdiensten voor rechtzinnigen worden gehouden. Tevens maken verwante verenigingen gebruik van de ruimte. In 1945 gaat het Wijk Comité op in de Vereniging voor Evangelisatie te Zutphen. In 1966 is het pand verbouwd.

Mede door de daling van het aantal kerkgangers is Irene in 1990 overgedragen aan de Hervormd Gereformeerde Evangelisatie te Zutphen. In 1956 is de Vereniging van Orthodox-Hervormden in Zutphen opgericht (naar wij vermoeden is dit dezelfde instantie als in de vorige zin, die toen nog anders heette), omdat een aantal gemeenteleden zich niet kon vinden in het beleid van de kerkenraad. Daaraan voorafgaand kwam een aantal mensen uit verschillende kerken bijeen in een bidstond om de zorgelijke ontwikkelingen in prediking en pastoraat aan de Heere voor te leggen, zo meldt het orgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk, De Waarheidsvriend. Na een paar jaar heeft men zich aangesloten bij de Gereformeerde Bond. Altijd heeft de evangelisatie aan de centrale kerkenraad gevraagd ruimte te geven aan de gereformeerde prediking, maar dit is steeds afgewezen.

Al lang leefde het verlangen om een eigen (wijk)gemeente te vormen, maar het kwam er nooit van. Op andere plaatsen in het land bestaan bijvoorbeeld kerkenraadscommissies die zorgdragen voor hervormd-gereformeerde kerkdiensten. "De centrale gemeente van Zutphen wilde in het verleden best dat er vanuit onze kring enkele ambtsdragers bevestigd zouden worden. Maar de voorwaarde was dat we de vrouw in het ambt moesten erkennen. Dat wilden we juist niet", aldus secretaris H. Jager. Enkele jaren geleden legde de evangelisatie een verzoek tot volledige kerkelijke integratie neer bij de classis Zutphen. Die heeft daarop een commissie voor bijzondere visitatie benoemd. Na gesprekken met de centrale kerkenraad en met het evangelisatiebestuur stelde de commissie vast dat hiervoor geen ruimte was. "Zutphen wil er niet vanaf wijken dat ze één gemeente is. Er mag geen afzonderlijke groep naast staan."

Daarom is sinds juni 2012 sprake van de Hervormde Gemeente van bijzondere aard Irene te Zutphen (in de praktijk dus gelegen in De Hoven). Zij vormt sindsdien een combinatie met de Hervormde Eben-Haezer Gemeente uit Apeldoorn. De reden daarvan is dat de Hervormde gemeente van bijzondere aard te klein is om een (parttime) predikant te beroepen. De prediking en pastorale werkzaamheden vallen daardoor onder een dienstdoende predikant van de Hervormde Eben-Haezer Gemeente in Apeldoorn. De werkzaamheden die gepaard gaan met het werk in De Hoven worden (zo mogelijk) uitgevoerd door een emeritus predikant. De kerkelijke gemeente heeft ca. 65 leden uit Zutphen, Steenderen, Brummen, Hengelo, Hall en Doetinchem, die op zondag de dienst van 10.00 uur of van 17.00 uur bijwonen.

In 2017 is de Irenekapel in De Hoven gedurende een aantal maanden van binnen en van buiten gerenoveerd, middels veel zelfwerkzaamheid, ondersteund door een bouwbedrijf. Wat aan het exterieur direct in het oog valt is dat het gebouw, dat voorheen een wat grauwe uitstraling had (waarvoor zie de link in de 1e alinea), een verfbeurt heeft gekregen waardoor het er nu veel frisser uitziet. - Site Hervormde Gemeente van bijzondere aard Irene te Zutphen.

- De Vereniging van Vrijzinnig Hervormden begint in 1912 met een zondagsschool in De Hoven. De vereniging neemt in 1924 het gebouw van de Gemengde Zang-, Muziek- en Voordrachtvereniging De Hoven (Weg naar Voorst 19a) over ten behoeve van haar activiteiten (zaten ze daar daarvoor ook al en huurden ze het toen, of zaten ze voorheen in een ander pand?, red.). In 1958 is het pand verkocht aan muziekvereniging Crescendo, waar ook de boerenkapel de Stroodorpers onder viel. Crescendo had haar wortels dus in De Hoven en is in 1967 samengegaan met muziekvereniging Symphonia tot de Zutphense Orkest Vereniging (ZOV). Het is ook in gebruik geweest als gymnastieklokaal en voor feestelijke aangelegenheden van de inwoners.

Later (weet iemand in welk jaar?, red.) is het een kerk geworden van de Vrije Baptisten Gemeente (onder de link staat 'Onafhankelijke Baptisten'. Vermoedelijk was dit een andere naam voor hetzelfde genootschap?). Het heette Bethel (dat gevelopschrift is eraf gehaald). In 2004 als zodanig buiten gebruik gesteld (is dat kerkgenootschap toen opgeheven of zijn ze elders verder gegaan?, red.). Herbestemd tot galerie en/of woonhuis.

- In de uiterwaarden bij Zutphen, N van de dorpskern van De Hoven (Vliegendijk 16), staat de voormalige stoomwasserij De IJsselstroom. Gebouwd in 1911 en tot 1955 in gebruik als wasserij, vervolgens als palingrokerij en vanaf de jaren zeventig in verval geraakt. In 2009 is De IJsselstroom tot gemeentelijk monument verklaard. De historische gelaagdheid van het pand, de sheddaken en de indeling van het woongedeelte hebben een hoge monumentale waarde. “Gezien in het licht van de andere wasserijen in het land, is het industrieel erfgoed De IJsselstroom door zijn goed behouden, relatief eenduidige vorm - woonhuis, bedrijfsgedeelte en schoorsteen - en zijn ligging architectonisch van groot belang.” Aldus het Rapport Bouwhistorische Verkenning en Waardestelling van het Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis (juni 2008).

Sinds 2013 zijn Marian van Leeuwen en Silvester van Veldhoven de eigenaren en hoeders van dit prachtige industrieel erfgoed. Hun eerste ambitie is De IJsselstroom te transformeren tot een energieneutraal pand, dat duurzaam behouden blijft voor de toekomst. Hun tweede ambitie is de verhalen over de geschiedenis en thema’s als duurzaam restaureren, bouwers van de toekomst, het wonen en werken in de uiterwaarden, aansprekend te verbeelden in een documentaireserie, een boek en in culturele voorstellingen. Hun derde ambitie is De IJsselstroom beschikbaar te stellen als exclusieve kleinschalige locatie voor conferenties, presentaties, als gastenverblijf en als locatie voor culturele voorstellingen, tentoonstellingen en bijeenkomsten. Meer informatie over de geschiedenis van het pand is te lezen in het boek De IJsselstroom en te zien in de documentaireserie over De IJsselstroom, die beide bij hen verkrijgbaar zijn.

- Museum Boer Kip (Oude Touwbaan 26) is een unieke combinatie van een 19e-eeuwse stadsboerderij in authentieke staat, en een gigantische collectie schilderwerk van boer en kunstschilder Herman Kip (1925-2006), beter bekend als “boer Kip”. Een stadsboerderij in De Hoven, de tuinderswijk van Zutphen. Daar woonde Herman Kip tot aan zijn dood in 2006. Hier verzorgde hij zijn schapen en bracht hij zijn vrije tijd door met schilderen. Van modernisering wilde hij niets weten: alles in en om de boerderij bleef in originele staat, zoals zijn ouders daar in de 19e eeuw leefden. Met bedsteden, open haarden en balkzolder, maar zonder toilet en waterleiding. Nog opmerkelijker zijn de schilderwerken van boer Kip: hij beschilderde zijn hele werk- en woonomgeving. In de maanden mei t/m september is het museum geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek mogelijk voor groepen op afspraak. Entree: volwassenen €3,00 / kinderen (t/m 12 jaar) €1,00 (kinderen tot 6 jaar onder begeleiding). Kom je met de auto? Parkeer die dan bij het voetbalveld van ZVV De Hoven.

- Op de plek van het huidige landhuis De Marsch in De Hoven heeft vroeger een kasteel gestaan. Hoe dat zit kun je lezen onder de link.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De onder Bezienswaardigheden beschreven voormalige stoomwasserij De IJsselstroom in De Hoven organiseert regelmatig exposities, optredens van musici, dichters en andere evenementen en activiteiten. Wat er de komende tijd te doen is, kun je zien in hun Agenda.

- Het Heufs Volksfeest (3 dagen in mei) in De Hoven bestaat al meer dan 25 jaar. Het is begonnen als kleinschalig buurtfeest van één dag voor nog geen 100 mensen. Door de jaren heen is het Heufs Volksfeest uitgegroeid tot een driedaags evenement met van alles erop er eraan. Zo zijn het ballonnen oplaten, vogelschieten en de rommelmarkt jaarlijks terugkerende items. Deze activiteiten worden ieder jaar aangevuld met nieuwe activiteiten zoals een kindersurvival, een talentenjacht en een wielerronde. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het gevarieerde activiteitenprogramma dat ze jaarlijks voor jong en ouder organiseren.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De oude IJsselbrug vormt de historische verbinding tussen De Hoven en de binnenstad van Zutphen. Voor voetgangers en fietsers is er in 2017 een breder, prettiger pad over de IJssel aangelegd. Dit begint aan de Hovense kant in de uiterwaarden. Via het voetpad wandel je rechtstreeks naar de IJsselkade. Onderweg kun je rustig even zitten op misschien wel de langste bank van Nederland. De verbreding van de brug is tegelijk uitgevoerd met een grote onderhoudsbeurt. Hierbij heeft de brug ook een nieuwe kleur gekregen: Zutphens blauw.

- Een mooie plek in De Hoven voor particuliere initiatieven vormen de groene dorpsranden Mulderskamp en de ‘groene wig’. Binnen de groene wig bouwt een imker aan een bijentuin, waar ook ruimte is voor voorlichting, educatie en bijvoorbeeld volkstuinen. En in de Mulderskamp heeft de Theo Thijssenschool het initiatief genomen voor wijktuin 't Heufse Hof (zie hier de locatie), als cadeau aan de wijk t.g.v. het 150-jarig bestaan van de school in 2015. In de schooltuintjes werken de kinderen op maandagmiddag van 14.00-15.00 uur onder begeleiding van een van de 'stadsboerinnen'. Ouders zijn welkom om mee te helpen.

De grote tuin daarnaast is een gemeenschappelijke tuin. Daar worden dus geen aparte tuintjes uitgegeven. Het is ook een tuin van ontmoetingen: tussen wijkbewoners, jong en ouder. Schooldirecteur Anje Bechtel: "Het is een mooie plek voor wijkbewoners om op een ontspannen manier met elkaar in contact komen." Als een soort groene buffer met recreatiemogelijkheden zorgen de dorpsranden zo voor een goede overgang van stad naar landschap.

- Doordat de - onder Bezienswaardigheden beschreven - voormalige wasserij De IJsselstroom in de uiterwaarden van Zutphen / De Hoven ligt, aan de Ank waar de Oekense beek in uitmondt, is de natuurwaarde van het hele gebied zeer groot. Diverse diersoorten hebben hun onderkomen bij De IJsselstroom. In het boek over De IJsselstroom is hier meer over te lezen. Sommige dieren helpen ze een handje bij het creëren van een verblijf. Namelijk de zwaluw en de vleermuis.

Voor de restauratie broedde er een kleine kolonie huiszwaluwen onder de dakrand van De IJsselstroom. Het streven is dan ook deze vogels weer terug te krijgen. Tijdens de restauratie is ervoor gezorgd dat de nieuwe dakrand dezelfde afmetingen als de oude dakrand heeft. Een 2 cm. uitstekende richel 8 cm. onder het overstek bevordert ook de mogelijkheden voor deze zwaluwsoort. Verder zijn er zijn vele maatregelen mogelijk om de vleermuizen te beschermen. Bij De IJsselstroom beogen ze de vleermuizen een zomerverblijf c.q. kraamkamer aan te bieden in de schoorsteen en met speciale kasten in de gevel. En er zijn nog meer bijzonderheden waar te nemen. Uit het gastenboek van De IJsselstroom: "Ik zag een groenling in de tuin en in het water van de uiterwaarden een tafeleend." En: "Ik loop vaak langs de dijk, je ziet hier van alles. Vandaag weer een dodaars gezien."

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Facebookgroep 'Bie ons in de Heuve' is er voor de inwoners van het dorp / de wijk De Hoven. Men mag er alles plaatsen wat met deze kern/wijk te maken heeft. Ook foto's (zowel oude als actuele) zijn welkom. Ook verenigingsnieuws, buurtnieuws e.d. mogen er geplaatst worden.

- Belangenverenigingen: - Wijkraad De Hoven is opgricht in 1957 en is daarmee naar eigen zeggen de oudste wijkraad van Nederland. - Belangenvereniging de Teuge (de Teuge is een nieuwbouwwijk, gerealiseerd van 2004 t/m 2008. Niet te verwarren met het NO van Apeldoorn gelegen dorp Teuge).

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging De Hoven (Buurtvereniging op Facebook) is in 2015 ontstaan uit fusie van Buurtvereniging de Achterhoven en Buurtvereniging Voorsterwegkwartier.

- MFC / buurthuis: - Een multifunctioneel centrum (MFC) zou een goede plek zijn voor ontmoetingen in De Hoven. De inwoners van dit dorp / deze wijk zijn zeer betrokken bij hun kern en bij de activiteiten van de verenigingen. Bestuurders van verenigingen denken niet alleen aan hun eigen club, maar ook aan het belang van de hele wijk. Verenigingen, inwoners en organisatoren van activiteiten weten elkaar goed te vinden. Een wijkcentrum met meerdere functies kan daar aan bijdragen. Met een enquête, bijeenkomst en gesprekken heeft Wijkraad De Hoven onderzocht of er behoefte is aan zo’n centrum. Dat blijkt zo te zijn. Een stichting is nu aan de slag met de voorbereiding, bouw en exploitatie. Daarnaast zijn er tientallen inwoners die als vrijwilliger willen meewerken aan het beheer van Buurthuis De Hoven. Het buurthuis beoogt medio 2019 gerealiseerd te worden. Voor de actuele stand van zaken zie de link.

- Onderwijs en kinderopvang: - Educatief Centrum Theo Thijssen in De Hoven is een ideale alles-in-een-school die eigenlijk ieder dorp en iedere wijk in ons land zo zou moeten hebben; 5 dagen per week geopend van 7.30 tot 18.00 uur, 52 weken per jaar, voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, met kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, voorschoolse opvang, basisschool en buitenschoolse opvang. Wat wil je als ouder én kind nog meer...

- Verenigingen algemeen: - De Hoven heeft een bloeiend verenigingsleven. De vele verenigingen in het dorp vind je beschreven in de brochure 'Trots op De Hoven', bedoeld om - al dan niet nieuwe - inwoners wegwijs te maken in het verenigingsleven.

- Sport: - Voetbalvereniging ZVV De Hoven heeft ook een afdeling 'Heufse Voetbalmeiden', "Voor alle meiden van 4 t/m 19 jaar die willen voetballen bij de leukste club van Zutphen en omstreken", aldus hun Facebookpagina.

- "Tennisvereniging TV De Hoven heeft ca. 150 leden en kenmerkt zich door tennis op recreatieniveau, gezelligheid en de inzet van vele vrijwilligers. Zoals je op onze site kunt lezen worden er door het jaar heen vele activiteiten georganiseerd om leden en niet-leden (bij open toernooien) actief aan de tennissport te laten deelnemen. Met name ons 30+ toernooi in de maand september/oktober is, naar het aantal deelnemers gezien, een absolute topper in de regio. De inzet van vrijwilligers maakt het mogelijk dat er nog altijd sprake is van aangename contributie- en consumptieprijzen. De tennissport beoefenen in een ongedwongen sfeer met ruimte voor beginners en gevorderden is wat TV De Hoven jou als nieuw lid te bieden heeft. Voor het proeven van de echte "sfeer" van de vereniging nodigen wij je dan ook graag uit."

- Schietvereniging SV De Hoven is opgericht in 1981. In 1991 wordt besloten een eigen accommodatie te bouwen, waardoor sindsdien ook toernooien en thema-schietavonden kunnen worden georganiseerd. Binnen deze vereniging wordt geschoten met de volgende wapendisciplines: Luchtgeweer (10 meter) en Luchtpistool (10 meter). Jeugdschutters schieten altijd onder begeleiding, totdat blijkt dat zij zelfstandig en op een gezonde manier het wapen kunnen hanteren. De vereniging neemt actief deel aan wedstrijden, zoals Afdelingskampioenschappen, Districtskampioenschappen en het Nederlands Kampioenschap.

- Welzijn: - Bij De Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt uiteraard ook voor De Zonnebloem afd. De Hoven (Zutphen). Met een gezellige kleine groep vrijwilligers zetten zij zich in voor volwassenen met een lichamelijke beperking. Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. Met name de veelal oudere mensen in De Hoven hebben behoefte aan wat gezelschap en op z'n tijd een praatje. De vrijwilligers komen graag langs voor een kop koffie of om samen met jou op pad te gaan. Daarnaast organiseren ze ook maandelijks verschillende activiteiten.

Reactie toevoegen