De Hoek (Bergambacht)

Plaats
Buurtschap
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

de_hoek_bergambacht_collage.jpg

De Hoek, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

De Hoek, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

de_hoek_bushaltebord_kopie.jpg

Buurtschap De Hoek staat niet (meer) in de recente atlassen als buurtschap vermeld en heeft ook geen plaatsnaamborden. Als je er niet te snel aan voorbijrijdt, kun je aan de bushaltebordjes tenminste nog zien dat je je in deze buurtschap bevindt...

Buurtschap De Hoek staat niet (meer) in de recente atlassen als buurtschap vermeld en heeft ook geen plaatsnaamborden. Als je er niet te snel aan voorbijrijdt, kun je aan de bushaltebordjes tenminste nog zien dat je je in deze buurtschap bevindt...

De Hoek Bergambacht kaart adres Hoeksesluis 1928 [640x480].jpg

Kaart van tante Mien uit Amsterdam aan G. Slingerland, wonende aan de Hoeksesluis (in buurtschap De Hoek) bij Bergambacht, 1928

Kaart van tante Mien uit Amsterdam aan G. Slingerland, wonende aan de Hoeksesluis (in buurtschap De Hoek) bij Bergambacht, 1928

Hoekse Sluis (3).JPG

De Hoek, Gemaal Krimpenerwaard uit 2004 is in 2008 hernoemd in Hoekse Sluis, naar de molen die hier vroeger heeft gestaan

De Hoek, Gemaal Krimpenerwaard uit 2004 is in 2008 hernoemd in Hoekse Sluis, naar de molen die hier vroeger heeft gestaan

Hoekse Sluis..JPG

De Hoek, mooie blik over de Krimpenerwaard bij het gemaal

De Hoek, mooie blik over de Krimpenerwaard bij het gemaal

Hoekse Sluis.JPG

De Hoek, zorgboerderij Hoeksesluis

De Hoek, zorgboerderij Hoeksesluis

Hoekse Sluis (2).JPG

Blik in de richting van buurtschap Bergstoep vanaf buurtschap De Hoek

Blik in de richting van buurtschap Bergstoep vanaf buurtschap De Hoek

De Hoek (Bergambacht)

Terug naar boven

Status

- De Hoek is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. T/m 2014 gemeente Bergambacht.

- Buurtschap De Hoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bergambacht.

- De buurtschap staat niet (meer) in de recente atlassen als buurtschap vermeld en heeft ook geen plaatsnaamborden. De naam staat nog wel op de bushaltebordjes, dus als je daar niet te snel aan voorbij rijdt, kun je daar tenminste nog aan zien dat je je in buurtschap De Hoek bevindt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De buurtschap werd vroeger ook Westlekdijk genoemd, naar de ligging aan de Lekdijk West. Vroeger was hier ook sprake van een straatnaam Hoek, getuige de eerste alinea van dit document.

Naamgeving
De buurtschap is genoemd naar de ligging in de gelijknamige polder (soms ook geschreven met lidwoord 'Den'). Lokaal spreekt men soms ook wel van deze buurtschap als Hoekse Sluis, naar het gelijknamige gemaal dat zich hier bevindt, maar gezien de oude straatnaam Hoek (zie de alinea hiervoor), de naam van de bushalte (zie foto), en de naam van de polder waar het in ligt, opteren wij vooralsnog toch voor De Hoek als meest logische naam. Bovendien doelt men met de aanduiding Hoekse Sluis vermoedelijk alleen op het buurtje rond het gelijknamige gemaal, terwijl wij met De Hoek op de lintbebouwing in bredere zin doelen, tussen de buurtschappen Opperduit in het W en Bergstoep in het O.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Hoek ligt O van de buurtschap Opperduit, in het Z van de gelijknamige polder (ook wel Den Hoek genoemd), W van de buurtschap Bergstoep, rond de Lekdijk West.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Hoek heeft ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bij De Hoek (ter hoogte van hectometerpaal 8.7) deed zich de unieke gelegenheid voor om uit te zoeken hoe sterk de oude Lekdijk-West in werkelijkheid is. Deze dijk is beproefd zonder dat de veiligheid van het achterliggende land in gevaar is gebracht. Dit was mogelijk omdat in het kader van het beleid "“Ruimte voor de Rivier"” in 1997 bij De Hoek een bocht in de Lekdijk is afgesneden door binnenwaarts een nieuwe dijk aan te leggen. De proeven begonnen eind 2000 en duurden tot medio 2002, toen het afgesneden gedeelte uiteindelijk is afgegraven. De proeven hielden onder meer in dat de druk in de onderste zandlagen werd verhoogd en dat de dijk vol water werd gepompt en met grote gewichten verzwaard. Tijdens de proeven zijn de waterdruk en de verplaatsing van stukken van de dijk geregistreerd.

De dijk bleek uiteindelijk sterker te zijn dan men had verwacht. De proeven hebben een schat aan gegevens opgeleverd die meer inzicht geven in “het bezwijkmechanisme van de macrostabiliteit van het binnentalud onder opdrijfcondities”, aldus de vakmensen van GeoDelft. In gewoon Nederlands staat dat voor het gevaar van het wegschuiven van de dijk als bij extreem hoog water grondwater de grondlaag onder de dijk omhoogduwt en deze uit balans brengt. Het nieuwe stuk dijk is onderdeel van de duurste dijkverzwaring van Nederland. Als gevolg van de genoemde dijkafsnijding moest een nieuwe 70 meter brede en 300 meter lange zanddijk worden aangelegd, waarvoor eerst tot 4 meter diep de veengrond moest worden afgegraven. De kosten van de in totaal 3,5 kilometer lange dijkverzwaring bedroegen bijna €25 miljoen. De boerderijen liggen hier wat verder van de dijk af. De dijkversterking is nog duidelijk zichtbaar. Ook hier is buitendijks land aangewend voor natuur/recreatie en waterbergingsmogelijkheden bij hoog water, onder het motto ‘Ruimte voor de Rivier’.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gemaal Krimpenerwaard is in 2008 hernoemd in gemaal Hoekse Sluis. Op de plek van het gemaal stond vroeger de watermolen Hoekse Sluis uit ca. 1470. In de 17e eeuw staan er 3 van deze zeer hoge molens bij elkaar. Gezamenlijk stonden deze bekend als de 'Hoekse Molens'. Deze zijn in 1926 vervangen door een gemaal, en die is in 2004 weer vervangen door het huidige, grotere gemaal. Dit gemaal kan in 1 minuut ca. 400.000 liter water afvoeren naar de Lek. Dat is ruim 6.600 liter water per seconde! Met deze grote capaciteit houdt het hoogheemraadschap rekening met de verwachte toename van neerslag in de komende decennia. Het gemaal pompt het water van de Polder Den Hoek via persleidingen naar het uitstroomgemaal op de Lekdijk-West. Gemaal Hoekse Sluis vormt samen met 2 andere grote gemalen de basis van de waterbeheersing in de Krimpenerwaard. Deze hoofdgemalen pompen water uit de polder in de omringende rivieren, de Lek en de Hollandse IJssel. Maar deze gemalen kunnen ook omgekeerd, in tijden van droogte, water uit de rivieren de polder inlaten. Voor nadere informatie zie Geschiedenis molens en gemalen bij de Hoekse Sluis.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Nespolder, ZW van Bergambacht, aan de Lek, is in 2009 teruggegeven aan de natuur. De herinrichting heeft de 30 hectare grasland, riet en moeras weer veranderd in een aantrekkelijke habitat voor planten- en diersoorten die hier van oorsprong thuishoren. Het gaat onder meer om de koekoeksbloem, het pijptorkruid en het moeraszoutgras en vogels als de kleine karekiet, de blauwborst, de groenpootruiter en de witgat. Door afplaggen is de voedselrijke toplaag verdwenen en komt de schralere grond aan de oppervlakte te liggen. Dit schept gunstige omstandigheden voor talloze plantensoorten die alleen kunnen leven in voedselarme grond of plantensoorten die met hun wortels graag in vochtige grond staan.

Reactie toevoegen