Dalmsholte

Plaats
Buurtschap
Ommen Dalfsen
Salland
Overijssel

dalmsholte_plaatsnaambord_kopie.jpg

Dalmsholte is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, in deels gemeente Ommen (t/m 30-4-1923 gemeente Ambt Ommen), deels gemeente Dalfsen.

Dalmsholte is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, in deels gemeente Ommen (t/m 30-4-1923 gemeente Ambt Ommen), deels gemeente Dalfsen.

dalmsholte_schietvereniging_ses.jpg

Schietvereniging SES Dalmsholte heeft een 10 meter baan waar ze schieten met luchtgeweer. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Schietvereniging SES Dalmsholte heeft een 10 meter baan waar ze schieten met luchtgeweer. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Dalmsholte

Terug naar boven

Status

- Dalmsholte is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, in deels gemeente Ommen (t/m 30-4-1923 gemeente Ambt Ommen), deels gemeente Dalfsen.

- Alleen het gedeelte van de buurtschap Dalmsholte onder de gemeente Ommen heeft een eigen postcode (8146) en postale plaatsnaam en is daarmee een formele woonplaats. Gezien de ligging zal de buurtschap voor verenigingsleven en voorzieningen vemoedelijk georiënteerd zijn op het dorp Vilsteren. Het deel onder de gemeente Dalfsen valt voor de postadressen deels onder het dorp Lemelerveld, deels onder het dorp Dalfsen.

- De buurtschap Dalmsholte ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1381-1383 Dalmeshout, 1381-1383 Dalmesholte, Dalmeshout, Dalmecholte, 1427 Dalmesholte, 1471 Dalmeshout, gebied: 1665 Dalms holt.

Naamsverklaring
Betekent bij het holt 'hoogopgaand loofbos' met onbekend eerste deel. Naar de vorm is Dalmes een genitief van de persoonsnaam Dalm*. Of misschien ontstaan uit vormen als Dalvesem (1318), waarvoor zie Dalfsen.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt ZW van de stad Ommen, NW van het dorp Lemele, N van het dorp Lemelerveld, ZO van het dorp Dalfsen en Z van het dorp Vilsteren en ligt rond de wegen Dalmsholterdijk, Dalmsholterweg (in de formele woonplaats Dalmsholte), Deventerweg (de N348), Langsweg, Oude Dijk, Ommerweg, Migaweg, Vilstersedijk, Vilstersestraat, Kanaaldijk Noord, Binnenweg, Brandweg, Groeneweg en Dalmsholterweg (in het dorpsgebied van Dalfsen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het deel van de buurtschap Dalmsholte in de gemeente Ommen (de formele woonplaats) heeft tegenwoordig ca. 130 huizen met ca. 320 inwoners. De overige delen van de buurtschap hebben ca. 110 huizen met ca. 270 inwoners. De gehele buurtschap heeft derhalve ca. 240 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Het 'Dalmsholt' werd sinds 1460 vanuit Kasteel Rechteren en Vilsteren beschouwd en bestuurd als een marke. Ten behoeve van begrazing door vee, en voor de winning van hout, turf en oerijzer. Daaraan ontleent het ook zijn naam: In het Markeboek van de periode 1460 tot 1659 wordt vermeld dat hier... ”veel holt groeit op veel lage dalgronden”. Het gaat om de jeneverbes, vlier, els, wilg, populier en berk. Vogels en wild bevolkten het gebied. De fam. Van der Wijck van Huize Archem bezat dan ook een jachthuis aan de huidige Lovenseweg." (bron: PB Dalmsholte - Ommen)

Het grondgebied van de huidige buurtschap Dalmsholte was tot rond 1830 nog een groot areaal 'woeste grond', zoals dat in die tijd werd genoemd. Tegenwoordig noemen we dat natuur :-) De onherbergzaamheid van het gebied speelt een rol in diverse sagen (oude volksvertellingen). In die tijd vond men dat 'woeste grond' nuttig moest worden gemaakt door het te ontginnen tot landbouwgrond. Rond 1830 start hier dan ook de ontginning van vooral de heide, en de ontwikkeling van de boerenstand. Sindsdien is het een uitgestrekt landelijk gebied met verspreide boerderijen.

Van 1910 tot 1933 heeft de buurtschap een stopplaats gehad aan de Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij Deventer - Ommen (OLDO). Van 1914 tot eind jaren zestig was hier een lagere school in functie als spil van de gemeenschap. Sindsdien wordt die functie vervuld door buurthuis de Dalmshoeve, die ook in gebruik is als restaurant. De wegen zijn hier eerst rond 1933 verhard, elektriciteit en water kwamen er in 1956 respectievelijk 1959. Dalmsholte bezat veel veenplassen (in de heide), waarop 's winters werd geschaatst. Eind 20e eeuw zijn deze door waterwinning en ontwatering drooggevallen. Het Loovenne was de bekendste plas.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze buurtschap, kun je terecht bij het boek 'Dalmsholte, eeuwenlang land van moeras, turf, heide en grote veenplassen', van Dieks Horsman.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toneelvereniging Kunst en Vriendschap in Dalmsholte brengt jaarlijks in maart een nieuw stuk op de planken. Voor zover ons bekend zijn zij niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

- Op 1e paasdag is er Paasvuur in Dalmsholte, aan de Vilstersedijk nabij het vliegveld.

- Stichting LP Café is een organisatie die zich inzet voor het promoten van lokale bands en artiesten in de regio alsmede de lokale Vechtdal keuken, in de vorm van het organiseren van muzikale evenementen voor jong en ouder. Jaarlijks organiseren ze diverse muziekfestivals, waaronder het gratis toegankelijke Indoor Live Dalmsholte (op een zaterdag begin april).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Aero Club Salland (ACS) is met zo'n 200 leden een van de grootste en actiefste zweefvliegclubs in Nederland. De ACS is opgericht in 1971 en vliegt vanaf vliegveld Salland aan de Langsweg in buurtschap Dalmsholte (in het uiterste N van het dorpsgebied van Lemelerveld. Direct N ervan is het dorpsgebied van Dalfsen, NO ervan dorpsgebied van Vilsteren). "Leden van Aero Club Salland kunnen ieder weekeinde tegen een laag tarief komen vliegen. Er staan dan drie tweezitters van het type ASK-21 en twee instructeurs van de vereniging klaar om je alles bij te brengen van het zweefvliegen, beginnend met wat mooie bochten, maar al snel met de starts, circuits en landingen. Meer ervaren vliegers kunnen met de bijvoorbeeld de Duo Discus of de LS8 mooie overlandvluchten maken. Met je lidmaatschap heb je recht op gratis instructie, kun je zonder extra kosten lange vluchten maken, kun je mee op onze vliegkampen in de zomer, kun je ook vaak door-de-weeks komen vliegen als je dat uitkomt enzovoorts.

Zweefvliegtuigen, ophaalwagens, lieren, een tractor, een grote hangar, een goed uitgeruste werkplaats voor de vliegtuigen en een werkplaats voor het rollend materieel: alles bij elkaar is een zweefvliegbedrijf een grote onderneming. Waarom deze sport dan toch betaalbaar kan blijven, ook voor mensen met een heel gemiddeld inkomen? En zelfs voor scholieren? Heel eenvoudig: Onze instructeurs en zweefvliegtechnici betalen net als alle andere clubleden gewoon contributie en werken onbetaald. Dat geldt ook voor de technici en monteurs die het 'wagenpark' en de lieren beheren. En voor de webmasters van onze website en het intranet. Als een clublid zijn of haar professionele deskundigheid kan inzetten voor de vereniging, dan maken we daar natuurlijk gebruik van. Want hun hulp is méér dan welkom, en is zelfs noodzakelijk om zweefvliegen een betaalbare sport te laten blijven."

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit de buurtschap van PB Dalmsholte - Ommen op Facebook.

- Belangenorganisaties: - Eind 2015 is Vereniging Plaatselijk Belang (PB) Dalmsholte - Ommen opgericht. Deze vereniging behartigt de belangen van het gedeelte van deze buurtschap dat onder de gemeente Ommen valt. Oorspronkelijk viel dit deel ook onder het hieronder vermelde PB Lemelerveld-Dalmsholte, maar deze vereniging is toch vooral op de gemeente Dalfsen gericht. Ook is nog geprobeerd dit deel van de buurtschap onder PB Giethmen te brengen, maar dat bleek niet mogelijk. De vereniging meldt bij haar oprichting dat de buurtschap zich tot dan niet gehoord voelde door de gemeente Ommen. "Het bestuurlijk meest ondergewaardeerde deel van Ommen heeft zich ook eindelijk georganiseerd. Uiteindelijk bleek de aanpassing van de N348 de katalysator hiervan. Opnieuw bleek onze buurtschap niet gehoord en niet betrokken. Of in een te laat stadium, toen de race al gedeeltelijk gelopen was. Nu maakt de buurtschap zich sterk."

"De taken van Plaatselijk Belang Dalmsholte - Ommen zijn ruim: het vertegenwoordigen en behartigen van alle belangen. We kunnen daarbij denken aan: infrastructuur (wegen, bermen, ontsluitingen, bereikbaarheid). Ook die van de Provincie (N348); openbaar vervoer/buurtbus/regiotaxi; beheer openbare ruimte, zoals verlichting, groen, sloten, greppels, watergangen, straatmeubilair, bewegwijzering; kabels en leidingen, daaronder tegenwoordig ook glasvezel begrepen; buurtpreventie; ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, ruimtelijke visies, uitwerkingsplannen; herbestemming voormalige agrarische bedrijven/schuren, wonen, leeftijdsbestendig wonen; onderwijs; zorg; leefbaarheid en bewonersparticipatie, o.a. via de Participatieraad. Op de Algemene Leden Vergaderingen worden de belangen geinventariseerd, en regelmatig met het gemeentebestuur van Ommen besproken."

- De belangen van het Lemelerveldse / Dalfser deel van de buurtschap worden behartigd door Plaatselijk Belang (PB) Lemelerveld - Dalmsholte. "Wij zijn een vereniging met ruim 900 leden. De algemene doelstelling van PB is belangenbehartiging van het genoemde dorp respectievelijk - het Lemelerveldse deel van - de buurtschap in de ruimste zin van het woord. Dit staat voor: zo concreet mogelijk opkomen voor de belangen van alle inwoners; ingewikkelde zaken m.b.t. de gemeente voor de burgers oplossen; een 'brug' zijn tussen burger en gemeente; participeren in gemeentelijk overleg ten gunste van het dorp; stimuleren van burgerinitiatieven; toekomstvisie ontwikkelen t.a.v. noodzakelijke/wenselijke veranderingen op diverse gebieden. Wij zijn als PB niet in staat de hiervoor beschreven doelstellingen in ons eentje te realiseren. In samenwerking met bevoegde overheden, andere instanties en verenigingen kunnen we echter wel veel tot stand brengen, zo leren de afgelopen jaren."

- Buurtvereniging: - Corsobuurt Dalmsholte is destijds opgericht met als doel het jaarlijks bouwen van een corsowagen voor het dahliacorso in Lemelerveld. Vandaar de naam. Nadat in 2009 het dahliacorso is gestopt, zijn ze verder gegaan als buurtvereniging. Ze hebben wel de naam Corsobuurt aangehouden. "Wij bieden onze leden een verenigingsklimaat waarin gezelligheid en het leggen van sociale contacten tot de mogelijkheden behoort, en organiseren door het jaar heen diverse activiteiten om dit mogelijk te maken."

- Buurthuis: - Het door de inwoners in 1964 zelf gebouwde Buurthuis Dalmshoeve, waar ook inwoners van omliggende dorpen en buurtschappen gebruik van maken, is in oktober 2012 afgebrand en in 2014 herbouwd. De schietvereniging, de kaartclub en de toneelvereniging hebben in de tussentijd elders onderdak gevonden.

- Sport: - Schietvereniging SES Dalmsholte heeft een 10 meter baan waar ze schieten met luchtgeweer. De verenigingsavond is wekelijks op donderdagavond, in het seizoen van oktober t/m april, van 20:00-23:00 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

- Zorg: - De Marshoeve is een zorginstelling in buurtschap Dalmsholte die zich richt op het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met een cognitieve beperking. Samen met het team, bestaande uit geschoold personeel, zetten zij zich in om cliënten begeleiding te bieden passend bij zijn of haar niveau. De Marshoeve is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met autisme. Zij brengen tijdens de dagbesteding en begeleid wonen structuur aan in het leven van de persoon. Door middel van heldere afspraken en regels creëren zij een veilige omgeving voor je kind. Op hun site kun je meer lezen over hun behandelmethodes, zoals één op één begeleiding, groepsbegeleiding, woonbegeleiding, therapie en orthopedagogisch voltigeren.

- Openbaar vervoer: - Sinds 2017 is er Buurtbus Vilsteren, die rijdt tussen Dalfsen en Ommen. In totaal bemensen circa 30 vrijwilligers de bus, waardoor iedereen gemiddeld maar circa 1x in de 14 dagen dienst hoeft te doen. Dankzij deze bus worden ook de buurtschappen Achterveld, Dalmsholte, Giethmen, Hessum, Rechteren en Vennenberg aangedaan.

Reacties

(2)

Ik wil een uitnodiging sturen voor de opening van Zon op Vilsteren.
Maar ik kan geen mailadres vinden zou u die mij willen mailen.
Gerard Rietman P.B. Vilsteren

De pagina hierboven is onderdeel van de site Plaatsengids.nl, waarop ik informatieve pagina's maak van al onze plaatsen, in dit geval van Dalmsholte. Ik beschrijf o.a. alle lokale verenigingen, waaronder PB'en. Maar ik bén dus niet van PB :-) Gezien uw vraag vermoed ik althans dat u bedoelt dat u het e-mailadres van PB van het Ommer deel van de buurtschap zou willen weten. Tja... Op zowel hun site als hun Facebookpagina staat inderdaad geen e-mailadres. Ik heb ze dat zojuist gemeld, dat dat niet handig is... Zie mijn opmerking bovenaan hun FB-pagina (die ik hierboven heb gelinkt onder Links > Nieuws). U zou ze op die pagina een 'chatbericht' kunnen sturen. Vermoedelijk krijgt de beheerder van die pagina daar wel een bericht van als daar iets gepost is, dan kunt u op die manier toch met ze in contact komen. Je kunt in zo'n chatbericht ook een bijlage meesturen, dus u zou daar die uitnodiging gelijk in kunnen meesturen. Veel succes overigens met het mooie initiatief Zon op Vilsteren! Ik heb dat zojuist beschreven op mijn pagina van dat dorp: https://www.plaatsengids.nl/vilsteren. En die pagina, en die hierboven, gelijk nog wat verder uitgewerkt.
En als ze niet snel genoeg reageren (vermoedelijk wilt u ze uitnodigen voor een infoavond binnenkort) zou u ter plekke in de buurtschap ergens kunnen aanbellen (u woont er immers 'om de hoek') of iemand een adres heeft van iemand van PB. Iedereen zal elkaar daar immers wel kennen.
M.vr.gr. Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen