Nieuw Milligen

Plaats
Buurtschap
Apeldoorn
Veluwe
Gelderland

nieuw_milligen_plaatsnaambord.jpg

Nieuw Milligen is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Apeldoorn.

Nieuw Milligen is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Apeldoorn.

nieuw_milligen_stempel_kamp_bij_milligen.gif

In de beginjaren was Kamp bij Milligen tijdens de zomermaanden bezet met oefenende troepen, waarvoor telkens een tijdelijk hulppostkantoor werd gevestigd. Later, toen het kamp permanent werd 'bewoond', kwam er ook een permanent (bij)postkantoor.

In de beginjaren was Kamp bij Milligen tijdens de zomermaanden bezet met oefenende troepen, waarvoor telkens een tijdelijk hulppostkantoor werd gevestigd. Later, toen het kamp permanent werd 'bewoond', kwam er ook een permanent (bij)postkantoor.

Nieuw Milligen

Terug naar boven

Status

- Nieuw Milligen is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Apeldoorn.

- De buurtschap Nieuw Milligen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Uddel.

- De buurtschap Nieuw Milligen heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Niej-Milligen.

Spelling
Op de plaatsnaamborden staat Nieuw Milligen, zonder koppelteken dus. Kennelijk is dat de huidige voorkeursspelling. In de praktijk wordt de plaatsnaam ook regelmatig met koppelteken geschreven. Dat is taalkundig ook eigenlijk de correcte spelling (zie 6.E onder de link).

Oudere vermeldingen
Nieuw-Milligen, Nieuw-Millingen, 1849 Nieuw Milligen. De buurtschap is ook als Millingen gespeld geweest, wat verwarring opleverde met het dorp Millingen aan de Rijn, dat t/m 30-6-1954 ook Millingen heette. Wellicht zijn beide naamswijzigingen (Millingen > Nieuw-Milligen en Millingen > Millingen aan de Rijn) voortgekomen uit een streven om aan deze verwarring een einde te maken.

Naamsverklaring
Met nieuw ter onderscheiding van het 2 km naar het W gelegen Millingen, eind 13e eeuw Millingen, ca. 1573 de Millinger Hoeue, dat later Oud-Milligen wordt genoemd*, met de betekenis '(nederzetting) van de lieden van de persoon Milo of Millo'.(1) De volgende verklaring, die wij ergens op het internet aantreffen, is dus niet correct: "De herberg Milligen stond op een punt halverwege Deventer-Utrecht en halverwege Harderwijk-Arnhem. Zij was dus in het 'midden-gelegen'. Door de vlugge Veluwse uitspraak werd 'midden-gelegen' al spoedig 'milligen'."
* Vroeger was dit ook een buurtschap onder de gemeente Apeldoorn. Door grenscorrecties in 1967 in deze omgeving is het onder het dorpsgebied van Garderen, gemeente Barneveld komen te vallen. Tegenwoordig wordt dit niet meer als buurtschap beschouwd, en is het alleen nog de naam van hoeve Oud-Milligen ter plekke. Nadere informatie over hoeve Oud-Milligen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nieuw Milligen ligt Z van het dorp Uddel, Z van buurtschap Meerveld, rond de kruising van de Meervelderweg en de Kootwijkerweg (N302) met de Amersfoortseweg (N344).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Nieuw Milligen omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kamp
"21 augustus 1860. De boer en zijn vrouw rechten hun rug bij het aardappelen rooien en wenken hun kinderen naderbij te komen. Er klinkt dof gerammel vanaf de zandweg. De boerin veegt het zweet weg met haar juteschort, het is warm deze augustusdag in 1860. Ze probeert te onderscheiden wat het gerammel kan zijn. Het wordt luider en helderder. Vaag ziet ze nu paardetuigage en de contouren van kolbakken oplichten in het zonlicht. De zandweg is droog, waardoor veel stof wordt opgeworpen achter de mannen en hun paarden. Veulens lopen met hun moeder mee. Nu ze dichterbij komen ziet de boerin het beter; de soldaten worden vergezeld door manegewagens en het personeel. Ook marketensters die hun waren en diensten aan de man proberen te brengen lopen achter de wagens. Stukken geschut worden achter de colonne meegesleept. Alles gaat bij de afslag Turfweg links de heide op. Het in gebruik nemen van Kamp Nieuw Milligen als Remonte-depot, een plaats om nieuw aangekochte paarden te beleren, heeft plaats gevonden op 21 augustus 1860. Toen stelde Koning Willem III, vergezeld door de Prins van Oranje, het Remonte-depot officieel ter beschikking aan de eerste troepen, het eerste regiment Infanterie uit Grave.

In 1930 bestond er aan de westelijke zijde naast het kamp Nieuw Milligen een noodlandingsterrein. Als men naar het luchtvaartterrein de Harskamp wilde reizen, kon men al navigerend voor nood uitwijken naar dit noodlandingsterrein, een stuk kaal gemaakte heide dat globaal gezien gelegen heeft tussen de autohobbyclub op het Lombok en de bosrand. In die tijd was het werkelijk een bijzonderheid als er een vliegtuig kwam landen. Meestal betrof het geen noodlanding, maar een kist van de Luchtvaartafdeling (LVA), dat ordonnansdiensten verrichtte. Heel de buurt liep er voor uit. Volgens overlevering hadden reeds sinds de Eerste Wereldoorlog vliegtuigen gebruik gemaakt van deze noodlandingsplaats op de heide, simpelweg omdat het prima gelegen was tussen de verschillende garnizoensplaatsen, en bij de jongens van de cavalerie was natuurlijk altijd wel wat te beleven. De landingsplaats was zelfs al officieel gepubliceerd in de AIP Netherlands van 1930.

Tot augustus 1940 blijft het depot echter leeg, tot besloten wordt de opleidingsschool van de Marechaussee te huisvesten in het hospitaalgebouw. Enkele maanden later zullen de Duitsers het Kamp vorderen voor hun paarden. De zaak wordt vertraagd omdat men ze wijs heeft gemaakt dat de laatste lichting paarden ziek is en o.a. aan droes en borstziekte lijdt. Toen al waren er 1200 tot 1600 Arabische volbloeds, zogeheten berberhengsten, in het kamp.

Als in februari 1950 de bevolking van het gehucht Oud Milligen, net als 90 jaar eerder, geronk en gerammel hoort, is dat ongewoon, zeker voor de tijd van het jaar. Via de beklinkerde weg rijdt een convooi zware vrachtwagens, met dingen onder zeil, voorbij, richting Nieuw Milligen. De vrachtwagens worden vergezeld door enkele dienstauto’s, Engels materieel zo te zien. Het convooi buigt ter hoogte van de Turfweg af naar het oude “Remonte-depot”, gaat de paardenziekenbarak “het Lombok” voorbij en stopt halverwege de Turfweg richting Uddel. De wagens worden verspreid opgesteld en de zeilen afgenomen. Deze plek heet nu nog steeds “het Convooi”. Onder het zeil komt vreemdsoortig materieel te voorschijn, het lijken wel antennes. In totaal komen er drie wagens te staan met radar-antennes, de radarantennes worden later op half ingegraven bunkers geplaatst, de zogeheten 109-1, 109-2 en 109-3, genoemd naar de soort antenne. De mensen uit het gehucht Oud Milligen zijn getuige geweest van een troepenverplaatsing van de kwartiermakers van de LVA met het personeel voor het Navigatie Station Veluwe (NSV).

Als in 1952 het oude hospitaalgebouw in gebruik wordt genomen gaat het snel. Het is een onbeschrijfelijke bende. Zelfs de troep die de Duitse bezetter heeft achter gelaten ligt er nog. De Engelsen en Canadezen die Nieuw Milligen ook met een bezoek hebben vereerd moeten gedacht hebben dat het gehele spul niks meer kon worden. Toch zal vanaf 1953 het kamp geleidelijk in gebruik worden genomen, waarbij enkele barakken worden gebouwd. Als in 1957 op het convooi de eerste bunker in gebruik wordt genomen, kan men spreken van een echt Luchtmachtonderdeel. Het Sector Operations Centre (SOC) komt over van Driebergen naar Nieuw Milligen en in 1958 zal het geheel SOC/CRC gaan heten (het huidige 711 Sqn GL). Het Military Air Traffic Control Centre (MilATCC) komt in 1964 over vanuit Hilversum naar Nieuw Milligen (het huidige 711 Sqn LVL). De verkeersleiding werd, evenals de gevechtsleiding, ondergebracht in de U-barakken. De zogeheten groene keet deed tot 1970 dienst als operationsroom. (bron: Dutch Mil 1947-1997)

Filatelie
Het enorme kamp in Nieuw Milligen was aanvankelijk bedoeld als oefenkamp voor de verbonden wapens artillerie, cavalerie en infanterie. Elk jaar was het kamp tijdens de zomermaanden bezet met oefenende troepen, waarvoor telkens een tijdelijk hulppostkantoor werd gevestigd. Het hulppostkantoor kreeg in 1859 de beschikking over een Franco-halfrondstempel KAMP BY MILLIGEN met Groteske letters en jaartal (Korteweg nr. 57). Dit stempel is ook gebruikt tijdens de openstelling van het kamp in: 1860 (10 juli - 15 augustus); 1861 (14 juli - 13 augustus); 1862 (24 juli - 9 augustus); 1864 (16 juli - 12 augustus). In 1860 werd aan de directeur van het kantoor, dhr. F.H. Gallé, aanvullend een rondstempel KAMP BY MILLIGEN met Groteske letters en jaartal (Korteweg nr. 45) toegezonden. Dit laatste stempel is ook gebruikt in de daaropvolgende jaren tijdens de openstelling van het kamp. De genoemde stempels komen zowel in zwart als in rood voor, al naar gelang het gebruik.

In 1861 werd het rondstempel van het hulpkantoor aangevuld met het FRANCO in kastje stempel voor een betere vernietiging van de frankeerzegels. In 1862 zijn door de toenmalige directeur van het tijdelijke kantoor, dhr. L.R. Taets van Amerongen, 1900 postzegels verkocht. Er is echter van dit kamp uit dit jaar geen post bekend. Op 20 juli 1872 is aan het tijdelijke hulpkantoor een nieuw rondstempel KAMP BY MILLIGEN verstrekt, en op 1 augustus 1872 het puntstempel 159. Vervolgens kreeg het postkantoor op 8 augustus 1873 het tweeletterstempel KAMP BIJ MILLIGEN toegezonden. Het typenraderstempel met langebalk LEGERPLAATS BIJ MILLIGEN is in 1909 aan dit hulpkantoor verstrekt. Inmiddels was de status van het tijdelijke hulpkantoor veranderd in bijkantoor, daar het kamp permanent bewoond werd. In 1915 is het type stempels vernieuwd en kreeg het bijkantoor de beschikking over twee typenraderstempels kortebalk LEGERPLAATS BIJ MILLIGEN (Gld.) (nrs. 1 en 2). (bron: website De Nederlandsche Veldpost)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Defensiebond AFMP is verheugd dat de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen in februari 2020 definitief is afgeblazen. 'We zijn blij dat het kabinet ervoor heeft gekozen om deze verhuizing te cancellen en om de kazerne naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn te verplaatsen', stelt Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP. Het argument van staatssecretaris Visser van Defensie was dat de slagkracht van Defensie een forse deuk krijgt door een verplaatsing naar Zeeland. Veel mariniers dreigden namelijk met vertrek als dit zou gebeuren. 'De afgelopen twee jaar hebben bij de AFMP aangesloten mariniers me vaak laten weten dat zij het niet zagen zitten om met hun gezin in Zeeland te gaan wonen. Zij hoopten dat alles in het werk zou worden gesteld om dit voorkomen. Gelukkig hebben mariniers nu de definitieve zekerheid dat zij niet al te ver van hun huis worden gevestigd', zegt Rozendal.

'In Nieuw Milligen zitten de mariniers straks wat ruimer in hun jasje met een grotere kazerne met moderne faciliteiten. Een belangrijke pré voor de mariniers is bovendien dat zij daar veel dichter bij de plek zijn gestationeerd waar zij oefeningen hebben.' Aanleiding voor de aanvankelijk geplande verhuizing van Doorn naar Vlissingen was dat de bestaande marinierskazerne flink verouderd is en geen ruimte biedt voor uitbreiding. Lees hier de brief van staatssecretaris Visser van Defensie aan de Tweede Kamer over de voorgenomen besluiten rond de marinierskazerne en de compensatie voor Zeeland." (bron: AFMP, 14-2-2020)

- Defensie had plannen om Kamp Nieuw Milligen te sluiten, op de radar na. Eind 2017 heeft zij besloten dat dit niet doorgaat. De locatie biedt nog altijd onderdak aan de Landmacht, de Koninklijke Marechaussee en het Air Operations Control Station (AOCS NM) van de Luchtmacht als uitwijklocatie. De Landmacht heeft er een voertuigpool en een werkplaats, de Marechaussee een trainingslocatie.

AOCS NM
Vanuit het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen (AOCS NM) wordt het Nederlandse deel van het NAVO-luchtruim bewaakt, het zogeheten verantwoordelijkheidsgebied van Nederland. Hieronder valt ook het luchtruim boven delen van de Noordzee. In dit gebied volgt en coördineert de gevechts- en verkeersleiding met behulp van radar continu al het militaire luchtverkeer en delen van de burgerluchtvaart. Vanuit het controle- en commandocentrum controleert 711 Squadron of vliegtuigen over een vluchtplan en de juiste codes beschikken en of zij de juiste vluchtroute volgen. Bij afwijkingen wordt radiocontact opgenomen. 711 Squadron is het operationele squadron van AOCS NM en voert de kerntaken van luchtverkeers- en luchtgevechtsleiding uit. Het squadron wordt ondersteund door 970 Squadron en de reservisten van 603 Squadron.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vanaf 22 oktober 1915 is barakkenkamp Nieuw Milligen gebruikt door het gemobiliseerde 12e Regiment Infanterie. Ter herinnering hieraan is een monument geplaatst op de hoek van de Amersfoortseweg met de Turfweg (= de weg W van de ingang naar het AOCS).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Door de komst van twee natuurbruggen zijn de Noord- en Zuid-Veluwe weer met elkaar verbonden en kunnen dieren zich ongehinderd over de Veluwe verplaatsen. Een mooie mijlpaal, want deze bruggen zorgen voor meer biodiversiteit, meer genetische uitwisseling én veiliger verkeer. Aardmansberg en Clemens Cornielje. Zo heten de twee splinternieuwe natuurbruggen die door de provincie Gelderland zijn aangelegd. De Aardmansberg loopt over de N344 halverwege Hoog Soeren en Nieuw Milligen; de Clemens Cornielje loopt over de N302 N van Kootwijk, N van de A1. In totaal zijn er nu 13 natuurbruggen op de Veluwe, waarvan er drie van de provincie zijn. “Dieren kunnen nu weer ongestoord migreren en genen uitwisselen. Hiermee voorkomen we inteelt en het versterkt de biodiversiteit van Nederland”, aldus Thijs Buurman, programmaleider Ontsnippering van provincie Gelderland. “Ook voorkomen we hier wildaanrijdingen mee.”

Groot en klein wild. Op 5 oktober 2020 zijn de bruggen officieel in gebruik genomen. “De sporen in het zand laten zien dat wilde zwijnen en vossen hun weg naar de bruggen al hebben gevonden. Behalve voor de grotere dieren, zijn deze bruggen extra welkom voor de kleinere en meer kwetsbare diersoorten, zoals zandhagedissen, hazelwormen, zandloopkevers en vlinders. Zij zijn te langzaam om een weg over te steken of worden door de slagwind van een voorbijrazende auto tegen het wegdek geslagen. Zij kunnen nu veilig oversteken. Dat is waar we naar streven: dat zoveel mogelijk verschillende diersoorten van de natuurbruggen gebruik kunnen maken.”

Natuurbruggen met karakter. Beide natuurbruggen dienen hetzelfde doel, maar zijn heel verschillend van opzet. De natuurbrug Aardmansberg is veertig meter breed en ligt ‘diep verzonken’ in het bos. De brug verbindt de heidegebieden Asselse Heide en de Bieze met elkaar. “Reptielen en amfibieën verplaatsen zich makkelijker via een open gebied met heide en zandplekken. Kroondomein Het Loo, die deze gebieden beheert, heeft daarom een route door het bos gecreëerd waarlangs deze dieren zich kunnen verplaatsen. De Aardmansberg was de laatste schakel in deze zogeheten heidecorridor. Een prachtig sluitstuk.”

De Clemens Cornielje is een asymmetrische brug, die volledig opgaat in het open en glooiende stuifzandlandschap. De brug is aangelegd op twee al aanwezige zandduinen, zodat de brug hoog genoeg is voor het verkeer om eronderdoor te rijden én er zoveel mogelijk met gebiedseigen materialen gewerkt kon worden. Op de natuurbrug liggen boomstronken. Deze bomen zijn gekapt tijdens de aanleg, en dienen nu als schuilplaats voor klein wild. “Deze brug is tien meter smaller dan de Aardmansberg en ook bedoeld voor de kleinere, zandminnende diersoorten zoals de levendbarende hagedis en de lentevuurspin. Grotere dieren vinden hun weg wel”, aldus Buurman. Aan weerzijden van de natuurbruggen Aardmansberg en Clemens Cornielje liggen ook poelen. “Hier komt al het regenwater van de natuurbrug in terecht. Met als doel het zanddek te ontwateren én het trekt wilde dieren aan. Een mooie win-winsituatie.”

Natuurbruggen onderdeel van een groter geheel. De bouw van de bruggen staat niet op zichzelf. De Nederlandse natuur wordt doorkruist door autowegen, spoorwegen en kanalen, waardoor flora en fauna in het gedrang komen. In 2013 is het Rijk daarom gestart met het aanpakken van deze versnippering. De provincie Gelderland heeft als aanvulling daarop een eigen meerjarenprogramma opgesteld om op haar eigen grondgebied natuurgebieden beter met elkaar te verbinden. “We investeren in maatregelen die goed zijn voor de natuur én de verkeersveiligheid bevorderen. Dit kunnen wij niet alleen. Wij werken nauw samen met het Rijk, terreinbeheerders, gemeenten en allerlei andere belanghebbenden. Het aanpakken van de versnippering is een breed gedragen initiatief en de voltooiing van deze twee natuurbruggen is een kroon op deze samenwerking.” Met deze twee natuurbruggen op de Veluwe zijn er in totaal nu 13 grote ecoducten in Gelderland, waarvan drie van de provincie. Ook investeert provincie Gelderland in maatregelen op plekken waar veel wildaanrijdingen zijn, of de verkeersveiligheid op een andere manier in het geding is. Er zijn 25 maatregelen die de komende twee jaar worden uitgevoerd." (bron: Provincie Gelderland, oktober 2020) Zie ook de video over de Aardmansbrug tussen Hoog Soeren en Nieuw Milligen en de Clemens Cornielje N van Kootwijk.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nieuw Milligen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Post Actieven: - Contactgroep Post Actieven (CGPA) Air Operations and Control Station te Nieuw Milligen (AOCS-NM).

Reacties

(2)

Ik was in 1957 - 1958 in dienst by the 41ste Techn. Dienst
Bataljon Nw. Milligen. Mijn dienst nummer 37.04.17.284

Ik was van +/- April 1960 tot Augustus 1961 In een barak van de luchtmacht en ik was radarbediende .
Dit gebeurde toen in de bunker.
Van de weg Apeldoorn - Amersfoort , bij de bushalte Nieuw Millingen ging er een straatje (toen voor iedereen toegankelijk ) naar het kamp.
Ik zou het kamp nog graag eens willen zien. Maar de weg er naar toe is volgens mi9j nu afgesloten.
Groet aan oud dienstgenoten .Alfons Blokhuis

Reactie toevoegen