Ravenswoud

Plaats
Dorp
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

ravenswoud_65_jaar_2017.jpg

In Ravenswoud hebben ze in 2017 het 65-jarig bestaan als dorp gevierd. De nederzetting als zodanig is al rond 1850 ontstaan, maar de huidige plaatsnaam en de dorpsstatus zijn van veel jongere datum. Zie daarvoor de kopjes Naamgeving en Geschiedenis.

In Ravenswoud hebben ze in 2017 het 65-jarig bestaan als dorp gevierd. De nederzetting als zodanig is al rond 1850 ontstaan, maar de huidige plaatsnaam en de dorpsstatus zijn van veel jongere datum. Zie daarvoor de kopjes Naamgeving en Geschiedenis.

fochteloerveen_3.jpg

Ravenswoud, Fochteloërveen, deze 18 m hoge uitkijktoren is in 2000 geplaatst. Het stalen skelet is afgewerkt met douglashout en heeft de vorm van een 7. Van dichtbij laat de ware constructie zich zien. De steile klim wordt beloond met een groots uitzicht.

Ravenswoud, Fochteloërveen, deze 18 m hoge uitkijktoren is in 2000 geplaatst. Het stalen skelet is afgewerkt met douglashout en heeft de vorm van een 7. Van dichtbij laat de ware constructie zich zien. De steile klim wordt beloond met een groots uitzicht.

Ravenswoud

Terug naar boven

Status

Ravenswoud is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Ravenswâld.

Naamgeving
De nederzetting Ravenswoud heet aanvankelijk naar de ligging 'Appelscha Derde Wijk'. Om deze nederzetting een 'echte' naam te geven, wordt in 1939 een oproep in de krant geplaatst voor een geschikte naam voor de nederzetting. Er komen ca. 40 verschillende suggesties binnen, vooral uit Appelscha en omgeving maar ook uit andere delen van het land. Hier volgen ze: Noord-Appelscha, Oost-Appelscha, Appelscha-Oost, Noorderkwartier, De Wijken, De Wijkhuizen, Witte Wijk, Compagnonsdorp, Compagnons-Vennootschap M. van Emstbuurt, Stalindorp, Roode Dorp, Klein Moskou, Weltevreden, Buitenzorg, De Doorsnee, Schoonoord, Dennenoord, Vredeoord, Vredestijn, Vredewijk, Rustoord, Rusthof, Falkena-dorp, Irenedorp, Prinsenoord, Prinsenwijk, Nieuwe Uitleg, Friesche Grens, Grensscheiding, Oudeveen, Veenburg, Veendorp, Veenlust, Veenoord, Veenstreek, Veenwijk, Ravensburg, Ravensdam, Ravensdorp, Ravensmeer, Ravensveen, en Ravenswoud.

Om een zo passend mogelijke naam uit deze inzendingen te kiezen, heeft men gekeken naar de historisch waarde van de naam. Deze moest het karakter van de streek aangeven. Namen zoals Veendorp en Veenburg werden direct afgelegd, omdat er al heel veel dorpen waren waar het woordje ‘veen’ in verwerkt was. Een meer historisch passende naam werd Ravensmeer bevonden, omdat men door deze naam werd herinnerd aan de vroegere bewoning en omdat er nog geen ander dorp was met deze naam. Want er lag namelijk een plas genaamd Ravensmeer, waar de bewoners van Appelscha Derde wijk vroeger waarschijnlijk hun drinkwater vandaan haalden.

Maar B&W dachten hier anders over. Zij waren van mening dat als je de ‘s’ in Ravensmeer bij de tweede lettergreep betrok, dat je dan een ongewenste uitspraak kreeg. Daarom achtten zij Ravenswoud of Ravensveen meer geschikt, omdat ‘woud’ aangaf dat het een bosrijke omgeving was en ‘veen’ omdat de grond waarop het dorpje was gebouwd door ontvening is ontstaan. Nu was het aan de gemeenteraad om te kiezen tussen deze twee namen. Het is uiteindelijk dus Ravenswoud geworden.

Maar dan zijn we er nog niet... Sinds 1939 werd de plaats in adresseringen namelijk Appelscha-Ravenswoud genoemd. Daarmee suggererend dat de plaats nog altijd een buurtschap van Appelscha zou zijn. Vanuit het dorp werd aangekaart dat men moeilijkheden had met de exploitatie van het sportterrein als de plaats niet als een afzonderlijke eenheid werd gezien. Daarom besloten B&W in 1952 om de officiële begrenzing van het dorp vast te leggen en om voortaan te spreken van Ravenswoud. 1952 wordt daarom als ontstaansjaar van het 'zelfstandige dorp' beschouwd. In 2017 heeft het dorp dan ook het 65-jarig bestaan als dorp gevierd. Onder de link kun je fotoalbums daarvan vinden. (bron: Samantha van der Sluis in het onder Geschiedenis gelinkte artikel over de geschiedenis van het dorp)

Terug naar boven

Ligging

Ravenswoud ligt ZO van Oosterwolde, NO van Appelscha en grenst in het O aan de provincie Drenthe (kern Smilde).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Ravenswoud heeft ca. 160 huizen met ruim 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting Ravenswoud, aanvankelijk Appelscha Derde Wijk geheten, is na 1850 ontstaan. Daarmee is het historisch gezien het jongste dorp van de gemeente Oostellingwerf. Het plaatsje bestaat rond 1850 alleen uit veenarbeiders, die in de buurt van hun werk een hutje bouwen waarin ze kunnen leven. Ze werken van het voorjaar tot ongeveer de langste dag in het veen om te turfsteken, daarna kan het niet meer omdat de turf niet meer droog wordt voor de winter en als het dan bevriest wordt het bros en is het niet meer geschikt voor de verkoop.

Zodra ze vanwege deze omstandigheid niet meer kunnen turfsteken, gaan de arbeiders de wijken verlengen, want deze wijken werden gebruikt voor de afvoer van de turf en voor de afwatering. Dit wijken verlengen werd ook wel ‘wyksmiten’ genoemd. Dit wyksmiten was voor rekening van de veenbaas. Ze moesten ook de wijken onderhouden zolang het perceel van de veenbaas werd verveend. Hier was een bepaalde termijn aan gesteld. Bij het kopen van een perceel kreeg de veenbaas een aantal 'veenjaren'. Binnen deze jaren moest het veen afgegraven zijn. Zoniet dan had de veenbaas pech en het veen dat er nog op zat kwam weer in handen van de toenmalige verkoper.

Deze verkopers, ook wel de Compagnons genoemd, kregen dus altijd hun grond weer terug. Of het nu totaal afgegraven was of niet. Als het helemaal afgegraven was, verkochten ze het stuk grond als landbouwgrond. Dit verkopen van de veengronden en tolheffingen brachten de Compagnieën veel geld op, maar dit geld verdween weer naar de aandeelhouders die elders in het land woonden. Het geld werd dus niet in deze streek gestopt om na de vervening enige arbeid hier te scheppen, zoals dat in Groningen wél werd gedaan.

Ravenswoud lag op de kruising van de Derde Wijk en de Eerste Kruiswijk. De eerste echte woning wordt hier gebouwd in 1871. De uitbreiding van de bebouwing gaat langzaam. In 1881 wordt om een school gevraagd vanwege de slechte verbindingen met Appelscha. In 1915 telt het dorp volgens het Kadaster nog geen 20 woningen. De grote uitbreiding komt direct in en na de Eerste Wereldoorlog als de Woningstichting woningen bouwt aan weerszijden van de huidige Compagnonsweg. Maar ook in deze tijd zijn de verbindingen naar Ravenswoud nog altijd erg slecht. Modderige zandwegen met draaien en vlonders, want bruggen zijn er dan nog niet. Pas in de loop van 1920 wordt de weg langs de Derde Wijk verhard.

Het dorp mist een karakteristiek dorpsbeeld zoals Appelscha en Haulerwijk dat wél hebben. Zij zijn erg uitgestrekt en Ravenswoud niet. Dat komt omdat de mensen zich hier zowel aan de dwarswijken vestigden als aan de opwijken. (bron: Samantha van der Sluis in het hieronder gelinkte artikel over de geschiedenis van het dorp)

Zie verder:

- Artikelen over de geschiedenis van Ravenswoud op de lokae dorpssite.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De openbare basisschool in Ravenswoud is in 1930 gebouwd. In 1948 krijgt de school de naam Meester Lokschool, naar meester Lok, die in de Tweede Wereldoorlog door Duitse soldaten bij zijn huis is doodgeschoten. Helaas moest de school na afloop van schooljaar 2014-2015 sluiten omdat er te weinig leerlingen meer waren. Na de zomervakantie zouden ze onder de grens van 23 leerlingen komen, en dat is de absolute ondergrens voor het Rijk om een school nog te bekostigen. De kinderen uit het dorp gaan sindsdien naar Basisschool De Riemsloot in Appelscha. Een zekere Bart en Samantha hebben het pand gekocht en verbouwd tot 'luxe stulpje', aldus het artrikel onder de link (alleen leesbaar voor abonnees van de Nieuwe Ooststellingwerver).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ravenswoud heeft 1 rijksmonument, zijnde de ijzeren ophaalbrug over de Eerste Wijk. De brug ligt aan de westelijke rand van het dorp, ter hoogte van de kruising Compagnonsweg / Bokslootweg en dateert mogelijk uit 1894. Ontwerper en constructiebedrijf van de ophaalbrug zijn niet bekend. De landhoofden en de stalen buisleuningen dateren van circa 1955. Zij zijn door de firma G. Zondervan te Warga aangebracht bij gelegenheid van de verplaatsing van de brug van het naburige Appelscha naar de huidige locatie. Ophaalbrug op aardig geprofileerde betonnen onderbouw. IJzeren constructie bestaande uit I-profielen en open vakwerkspanten; vrijstaande ijzeren hameien, ijzeren tandwielkast en tandheugel, dito bloklagers, ijzeren brugstangen en grendels (schieters); slagboom in staander van staalprofiel, lagers met vetpotjes; alle ijzeren onderdelen geklonken; houten brugdek op I-profielen; borstwering in de vorm van stalen buisleuningen.

De ophaalbrug met onderbouw is van algemeen cultuurhistorisch, techniekhistorisch en stedenbouwkundig belang: vanwege de ouderdom van de verschillende onderdelen; vanwege type en materiaalgebruik; vanwege de vrij hoge mate van gaafheid; vanwege de gebruiksgeschiedenis; vanwege de kenmerkende ligging over een waterloop (wijk) in een cultuurhistorisch zeer waardevol hoogveenontginningsgebied; vanwege de kenmerkende ligging aan de rand van het beschermde gezicht (in aanwijzing) Ravenswoud; als gezichtsbepalende 'poort' naar het zeer hoogwaardige natuurgebied Fochteloërveen.

- Ravenswoud heeft 3 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Woudlopers organiseren door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten in Ravenswoud. Voor wat er de eerstvolgende keer te doen is, zie hun Facebookpagina onder de link.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Een prachtige fietsroute is het fietspad van Veenhuizen naar Appelscha, dat dwars door het Fochteloërveen gaat, over of langs het grondgebied van Fochteloo. Aan het pad staat aan beide zijden een informatiepaneel. Ongeveer halverwege, bij de provinciegrens, kun je over een ‘knuppelpad’ een klein stukje (300 m.) door het veen lopen naar een vennetje, een pingoruïne. Verderop, aan het einde van dit deel van het fietspad, volg je het schelpenpad naar links, alwaar gelijk aan de linkerkant een fraaie vogelobservatiehut is geplaatst. Het fietspad later vervolgend, links richting Ravenswoud, gaat er even ten noorden van dat dorp (we zijn hier al in Friesland) een bospaadje naar een spectaculaire 18 meter hoge uitkijktoren. Deze is in 2000 door Natuurmonumenten geplaatst, naar een ontwerp van Dick de Haan. Het uit staal opgetrokken skelet is geheel afgewerkt met douglashout en heeft van een afstand de vorm van het getal 7; van dichtbij laat de ware constructie zich zien. De steile klim wordt beloond met een ongekend uitzicht.

Vanuit deze fraaie kijktoren zijn in het veengebied van tijd tot tijd kraanvogels te zien (soms zelfs met jongen). Ook zijn hier behalve de vele boomvalken in de zomermaanden soms ook roodpootvalken en een enkele slangenarend waar te nemen. Het gebied is rijk aan reptielen en libellen. - Overzicht van waargenomen vogelsoorten vanuit deze uitkijktoren.

- "In de Compagnonsbossen bij Ravenswoud, die onderdeel zijn van natuurgebied Fochteloërveen, is een groot aantal fijnsparren door de droogte van de afgelopen drie jaar verzwakt geraakt. Van deze zwakte heeft een kleine schorskever, de letterzetter, dankbaar gebruik gemaakt en de bomen fors aangetast. De letterzetter leeft onder de boomschors en tast de sapstroom van een boom aan. In combinatie met de droogte leidt dit tot het afsterven van de fijnsparren. Juist deze bomen zijn extra kwetsbaar voor deze aantasting en omdat de Compagnonsbossen weinig variatie kennen, treedt dit probleem hier grootschalig op. Het bos ziet er daardoor ongezond uit en met het afsterven van de bomen ontstaan ook risico’s voor wandelaars en fietsers. Dode takken breken plotseling af en met een beetje wind vallen zelfs hele bomen om.

Voor de veiligheid gaat Natuurmonumenten daarom langs de paden een groot aantal fijnsparren vellen. De boomstammen blijven grotendeels in het bos liggen. Dood hout is namelijk ook van grote waarde voor de biodiversiteit. Ze bieden kansen voor insecten die in dood hout leven en voor paddenstoelen. Voor vogels ontstaat er een gevarieerder menu. Het bos zal de komende jaren een verandering doormaken. Daarbij zullen er nieuwe kansen ontstaan voor jonge bomen om zich te vestigen en Natuurmonumenten gaat nauwlettend volgen hoe het bos zich gaat ontwikkelen. Hier vind je nadere informatie over het bosbeheer van Natuurmonumenten." (bron: Natuurmonumenten, november 2020)

- Het grote natuurgebied Fochteloërveen, op de grens van Friesland en Drenthe, heeft er sinds 2010 190 hectare natuur bij. In het kader van het Landinrichtingsproject Fochteloërveen (dat voorziet in uiteindelijke uitbreiding van het Fochteloërveen met 540 hectare) is het Compagnonsveld ingericht voor de natuur. Dit gebied vormt nu een belangrijke buffer voor het hoogveen in het Fochteloërveen. Tegelijkertijd zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat omringende landbouwgronden nat worden, en hebben de Compagnonsbossen het authentieke beeld van voorheen teruggekregen. De lanen in het bos zijn hersteld en beter zichtbaar gemaakt. Het wijkenpatroon in de Compagnonsbossen en de Polder Ravenswoud is weer herkenbaar gemaakt.

Aan de zuidkant van het Fochteloërveen zijn meer mogelijkheden gecreëerd voor fietsen en wandelen. Daar waar de wandelroutes de wijken kruisen, zijn historische bruggetjes aangelegd. Een nieuw wandelpad door het Compagnonsveld is deels als vlonderpad aangelegd. Kanovaren door de wijken is nu ook mogelijk. Het bestaande fietspad van Ravenswoud naar Veenhuizen is verbreed en verhard met beton. Om het fietspad ook na de vernatting droog te houden, is deze deels op een kade komen te liggen. Tussen het dorp en Smilde is een nieuw fietspad aangelegd. Hierdoor is het bestaande fietspad vanuit Smilde verbonden met de Compagnonsweg in het dorp.

- Als eigenaar van 330 hectare landbouwgrond in Polder Ravenswoud wil Natuurmonumenten nieuwe kansen creëren voor de patrijs en de veldleeuwerik. De uitgangspunten voor het geschikt maken van dit gebied voor deze twee karakteristieke vogels zijn het zorgen voor een grotere gewasdiversiteit en een natuurvriendelijker agrarisch beheer. In 2005 zijn de zogeheten AMEV-gronden in deze polder bij het Fochteloërveen overgedragen aan Natuurmonumenten. Bij de overdracht is een convenant ondertekend door gemeente Oostellingwerf, LTO, provincie Fryslân, de landinrichtingscommissie en Natuurmonumenten. In dit convenant is opgenomen dat de gronden hun agrarische functie behouden met beperkingen, om de volgende doelstellingen te realiseren: het in stand houden van en waar mogelijk het versterken van de cultuurhistorische waarden van het gebied; het versterken van de natuurwaarden, zonder afbreuk te doen aan de agrarische functie; nieuw gebiedsplan.

Vanwege hun nauwe betrokkenheid bij het natuurinclusief maken van landbouwgronden in verschillende delen van Nederland is Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels door Natuurmonumenten gevraagd om in 2017 samen met de pachters een nieuw gebiedsplan op te stellen. Doel van het nieuwe gebiedsplan, dat een looptijd heeft van 10 jaar (2018-2028), is het vergroten van de natuurwaarden in polder Ravenswoud door het landbouwkundig gebruik van de gronden verder te verenigen met de ecologische randvoorwaarden van de doelsoorten patrijs en veldleeuwerik. Om de patrijs als broedvogel terug te laten keren in de polder en de veldleeuwerikdichtheid te verhogen naar tien paar per 100 hectare is in het gebiedsplan voor een concrete aanpak gekozen. Daarin wordt de ontwikkeling van de natuurwaarden op de landbouwgronden volgens twee typen beheer vorm gegeven:

1. Aanpassen van het agrarische bouwplan. Deze bestaat uit het verhogen van de gewasdiversiteit, het aanpassen van de teeltwijze van gewassen (bijvoorbeeld minder dicht zaaien), het aanleggen van vogelakkers en het verplaatsen van de eerste maaidatum van graslanden naar 1 juli. De inzet op akkers is gericht op het inbrengen van gewassen die een lage bewerkingsgraad hebben, zoals granen, erwten, suiker- en/of voederbieten of eventueel graszaadteelt. Daarnaast wordt geprobeerd de aantrekkelijkheid van granen als broedgewas voor veldleeuweriken te verhogen door ruimer te zaaien, zodat het gewas niet te dicht staat. 2. Randenbeheer in de vorm van faunaranden, wintervoedselveldjes of de aanleg van keverbanken voor patrijzen.

Voor een goede beoordeling van de effecten van het gebiedsplan op het voorkomen van broedvogels, hun aantallen en verspreiding, is in 2017 een nulmeting uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Broedvogelmonitoring-project (BMP). De verkregen telgegevens werden vergeleken met tellingen gedaan in gangbaar beheerd akkerland volgens de punttelmethode Meetnet Agrarische Soorten (MAS). De blauwborst, bosrietzanger, geelgors, grasmus, graspieper, kleine karekiet, kneu, kwartel, rietgors, roodborsttapuit en veldleeuwerik zijn in polder Ravenswoud in hogere dichtheden aanwezig dan in gangbaar beheerd akkerland in Friesland. De fazant, gele kwikstaart, kievit en scholekster hadden juist lagere dichtheden. De veldleeuwerik is met een gemiddelde dichtheid van 5,4 broedparen per 100 hectare vrij talrijk in de polder, maar de verspreiding beperkt zich tot slechts een klein gedeelte van de polder. Patrijzen zijn sinds 1998 niet meer waargenomen, maar in de aangrenzende Drentse akkers zit nog wel een substantiële populatie.

In 2018 waren nog niet alle nieuwe maatregelen gerealiseerd. Desondanks is er toch al een aanzienlijke oppervlakte aangepast beheerd, en dit leek zijn effect op de aanwezige broedvogels niet te missen. Van de meeste soorten stegen de aantallen; soms zelfs aanzienlijk, zoals de blauwborst, bosrietzanger, geelgors en kleine karekiet. De gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik profiteerden nog niet van het aangepaste beheer. Ook liet de patrijs zich nog niet in polder Ravenswoud horen of zien. De verwachting is dat het beoogde bouwplan voldoende ruimte biedt om veilig te kunnen nestelen en om jongen in een voedselrijke omgeving groot te kunnen brengen. Met het jaarlijks monitoren van alle broedvogels worden de effecten van het aangepaste beheer op lange termijn gevolgd. In januari en februari zijn maximaal zeven overwinterende grauwe gorzen waargenomen. De grauwe gorzen verbleven in een grote groep van vinken en geelgorzen, en deden zich te goed aan de zaden op de natuurinclusieve akkers. (bron: Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels en Natuurmonumenten, maart 2019)

- In de zomer van 2011 broedt voor het eerst sinds 100 jaar weer een paar raven met succes in Fryslân. De vogels kozen de bossen van Ravenswoud uit als thuisbasis. De raven hebben deze locatie uitgekozen vanwege het natuurgebied dat de laatste jaren door Natuurmonumenten flink is vergroot. De raven zijn in de 20e eeuw in Nederland door de mens uitgeroeid. Het laatste Friese legsel is in 1904 bij Beetsterzwaag uit het nest gehaald. Rond 1970 is de raaf weer geïntroduceerd op de Veluwe. De raven van Ravenswoud zijn nakomelingen van de raven uit Berkenheuvel, onderdeel van Nationaal Park Drents-Friese Wold. Als de raaf eenmaal een partner heeft gevonden, blijft hij die zijn hele leven trouw. Ze bouwen hun nest in een hoge boom, op een afgelegen plek.' De raaf is een echte alleseter. Vanuit de bossen zwerven ze door de omliggende natuur, op zoek naar knaagdieren, insecten, wormen en kadavers. Ze eten ook plantendelen zoals bessen en fruit. (bron: Natuurmonumenten, 26-7-2011)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ravenswoud, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ravenswoud.

- Belangenorganisatie: - "De in 1940 opgerichte vereniging Plaatselijk Belang (PB) Ravenswoud stelt zich ten doel het behartigen van de leefbaarheid van dit dorp in de ruimste zin. Plaatselijk Belang beoogt haar doel onder meer te bereiken door het uitbrengen van verenigingsblad De Wyken, en door het onderhouden van contacten met de inwoners, en instanties als de gemeente Ooststellingwerf, Natuurmonumenten, en andere Plaatselijk Belang verenigingen in de omliggende dorpen.

Al bijna 80 jaar zet Plaatselijk Belang zich in voor een leefbaar Ravenswoud. Gedurende al die tijd is men steeds weer in de bres gesprongen om de belangen van het dorp bij het gemeentebestuur te verdedigen. Soms waren de discusies fel en had PB het gevoel dat er slecht werd geluisterd en dat bepaalde toezeggingen "achter de helsdeuren" moesten worden weggesleept. Niet altijd even leuk, maar het hield je wel scherp. De dialoog is gelukkig wel altijd gebleven. Bij de gemeente lag het dorp soms letterlijk aan het voeteneind. Wanneer men met moeilijke gezinnen in de maag zat, stond er in het dorp altijd wel ergens een optrekje om deze mensen te huisvesten. Er gaat zelfs een verhaal dat, toen een man van buiten de gemeente bij de gemeente aanklopte om een woning, de toenmalige burgemeester Bontekoe hem voorstelde om maar met een woonarkje in een van de Wijken van Ravenswoud te gaan liggen... Maar de tijden zijn veranderd. Tegenwoordig zijn de contacten met de gemeente uitstekend, zowel op bestuurlijk niveau als met betrekking tot alledaagse praktische zaken die de leefbaarheid in het dorp raken.

Toen het dorpshuis er nog niet was, werden de ledenvergaderingen in de school gehouden. Het lokaal stond dan blauw van de rook en was bedompt van de verhitte discussies. De vrouwen van het Plaatselijk Belang bestuur zorgden voor de "boeren" koffie die nog ouderwets geschonken werd uit grote ijzeren ketels. Na afloop gingen de discussies vaak nog lang door en werd e.e.a. geblust met hoeveelheden vocht. En dat is nog steeds zo. De ledenvergaderingen vinden al lang plaats in het dorpshuis, maar de sfeer is gebleven. Het gevoel van "met zijn allen ons dorp leefbaar houden" is nog even sterk aanwezig als bijna 80 jaar geleden toen men voor het eerst de koppen bij elkaar stak om Appelscha - Derde Wijk uit het veen omhoog te tillen." Aldus Plaatselijk Belang Ravenswoud op haar site.

- Dorpshuis: - Na meer dan 25 jaar er over te hebben gepraat dat het wenselijk zou zijn om in Ravenswoud een eigen dorpshuis te hebben - aldus de site van het dorpshuis - is het in 1981 dan eindelijk zover en wordt Dorpshuis De Wyken gebouwd. Om het financiële plaatje rond te krijgen mochten de dorpsbewoners gebruik maken van het oude gemeentehuis. Alles wat bruikbaar was voor het dorpshuis mochten ze er af halen. Maar omdat de bouwvergunning werd geweigerd moest er alsnog allemaal nieuw materiaal komen. Omdat daar extra geld voor nodig was, moest de gemeente de begroting verhogen. Gelukkig deden ze dat en kon de bouw doorgaan. Ongeveer 80 vrijwilligers zijn met de bouw van het dorpshuis bezig geweest. Hierdoor is veel geld uitgespaard. Naast dat het dorpshuis een grote aanwinst voor Ravenswoud was, was het ook nog eens het 100e dorpshuis in Fryslân. - Hier kun je lezen wat er binnenkort in Dorpshuis De Wyken te doen is.

- Zorg: - Op Zorgboerderij Ravenswoud (Lycklamavaart 7) van zorginstelling Trajectum wordt wonen en werken gecombineerd aangeboden. Er wordt 24-uurs zorg geboden aan 19 bewoners, die een eigen kamer hebben. Boven en beneden is een grote woonruimte. Beneden is de keuken waar gezamenlijk wordt gekookt. De grote zolder is ingericht als Soos. Buiten is er een grote tuin met een moestuin en een kas, een sportveldje, vogels, kippen en konijnen. Tevens is er een binnenwerkplaats en een kantine met toilet. Er zijn verschillende werkplekken: 'keuken', 'huishouding', 'buiten' en 'creatief'. Daarnaast zijn het huiskameroverleg, een sportblok en ADL vaste momenten in het programma van de bewoners. Het therapeutisch klimaat richt zich op de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en werkt toe naar een passend perspectief in relatie tot wonen en werk. Er worden mogelijkheden geboden om aangeleerde vaardigheden te beoefenen in relatie met de maatschappij. Denk aan het dragen van verantwoordelijkheid voor de eigen kamer, financiën, zorg voor de dieren, hulpvraag uitstellen, werkritme, flexibiliteit en een hobby ontwikkelen.

De monumentale boerderij was voorheen sinds 2013 een locatie van Lievegoed Zorggroep uit Bilthoven. De locatie bood plaats aan maximaal 18 mensen, die er aan hun alcohol-, drugs- of gameverslaving werden behandeld. In 2016 besloot de organisatie deze locatie op te heffen, omdat zij haar meeste locatie in het centrum van het land heeft en zij haar activiteiten daar wilde concentreren.

Reacties

(1)

Een bijzonder geval is deze vertelling naar Appelscha toe... in 2013 overleed mijn vrouw en ik ging van mij afschrijven als Rotterdammer... alhoewel ik nooit in Appelscha ben geweest gaan mijn verhalen over Rotterdammers die visueel in Appelscha wonen.
Deze Rotterdammers zijn mijn familie en kennissen die al jaren geleden zijn overleden... zoals ook mijn ome Dirk (oom Gijs) mijn oma (tante Koo) en zo verder bijna heel mijn fam deze fam noem ik de fam van Ien... een ieder kreeg een naam zoals; mevr hopsasa-dhr klapdeur-neef spiegelglas-veldwachter bertus Bonnenschrijver-dhr en mevrouw koopnooit-koopgraag-twee dominees kantjeboord/rondjeboord-een cafe Erineneruut-mevrouw spruitema-de gezusters van Ien dochters van oom Gijs en tante Koo met haar twee oo's Mien Sien Dien Lien Fien Tien en nog vele andere figuranten die ik dan terug zie vanuit het verleden... de meest bizarre momenten komen er in voor... ik zie ze weer terug in mijn brein en schrijf er vaak over en plaats het op mijn site Denne de Boer heb ik mij genoemd in deze nu reeds meer dan 1000 op A4 verhalen... De dorpelingen kennen elkaar het is een fam van kruidenier tot een burgemeester Mien van Ien - een schoffie die de boel op stelten zet - velen van mijn site vragen dan... hoe kom je dan nu op Appelscha... wel mijn vrouw vond de plaatsnaam grappig en zo waan ik mij zeven jaar al te Appelscha.
Maar wat moet u hier mee? zult u denken... niets denk ik... maar ik wou het gewoon eens kwijt naar Appelscha toe.
Ik... Jan Termaaten staat er onder mijn verhalen een soort Dik Trom te Appelscha vanuit mijn ziel naar het brein toe over ook andere memory's.
Jan... groeten aan de dorp bewoners aldaar.

Reactie toevoegen