Leimuiden

Plaats
Dorp
Kaag en Braassem
Groene Hart
Zuid-Holland

leimuiden_plaatsnaambord_kopie.jpg

Leimuiden is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Kaag en Braassem. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Jacobswoude, in 2009 over naar gemeente Kaag en Braassem.

Leimuiden is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Kaag en Braassem. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Jacobswoude, in 2009 over naar gemeente Kaag en Braassem.

gemeente_leimuiden_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Leimuiden anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Leimuiden anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

leimuiden_register_huwelijken_en_echtscheidingen_1864_en_1865.jpg

In 1865 is Leimuiden overgegaan van de prov. NH naar ZH. Dat is mooi te zien aan de registers van huwelijken en echtscheidingen, waar t/m 1864 nog kopieën van naar de rechtbank in Amsterdam gingen. V/a 1865 gingen ze naar Leiden. (© Leonard van Kessel)

In 1865 is Leimuiden overgegaan van de prov. NH naar ZH. Dat is mooi te zien aan de registers van huwelijken en echtscheidingen, waar t/m 1864 nog kopieën van naar de rechtbank in Amsterdam gingen. V/a 1865 gingen ze naar Leiden. (© Leonard van Kessel)

leimuiden_nederlandse_kampioenschappen_bonaken.jpg

Wie kent er nu Leimuiden? Nou, het dorp is mooi landelijk beroemd - bij kaarters althans - vanwege de jaarlijkse Nederlandse Kampioenschappen Bonaken, in 2020 alweer voor de 21e keer. Weet je niet wat Bonaken is? Zie het hoofdstuk Evenementen etc.

Wie kent er nu Leimuiden? Nou, het dorp is mooi landelijk beroemd - bij kaarters althans - vanwege de jaarlijkse Nederlandse Kampioenschappen Bonaken, in 2020 alweer voor de 21e keer. Weet je niet wat Bonaken is? Zie het hoofdstuk Evenementen etc.

Leimuiden

Terug naar boven

Status

- Leimuiden is een dorp in de provincie Zuid-Holland*, gemeente Kaag en Braassem. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Jacobswoude, in 2009 over naar gemeente Kaag en Braassem.
* Bij de splitsing van het gewest Holland in Noord- en Zuid-Holland, in 1840, werd deze gemeente aanvankelijk ondergebracht bij Noord-Holland. Na de drooglegging van het Haarlemmermeer in 1852, dat tussen Noord- en Zuid-Holland in lag en als gemeente in 1855 werd toegewezen aan Noord-Holland, ging deze gemeente in 1865 ter compensatie hiervan over naar de provincie Zuid-Holland. In datzelfde jaar hebben ook de grenscorrecties van de nabijgelegen voormalige gemeente Calslagen plaatsgevonden:

Calslagen was een zelfstandige gemeente van 1-5-1817 (nadat het eerder in 1812 aan de gemeente Leimuiden was toegevoegd) t/m 30-5-1854*. Aansluitend is deze gemeente aanvankelijk als geheel overgegaan naar de gemeente Leimuiden. Enkele jaren later, in 1865, is de voormalige gemeente alsnog verdeeld tussen deze gemeente (= een deel van buurtschap Bilderdam; een deel van deze buurtschap viel altijd al onder deze gemeente; het gaat hier om het deel van Bilderdam dat onder de gemeente Kalslagen viel), Aalsmeer (= Calslagen) en Uithoorn (= Kalslagerpolder).
* Destijds en tot voor kort nog bekend met de spelling Kalslagen.

- Wapen van de voormalige gemeente Leimuiden.

- Onder het dorp Leimuiden vallen ook de buurtschappen Bilderdam (grotendeels) en Vriezekoop.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1e helft 11e eeuw Letthemutha, Leithemutha, 1063 kopie 12e eeuw Leithemuthon, 1156 Leithemuthe, 1573 Leyemuyden, 1840 Leijmuiden.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Oudfriese en Oudnederlandse mutha, muthon = muiden 'riviermonding' en de waternaam Lagiþo*, waarvoor zie Leiden.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Leimuiden ligt aan de ZO oever van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, ZO van Nieuw-Vennep, NO van Oude Wetering en Roelofarendsveen, N van het Braassemermeer en Rijnsaterwoude, NW van Langeraar, WZW van Kudelstaart en ZW van de Westeinder Plassen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Leimuiden 138 huizen met 1.005 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 79/551 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Oude Wetering (Oost en Zuid) 26/179, Vriezekoop 28/241 en Bilderdam (deels) 5/34. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.800 huizen met ca. 4.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Vanuit de noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de Limes, zijn kolonisten, ter hoogte van het toen al door de Romeinen verlaten Albaniana fort te Alphen aan den Rijn, in noordelijke richting begonnen aan de ontginning van het moerasachtige deltagebied (opgedeeld in copen), her en der nederzettingen stichtend. Er ontstond infrastructuur, onder andere de Herenweg, die lange tijd als handelsroute fungeerde tussen de plaatsen Alphen aan den Rijn en Amsterdam. Ook zijn er later door afgraving en droogmaling polders ontstaan. Bij de kruising van de Herenweg met de Drecht ontstond het dorp Leimuiden. Het gedeelte van de Herenweg in het dorp heet inmiddels achtereenvolgens Willem van der Veldeweg, Dorpsstraat, Dokter Stapenseastraat en Bakhuizenlaan. Buiten het dorp loopt de Herenweg in oostelijke richting langs de Westeinderplassen, en in zuidelijke richting via Rijnsaterwoude naar Alphen aan den Rijn.

De inwoners van onder andere Leimuiden, Warmond, Oude Wetering en de Kaag gingen in eerstgenoemd dorp naar de kerk. Aanvankelijk was dit een houten kapel. Zij maakten hierbij gebruik van paden door de moerassige rietlanden, waarbij een springstok onontbeerlijk was, of ze kwamen per boot. Deze kerkenpaden sloten aan op de Herenweg. Voor de kerk liep een kerkvaart, die in open verbinding stond met de Drecht. Het dorp is dus ontstaan dus ter plaatse van deze kruising van paden en wateren. In de 12e of de 13e eeuw wordt de houten kapel vervangen door een stenen exemplaar.

17e en 18e eeuw
Via de Drecht gaan veel schepen vanuit de Rijn naar Amsterdam. Dit is dan nog een kortere route dan via Haarlem en Spaarndam. Ook via de bovengenoemde Herenweg is veel verkeer, tussen Amsterdam, Alphen aan den Rijn, Gouda en Rotterdam. Het verhaal gaat dat de Schepenen van Haarlem zijn geïnfiltreerd in het bestuur van Leimuiden, waarna zij bewust een versmalling in de doorvaart aanbrengen. Hierdoor gaat de scheepvaart voortaan via andere routes, en lopen de inkomsten voor het dorp terug.

Leimuiden was eigendom van het geslacht Wassenaar van Warmond. In 1666 wordt door Johan van Wassenaar een begin gemaakt met de drooglegging van de Wassenaarse polder, direct ten zuidoosten van het dorp. Deze polder is in 1678 in gebruik genomen. Hierna is het gebied geërfd door Fransiscus Paulus Emilius, graaf van Oultremont en Warfusée en Maria Isabella van Beijeren van Schagen, gravin van Warfusé. Ten slotte is het dorp in 1728, tezamen met buurtschap Vriezekoop, voor 42.000 gulden gekocht door de burgemeester van Amsterdam, Mr. Lieve Geelvinck, ten behoeve van de stad.

19e eeuw
In 1806 wordt de huidige Dorpskerk in gebruik genomen, nadat in 1772 het oude gebouw was afgekeurd. Bij de splitsing van het gewest Holland in Noord- en Zuid-Holland, in 1840, werd het dorp ondergebracht bij Noord-Holland. Rond 1850 werd het Haarlemmermeer drooggelegd. Dit gebied, dat tussen Noord- en Zuid-Holland in lag, werd toegewezen aan Noord-Holland. Om Zuid-Holland tevreden te stellen kreeg het in 1865 Leimuiden en een klein deel van Aalsmeer van Noord-Holland. In 1861 is de vaste houten brug over de Drecht, de Hoge Brug, vervangen door een draaibrug. Vanaf dan wordt er voor het eerst tol geheven. De tol wordt door de gemeente geheven tot 14 november 1953, toen de vaste brug in de N207 in gebruik werd genomen.

Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er een plaatselijk hoofdkwartier van de Duitsers in Leimuiden. In de Grote Heilige Geestpolder waren mortierstellingen en bij Weteringbrug werd een tankgracht aangelegd. Op 2 augustus 1940 werden bij door de RAF uitgevoerde bombardementen sluizen en bruggen bij het dorp getroffen. Op 24 februari 1945 werd wederom door de RAF een aanval uitgevoerd op een baggerschuit, die zij aanzagen voor een Duits transportschip, waarbij meerdere omwonenden en een toevallige passant het leven verloren. De brug over de Ringvaart (toen nog vanaf het Noordeinde, tot 9 april 1952 Noorderweg geheten) is op 18 maart 1945 door Duitse troepen opgeblazen.

Station
Van 1912 tot 1935 had de spoorlijn Hoofddorp - Leiden Heerensingel in Leimuiderbrug een station Leimuiden. Het stationsgebouw is in 1952 gesloopt.(2)

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1981 opgerichte Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude (SOLR), die meer dan 600 donateurs heeft. Zij ontvangen 4x per jaar het blad Tijdinghen, kunnen met korting deelnemen aan de jaarlijkse excursie en op de jaarlijkse ledenvergadering verrast worden door een bijzondere lezing. Elk jaar organiseert SOLR een avond voor donateurs. Er is dan een kort officieel gedeelte, met een verslag van de kascommissie. Hierna komt een gastspreker, die de avond opluistert met interessante en vaak ook amusante verhalen.

"Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude heeft ten doel het bevorderen van: de kennis van en de belangstelling voor feiten en gegevens van de geschiedenis van de drie kernen* en omstreken; het behoud en herstel van de daar nog aanwezige monumenten van geschiedenis en kunst; het opsporen, verzamelen en behoud van voorwerpen, belangrijk voor de plaatselijke geschiedenis en kunstgeschiedenis en het zo mogelijk permanent of anderszins doen tentoonstellen van die zaken en al hetgeen daarmee in verband staat. Er moet nog heel veel interessant materiaal onder de inwoners van de drie kernen beschikbaar zijn, op zolders, in oude laden en schoenendozen. Als je materiaal tegenkomt dat binnen de werkingssfeer van onze stichting valt en je weet niet wat je ermee aan moet, dan nemen wij het graag in ontvangst en zullen dan zorgdragen voor zorgvuldige conservering."
* Naast de genoemde dorpen betreft dat de buurtschap Bilderdam.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In de komende jaren staan er zowel binnen als buiten de dorpskern van Leimuiden mooie projecten op de planning. We doen ons best de overlast voor inwoners hierbij zoveel mogelijk te beperken. Er zijn veel factoren waar we rekening mee proberen te houden, zoals: (verkeers)veiligheid; bereikbaarheid hulpdiensten; faciliteren van woon-werkverkeer; uw woongenot; openbaar vervoer; scheiden van verkeersstromen; bouwverkeer in beginsel over de twee hoofdwegen; bereikbaarheid van bouwlocaties; kleine onderhoudswerkzaamheden; werkzaamheden van NUTS-partijen; evenementen. Actuele projecten:

Reconstructies: - Integraal Kindcentrum (IKC); - Acacialaan, Kastanjelaan, Berkenlaan, Ieplaan, Peppelstraat; - Willem van der Veldenweg. Gebiedsontwikkelingen derden: - Dorpshart; - Leimuiden West. Overige werkzaamheden: - Drechthoek II bedrijventerrein; - vervanging brug Prunusstraat (eind 2020); - N207: zie voor informatie de website van de Provincie Zuid Holland; - Connexxion-terrein. Project gelegen buiten de dorpskern: - Terrein BOOT Beton. Op de hoogte blijven. De gemeente Kaag en Braassem maakt sinds kort gebruik van de BouwApp. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van projecten in de buurt en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende bouwproject. De BouwApp is te downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android). Bekendmakingen over uw buurt vindt u op Over uw buurt.Overheid.nl. U kunt u zich abonneren op de e-mailservice, de app downloaden of de bekendmakingen online inzien." (bron: gemeente Kaag en Braassem)

- In juni 2019 heeft men in Leimuiden twee vliegen in één klap geslagen. Woondiensten Aarwoude had al langer het Connexxionterrein op het oog voor de bouw van ca. 30 sociale huurappartementen. "Maar door lastige ruimtelijke regels besloot de gemeente om deze locatie ‘on hold’ te zetten voor de ontwikkeling van sociale woningen", aldus de woningcorporatie. In 2019 liet de Aldi aan de gemeente weten dat ze het Connexxionterrein zagen als een goede locatie om een supermarkt te ontwikkelen. De gemeente heeft beide partijen met elkaar in contact gebracht. Het bleek ruimtelijk goed inpasbaar om de supermarkt en de appartementen te combineren. Die komen nu bovenop de supermarkt. De gemeenteraad is enthousiast over het plan. Raadsleden vroegen wel aandacht voor een goede verkeersontsluiting.

- Nabij het tankstation aan de N207 in Leimuiden waren plannen voor een gezondheidscentrum en een appartementencomplex. In juli 2019 wordt bekend dat het appartementengebouw vrijwel zeker niet doorgaat. Wat de realisatie in de weg staat is namelijk het geluid van de N207, fijnstofuitstoot en de beperkingen vanuit het tankstation. Hiervoor zouden allerlei bouwtechnische maatregelen moeten worden genomen die de appartementen te duur zouden maken. De opbrengst van de woningen was beoogd bij te dragen aan de bouw van het gezondheidscentrum. Vanaf september 2019 is de projectontwikkelaar daarom met de huisartsen en andere belanghebbenden in overleg gegaan om de mogelijkheden voor het gezondheidscentrum te bespreken.

- Anno 2020 is het noordelijke deel van Dorpshart Leimuiden in ontwikkeling. Het betreft 19 eengezinswoningen en 8 appartementen. Alle eengezinswoningen krijgen een eigen ligplaats in de haven.

- De Drechtbrug* over de Drecht in de N207 bij Leimuiden is in 2017 vervangen door een nieuwe, bredere brug** met aan beide zijden busstroken voor de R-net bus, die hier sinds eind 2017 rijdt. Het vervangen van de Drechtbrug is onderdeel van de maatregelen die de provincie Zuid-Holland aan de N207 heeft uitgevoerd ter bevordering van de doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van de regio.
* Niet te verwarren met de nabijgelegen, onder Bezienswaardigheden beschreven Tolbrug over de Drecht in de Willem van der Veldenweg / Dorpsstraat.
** Zie ook het filmpje van de feestelijke opening in april 2017.

- "In maart 2014 is een groepje ondernemende mensen aan de slag gegaan met het oprichten van een breed gedragen, representatieve Dorpsraad voor ons dorp. Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van het Praethuys in de Boerderij werd duidelijk dat er vraag is naar een Dorpsraad. Ons dorp verdient een duidelijke stem in Kaag en Braassem en een sterke Dorpsraad kan daar veel aan bijdragen. Met dank aan het vele voorbereidende werk van het Praethuys, kon de werkgroep een vliegende start maken met het oprichten van Dorpsraad Leimuiden." Zo viel te lezen in 2014.

Helaas wordt de Dorpsraad medio 2020 opgeheven: "Tekst van de e-mail die 13 februari 2020 naar onze leden is gestuurd: Geachte leden, nu er geen reactie is gekomen vanuit de bijna 500 leden voor een adequate doorstart, constateren wij dat er onvoldoende draagvlak is voor het voortbestaan van de dorpsraad in ons dorp. Daarnaast ervaren wij geen gelijkwaardigheid in het overleg met de gemeente i.c. B&W en worden gerechtvaardigde wensen t.a.v. veiligheid afgedaan met "Nee, er is geen geld". Als er weinig tot geen financiële ruimte is dan moeten beleidskeuzes wellicht worden herzien. Discussies daarover worden door B&W uit de weg gegaan. Het sluipverkeer en het (regionale) landbouwverkeer blijft door Leimuiden gaan, gemeente en provincie komen er niet uit. Maar maatregelen t.b.v. de veiligheid van langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) worden echter niet genomen; voor uitbreiding van 30 km zone tot de gehele bebouwde kom en fietsstroken is dus geen geld en ook geen perspectief in de aanpak focus met ambitie 2, die nu op de agenda staat van de gemeenteraad.

De energie die we geïnvesteerd hebben om iets te bereiken in o.a. het dossier N207 staat in schril contrast met het bereikte resultaat. Als wij daarbij op zoek gaan naar draagvlak in de raad wordt onze positief-kritische opstelling als te activistisch beschouwd. Onze conclusie is mede gezien het gebrek aan (bestuurlijk) draagvlak in het dorp voor een dorpsraad, dat het beter is dat de inwoners per onderwerp actievoeren, dan dat er een dorpsraad is waarvan de gemeente aanneemt dat die hun beleid uitdraagt. Nee, we zijn nu eenmaal niet samen de gemeentelijke overheid. En het kan ook zonder; zie Roelofarendsveen, Oude en Nieuwe Wetering. Wij bedanken allen die zich hebben ingezet voor het belang van Leimuiden, als bestuurslid, als werkgroeplid of anderszins. Lopende projecten worden afgerond door de bestaande “werkgroepen”: herinrichting Kruising N 207 met smart mobility, herinrichting Willem van der Veldenweg, en Kleinschalig woonzorgcentrum (Dagelijks Leven) plus dagopvang/ontmoetingscentrum dementie."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leimuiden heeft 6 rijksmonumenten, zijnde de begin 19e-eeuwse Hoeve Weltevreden op Willem van der Veldenweg 8, de 18e-eeuwse boerderij Veldenrust op nr. 43, de Johannes de Doperkerk met pastorie en toegangshek (dat zijn in totaal 3 rijksmonumenten) op nr. 22, en de Dorpskerk op Dorpsstraat 49.

- Leimuiden heeft 3 gemeentelijke monumenten, zijnde het woonhuis op Noordeinde 5, het woonhuis/schoolgebouw uit ca. 1880 op Willem van der Veldenweg 69, en het woonhuis in buurtschap Bilderdam op nr. 24 aldaar.

- De Hervormde (PKN) Dorpskerk (Dorpsstraat 49) is een bakstenen zaalkerk met spitsboogvensters en een grotendeels ingebouwde toren waarop een houten achtkant met naaldspitsje. Vanaf de 11e eeuw heeft aan de Dorpsstraat in Leimuiden altijd een kapel of kerk gestaan. De romaanse middeleeuwse toren heeft tot eind 18e eeuw dienst gedaan. In 1555 is naast de toren een laatgotische kerk gebouwd. In 1578 ging de parochiekerk over naar de protestanten. Rond 1800 zijn zowel kerk als toren afgebroken. De huidige kerk dateert uit 1806.

In 2012 is de kerk gerestaureerd. Om verzakking tegen te gaan moest de vloer geheel worden onderheid. De grafzerken zijn daarbij herschikt. Een nieuwe kleurstelling is aangebracht uitgaande van de historische kleuren van het gewelf. In de kerk bevinden zich een preekstoel en twee herenbanken uit de bouwtijd van de kerk; een orgelkas met beelden uit eind 18e eeuw, een grote en vier kleine koperen kronen uit wellicht 18e eeuw, een psalmbordje uit de bouwtijd, enkele grafzerken uit de 17e eeuw (uit de vorige kerk uit 1555) en een Knipscheerorgel uit 1866. De Dorpskerk valt onder de Protestantse Gemeente Leimuiden. - Dhr. Bert Tijselink heeft in 2014 een prachtig informatief boekje gemaakt over de geschiedenis van de Dorpskerk. Via de link is het ook online te lezen.

- "Evenals in Rijnsaterwoude stond er in de 11e eeuw al een kerkje of kapel in Leimuiden. Het waren vermoedelijk bouwsels met riet gedekt en ongeveer 6 bij 12 meter groot. In 1572 verloren de katholieken van beide dorpen tijdens de Reformatie hun kerken aan de protestanten. Men kwam daarna in het geheim bijeen voor de Katholieke erediensten. In 1630 werd Anthonius van der Plaet benoemd tot pastoor van Oud Ade. Ook de staties van de beide genoemde buurdorpen behoorden tot zijn uitgestrekte staties. Omstreeks 1670 voegde van der Plaet die staties samen en stichtte de statie Rijnsaterwoude/Leimuiden. De (schuil)kerk van deze statie stond op het grondgebied van Rijnsaterwoude en werd toegewijd aan de H. Johannes de Doper. Toen in 1832 de burgerlijke gemeenten een grondgebiedcorrectie doorvoerden, kwam de kerk op grondgebied van Leimuiden te staan." (bron: Clara & Franciscus Federatie) Deze RK kerk fungeerde en fungeert dus voor beide dorpen en staat ook, destijds vermoedelijk bewust zo gekozen, precies tussen beide dorpskernen in.

De RK Johannes de Doperkerk (Willem van de Veldenweg 22) is gebouwd in de periode 1851-1856, in neogotische stijl, naar een ontwerp van 'timmerman' Cornelis Dobbe. In 1858 is de 'statie' verheven tot een zelfstandige parochie. In 2011 is de parochie opgegaan in de parochie H. Franciscus, met als centrum de Adrianuskerk in Langeraar. Tegenwoordig is er sprake van de Clara & Franciscus Federatie. In 2006 is de geschiedenis van de kerk, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan, door de parochiearchivaris uitvoerig beschreven en in samenwerking met Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude uitgegeven als themanummer van het meinummer van dat jaar van hun tijdschrift Tijdinghen. De naastgelegen pastorie is eveneens een rijksmonument.

"Het kerkelijke complex H. Johannes de Doper is van algemeen cultuurhistorisch belang als representatief voorbeeld uit de hausse in katholieke Neo-Gotische kerkbouw na het herstel van de Bischoppelijke Hiërarchie in 1853. Het complex is van algemeen architectuurhistorisch belang vanwege de in rijke Neo-Gotische bouwstijl uitgevoerde kerk, een belangrijke stroming in de ontwikkeling van de Roomskatholieke bouwkunst. De complexonderdelen zijn gaaf tot vrij gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering, zowel uit- als inwendig. Het kerkelijke complex is zeer beeldbepalend gesitueerd buiten de bebouwde kom op het hoger gelegen bovenland in een verder open en weids polderlandschap. Het complex bezit een hoge ensemblewaarde door de onderlinge ruimtelijke en functionele samenhang van de complexonderdelen." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- Het oorlogsmonument aan de Dorpsstraat herdenkt de inwoners van Leimuiden die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en bij de Politionele Acties.

- Aan de Willem van der Veldenweg, op de hoek met de weg Vriezekoop-Zuid, staat een bordje met de titel 'Tolboom' en een toelichting. Wij dachten aanvankelijk dat dat sloeg op de imposante, brede en hoge boom direct achter het bordje. Maar het blijkt te slaan op de rood-witte slagboom er direct naast (zie de afbeelding elders op deze pagina). Deze slagboom heeft van 1862 tot 1953 dienst gedaan om tol te kunnen heffen van degenen die de nabijgelegen, in 1862 gerealiseerde wipbrug - die nog altijd Tolbrug heet! - in Leimuiden over de Drecht passeerden.

De Willem van der Veldenweg was vanouds onderdeel van de interlokale verbinding tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden. Toen in 1953 de provincialeweg N207 gereedkwam, die in deze omgeving O van de Willem van der Veldenweg loopt, verplaatste de hoofdmoot van het interlokale verkeer zich daarheen en is de tol afgeschaft. De tolboom is in 2010 teruggevonden op de zolder van agrariër Kempenaar aan de Woudsedijk. Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude heeft de tolboom zorgvuldig laten restaureren. Op 5 november 2010 is hij teruggeplaatst en officieel onthuld door de op dat moment 101-jarige mevrouw Ka de Koning, de vrouw van de laatste tolgaarder. (bron en voor nadere informatie zie het artikel hierover in magazine Meer-Historie, juni 2011, pag. 33)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Toneelvereniging Lythemuthen voert eens per jaar een avondvullend stuk op en verzorgt daarnaast door het jaar heen diverse kleinere optredens. Zie onze Agenda. Ook zijn we te boeken als act voor feesten en partijen. Kom met ons meespelen! Maak een afspraak en kom eens kijken bij een repetitie. Het is oohh zo gezellig!"

- 1969 was het jaar van de eerste Drechtloop in Leimuiden. Speciaal in het leven geroepen om geld in te zamelen voor voetbalclub Kickers '69. Met in de eerste jaren soms wel 1000 deelnemers! Tegenwoordig trekt het evenement jaarlijks ca. 400 deelnemers. Bij de Drechtloop (op een zondag in januari, in 2021 voor de 52e keer) kun je kiezen uit de afstanden 4 km, 10 km en 10 Engelse mijl. Tevens is er Nordic Walking / wandelen (10 km) en er is ook nog een Peuterloop. De parcoursen lopen grotendeels langs de oevers van de mooie rivier de Drecht. Voor een indruk van dit evenement vind je hier een verslag van de Drechtloop 2020. De Drechtloop wordt georganiseerd door AV Kickers '92, die verder ook nog een Trimgroep heeft, waarvoor zie het hoofdstuk Links > Sport.

- Koningsdag.

- Feestweek (juni).

- Vakantie Kinderweek '77 organiseert de laatste week van de zomervakantie een week voor alle basisschoolkinderen in Leimuiden. En Hobbyclub Vakantie Kinderweek organiseert door het jaar heen diverse activiteiten voornamelijk voor de basisschooljeugd.

- Al sinds 1997 is er jaarlijks op de laatste zondag van augustus Beachvolleybal Leimuiden op het dorpsplein. Georganiseerd door de gelijknamige stichting, met behulp van vele Leimuidense bedrijven, verenigingen, stichtingen, instellingen, winkeliers en vrijwilligers. Het grootste eendaagse evenement van het dorp en volgens velen het sociale hoogtepunt van het jaar. Meer dan 20 teams strijden in onderlinge wedstrijden om het officieuze dorpskampioenschap. Maar... het beachvolleyballen is eigenlijk maar bijzaak. De sfeer, de locatie, het ontmoeten van vele bekenden, de vele activiteiten voor kinderen, het terras, de bbq, de afterparty, en de consumpties zijn zeker zo belangrijk.

- Op een zondag in september organiseert Shantykoor De Marconisten het jaarlijkse Shantyfestival. Naast dit koor treden nog enkele andere koren uit de regio op. De koren vermaken het publiek met vrolijke en soms melancholieke zeemansliederen, waaronder diverse bekende meezingers. Tijdens de podiumwisselingen van de koren zijn er optredens van een dweilorkest.

- De redactie van Plaatsengids.nl had nog nooit van het kaartspel 'bonaken' gehoord, tot een Leimuidenaar hem er in juni 2020 op attendeerde, dat dit onderwerp toch echt niet op de pagina van Leimuiden mocht ontbreken. Het dorp is hier sinds 2000 namelijk - althans bij kaartspelers - landelijk beroemd om. Dat zit als volgt: "In 2000 vierde Partycentrum, Biljartzaal en Café Keijzer in het dorp haar 150-jarig bestaan door middel van vele aansprekende evenementen. Een daarvan was de organisatie van de allereerste Open Nederlandse Kampioenschappen Bonaken. Het toernooi werd een groot succes. Sindsdien heeft het Kampioenschap een vaste plek op de kalender; ieder jaar op de 1e zaterdag van november.

In 2000 zijn we ook op promotietoer geweest bij het radio 2 programma 'Spijkers met Koppen', met Felix Meurders en Dolf Jansen. Onder de link kun je horen hoe dat er aan toe ging. Een citaat: toen ze de Leimuidenaren vroegen waar hun dorp ligt, zeiden ze: "Tussen Pulmot en Bilderdam natuurlijk! Komend vanuit Aalsmeer eerst door Vrouwentroost en dan door Kudelstaart." "Ah, en dan bij Calslagen linksaf!", aldus Dolf Jansen, wat hem tevoren wel ingefluisterd zal zijn (want wie kent er nu Calslagen, behalve dat ook dat een zekere bekendheid geniet, omdat wijlen carabetier Wim Kan en zijn vrouw Corry Vonk er hebben gewoond). De redactie van het programma had hem gesuggereerd dat Leimuiden wellicht tussen Leiden en IJmuiden zou liggen. ;-) Het eerste jaar telde het NK bijna 50 deelnemers, vooral regionaal. In de loop der jaren kwamen er inschrijvingen uit heel Nederland.

Maar wat is het nu eigenlijk? Bij Bonaken gaat het er niet om wie er wint, maar juist wie er verliest. Tevens is het spel uniek omdat de spelregels overal kunnen verschillen. De basis is hetzelfde, verder kunnen de verschillen ingrijpend zijn. Op de thuisbasis bij Keijzer wordt er in het café op de Leimuidense wijze gebonaakt. Op de eerste verdieping (de biljartzolder) daarentegen gelden Rijnsaterwoudse regels. Ook de terminologie kan verschillen. In Leimuiden kun je een zwabber spelen, in Utrecht kun je een ‘knorrel’ bieden en in Katwijk kan een deelnemer ‘uit de wind worden gehouden’. In Nederland is Bonaken dus een relatief onbekende variant van het kaartspel, ondanks het feit dat heel veel Nederlanders de sport beoefenen. Volgens de beoefenaars is Bonaken topsport van de bovenste plank, waarvoor concentratie, durf en inzicht nodig is. Onoplettendheid wordt snel afgestraft omdat iedereen voor zichzelf speelt en daarmee dus ook tegen de andere bonakers speelt. ‘Erin of eruit’, daar draait het om in het spel. Ga je ‘erin’ verlies je het spel en moet je een rondje geven, ga je ‘eruit’ is het toekijken wie van de overgeblevenen ‘erin’ gaat. Naast de eer van het kampioenschap zijn er mooie geldprijzen te winnen.

De grootste erkenning kreeg het Bonaken in 2017 met de plaatsing van het Bonaken op de Nederlandse lijst van UNESCO Immaterieel Cultureel Erfgoed. Zoals gezegd wordt het dus in het hele land gespeeld, zij het soms onder andere namen; in Groningen noemen ze het ook wel boeren bridge, in Twente een kleintje klaverjas. Stichting Bonaken Nederland (SBN) heeft samen met het Meertens Instituut onderzoek gedaan, maar de oorsprong en verspreiding van dit kaartspel blijven een raadsel. Als gevolg van de erkenning als Immaterieel Erfgoed heeft de SBN de opdracht te zorgen dat de traditie gehandhaafd blijft. Daarvoor organiseert men o.a. het NK, beheert men de website en organiseert men clinics om mensen het bonaken te leren en op te leiden voor het NK."

- "Na de restauratie van de rijksmonumentale Dorpskerk en de bouw van De Ontmoeting is in 2012 een mooie multifunctionele accommodatie gerealiseerd in het centrum van Leimuiden. Vanuit de gedachte dat de Protestantse Gemeente kerk wil zijn van en voor het dorp, ontstond het idee om dit monumentale gebouw ook op een andere wijze voor de inwoners en andere belangstellenden open te stellen. Zo is in 2014 de serie Dorpskerkconcerten ontstaan. Deze concerten, drie per seizoen (november/januari/maart), kenmerken zich door een gevarieerde programmering en onverwachte samenwerkingen op hoog niveau. Alle concerten beginnen om 13.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 12.30 uur. Kaarten kosten €10,- (kinderen tot en met 14 jaar €5,-) en zijn te verkrijgen bij de Gemakswinkel (Nogweg 3)."

- "Elk jaar zijn er weer kloppende kinderharten en verwachtingsvolle kindergezichtjes als Sinterklaas in ons land is. Sinterklaas wordt geholpen door vele soorten pieten zoals bezorgpieten, strooipieten en natuurlijk muziekpieten. In Spanje is er dan ook een groepje muziekpieten al weken aan het oefenen om de feestvreugde tijdens evenementen te verhogen. Als de Sint weer in Leimuiden is gearriveerd, spelen de RoetToeters* bekende en herkenbare Sinterklaasliedjes. Die muziek verhoogt de feestvreugde en de stemming bij kleine en grote mensen."
* Onderdeel van Drumfanfare Mavileo.

- Stichting Oud & Nieuw Comité Leimuiden organiseert jaarlijks op oudjaarsavond het Mollersfeest, met ieder jaar een ander thema.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de 400 meter natuurijsbaan - met 'krabbelbaan' voor de beginners - van de in 1904 opgerichte IJsclub Nut & Vermaak. Bij het prepareren van de ijsbaan van Leimuiden "gaan ze niet over één nacht ijs". :-) In juli 2019 is de ijsbaan namelijk geëgaliseerd met laser en GPS, door loonbedrijf RVR uit Rijnsaterwoude. Daardoor beogen ze het ijs tijdens een vorstperiode nog beter te kunnen managen. Door te experimenteren met meer of minder water wordt gezocht naar het meest optimale niveau en dus het beste ijs. Maar deze na meer dan 100 jaar nog altijd bruisende club doet nog veel meer! Zo zijn er door het jaar heen skeelertrainingen, gaan ze periodiek naar de ijsbaan in Haarlem, gaan ze vanaf oktober wekelijks met een volle autobus naar Leiden voor het jeugdschaatsen met de jeugd uit het dorp en buurdorp Rijnsaterwoude, en organiseren ze in de zomer op de ijsbaan het jaarlijkse Zomerkamp voor de jeugd, die dan met tentjes op de ijsbaan kampeert.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Openluchtzwembad De Kleine Oase in Leimuiden is er sinds 1967. Het zwembad wordt sinds 1994 beheerd door Stichting Vrienden van De Kleine Oase, die voornamelijk uit vrijwilligers bestaat. Het zwembad is geopend van ca. 1 mei t/m de laatste zaterdag in augustus. Er is gratis parkeergelegenheid op de parkeerplaats bij het zwembad of in de buurt.

- In een raadsvergadering d.d. juni 2017 heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem besloten om niet mee te doen met het Kansenonderzoek naar de haalbaarheid van een vaarverbinding tussen Drecht en Westeinderplassen bij Leimuiden: de zogenoemde Drechtdoorsteek. De meerderheid van de raad heeft tegen gestemd. Het staat andere partijen echter vrij om wel aan te sluiten bij dit kansenonderzoek, aldus de gemeenteraad. De Drechtdoorsteek wordt gezien als een kansrijke vaarverbinding die de regio aantrekkelijker maakt voor recreanten en ondernemers mogelijkheden biedt op het gebied van water(recreatie). De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop, Uithoorn en Kaag en Braassem hebben dit project na een eerder rapport over deze materie in 2010 opnieuw opgepakt en willen opnieuw de mogelijkheden en haalbaarheid van de nieuwe waterverbinding gaan onderzoeken.

Tijdens een openbare informatieavond bleek er veel weerstand te zijn tegen de plannen om een doorsteek te creeëren tussen de Westeinder en de Drecht. Zie ook de notitie van dhr. Piet de Bock, waarin hij toelicht dat en waarom volgens hem de beoogd positive effecten van dit plan te rooskleurig worden voorgespiegeld. "Wel is de werkgroep van de Dorpsraad enthousiast over de potentie van recreatiemogelijkheden aan de zuidwestelijke oevers van de Westeinder. Naar aanleiding van het kansenonderzoek is besloten dat de Landschappelijke Dijk variant als eerste verder wordt uitgewerkt. Als terugvaloptie kan de Polderdoorsteek dienen. Los van een Drechtdoorsteek waar dan ook of misschien helemaal niet, is er nu een stap gezet om meer recreatiemogelijkheden te kunnen gaan vormen voor ons dorp en onze inwoners." Aldus Dorpsraad Leimuiden d.d. februari 2018. In januari 2019 is door de betrokken gemeenten een Marktverkenning uitgevoerd en aan de provincies Noord- en Zuid-Holland aangeboden, met het verzoek om de investeringsmogellijkheden te onderzoeken.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Leimuiden, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leimuiden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - Sopora, Wij de Venen, Kinderopvang Snoopy en Stichting Peuterspeelzalen SamenEEN hebben de handen ineengeslagen. Samen hebben ze in Leimuiden de afgelopen jaren gewerkt aan de toitstandkoming van een Integraal Kindcentrum (IKC). Het IKC wordt een integrale voorziening van opvang, onderwijs, welzijn en zorg waar kinderen worden opgevangen, opgevoed en onderwezen. Het is een vertrouwde plek waar kinderen van 0 t/m 12 jaar zich kunnen ontspannen en ontwikkelen. Er is dan sprake van één kindcentrum voor ontwikkeling en educatie met één dagprogramma en een breed aanbod aan sport, spel, kunst, cultuur, natuur, wetenschap, techniek en duurzaamheid. Dat is de stip op de horizon waar ze samen naar op weg gaan.

Jeannette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool, schrijft in de publicatie ‘Opgroeien doe je maar één keer’: “Niet alleen de kinderwereld verandert. Ook de wereld waarin kinderen opgroeien, verandert. Kinderen van nu moeten kennis vergaren, mediawijs worden, zich een gezonde leefstijl eigen maken, emotioneel stabiel zijn, sociaal wellevend, het beste uit zichzelf halen, een democratisch burger worden. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de eisen die er aan kinderen en dus aan opvoeding, opvang en onderwijs worden gesteld. Wij kunnen niet alles bij het oude laten en wachten tot de ijsberg is gesmolten. Er moet iets gebeuren. De ontwikkeling naar integrale(r) kindcentra is een eigentijds antwoord op deze veranderingen.” Alleen door intensieve samenwerking kan men in Leimuiden goede opvang, zorg en thuisnabij en kwalitatief hoogstaand onderwijs (blijven) aanbieden. Door het bundelen van expertise en mankracht gaan ze versnippering van aanbod tegen en creëren ze mogelijkheden voor een levensvatbare organisatie in een nieuwe, moderne en uitdagende huisvesting.

Er zijn nog meer goede, deels praktische, argumenten om samen verder te gaan als IKC. Zo zijn de gebouwen van de scholen aan vervanging toe. Ook worden er nu eenmaal minder kinderen geboren. Drie afzonderlijke scholen - De Torenvalk, De Kleine Wereld en De Schakel - hebben ook daarom al geen bestaansrecht meer. Een IKC brengt alle voorzieningen op één plaats bijeen. Een groot voordeel ook voor ouders die hun kinderen nu niet langer hoeven te verplaatsen tussen die verschillende voorzieningen. De samenwerking reikt verder dan de muren van het IKC. Samen met ouders, inwoners en ondernemers van Leimuiden realiseren de samenwerkingspartners een toekomstbestendige voorziening met een brede maatschappelijke functie voor het dorp. Als een maatschappelijk hart voor toekomstige generaties en hun ouders. Voor nadere informatie zie het visiedocument 'De kracht van SAMEN' (2016). Zie ook de slides van de presentatie m.b.t. het IKC d.d. december 2017.

De realisatie van IKC/SWS de Lei* - op de locatie van 'De Kleine Wereld' - is medio 2019 gestart en beoogt eind 2020 gereed te komen. Parallel aan de realisatie van het IKC wordt er een ontsluitingsprincipe ontwikkeld. De gemeente Kaag en Braassem heeft aan Royal Haskoning DHV opdracht gegeven om verschillende varianten uit te werken voor de verkeersafwikkeling. In het onderzoek wordt gekeken naar de verkeersveiligheid rondom het halen en brengen van de kinderen, de verkeersafwikkeling en leefbaarheid van de omgeving en het ruimtebeslag. Na gereedkomen van het nieuwe complex worden de drie oude scholen van Leimuiden - De Torenvalk, De Kleine Wereld en De Schakel - gesloopt.
* IKC betekent dus 'Integraal Kindcentrum'. SWS betekent 'Samenwerkingsschool'.

- Kinderdagverblijf Griede / PO+ Olleke Bolleke. - Mini-creche Boe-Boe.

- Jeugd en jongeren: - "Begin jaren zestig hebben pastoor Thomas en kapelaan De Jong een padvindersgroep opgericht voor Leimuiden en Rijnsaterwoude. De groep werd vernoemd naar de parochie en kerk en kreeg zodoende de naam Johannes de Doper groep. De paardenstal van het voormalige klooster aan de Willem van der Veldenweg werd opgeruimd en schoongemaakt en zo was er een eigen jeugdhonk. In eerste instantie waren er alleen Welpen en Verkenners, maar al rap volgden de Kabouters en Gidsen en begin jaren zeventig kwamen daar ook de Rowans en Sherpa’s nog bij. Toen begin jaren tachtig landelijk de naam Padvinderij veranderde in Scouting, en de vereniging allang niet meer uitsluitend uit katholieke leden bestond, werd Scouting ’63 de officiële naam van de groep. Dit betekende gelukkig niet dat de groep gelijk uit het voormalige klooster moest; dat probleem deed zich pas in 1989 voor. Het klooster moest worden gesloopt voor woningbouw en met de opbrengst moest de restauratie van de kerk worden bekostigd. Scouting ’63, inmiddels ook voorzien van een waterspeltak, verspreidde zich over diverse locaties in de genoemde dorpen; gedurende een aantal jaren werd gebivakkeerd in het schoolgebouw naast de Woudse Dom, in noodcontainers in de tuin achter het klooster, in het parochiehuis, in het clubgebouw van de tennisvereniging en in het Spant.

Ondanks grondtoezeggingen en meer dan 100 leden, liet de toenmalige gemeente de groep in de kou staan. Verschillende acties (zoals "Als u toch naar het gemeentehuis gaat, vraag dan hoe het met ons clubgebouw staat") droegen er toe bij dat we in 1995 konden gaan bouwen aan ons huidige onderkomen in Leimuiden; een gebouw dat is samengesteld uit aan elkaar gelaste en op elkaar gestapelde zeecontainers. Door wanden weg te nemen en loopbruggen aan te brengen, is er een gebouw ontstaan met een grote zaal van 12×7 meter, een kleine zaal van 3×7 meter, diverse speltakruimtes, een ruime keuken en een toiletgroep met wasbakken. Gebruik van de kleuren geel, blauw en rood hebben van het clubhuis een opvallend gebouw gemaakt. In september 2000 is het gebouw door burgermeester van Beek feestelijk geopend. Scouting ’63 kent diverse speltakken, voor zowel op het land als op het water. Op deze pagina vind je alle speltakken die er bij Scouting ’63 zijn. Je vindt hier algemene info. Door op een speltak te klikken, kom je op de informatiepagina van de betreffende speltak. Uiteraard zijn nieuwe leden bij Scouting '63 altijd welkom! Ben je nieuwsgierig geworden, kom dan gerust eens langs - de dagen en tijden vind je onder de link van de speltakken - of neem contact op met de begeleiders."

- Muziek: - "Drumfanfare Mavileo is opgericht in 1975 en is dankzij de inzet van leden, instructeurs en bestuur een vereniging om trots op te zijn. De vereniging heeft ruim 80 leden, bestaande uit leerlingen, blazers, slagwerkers, majorettes/twirlers, bestuurs- en niet-spelende leden. Een keer komen kijken tijdens onze repetitie / training? Dat kan! Wij repeteren / trainen elke donderdagavond van 18:00-21:45 in het Spant te Leimuiden."

- "Hoewel wij een shantykoor zijn, zingen wij niet alleen traditionele shanty’s. Op het repertoire van Shantykoor De Marconisten uit Leimuiden staan ook de meer algemeen bekende en vaak ‘recente’ populaire liedjes over de zee of het leven op zee. Deze liedjes hebben met elkaar gemeen dat ze een beeld geven van het leven van een zeeman of schipper in vroeger tijden. Shantykoren zijn populair en wie nu shanty’s hoort zingen door een stel vrolijke als zeelui uitgedoste zangers krijgt veelal een romantisch beeld van het leven van de zeelui in de tijd van de grote zeilschepen. De werkelijkheid was echter heel anders." Daarover kun je meer lezen op de pagina's onder het menu 'Onze muziek' op hun site.

- Sport: - "S.V. Kickers ’69 is opgericht in, inderdaad ;-) , 1969. Zoals de meeste verenigingen is ook S.V. Kickers ’69 klein begonnen. Het toenmalige bestuur kreeg in de oprichtingsfase grote uitdagingen voor hun kiezen zoals de aanleg van een speelveld, de bouw van een clubgebouw en, misschien wel het belangrijkst, het bijeenkrijgen van de benodigde munten. Dit bleek voor hen echter niet onoverkomelijk, want in seizoen 1970-1971 stond het eerste competitietreffen van S.V. Kickers ’69 zondag 1 in de afdeling Leiden op het programma en was het huidige clubgebouw in augustus 1970 een feit. Het clubgebouw werd binnen enkele jaren al uitgebreid met een heuse kantine, die in seizoen 1974-1975 bijna al weer bezweek onder het feestgeweld ter ere van het kampioenschap van het eerste zondagelftal. Middels vele uitbreidingen en verbouwingen in de loop der jaren, heeft de vereniging tegenwoordig een ruim opgezet sportcomplex aan de Beukenlaan in Leimuiden, met 3 velden en een trainingsveld, een groot clubgebouw met kantine, kleine kantine en 8 kleedkamers. S.V. Kickers ’69 heeft op dit moment 6 seniorenteams en 19 juniorenteams. De eerste twee teams worden geselecteerd door de trainers, die elke week de opstellingen bepalen. Het derde, vierde, en Zaterdag 1 spelen evenals de dames meer op recreatieve basis." - Facebookpagina Zaterdag 4, die naar eigen zeggen "uitblinken in de 1e, 2e en 3e helft".

- "Tennisvereniging Leimuiden is opgericht in 1975. Het is een hechte en gezellige club met zowel competitieve als recreatieve tennissers. Ons tennispark ligt aan de Beukenlaan en heeft 6 verlichte en goed onderhouden Gravel Plus Premium banen plus een minibaan voor de jeugd. Ons clubgebouw is gezellig en knus met een goede keuken waar tijdens het open toernooi vers bereide maaltijden kunnen worden besteld. Onze vereniging telt ca. 350 bondsleden, waarvan ca. 35 jeugdleden."

- "Volleybalvereniging Setumup is opgericht in 1977 en heeft bijna 100 actieve leden, die elke dinsdagavond trainen in sporthal 't Spant in Leimuiden. De competitiespelers nemen deel aan de Nevobo competitie, waarvan de thuiswedstrijden en veel van de uitwedstrijden op vrijdagavond in het Spant worden gespeeld. Bij de mini’s worden de volleybaltechnieken in stapjes opgebouwd volgens de zogeheten Cool Moves Volley methode. Zij spelen op verschillende niveaus en vaak zeer enthousiast hun wedstrijden tijdens de toernooien die om toerbeurt bij de volleybalverenigingen in de regio worden gehouden."

- "Om in conditie te blijven of te komen is er in Leimuiden de Trimgroep van AV Kickers '92. De trimgroep is er voor zowel junioren als senioren en doordat er elke week wat anders wordt gedaan is het voor iedereen geschikt. Deze afwisselende les is voor het hele lichaam; we oefenen balans, coördinatie, conditie en we doen ook spierverstevigende oefeningen. De les wordt gegeven op stimulerende muziek, elke maandagavond van 20.00-21.00 uur in Het Spant (excl. vakantie, kerst- en feestdagen). Wil je lid worden van AV Kickers '92 of een keer meedoen? Dat kan! Lidmaatschap is €85 per persoon voor een jaar en een losse les is €5,00 per keer (betalen contant bij de lesgever). De lessen worden verzorgd door Pauline van der Hoorn."

- "ODI is de afkorting van 'Ontspanning door Inspanning' en heeft tot doel de gymnastiek en dans in de ruimste zin van het woord te stimuleren en te bevorderen. En dat al sinds 1946! Plezier in het sporten staat bij ODI Leimuiden voorop. Wij geloven in de positieve kracht van sport. Er wordt tenslotte niet voor niets gezegd dat sporten goed is voor lichaam en geest. Om deze reden biedt ODI een gevarieerd bewegingsaanbod voor jong en wat ouder. Zo bieden we voor de allerjongsten kleuterdans en kleutergym, waarin jonge kinderen op een leuke speelse manier bewustwording ontwikkelen van het eigen lichaam. Er wordt geoefend in zelfvertrouwen, concentratie en geduld. Voor kinderen vanaf 6 jaar bieden we gym en turnen. Kinderen ontwikkelen zaken als balans, coördinatievermogen en spierkracht. Maar ook waarden als samenwerking, verantwoordelijkheid en discipline vormen een belangrijk element.

Voor kinderen en jongeren die een bepaald niveau bereikt hebben heeft ODI Leimuiden het selectieturnen. En voor senioren biedt ODI Seniorenfit. Deze lessen hebben primair als doel het lichaam gezond en fit te houden. Seniorenfit staat echter ook voor een stuk gezelligheid en informeel samenzijn. Vrijwilligers. Als je het bovenstaande leest is het bijna niet te geloven dat dit hoofdzakelijk gebeurt op basis van vrijwilligheid. Toch is het echt zo! We zijn dan ook erg trots op al onze leden en vrwijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. Betrokken ouders, opa’s, oma’s en ex-turners kunnen een waardevolle rol spelen door een organisatorische taak op zich te nemen. Wil jij ook zo nu en dan helpen? Of op regelmatige basis? Neem dan contact op met een van de leden van het bestuur."

- Bridgeclub Bridge '86. Iedere maandagavond wordt er in Café Keizer in Leimuiden gebridged.

- Veiligheid: - "Brandweerpost Leimuiden doet naast brandbestrijding ook technische hulpverlening, Incidentbestrijding met gevaarlijke stoffen (OGS), First Responder, 25 kV, Waarschuwings- en verkenningsdienst (WVD), en incidentbestrijding op het water. Brandbestrijding. Voor de brandbestrijding maken we gebruik van de Tankautospuit de 2032. Hierin zit een watertank met 2000 liter water, als dit niet genoeg is word gebruikt gemaakt van water uit de waterleiding of van open water. Hiermee kunnen we hoge druk en lage druk afleggen. Technische hulpverlening. Bij een ongeval kan een persoon bekneld in zijn auto zitten. Op de Tankautospuit hebben wij hier speciaal gereedschap voor. We kunnen het portier van de auto verwijderen, het dak eraf knippen, of de auto omhoog heffen.

Incidentbestrijding met gevaarlijke stoffen (OGS). Bij een incident met gevaarlijke stoffen hebben wij op de Tankautospuit speciale pakken om ons tegen de chemicalien te beschermen. We kunnen hiermee een snelle grijpredding doen of een slachtoffer ontsmetten. First Responder. Met de inzet van Brandweer First Responders wordt een snellere start van basale levensreddende handelingen (reanimatie plus de toepassing van een Automatische Externe Defibrillator, een AED) mogelijk. Het gaat om gebieden waar de bevolkingsdichtheid en de ambulancedichtheid laag is, en de ambulance er dus langer over doet om bij de patiënt te komen. 25 kV. Post Leimuiden is in staat om bij calimiteiten op de 25 kV-baanvakken Betuweroute, Havenspoorlijn en HSL Zuid te testen of de bovenleidingspanning is afgeschakeld en veiliggesteld, volgens de procedure die hiervoor door de brandweer en ProRail is vastgesteld. Overige eenheden kunnen dan veilig werken.

Waarschuwings- en verkenningsdienst (WVD). Bij incidenten kan het gebeuren dat een giftige wolk een bewoonbaar gebied in waait. De Meetploeg van de WVD voert dan metingen uit. Aan de hand van deze metingen beslist de AGS (adviseur gevaarlijke stoffen) / meetplanleider of het noodzakelijk is dat de sirenes in de woonwijk of NL alert geactiveerd worden. Incidentbestrijding op het water. Doordat wij in een waterrijk gebied zitten, heeft post Leimuiden de beschikking over een brandweervaartuig. Zo is het mogelijk dat wij brandbestrijding en hulpverlening op het water uitvoeren."

Reacties

(4)

Sommige dingen zijn ingehaald door de tijd. Het gezondheidscentrum komt niet bij de N207. Reden: gastank benzinestation en de geplande appartementen daarbij mag niet. Te dicht bij de N207. Geluid en stof. In september gaan de huisartsen verder kijken. Volgens lokale geruchten gaat de tandarts naar een andere locatie op de dorpspraatjes die nu wordt verbouwd. Ook het centrumplan gaat maar deels door. Winkels waarschijnlijk hooguit 1 of 2 maar verder alleen huizen, een appartementen complexje en een klein haventje. Ook geen parkeergarage.

Groeten Frank

Dank voor de tips! Nadeel van het beschrijven van actuele ontwikkelingen is dat ze inderdaad kunnen wijzigen en dan geactualiseerd moeten worden. Voordeel t.o.v. de boeken die ik voorheen maakte is dat er op een site wél een bewerk-knop zit, dus dat het bij te werken is. Ik heb het Dorpshart-stukje verwijderd en vervangen door het huizen-projectje en het gezondheidscentrum-verhaal aangepast. Verder de pagina nog wat aangevuld met onderdelen die nog ontbraken (Dorpskerkconcerten, zwembad, kerken e.d.) en bestaande onderdelen verder uitgewerkt. Als de site écht inhoudelijk helemaal klaar is (medio 2021) ga ik vanaf dan alle steden en dorpen minimaal 1x per jaar nakijken op verouderingsgevoelige gegevens en zo nodig bijwerken, zodat alles actueel blijft.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Zwembad de Kleine Oase bestaat sinds 16 juni 1967. Er staat sinds 1994. Als het kan aanpassen. De stichting Vrienden van de Kleine Oase bestaat sinds 1994.

Dank voor uw opmerkzaamheid! Ik had dat kennelijk verkeerd gelezen of overgenomen. Ik heb het aangepast.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen