Drieborg

Plaats
Dorp
Oldambt
Oldambt
Groningen

drieborg_basisschool.jpg

Het kleine dorp Drieborg, met nog geen 500 inwoners, heeft gelukkig nog altijd een eigen basisschool. Wat er zo bijzonder is aan deze school, en dat is heel wat, kun je lezen onder het kopje Links.

Het kleine dorp Drieborg, met nog geen 500 inwoners, heeft gelukkig nog altijd een eigen basisschool. Wat er zo bijzonder is aan deze school, en dat is heel wat, kun je lezen onder het kopje Links.

Drieborg..jpg

Een mooi wandelpad in Drieborg

Een mooi wandelpad in Drieborg

Drieborg.jpg

Echt Groningen, daar bij Drieborg

Echt Groningen, daar bij Drieborg

Drieborg

Terug naar boven

Status

- Drieborg is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Oldambt. T/m 1989 gemeente Beerta. In 1990 over naar gemeente Reiderland, in 2010 over naar gemeente Oldambt.

- Onder het dorp Drieborg vallen ook de buurtschappen Carel Coenraadpolder (deels), Kroonpolder, Nieuwe Statenzijl, Oude Statenzijl, Oudedijk (grotendeels), Reiderwolderpolder (deels) en Stadspolder. Dit zijn 7 buurtschappen in totaal.

- Drieborg profileert zich als 'dijkdorp'. Het is het enige echte dijkdorp dat de provincie Groningen nog rijk is, zo lezen wij in diverse bronnen.

- Drieborg heeft een Dorpslied en een Dorpsvlag. Beide vind je onderaan de homepage van de in het hoofdstuk Links gelinkte dorpssite.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Drijbörg.

Oudere vermeldingen
De plaatsnaam Drieborg wordt in 1818 voor het eerst in de archieven vermeld, en wel in een besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Bewoning is hier sinds de 18e eeuw. Voordien heette deze plek Stocksterhorn (de 3x per jaar verschijnende dorpskrant de Stocksterhörn is hier naar genoemd).

Naamsverklaring
Drie borgen (burg 'versterkte plaats, burcht') zijn hier nooit geweest. De naam is waarschijnlijk spottend gebruikt voor een huis met drie deuren, drie schoorstenen enz., waarin drie gezinnen woonden. Aangezien het oorspronkelijk een dijkdorp is, gaat men ook uit van borg 'dijk', naar een plaats waar die dijken samenkomen? Bij het Groningse dorp 't Zandt ligt eveneens een toponiem Drieborg.(1)

"Over de herkomst van de naam zijn drie verklaringen in omloop. Een borg (burg / burcht / börg) is vanaf de middeleeuwen een versterkte woning van een enig aanzien. De jonkers en de hoofdelingen van zo'n borg hebben onderling veel strijd gevoerd. Vaak hebben ze zich tot dorpsheer opgewerkt. De meesten hebben een steenhuis laten bouwen, waarvan de belangrijkste zijn uitgegroeid tot een ware borg. Er zijn honderden van zulke borgen en steenhuizen in de provincie geweest. Veruit de meeste zijn al lang verdwenen. Slechts een 16-tal borgen zijn bewaard gebleven.

De eerste verklaring is dat op de driesprong van de drie dijken waar Drieborg op ligt een borg zou hebben gestaan. Dit is onwaarschijnlijk; er is geen enkele schriftelijke of archeologische bron waaruit blijkt dat er ooit een borg in het dorp of in de buurt van het dorp is geweest. Laat staan dat de tweede verklaring, dat het dorp zijn naam heeft gekregen door drie bij elkaar staande borgen, juist kan zijn.

De derde en meest waarschijnlijke verklaring is dat er een huis gestaan heeft waar drie families in hebben gewoond. Zo'n drieborg (dreibörg) heeft op meer plekken in de provincie gestaan en wordt elders ook zo genoemd. Het heeft drie deuren, drie schoorstenen en er is plek voor drie families. Tot in de jaren zeventig van de 20e eeuw heeft er aan de Verlengde Hoofdweg in het dorp een dergelijk pand gestaan. Dat pand dateerde van vroeg 19e eeuw. Het zou best kunnen dat de naam van het dijkdorp afkomstig is van zo'n drie-gezinnen-woning." (bron: website Nazaten De Vries van Harm Hillinga)

Terug naar boven

Ligging

Drieborg ligt NO van Beerta, NW van Nieuweschans en ligt in het O tegen de grens met Duitsland. Het dorp ligt op een punt waar drie dijken bij elkaar komen, wat, naar wij ergens hebben gelezen, uniek zou zijn voor de provincie Groningen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Drieborg 6 huizen met 33 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 170 huizen met ca. 420 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Drieborg is niet zo erg oud. Het is pas ontstaan in de 18e eeuw. Vooral langs de Oude Dijk worden dan veel huizen gebouwd. Voor deze tijd staan er al wel een paar huizen onder aan de oude zeedijk en heet de nederzetting Stockershorn. Stocksterhorn (ook Stoksterhorn, Stoxterhuis, Stoksterhuizen of zelfs Stoetsterhuys) is de nederzetting ter hoogte van het huidige dorp en de directe voorloper van dit dorp. Het heeft waarschijnlijk iets noordelijker gelegen. Volgens Stratingh en Venema is de plaats mogelijk dezelfde als de in de 15e-eeuwse lijst van kerspelen van het bisdom Münster genoemde Stoth. De plaats zou niet dezelfde zijn als Astock, dat in het Oldambt zou hebben gelegen. Waarschijnlijk zijn Astock en Stoth toch te vereenzelvigen en is Stocksterhorn de opvolger van deze nederzetting. De situering van Astock in het Oldambt lijkt te berusten op de interpretatie van onbetrouwbare Dollardkaarten uit de 16e eeuw die een niet-correcte reconstructie weergeven van de verdronken dorpen in de Dollard.

Vanaf Stocksterhorn wordt in 1656 begonnen met het leggen van een dijk naar Nieuweschans, die in het jaar daarop voltooid wordt. De plannen daarvoor zijn vanaf 1625 voorbereid en in 1636 nader uitgewerkt in een akkoord. Het toponiem Stocksterhorn wordt ook gelijk gesteld met Hamsterhof. Na de inpoldering van de Kroonpolder worden de arbeiderswoningen op de zeedijk gebouwd. Omstreeks 1850 is het inwonertal van het dorp gegroeid tot 270.

Opvallend is het hoogteverschil tussen de Kroonpolder aan de noordkant van het dorp en de Binnenlanden aan de zuidkant. Dit is vooral goed te zien in Oudedijk. Het verschil is ontstaan door het inklinken van het veen onder de kleilaag. Drieborg is een dorp geweest van vrijwel uitsluitend landarbeiders, die tot in de 20e eeuw een moeilijk bestaan hebben gehad. Sommige arbeiders zijn in dienst van de boeren in de omgeving, maar velen moeten de kost verdienen door seizoenarbeid te verrichten in de wijde omgeving. Deze situatie ontstaat vooral in de tweede helft van de 19e eeuw.

In die tijd gaat het de boeren in de provincie Groningen steeds voorspoediger. De arbeiders delen echter niet mee in in de welvaart en de kloof tussen boer en arbeider wordt steeds groter. De lonen van de laatstgenoemden blijven laag. In het jaar 1929 is het uurloon van een landarbeider in Oost-Groningen slechts 26 cent. Bij een werkweek van 48 uur heeft hij een loon van iets meer dan 12 gulden. Verregende dagen worden meestal niet uitbetaald. Ook de vrouw van de arbeider werkt mee tijdens de oogst en om rond te komen verbouwt men aardappelen en groente in eigen tuin. De woningen van de arbeiders zijn armoedig. Ze bestaan meestal uit niet meer dan één kamer, waar ook moet worden gekookt, met twee bedsteden, een gang, een schuur en een zolder. Langzaam maar zeker groeit het verzet tegen deze omstandigheden onder de landarbeiders in Oost Groningen. Dit resulteert uiteindelijk in de landarbeidersstaking van 1929.

Ook in Drieborg wordt in dat jaar gestaakt, maar zowel hier als in andere dorpen leidt de staking niet tot directe verbeteringen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel huizen in het dorp verdwenen; maar liefst 60 van de 170 woningen worden afgebroken. Dat proces lijkt sinds begin 21e eeuw min of meer te zijn gestopt; veel oude huisjes zijn inmiddels, voor andere is het echter te laat." (bron, en nog veel meer informatie over de geschiedenis van dit dorp, vind je op de site Nazaten De Vries, van Harm Hillinga)

Gereformeerde kerk
Rond 1903 is in het dorp een Gereformeerde kerk gebouwd. Deze is in 1928 buiten gebruik geraakt en nadien gesloopt. In het Nieuwsblad van het Noorden d.d. 9-6-1928 vinden we daar het volgende artikel over: "Voor ca. 60 jaren werd alhier in een kleine woning een Geref. Gem. opgericht. Ze nam ras in bloei toe en in 't bijzonder door bewoners van Oudedijk, die er een half uur om moesten loopen. Na eenige jaren verrees daar een klein kerkje door liefdegaven, doch de gemeente nam meer en meer in groei en bloei toe, zoodat een grootere kerk noodig bleek en zich de gelegenheid bood meer naar 't centrum, te Drieborg een oud huis te koopen. Door vrijwillige bijdragen en steun der classis werd dat huis afgebroken en aldaar voor ca. 25 jaren een flinke kerk gebouwd. Een predikant werd beroepen en ds. Reinders, pas beroepbaar predikant, van Kallenkote, bij Steenwijk, nam het beroep aan.

Aanvankelijk nam het kerkje in bloei toe, zoodat er een flinke druk bezochte Zondagsschool aan werd verbonden, mede een knapen- en meisjesvereeniging. Doch na een zestal jaren gingen vele gereformeerden emigreeren naar Amerika en was ook ds. Reinders niet meer in staat meerderen op te wekken, zijn voorbeeld te volgen, zoodat ook hij zich genoodzaakt zag, daar de financiën hard verminderden, een andere standplaats uit te zoeken. Daarop kwam in vereeniging met Bellingwolde ds. Buwalda, doch ook dat was kort van duur. Ook Nieuweschans, dat tot dien tijd zich bij de kerk te Drieborg aansloot, richtte zelf een gemeente op en thans is het zoo ver gedaald, dat de kerk dezer dagen publiek te koop werd aangeboden."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Dorpsvisie
- Dorpsvisie Drieborg (2008).

Brievenbus
In kleine dorpen zoals Drieborg zijn de afgelopen jaren veel voorzieningen verdwenen. In december 2016 is zelfs de brievenbus uit het dorp weggehaald. Dit bleek bij navraag echter een vergissing van PostNL te zijn, dus kort erna is de brievenbus weer teruggeplaatst.

Bestemmingsplan
- Bestemmingsplan Finsterwolde / Drieborg / Ganzedijk / Hongerige Wolf.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumentale boerderij
- Het dorp heeft 1 rijksmonument, zijnde een boerderij van het late Oldambster type op Schanskerdijk 27. "Rijdend over de Verlengde Hoofdweg tussen Oudezijl en Drieborg zie je aan de rechterkant een schitterende, statige, witte boerderij. De schoonheid van het pand wordt benadrukt door de geïsoleerde ligging midden op de klei: Er omheen is wat groen gedrapeerd, verder rest slechts de Oldambtster ruimte. Het pand is karakteristiek en beeldbepalend. Dat vond ook de uitgever van 'Das Getreideparadies', de Duitse versie van het boek 'De Graanrepubliek' van Frank Westerman, die de boerderij op de voorkant van het boek afdrukte. Ook stoppen er geregeld mensen om foto's te maken of om te filmen.

Die veelgeprezen boerderij, een rijksmonument, is eigendom van akkerbouwer Boelo ten Have en zijn partner Annemarie Nijhoff. Boelo verbouwt bieten en graan op 100 hectare grond, net als vijf generaties Ten Have vóór hem ook al deden. De boerderij is 156 jaar geleden gebouwd." Aldus de idyllische inleiding van de reportage over dit pand door Steven Radersma op de site van RTV Noord d.d 30-11-2021. De werkelijkheid vandaag de dag is helaas iets minder idyllisch. Sinds ca. 2010 zitten er namelijk beduidend meer en grotere scheuren in het pand dan de bij een dergelijk oud pand gebruikelijke scheurtjes. En ook dwars door de verzakte vloer in de gang loopt een diepe scheur.

Boelo: 'Wij hebben deze schade in het verleden proberen te verhalen op de NAM en het Centrum Veilig Wonen, maar we zitten aan deze kant van Drieborg net buiten het aardbevingsgebied. Ook de arbiter kwam later tot die conclusie. Wij konden dertigduizend euro krijgen om de scheuren te herstellen, dat is driehonderd euro per scheur. Van dat bedrag kan ik het hele pand nog niet eens laten schilderen! En dat terwijl een boerderij aan de andere kant van het dorp wel compleet herbouwd kan worden. Dat gun ik die mensen best, begrijp me niet verkeerd, maar het is wel wrang.' Er is maar één manier om verder verval tegen te gaan en dat is het verstevigen van het fundament. Dat gaat naar schatting minimaal anderhalf miljoen euro kosten. Helaas bleken ze ook net buiten de criteria te vallen om in aanmerking te komen voor subsidie in het kader van cultureel erfgoed. Boelo en Annemarie zijn dus ten einde raad. Als iemand nog een mogelijkheid ziet om deze slepende casus tot een goed einde te brengen, houden zij zich uiteraard aanbevolen. (bron en voor nadere informatie zie RTV Noord, 30-11-2021)

Voormalige Hervormde kerk
Op Kroonpolder 1 is in 1950 een Hervormde kerk achter de pastorie gebouwd. In 1958 grotendeels door brand verwoest maar snel daarna weer herbouwd. Inmiddels is de kerk buiten gebruik. In juni 2019 is de pastorie met leerkamer door de Ds. Aderstichting overgedragen aan Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Het bestuur van de Ds. Aderstichting, eigenaar van het complex, heeft SOGK gevraagd de zorg van dit complex met de bijzondere geschiedenis over te nemen, een passende bestemming te geven en daarmee te bewaren voor de toekomst. De Ds. Aderstichting is in 1948 ontstaan uit de wens van Ds. B.J. Ader (1909-1944), die dominee was in Nieuw Beerta, om het kerkelijk werk in Drieborg en de achtergelegen zijlen en polders van een stevige basis te voorzien.

Ds. Ader is in november 1944 door de Duitse bezetter gefusilleerd (wat wordt beschreven op onze pagina van Nieuw Beerta, hoofdstuk Geschiedenis). Na de oorlog beriep de kerkenraad een nieuwe predikant. Zijn vrouw Johanna Adriana Ader-Appels verhuisde met haar kinderen van de pastorie van Nieuw Beerta naar het naastgelegen dorp Drieborg dat deel uitmaakte van de kerkelijke gemeente. Daar wijdde ze zich aan het stichten van een gebouw dat zou kunnen dienen als basis voor alle verenigingsactiviteiten die zij en haar man daar opgezet hadden en dat ook zou kunnen dienen als kerkruimte. In 1948 heeft zij hier een woonhuis laten bouwen en al in 1950 kon het aan het huis verbonden gebouw, een diepe wens van haar man, worden geopend. Het geld was bijeengebracht uit een deel van haar vermogen, de opbrengst van haar boek en lezingen en uit giften van personen die haar werk een warm hart toedroegen. In het huis groeide ook de bekend geworden kunstenaar Bas Jan Ader op, de oudste zoon van het echtpaar. De jongste zoon, Erik, werd ambassadeur en is voorzitter van de Ds. Aderstichting.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Toneel
"Toneelvereniging de Drei Borgen uit Drieborg is opgericht in 1987. Regisseuse is Ine Berends. Wij spelen avondvullende blijspelen en kluchten in het dorpshuis en een keer per seizoen aan het eind van het activiteitenseizoen nog eenakters. Alle gebrachte stukken worden altijd in het Gronings dialect gespeeld, als de stukken niet in het dialect verkrijgbaar zijn worden ze overgezet. We zijn gericht op ons eigen dorp en spelen uitgezonderd van een enkele deelname aan een eenakterfestival puur en alleen in ons eigen dorp. De vereniging bestaat uit gemiddeld elf leden, te weten zeven dames en vier heren. Daarnaast hebben we een eigen souffleur en wordt veel aandacht en tijd besteed aan het grimeerwerk. Nieuwe toneelspelers zijn altijd van harte welkom."

Paasvuur
- IJsvereniging De Punt organiseert jaarlijks op 1e paasdag 's avonds een Paasvuur.

- Sinterklaas.

Schaatsen
Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging De Punt.

Terug naar boven

Beeld

- Filmbeelden van iemand die op de fiets dit dorp verkent.

- Videoreportage van RTV LOGO over de fototentoonstelling 'Drieborg door de jaren heen' die dorpsarchivaris Roelie Delger in januari 2016 heeft samengesteld en tentoongesteld.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Drieborg.

- Nieuws: - Actualiteiten uit het dorp op Facebook.

- Dorpshuis: - In Buurthuis het Noorderlicht vinden regelmatig allerlei activiteiten plaats. Ook diverse lokale verenigingen hebben er hun thuisbasis. Er is ook een jeugdsoos. En de snackbar van het buurthuis is tot in de verre omtrek befaamd om zijn eierballen!

- Onderwijs: - Basisschool Drieborg is een school met een ijzersterke formule. Uitstekende leraren, de focus op talenten van kinderen, een breed programma en een plezierig en veilig klimaat. Kennis en vaardigheden krijgen pas echte waarde wanneer ze in de praktijk kunnen worden toegepast. Onderwijs is denken en doen. De verbinding tussen theorie en praktijk, de samenhang met de omgeving maken het onderwijs betekenisvol en stimuleren de motivatie en de betrokkenheid. Zonder een innerlijke motivatie wordt er weinig tot niets geleerd. Onze school wil ruimte bieden aan de eigen interesses van het kind, wil de buitenwereld bewust binnen halen en ze trekken er op uit.

Voor de betrokkenheid en de motivatie is het van groot belang dat de ontwikkelingsfasen van het kind worden herkend en gerespecteerd. Het aanbieden van leerstof waar een kind nog niet aan toe is, is zinloos en verstoort de ontwikkeling. Ouders en school mogen hoge verwachtingen koesteren, maar deze moeten in verhouding staan tot de mogelijkheden van het kind. De kinderen van nu worden opgeleid voor een toekomst die we niet kennen. Kennis veroudert snel. De school legt daarom de nadruk op universele waarden en vaardigheden. De belangrijkste zijn in willekeurige volgorde: het waarderen van verschillen; respect; verdraagzaamheid; empathie; solidariteit; weerbaarheid; discipline; flexibiliteit; beheersing; systeemdenken; duurzaamheid; betrokkenheid; doorzettingsvermogen; creativiteit en inventiviteit.

Om hun visie uit te kunnen voeren stellen ze het kind centraal en creëren ze een veilige en uitdagende leer- en leefomgeving. Om de doelen te bereiken stellen ze hoge eisen aan de vakbekwaamheid van de leraren. De leraren zijn de professionals, die het elke dag weer waar moeten maken en die een houding hebben dat het altijd beter kan. Onderwijs is teamwork en het team ontwikkelt zich steeds door van elkaar te leren en scholing te volgen. De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Dat vergt een open blik naar buiten en een continue inspanning om bij de tijd te blijven. De digitale revolutie zal het onderwijs de komende jaren een ander gezicht geven. Als school streven ze er naar de modernste leermiddelen te gebruiken, middelen die het mogelijk maken het onderwijs steeds beter af te stemmen op de individuele ontwikkeling van de kinderen. Al met al is de slogan van de school daarom niet voor niets: "Basisschool Drieborg: een dijk van een school!", natuurlijk mede als woordspeling naar de ligging aan een dijk.

- Sport: - "Sportvereniging SV Drieborg speelt een grote rol in het gemeenschapsleven van ons dorp. Naast een voetbalafdeling heeft de club ook een gymnastiek- en volleybalafdeling. De vereniging heeft momenteel 170 leden, verdeeld over de verschillende afdelingen. De voetbalelftallen spelen hun thuiswedstrijden op het Lubbert Bruins Sportpark. De gymnastiek- en volleybalafdeling maken gebruik van de sporthal, gelegen aan de G. Topelenstraat. De Stichting Sporthal is eigenaar van deze sporthal. Zij verzorgen het beheer en de onderhoudsactiviteiten van de sporthal en de sportvereniging betaalt daar een vergoeding voor.

SV Drieborg is in 1947 opgericht als voetbalvereniging. Veertig jaar later worden de gymnastiek- en volleybalafdeling aan de voetbalvereniging toegevoegd, omdat deze niet langer zelfstandig kunnen functioneren. Daardoor wordt het een omni-vereniging. In 2001 wordt de naam in verband daarmee veranderd van VV in SV. Het verenigingsdoel wordt omschreven als: het bevorderen van alle sport in het dorp en zijn omgeving.

In 2009 wordt een begin gemaakt met het eerste deel van het project Revitalisering Sporthart Drieborg. Er wordt een nieuwe kantine, met bestuurskamer, gebouwd door de leden van de sportvereniging. De financiering is tot stand gekomen door subsidies en sponsoring. Leden willen laten zien tróts te zijn op hun vereniging. Er wordt een nieuw logo gepresenteerd en diverse activiteiten worden onder een breder publiek bekend gemaakt. On dorp wordt alom geroemd om zijn bedrijvigheid en ondernemerschap.

Afgelopen jaar (wélk jaar?, red.) is een vervolg gegeven aan het project dat in 2009 is ingezet om het sportpark en de sporthal te moderniseren. De gemeente Oldambt heeft het mogelijk gemaakt om de toplaag van het hoofdveld volledig te renoveren en een gehele nieuwe drainage aan te leggen. Daarnaast zijn enorm veel vrijwilligers bezig geweest om gratis verkregen doelen, ballenvangers, omheiningen en veldverlichting op de sportvelden te plaatsen. Momenteel is de kleedruimte onderwerp van vernieuwing. De bouwactiviteiten zijn al in een vergevorderd stadium en het gebouw is inmiddels wind- en waterdicht gemaakt. Ook dit gebeurt met de inzet van vele vrijwilligers."

- Jeugdvoetbalafdeling SJO Kroonpolder is niet in de gelijknamige buurtschap gevestigd, maar is in 2016 voortgekomen uit een fusie van de jeugdvoebalafdelingen van de voetbalverenigingen in de dorpen Drieborg en Bad Nieuweschans. De jeugd speelt op de accommodaties in de beide dorpen.

Reacties

(2)

Op het Laantje heeft jarenlang een gemeentegrens gelegen, waardoor mensen die naar de overkant van de straat verhuisden ook van gemeente wisselden (bron: http://www.oudezijlmemories.nl/deelgebieden/oudezijl/het-laantje-oudezij...).

Een begrijpelijk misverstand Lex, omdat Het Laantje in Drieborg, waar jij kennelijk op doelt, hier in de omgeving ligt, maar de pagina waar je naar linkt, doelt op het zijweggetje dat halverwege Oudezijl naar het NO loopt (en waar de woonschepen aan liggen). Dat weggetje wordt in de volksmond 't Laantje genoemd, getuige de link in de 3e alinea op pagina https://www.plaatsengids.nl/oudezijl. Overigens lijkt het onlogisch, maar is het gebruikelijk (maar dat kunnen degenen van de door jou gelinkte pagina niet weten) dat grenzen tussen dorpen, steden en gemeenten midden door een weg lopen, omdat als je de hele weg onder één dorp of gemeente zou laten vallen, je met kronkelige grenzen komt te zitten omdat de huis- of landbouwkavels achter de huizen vaak niet recht lopen. En als grenzen van kavels dan worden aangepast door bijv. herverkaveling, klopt de grens wellicht niet meer en vergt dat weer grenscorrecties. Vergelijk de Ongerweg in half Middelbert, half Engelbert, helaas een van de weinige wegen waar dit ter plekke mooi met bebording wordt aangegeven ( https://www.plaatsengids.nl/middelbert ). Het door mij bedoelde 't Laantje is nog altijd een grens, zij het nu tussen de buurtschap Oudezijl met eigen postcode en postale plaatsnaam, en het deel van Oudezijl onder postaal Bad Nieuweschans.

Reactie toevoegen