Colijnsplaat

Plaats
Dorp
Noord-Beveland
Zeeland

Colijnsplaat.JPG

Aangekomen in Colijnsplaat

Aangekomen in Colijnsplaat

Colijnsplaat (3).JPG

Dorpsgezicht Colijnsplaat

Dorpsgezicht Colijnsplaat

Colijnsplaat (4).JPG

In de Voorstraat in Colijnsplaat

In de Voorstraat in Colijnsplaat

Colijnsplaat (2).JPG

De jachthaven van Colijnsplaat

De jachthaven van Colijnsplaat

colijnsplaat_polder-_dijk-_en_volksmuseum_colins_plaet_flyer.jpg

De jury van de Toekomstprijs 2009 van de Sociëteit Noord-Beveland heeft een gedeelde eerste plaats toegekend aan het project Polder-, Dijk- en Volksmuseum Colins Plaet, een flinke opsteker voor wat in 2013 gestart is als Museum Colijnsplaat.

De jury van de Toekomstprijs 2009 van de Sociëteit Noord-Beveland heeft een gedeelde eerste plaats toegekend aan het project Polder-, Dijk- en Volksmuseum Colins Plaet, een flinke opsteker voor wat in 2013 gestart is als Museum Colijnsplaat.

colijnsplaat.jpg

De Oude Molen, een korenmolen uit 1727 in Colijnsplaat

De Oude Molen, een korenmolen uit 1727 in Colijnsplaat

ZL gemeente Colijnsplaat in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Colijnsplaat in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Colijnsplaat in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Colijnsplaat

Terug naar boven

Status

- Colijnsplaat is een dorp in de provincie Zeeland, gemeente Noord-Beveland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-3-1941. Per 1-4-1941 over naar gemeente Kortgene*, in 1995 over naar gemeente Noord-Beveland.

* Inwoners van Colijnsplaat en Kats hebben nog tegen de herindeling geprotesteerd o.a. middels een speciaal 'Anti-Samenvoegings Comité' (onder de link vind je hun pamflet met bezwaren tegen de herindeling), maar dat heeft dus niet mogen baten.

- Wapen van de voormalige gemeente Colijnsplaat.

Terug naar boven

Naam

Klemtoon
Colijnspláát.

In de volksmond
Cooltjesplaat.

Oudere vermeldingen
Coelensplate, Kolinsplate, 1489 het gors Colinsplate, ca. 1750 Kolynsplaat, 1753 Kolynsplaate het Dorp, 1883 Kolijnsplaat.

Naamsverklaring
Betekent plaat 'zandbank die bij laag water zichtbaar is, aanwas' van de persoon Colijn, een Franse verkorte vorm van Nicolaas. Genoemd naar het hier gelegen gors dat eind 16e eeuw is binnengedijkt.(1)

Terug naar boven

Ligging

Colijnsplaat ligt O van Wissenkerke, NO van Kortgene, NW van Kats.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en het dorp Colijnsplaat 260 huizen met 1.749 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 650 huizen met ca. 1.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Colijnsplaat is gelegen op de NO zijde van Noord Beveland, waarvan het de fraaiste en voornaamste plaats is. Het werd in het jaar 1599 gebouwd. De voornaamste straat bestaat in een langwerpig vierkant, met twee rijen goed onderhouden boomen beplant en met onderscheidene fraaije woningen omzet. Aan de eene smalle zijde wordt dit vierkant door het Regthuis; aan de andere zijde door de Kerk der Hervormden ingesloten. Dit laatste is een zeer net gebouw, hetwelk in het jaar 1769 is opgetrokken, waartoe Willem V, Prins van Oranje, destijds Heer der heerlijkheid, eene aanmerkelijke som had bijgedragen. Er is eene haven, van waar beurtschepen op Rotterdam en Middelburg varen en er bestaat een overzetveer op het havenhoofd van Zierikzee." (Witkamp, 1877)

Tweede Wereldoorlog
Op 25 november 1944 ontdekken Marinus Neerhout en Marien Fortuin dat Duitse soldaten bij de boerderij van De Regt een kar ontvreemden om dynamiet naar het dorp te vervoeren. Ze waren van plan om alle mannen van Colijnsplaat in de kerk te krijgen om deze vervolgens op te blazen. Zo ver komt het gelukkig niet, omdat Neerhout en Fortuin de in het dorp gelegerde Nederlandse Prinses Irene Brigade kunnen inlichten. De brigade gaat daarop het gevecht aan met de Duitsers. Als eerbetoon heet sinds april 2019 de parkeerplaats aan de West Zeedijk het M. Neerhoutpad en het aangrenzende fietspad het M.L. Fortuinplein. Bij het strandje is een bankje met plaquette onthuld. Op deze plek kan via de telefoon het verhaal worden beluisterd van wat er op die novemberdag in 1944 allemaal is gebeurd.

Het is ook in de buurt van de plek waar de dijk door de Duitsers zou moeten ontploffen, om het dorp blank te zetten. Door het optreden van Marinus Neerhout en Marien Fortuin kwam het niet zover. Ook is er een informatiebord geplaatst bij het graf van luitenant Havelaar. Onder leiding van deze luitenant onderscheppen soldaten de Duitsers en komt het bij de boerderij van De Regt tot een vuurgevecht. Luitenant Havelaar besluit - zonder helm - een kijkje te nemen over de dijk en wordt direct getroffen in zijn hoofd. Hij overlijdt ter plekke. De andere soldaten gaan met ondersteuning van Engelse artillerie en Schotse soldaten het gevecht nogmaals aan. Na korte tijd is het over; de Duitsers geven zich over.

Watersnoodramp 1953
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werd Nederland getroffen door de Watersnoodramp, waarbij vele plaatsen in vooral Zeeland maar ook in aangrenzend West-Brabant en Zuid-Holland zijn overstroomd, met ravages en vele doden tot gevolg. Colijnsplaat is daarbij door een 'wonder' gespaard gebleven. De oude - nu gedempte - haven was nog volop in gebruik en stond in verbinding met de Oosterschelde. In die bewuste nacht steeg het water zo hoog dat men besloot de vloedplanken te plaatsen in de coupure naast het voormalige gemeentehuis. Het water bleef stijgen. De golven sloegen tegen de vloedplanken. De middelste steunbeer kon de druk van het water niet aan en begon scheuren te vertonen en te “wankelen”.

Aanwezige dorpelingen (tussen de 30 en 60) kwamen te hulp en gingen duwen tegen de planken en de steunbeer. Elke keer als een grote golf aan kwam rollen vanuit de haven, zetten zij zich schrap om de klap van de golf tegen de planken op te vangen met hun lichaam. Het water bleef stijgen tot zo’n 10 cm onder de hoogste vloedplank. Na enkele uren - toen de meeste mannen uitgeput raakten en de moed dreigden op te geven - kwam er onverwachte hulp vanuit de haven; het beurtschip Lead, dat in de haven lag, werd door de zee op de kade geworpen, recht voor de coupure, waardoor deze als golfbreker dienst ging doen. De dijk én daarmee het dorp bleven daardoor behouden. Dit is bekend geworden als 'het Wonder van Colijnsplaat'. (bron: gemeente Noord-Beveland)

Door de Veerse Gatdam die in 1961 is voltooid, raakt Veere afgesloten van de zee. De vissersvloten van Veere en Arnemuiden verhuizen daarop naar Colijnsplaat. Het dorp heeft nog altijd een vissershaven, met visafslag/vismijn. Door de bouw van de Zeelandbrug is de veerdienst op Zierikzee overbodig geworden en opgeheven.

- Stichting Colijnsplaat Foto- en Documentatiearchief bestaat sinds 2000, als voortzetting van de sinds ca. 1980 door Gerard de Fouw opgezette particuliere verzameling. Hij is nog altijd de eigenaar/beheerder van het geheel. Rinus Geelhoed staat hem bij als webmaster van de site, waar je vele artikelen vindt in tekst en beeld over de geschiedenis van dit dorp en deze voormalige gemeente.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Om verantwoorde besluiten te kunnen nemen over projecten die voor tientallen jaren de ruimtelijke, economische en maatschappelijke infrastructuur van de gemeente Noord-Beveland mede zullen gaan bepalen, is naast inzicht en kennis, ook een gezamenlijk gedragen visie op de toekomst nodig. Dit geldt zowel voor de gemeente als geheel, als voor de verschillende kernen. Om deze reden heeft de gemeente, naast een visie op haar hele grondgebied, separate visies voor de kernen opgesteld. Het dorp Colijnsplaat heeft anno 2020 verschillende sociaal-economische, maatschappelijke en ruimtelijke opgaven die vragen om keuzes en actie. Deze opgaven spelen met name op het gebied van recreatie, toerisme, bedrijvigheid (waaronder visserij), wonen, landschap, water, natuur en duurzaamheid.

De in 2020 opgestelde integrale visie 'Rondom Colijnsplaat' bouwt met name voort op het reeds aanwezige sociaal-maatschappelijke fundament onder het dorp. Door haar centrale ligging in Zeeland, de gevarieerde aard van bedrijvigheid en bevolkingssamenstelling heeft dit dorp in het verleden reeds aangetoond in staat te zijn zich flexibel aan te passen aan wijzigende (economische) omstandigheden. De in de visie voorgestelde beleidsaanpassingen richten zich met name op aanpassingen richting een meer duurzame, circulaire en inclusieve samenleving. Na een aanvankelijke terugval van de economie, kan juist een in dit opzicht versterkt fundament bijdragen aan het herijken van de positie van het dorp in Midden-Zeeland.

De gemeente heeft voor de belangrijkste vraagstukken die met de fysieke leefomgeving van Colijnsplaat samenhangen een visie opgesteld. Bij het opstellen van deze visie is uitgegaan van een aantal vragen: - hoe willen we dat het dorp er in de toekomst - zowel op korte als lange termijn - uitziet?; - wat kenmerkt de identiteit van het dorp?; - hoe zorgen we dat de aantrekkelijke leef-, werk- en verblijfsomgeving van het dorp wordt versterkt, en welke nieuwe ontwikkelingen en trends kunnen ons daarbij behulpzaam zijn?; - wat zijn de eerste stappen die daarvoor gezet moeten worden na het vaststellen van de visie? Oftewel: hoe gaan we dat doen, en met wie?

Bovenstaande vragen kennen een voorgeschiedenis. Het huidige ruimtelijk-economisch beleid voor Colijnsplaat is in de afgelopen decennia in verschillende beleidsdocumenten vastgelegd. Tussen toen en nu heeft echter het nodige plaatsgevonden: - een financiële en economische crisis heeft de ontwikkeling van Nederland een aantal jaren stevig afgeremd. Na het overwinnen ervan heeft zich een toenemende stroom van initiatieven aangediend, die als gevolg van de Covid-19 pandemie in 2020 deels opnieuw ter overweging voorliggen; - de maatschappelijke omgeving waarin initiatieven zich voordoen is de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. Politiek-maatschappelijke hervormingen hebben hun invloed gehad op het lokale sociale, economische en ruimtelijke domein. Taken die een aantal jaren geleden door Rijk en/of provincie werden uitgevoerd zijn naar gemeenten overgeheveld; - we leven anno 2020 in een technologische en digitale samenleving waarin alles met elkaar verbonden is en alles mogelijk lijkt te zijn. Met behulp van het ‘internet of things’ (computers en databestanden die ‘zelfstandig’ met elkaar communiceren en beslissingen nemen) maakt de samenleving grote veranderingen door. Dit heeft een direct effect op ons dagelijks leven als inwoner, consument of ondernemer. Landbouw, recreatie, toerisme, visserij, detailhandel; er is geen sector die anno 2020 niet geconfronteerd wordt met de effecten van deze veranderingen.

Met deze gewijzigde omstandigheden in het achterhoofd is het verstandig om opnieuw stil te staan of de doelen, streefbeelden en ontwikkelstrategieën die we ons in het verleden hebben gesteld (voldoende) zijn behaald en wellicht moeten worden bijgesteld. De nieuwe Omgevingswet, die ruimtelijk-economische vraagstukken meer dan in het verleden in samenhang met elkaar beziet, is daarbij een goed hulpmiddel." (aldus de inleiding van de in 2020 opgestelde visie 'Rondom Colijnsplaat')

- Anno 2020 is een herzien bestemmingsplan 'Bebouwde kom Colijnsplaat' in ontwikkeling.

- In 2011 is een Dorpsvisie Colijnsplaat opgesteld.

Terug naar boven

Bedrijfsleven

- Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum Rusthoeve (proefboerderij) faciliteert onderzoek en demonstraties in akkerbouw– en groentegewassen op het gebied van o.a. rassen, bemesting en ziektebestrijding. Sinds enkele jaren vormt de beproeving en demonstratie van nieuwe innovatieve technieken een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, o.a. GPS en Remote Sensing. Naast bovengenoemde werkzaamheden verzorgd Rusthoeve ook voor derden aanleg en onderhoud van proefvelden door geheel Nederland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Colijnsplaat heeft 21 rijksmonumenten.

- Sinds 1996 is het oude centrum van Colijnsplaat een beschermd dorpsgezicht.

- Burgemeester Van Kooten van Noord-Beveland heeft op 20 november 2010 de vernieuwde Protestantse kerk (voorheen Hervormde kerk) van Colijnsplaat geopend. De in 1607 gebouwde kerk is voortaan zowel geschikt voor de erediensten van de protestantse gemeente als voor concerten en andere bijeenkomsten. Niet alleen is de akoestiek verbeterd, ook zijn banken vervangen door stoelen en is er een nieuwe tegelvloer aangelegd. Achter de kerk is een nieuwe ontmoetingsruimte gebouwd die een directe verbinding heeft met de kerk. De ruimte staat ook in verbinding met een nieuw mortuarium.

- Korenmolen de Oude Molen uit ca. 1727.

- Korenmolen Nooit Gedacht wordt ook wel de Nieuwe Molen genoemd, vanwege de andere molen in het dorp die de Oude Molen heet.

- Het monument “Houen Jongens” in Colijnsplaat, ontworpen door Jan Haas uit Vlissingen, is ter herinnering aan de - onder Geschiedenis beschreven - Watersnoodramp van 1953. Uitgevoerd in brons en voorstellende “de aanrollende golf, de vloedplanken en een mensenhand”, symboliseert het de strijd van de mens met het water. Het monument staat op de oude haven. Het monument is in 1993 onthuld door de nog levende redders van weleer. Ook de coupure (dijkdoorgang) is in 1993 in zijn oorspronkelijke vorm hersteld en de vloedplanken liggen weer naast de coupure opgeslagen.

- In 2011 is een nieuwe travalje (ook wel hoefstal genaamd) geplaatst aan de Voorstraat, op de plek waar vroeger ook een travalje heeft gestaan.

- In 2004 is de droom van Nico en Els Beckers in vervulling gegaan en hebben zij het Solexmuseum geopend in Colijnsplaat (Voorstraat 6). Je vindt er een 20-tal Solexen van uiteenlopende leeftijden. Verder vind je er een verzameling van spulletjes die met Solex te maken hebben, zoals suikerzakjes, speldjes, boeken etc. Ook het Solexlied is er te horen. Mocht je nog spullen over hebben die met Solex te maken hebben, zijn ze altijd geïnteresseerd om het eventueel over te nemen. Ze zijn elke zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Je mag ook bellen voor een afspraak op een ander tijdstip.

- Anno 2009 waren er plannen voor een Polder-, Dijk- en Volksmuseum Colins Plaet, waarvoor in dat jaar de voormalige pastorie (Havelaarstraat 32) naast en van de Protestantse Kerk is aangekocht. De jury van de Toekomstprijs 2009 van de Sociëteit Noord-Beveland heeft in dat jaar een gedeelde eerste plaats aan dit project toegekend. Blijkens dit stukje heeft het museum in 2014 kennelijk ook nog een Noord-Bevelandse Innovatieprijs gewonnen. Het museum is uiteindelijk in 2013 van start gegaan, in een kennelijk gewijzigde opzet, en ook onder een andere naam: Museum Colijnsplaat. Het museum geeft een beeld van alle kunst en cultuur op het eiland Noord-Beveland. Het is een podium voor professionele kunstenaars en amateurs op het terrein van schilder-, teken- en beeldhouwkunst, keramiek, fotografie en mode. Er worden ook cursussen en workshops gegeven.

- Beeldhouwer Ludo van Well is sinds mei 2020 met een groep vrijwilligers een Romeins schip aan het nabouwen in zijn atelier Gallery Maritime in Colijnsplaat. De Caudicaria, zo heet het type schip, is een vrachtschip uit de Romeinse tijd. Het schip vaarde vanuit het dorp (d.w.z. de voorganger daarvan) naar Groot-Brittanië, met vooral visolie en zout, die daar werden omgeruild voor graan. De boten van ongeveer twaalf meter lang zijn volgens Van Well een belangrijk deel van de Zeeuwse geschiedenis: "Dit is de oudste geschiedenis van Zeeland. Hiermee zijn de mensen begonnen te werken met water." Het schip wordt half zo groot als het origineel. Er wordt kunststof gebruikt in plaats van hout, zodat het schip tientallen jaren onderhoudsvriendelijk blijft. Als het kunstwerk gereed is - naar verwachting zomer 2021 - komt het in overleg met de gemeente ergens in het dorp te staan. Zie ook deze video over de stand van zaken anno januari 2021.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Solexclub Zeeland organiseert jaarlijks op een zaterdag in mei de Solextoertocht van ca. 70 km over Noord-Beveland en Walcheren, met start en finish in Colijnsplaat.

- De Patrijzenjacht was een bekende wedstrijd in Colijnsplaat, die van 1955 tot 1965 georganiseerd is, en kennelijk is genoemd naar het lokale Café De Patrijs. In deze koers van 120 km in en rond het dorp deden vele bekende (Zeeuwse) wielrenners mee. Sinds 2013 wordt de traditie van de Patrijzenjacht weer voortgezet (op een zaterdag half juni). Wat de huidige afstanden zijn kunnen we op de site van het evenement niet vinden. In samenwerking met TMZ wordt er `s middags om 17.00 uur gestart met de Amateurs D, 1 minuut later gevolgd door de SP klasse. De SP-categorie is bedoeld voor beginnende wedstrijdrijders en plaatselijke coureurs die zich wel eens in een wedstrijd willen meten met hun toerclubleden. Om 18.30 uur starten de Amateurs en om 18.31 uur de 40+ categorie. Start en finish is in de Voorstraat. De route gaat vanaf de Voorstraat via de oude haven buiten het dorp en komt dan via de Havelaarstraat weer terug in de Voorstraat.

- Op een zaterdag in juli wordt in Colijnsplaat jaarlijks gestreden om de Peelandcup, georganiseerd door Solexclub Zeeland. Het parcours door het centrum van het dorp wordt gereden in twee categoriën; de snelle solexen en de ludieke. In de categorie van de snelle solexen wordt op het scherpst van de snede gestreden. Gelukkig is het parcours veilig gemaakt met vele strobalen en rijden de snelle jongens in stevige pakken. Het winnen van een dergelijke race vergt veel stuurmanskunst, behendigheid, durf en kennis van techniek. Het omtoveren van een rustig pruttelend solexmotortje tot een agressief racertje vereist nogal wat knowhow. Alleen de allerbesten zijn in staat om uit het sympatieke motortje de noodzakelijke extra paardenkrachten te halen. Bij de ludieke categorie wordt het Solexmotortje op de meest creatieve manieren gebruikt om allerlei voertuigen aan te drijven, of zijn het juist de berijders die zich op allerlei manieren creatief uitdossen.

- Sinds 1994 vindt op de laatste vrijdag in juli het Peerockfestival plaats. Een avondvullend programma met verschillende muziekstijlen. Ieder jaar is er voor een band uit Colijnsplaat of omgeving de mogelijkheid om zich in de kijker te spelen. Naast local heros slagen de organisatoren er ieder jaar weer in om veel gerenommeerde kwaliteitsacts op het podium te krijgen. Vaak maken ook verrassingen onderdeel uit van het programma. Naast al het vermaak is Peerock ook een plek om alle oude bekenden weer tegen te komen en lekker bij te praten.

- Sinds 2003 zijn er in het 2e weekend van augustus de gezellige Colijnsplaatse Dagen (voorheen Visserijdagen). De vrijdag is alleen voor de kinderen, de zaterdag is er voor iedereen. Vanaf een steiger in de haven is er voor de jeugd het Kampioenschap Krabbenvissen. Dikke pret met een schepnet. Wie de meeste krabbetjes opvist, heeft gewonnen. Daarna kunnen de kinderen in de Vismijn terecht voor verschillende kinderspelen en om te knutselen. Vanaf 21.00 uur kan iedereen terecht in de Vismijn. Op de zaterdag zijn er tal van activiteiten voor alle leeftijden. Er zijn kermisattracties, demonstraties, muziekoptredens, en is er een grote braderie in de Voorstraat, Oude Haven en op de haven. In een helikopter kun je de Zeelandbrug en de Oosterschelde vanuit de lucht bekijken. Dit kan ook vanaf de rondvaartboot die ieder uur vanuit de haven. Als afsluiting is er 's avonds een groot feest in de Vismijn.

- Sinterklaas.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2002 is de inlaag aan de West-Zeedijk, W van de dorpskern van Colijnsplaat, ingericht tot natuurgebied, onderdeel van Nationaal Park Oosterschelde, dat er ook informatiepanelen heeft geplaatst over de natuur in de omgeving. Familie De Regt, die op een aangrenzend perceel (op Noordlangeweg 27) een boerenbedrijf met minicamping exploiteert, heeft in hetzelfde jaar op de dijk een vogelkijkhut geplaatst. In het voorjaar van 2020 begonnen de eveneens ondernemende dochters van het gezin De Regt: Madelief, Mares en Isa (anno 2020 respectievelijk 7, 10 en 12 jaar) met de verkoop van koffie, thee en uitgelezen Tina’s. Gewoon in de buitenlucht op de dijk, uitgestald op een paar oude fruitkistjes. Tot het in augustus 2020 een keer begon te regenen en ze op het idee kwamen om in de vogelkijkhut een winkeltje in te richten. Dan zaten ze tenminste lekker droog. Ze noemden het winkeltje 'Zus en Zo'.

Ze zijn toen ook begonnen met de verkoop van ijsjes en frisdrank, en plaatsten daarvoor een vriezer/koelkast in de hut. Ze verkochten er ook courgettes, tomaten, sla en boontjes uit de moestuin van hun opa, zelfgemaakte jam van hun oma en eieren van de 24 kippen die op het erf scharrelen. Het winkeltje was meteen een groot succes; langs de dijk loopt een populaire fietsroute en ook de gasten van de minicamping bij het boerenbedrijf van de familie wisten 'Zus en Zo' goed te vinden. En Isa bezorgde de spullen desgewenst bij mensen thuis of op hun vakantieadres, niet alleen in Colijnsplaat maar zelfs op het hele eiland, want sinds 2020 beschikt ze over een elektrische fiets. Eind augustus 2020 is het winkeltje voor dat seizoen weer gesloten. De dochters weten al wat ze met de opbrengst gaan doen: Isa en Mares hebben hun zinnen gezet op een supplank om op de Oosterschelde te kunnen peddelen, en Madelief gaat er een hondje van kopen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- In 1964 nam de vader van de huidige eigenaar Eric Lentink het voormalig schipperscafé van Colijnsplaat over, dat de jaren ervoor vooral was gebruikt voor de arbeiders die de Zeelandbrug bouwden. "Bezoek Café-Restaurant De Schelde. Uniek gelegen", pronkten de advertenties destijds. "Uitzicht op de Oosterschelde en de langste brug van Europa! Speciaal in verse zeevis, mosselen, verse paling en tong! Intieme sfeer, kaarslicht en open haard!" Culinair recensent van de Volkskrant Hiske Versprille verkende in de zomer van 2020 de culinaire kwaliteit van de Nederlandse eilanden en concludeerde na haar bezoek aan dit restaurant:

"Aan het interieur en de kaart van Restaurant De Schelde is sinds de jaren zestig geen steek veranderd. Chef Hans van Liere werkt er al meer dan 54 jaar en de zeetong (voor de liefhebber met banaan of ananas) nadert perfectie. Alleen het uitzicht, dat vroeger prachtig moet zijn geweest, is verleden tijd sinds in 1980 de nieuwe dijk werd gebouwd. De andere moderniseringen (de frietjes, het linnen, de margarine) zou ik, als ik Lentink was, als de wiedeweerga terugdraaien. Want een restaurant dat al zo lang het goede behoudt - dat is op zichzelf ook al een wonder." Waarbij ze refereert aan 'het Wonder van Colijnsplaat', waarvoor zie het hoofdstuk Geschiedenis. (bron en voor nadere informatie zie de Volkskrant, 24-7-2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Colijnsplaat, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Colijnsplaat (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Colijnsplaat.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Brug heeft zalen beschikbaar voor activiteiten zoals partijen, bruiloften, feestavonden en recepties.

- Onderwijs: - Basisschool Het Stelleplankier in Colijnsplaat is een openbare school. Ze willen dat de kinderen opgroeien in een maatschappij waarin verschillende waarden en normen gerespecteerd worden, ongeacht cultuur, religie of achtergrond. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Ze willen de kwaliteiten van de kinderen benutten door de kinderen te leren waar hun kansen liggen en ruimte te bieden om de talenten te ontwikkelen. Ze denken in kansen en in oplossingen. Kinderen leren niet allemaal in hetzelfde tempo. Om deze reden stemmen zij hun onderwijs af op de ontwikkeling, leerbehoeften en talenten van ieder kind. Op Het Stelleplankier streven ze naar een klimaat waarin kinderen zich prettig en veilig voelen, met plezier leren en waar gewerkt wordt aan normen en waarden. Om dit te bereiken, besteden zij planmatig aandacht aan het sociaal en emotioneel leren met behulp van de methode Kwink.

- Muziek: - Brassband Wilhelmina is opgericht in 1898. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom een keertje vrijblijvend kijken hoe het er aan toe gaat. Je kunt via de vereniging met korting op les bij de Zeeuwse Muziekschool in Goes. Kun je al een instrument bespelen dan ben je ook meer dan welkom bij deze prachtige club.

- Johan van Gilst schreef in 1998 met medewerking van Kees Tazelaar op de muziek van Het Dorp van Wim Sonneveld een tekst met als titel: " 't Durp Colijn". Dit lied is door het kwartet 'Bie Gast' vertolkt bij de presentatie van het boek "Het Hek van de Dam" te Colijnsplaat. Bie Gast bestond uit: Johan van Gilst (gitaar), Kees Tazelaar (accordeon), Leen Goulooze (slaggitaar) en Leo Verburg (zang).

- Sport: - Bij sportvereniging SV De Brug kun je terecht voor volleybal en gym.

- Veiligheid: - Brandweer Colijnsplaat - Kortgene.

Reactie toevoegen