Burgwerd

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

burgwerd_moaiste_doarp_fan_fryslan.jpg

In 2015 heeft dorpsstyliste Hieke Joostema een 30-tal dorpen en buurtschappen van uiteenlopende grootte en aard beoordeeld. Op grond hiervan zijn de dorpen Burgwerd, Gaastmeer en Oldeholtpade in maart 2016 gehuldigd als ‘Moaiste Doarp fan Fryslân'.

In 2015 heeft dorpsstyliste Hieke Joostema een 30-tal dorpen en buurtschappen van uiteenlopende grootte en aard beoordeeld. Op grond hiervan zijn de dorpen Burgwerd, Gaastmeer en Oldeholtpade in maart 2016 gehuldigd als ‘Moaiste Doarp fan Fryslân'.

Burgwerd (2).jpg

De kerk van Burgwerd vanaf de andere kant

De kerk van Burgwerd vanaf de andere kant

Burgwerd.jpg

Middenin Burgwerd

Middenin Burgwerd

Burgwerd

Terug naar boven

Status

- Burgwerd is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- Onder het dorp Burgwerd vallen ook de buurtschappen Hemert en Sjungadijk.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Burchwert.

Oudere vermeldingen
13e eeuw Borchwarth, 1404 Burchwird, 1420 Burgwerdt, 1475 Burchwerth, 1478 Borghwerth, Buurchwerth, 1482 Borgwaart, 1511 Borchd, eind 16e eeuw Burgert.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Oudfriese burg 'burcht, dijk' en werd 'terp, bewoonde hoogte'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Burgwerd ligt NO van de stad Bolsward en ZW van het dorp Wommels.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Burgwerd 33 huizen met 223 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 140 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Burgwerd en Hichtum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Hieke Joostema uit Berltsum is dorpsstyliste. Dat houdt in dat zij - op eigen initatief of op verzoek - aan de hand van een objectieve checklist dorpen beoordeelt op de uitstraling van openbaar, particulier en bedrijfsterrein, en hoe dit kan worden verbeterd. Zaken waarop gelet wordt zijn bijv. de kwaliteit van de openbare weg, fiets- en wandelpaden, openbaar groen, uitstraling verkeersborden, voortuinen particulieren en bedrijven, voorgevelaankleding, erfafscheiding en beeldbepalende locaties. Vervolgens adviseert zij vrijblijvend over mooie, verkeersveilige en duurzame oplossingen. In 2015 heeft Joostema een 30-tal dorpen en buurtschappen van uiteenlopende grootte en aard beoordeeld. Op grond hiervan zijn de dorpen Burgwerd, Gaastmeer en Oldeholtpade in maart 2016 gehuldigd als ‘Moaiste Doarp fan Fryslân'. Deze dorpen scoren hoog op de 'mooi-criteria' op de checklist en ze zijn ook verkeersveilig ingericht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Burgwerd heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de Johanneskerk (plus het hek als apart rijksmonument) en de Hiemerter Mole. Onder de link staat ook nog de Aylvapoldermolen. Kennelijk viel deze vroeger onder dit dorp, omdat hij op meer plekken op het internet als vallend onder dit dorp wordt vermeld, maar tegenwoordig valt hij onder het dorpsgebied van buurdorp Wommels.

- De Hervormde (PKN) Johanneskerk (Kerkhof 1) was oorspronkelijk gewijd aan Johannes de Evangelist. De kerk dateert uit de 13e eeuw en is in de 18e eeuw ommetseld. De eenbeukige kerk heeft in de 19e eeuw steunberen gekregen. Ook is de toren verbouwd. De klok uit 1512 is gegoten door Johan van Bremen. Het orgel uit 1735 is gemaakt door Johann Michaell Schwartzburg en is in 1862 gerestaureerd door Willem Hardorff.

- Er was ook nog een RK Johanneskerk in Burgwerd (Kapelstraat 2). Deze kerk dateerde uit 1951, is in 2000 buiten gebruik gesteld en nadien herbestemd tot woning.

- De Hiemerter Mole staat in buurtschap Hemert en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De ijsbaan zit in Burgwerd maar de ijsclub heet niet voor niets "De Trije Doarpkes". Ook de buurdorpen Hartwerd en Hichtum maken namelijk gebruik van de ijsbaan. De ijsbaan is geopend als de vlag aan de brug hangt en als de vlag aan het hek bij de ijsbaan staat. De ijsbaan ligt aan de Doniaweg, naast het kaatsveld. Er is een kleine "kantine" waar heelijke koek en zopie te krijgen is. De ijsclub organiseert korte baanwedstrijden, priksleewedstrijden etc. Lid worden is € 5,= per adres. "De Trije Doarpkes" geeft voor deze € 5.= overigens "IJsgarantie"; komt het voor dat er in de winter niet geschaatst kan worden op de ijsbaan, dan organiseert de ijsclub een gezellige schaatsavond in Thialf in Heerenveen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Folder met wandelroutes door en rond Burgwerd.

Terug naar boven

Beeld

- Online fotoalbum met foto's en filmpjes van mooie plekjes in en rond Burgwerd, en je vindt er ook de hierboven vermelde kaart met toelichting van de bijzonderheden die je tijdens je wandeling kunt tegenkomen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Burgwerd.

- Nieuws: - Dorpskrant Op'e Hichte verschijnt 4x per jaar in de dorpen Burgwerd en Hichtum. Via de link is het laatste nummer ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Burgwerd is opgericht in 1953. Bijna alle inwoners (huishoudens) zijn lid. Ze ontvangen 4 x per jaar dorpskrant Op è Hichte en worden uitgenodigd voor de jaarvergadering van het bestuur (in november) zodat iedereen op de hoogte blijft en zijn of haar zegje kan doen. Het bestuur komt ongeveer 1x per maand bij elkaar voor overleg en onderhoudt contacten met onder meer de gemeente Súdwest-Fryslân, de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Wooncoöperatie Elkien e.d. Ook vrijwilligersgroep De Zonnestraaltjes voor het onderhoud van de bloembakken in het dorp valt onder Dorpsbelang.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Doniahûs is de ontmoetingsplek van het dorp voor verenigingen en inwoners. Er is een groot aantal vaste activiteiten, zoals het repeteren van muziekkorps Excelsior op de maandagavond, het biljarten op de dinsdagavond, de repetities vanToneelvereniging Nij Libben op de woensdagavond, op donderdagavond is er badminton en op de vroege vrijdagavond is er aerobic. Het Doniahûs heeft een grote en een kleine zaal die beide gehuurd kunnen worden.

- Sport: - Kaatsvereniging KV Sparta is een actieve kaatsvereniging die gedurende het seizoen (dat loopt van 30 april tot en met half september) wekelijks training en competitie organiseert. Daarnaast organiseert de vereniging onder meer het "Straatkaatsen" en tijdens de Burgwerder Dorpsfeesten het "Feestkaatsen". Op maandagavond is de trainingsavond voor de jeugd en aansluitend is de competitie avond voor de jeugd. Op dinsdagavond is de vaste competitie avond voor senioren. Lidmaatschap bedraagt per seizoen slechts € 9,00 voor jeugdleden en € 17,50 voor senioren.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Burgwerd.

Reactie toevoegen