Burgwerd

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Burgwerd.jpg

Middenin Burgwerd

Middenin Burgwerd

Burgwerd (2).jpg

Nog een keer het kerkje van Burgwerd

Nog een keer het kerkje van Burgwerd

Burgwerd..jpg

Het landschap bij Burgwerd

Het landschap bij Burgwerd

Burgwerd

Terug naar boven

Status

- Burgwerd is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- Onder het dorp Burgwerd vallen ook de buurtschappen Hemert en Sjungadijk.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Burchwert.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Burgwerd ligt NO van de stad Bolsward en ZW van het dorp Wommels.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Burgwerd 33 huizen met 223 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 140 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Burgwerd en Hichtum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Hieke Joostema uit Berltsum is dorpsstyliste. Dat houdt in dat zij - op eigen initatief of op verzoek - aan de hand van een objectieve checklist dorpen beoordeelt op de uitstraling van openbaar, particulier en bedrijfsterrein, en hoe dit kan worden verbeterd. Zaken waarop gelet wordt zijn bijv. de kwaliteit van de openbare weg, fiets- en wandelpaden, openbaar groen, uitstraling verkeersborden, voortuinen particulieren en bedrijven, voorgevelaankleding, erfafscheiding en beeldbepalende locaties. Vervolgens adviseert zij vrijblijvend over mooie, verkeersveilige en duurzame oplossingen. In 2015 heeft Joostema een 30-tal dorpen en buurtschappen van uiteenlopende grootte en aard beoordeeld. Op grond hiervan zijn de dorpen Burgwerd, Gaastmeer en Oldeholtpade in maart 2016 gehuldigd als ‘Moaiste Doarp fan Fryslân'. Deze dorpen scoren hoog op de 'mooi-criteria' op de checklist en ze zijn ook verkeersveilig ingericht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Burgwerd heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de Johanneskerk (plus het hek als apart rijksmonument), de Aylvapoldermolen en de Hiemerter Mole.

- Aylvapoldermolen. - Site van de Aylvapoldermolen.

- De Hiemerter Mole staat in buurtschap Hemert en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Burgwerd.

- Nieuws: - Dorpskrant Op'e Hichte verschijnt 4x per jaar in de dorpen Burgwerd en Hichtum. Via de link is het laatste nummer ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Burgwerd is opgericht in 1953.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Doniahûs is de ontmoetingsplek van het dorp voor verenigingen en inwoners. Er is een groot aantal vaste activiteiten, zoals het repeteren van muziekkorps Excelsior op de maandagavond, het biljarten op de dinsdagavond, de repetities vanToneelvereniging Nij Libben op de woensdagavond, op donderdagavond is er badminton en op de vroege vrijdagavond is er aerobic. Het Doniahûs heeft een grote en een kleine zaal die beide gehuurd kunnen worden.

- Sport: - Kaatsvereniging KV Sparta.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Burgwerd.

Reactie toevoegen