Buren (Hengelo)

Plaats
Buurtschap
Hengelo Hof van Twente
Twente
Overijssel

Buren (Hengelo)

Terug naar boven

Status

- Buren is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, in grotendeels gemeente Hengelo, deels gemeente Hof van Twente.

- De buurtschap Buren heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en is ook formeel geen woonplaats in de zin van de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het Hengelose deel van de buurtschap ligt voor de postadressen ‘in’ Hengelo, het deel van de buurtschap dat in de gemeente Hof van Twente ligt, valt onder de ‘postale woonplaats’ Ambt Delden.

- De buurtschap Buren heeft geen plaatsnaamborden. De naam van de buurtschap komt terug in de naam van het nabije Knooppunt Buren (van de autosnelwegen A1 en A35) en daarnaast is ook de Burenweg naar de buurtschap vernoemd. Verder is er sprake van boerderijen genaamd Buren (direct O van de A35, in de gemeente Hengelo) en Klein Buren (W van de A35, in Ambt Delden gemeente Hof van Twente). En dan is er nog de veldnaam Burenbroek en het heidegebied Burense Veld (zie onderaan deze pagina bij Natuur en recreatie).

- Vreemd genoeg hebben oude en ook recente atlassen zoals de Topografische atlas Overijssel(1) Buren nooit als buurtschap en daarmee plaats beschouwd, hooguit als 'veldnaam'. Ter plekke vinden de inwoners wel degelijk dat zij in de buurtschap Buren wonen (en bijv. niet in Hengelo of in Ambt Delden).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1601 Abbenbueren, 1830 Buren.

Naamsverklaring
Afgeleid van het Oudhoogduitse ‘Bur’ dat klein huis betekent en Middelnederlandse ‘Buur’, dat woning of dorp betekent.

Terug naar boven

Ligging

Buren ligt in de oksel van het gelijknamige autosnelwegknooppunt Z van de A1, O van de A35 en NW van Hengelo.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk was Buren een van de buurtschappen van de marke Woolde, dat onderdeel was van het Richterambt Delden. De gronden in de buurtschap behoorden tot het landgoed Twickel en zijn tegenwoordig grotendeels nog altijd in eigendom van de Stichting Twickel. Op de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafelen (OAT) van het Kadaster uit 1820 telt de buurtschap vier erven: Nieuw Buren, Groot Buren, Klein Buren en Koning ten Buren.

Nadat het Ancien Régime tijdens de Franse overheersing werd vervangen door het huidige bestuur naar Frans model, werd het Richterambt Delden per 28 november 1811 opgedeeld in de gemeenten Hengelo en Delden. De marke Woolde, waar de buurtschap Buren zich in bevond, werd onderdeel van de gemeente Hengelo.

Grote wijzigingen in de buurtschap zouden zich door de verstedelijking van met name Hengelo en in mindere mate Borne voordoen. In de jaren zestig van de 20e eeuw werden voor het eerst plannen gemaakt om Twente een aansluiting te geven op het landelijke autosnelwegennet, dat zich vanaf de jaren dertig vanuit de Randstad langzaamaan uitbreidde richting de uithoeken van ons land. Begin jaren zestig werd in aanvulling op het Rijkswegenplan 1958 het zogenaamde 1200 km-plan opgesteld, dat in een verlenging van rijksweg 1 van Amersfoort tot de Duitse grens ter hoogte van Oldenzaal voorzag. Dit plan werd in het Rijkswegenplan 1968 geformaliseerd. Het plan voorzag onder meer in een autosnelwegverbinding tussen Enschede en Zwolle (rijksweg 35, later genummerd als A35), die de belangrijkste Twentse steden met elkaar zou verbinden. Deze weg zou door de buurtschap Buren verlopen. Later werd in 1977 ook het tracébesluit voor rijksweg 1 ten oosten van Hengelo vastgesteld. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat rijksweg 1 vanaf knooppunt Azelo N van Borne en Oldenzaal zou verlopen naar de Duitse grens bij De Lutte. In het nieuwe tracébesluit werd het tracé van de A1 verlegd, waardoor deze ter hoogte van de buurtschap Buren van de in 1979 geopende A35 af zou takken om N van Hengelo richting Oldenzaal te verlopen. Dit weggedeelte werd in 1986 tegelijk met het autosnelwegknooppunt, dat naar de buurtschap vernoemd is, geopend. Bij de gemeentelijke herindeling in Twente in 2001 werd het deel van de buurtschap W van de A35 overgeheveld naar de nieuwe gemeente Hof van Twente. (© Andreas Bartelink)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de laatste jaren wordt in de buurtschap ten noorden van de A1 Bedrijventerrein Buren ontwikkeld. Sinds 2001, toen de planvorming voor het Structuurplan Uitbreiding Borne begon, hebben de gemeenten Hengelo en Borne gezamenlijk het plan opgevat om Bedrijventerrein Buren te ontwikkelen. Sinds 2007 is het terrein ontwikkeld. Na 2017 kan het nog uitbreiden ten westen van Borne nabij de Kluft en de Zendersche Esch. Kennelijk is wat aanvankelijk Bedrijventerrein Buren heette, later hernoemd in Bedrijventerrein Westermaat-De Veldkamp. Het deel Westermaat heeft een eigen ondernemersvereniging.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Heidegebied Burense Veld ligt Z van Borne, Z van Knooppunt Buren, direct O van de weg Borne-Delden en N van de Burenweg. Het gebiedje wordt ook wel Bornseveld genoemd.
Het 29 ha grote gebied maakt deel uit van natuurmonument 'Heideterreinen op Twickel', dat verder nog de gebieden Boddenbroek, Vörgersveld, Schijvenveld en Braamhaarsveld omvat. Het terrein bestaat uit een grote afwisseling van dichtgegroeide en open heideterreinen, moerassen en bossen. De moerassen zijn van een goede kwaliteit en hebben een mozaïekvormige moerasvegetatie met o.a. kleine en ronde zonnedauw, veenbies, veenpluis, veenmossen en zeggen. Daarnaast zijn in het recente verleden diverse zeldzame planten aangetroffen zoals klein glidkruid en klein blaasjeskruid. De productiefunctie van exotische bomen als Corsicaanse den en Japanse lariks wordt afgebouwd.

Reactie toevoegen