Breezanddijk

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

breezanddijk_richtingbord.jpg

In Breezanddijk staan geen borden die melden dat je er bent aangekomen. Er staat alleen een richtingbord in de directe omgeving. (© H.W. Fluks)

In Breezanddijk staan geen borden die melden dat je er bent aangekomen. Er staat alleen een richtingbord in de directe omgeving. (© H.W. Fluks)

afsluitdijk-MSD-20080209-123893.jpg

Breezanddijk, met benzinestation

Breezanddijk, met benzinestation

breezanddijk_camping.jpg

Breezanddijk is een van de kleinste formele woonplaatsen van ons land, met slechts een benzinestation, een woonschip en een camping.

Breezanddijk is een van de kleinste formele woonplaatsen van ons land, met slechts een benzinestation, een woonschip en een camping.

breezanddijk_geboortebeker_eerstgeborene_titus_klein_1930.jpg

Breezanddijk is de voortzetting van het vroegere werkeiland Breezand, dat is aangelegd voor de aanleg van de Afsluitdijk. De eerstgeborene in dit werkkamp was Titus Klein, op 14 januari 1930. (© https://afsluitdijk.blogspot.com/)

Breezanddijk is de voortzetting van het vroegere werkeiland Breezand, dat is aangelegd voor de aanleg van de Afsluitdijk. De eerstgeborene in dit werkkamp was Titus Klein, op 14 januari 1930. (© https://afsluitdijk.blogspot.com/)

breezanddijk_geboren_en_overleden_in_gezin_klein.jpg

Op werkeiland Breezand, het huidige Breezanddijk, zijn in de korte tijd van zijn bestaan mensen geboren en overleden; in dit gezin wordt Titus Klein op 14 januari 1930 geboren, en in 1931 overlijdt hier zijn slechts 13 jaar oude broertje Albertus.

Op werkeiland Breezand, het huidige Breezanddijk, zijn in de korte tijd van zijn bestaan mensen geboren en overleden; in dit gezin wordt Titus Klein op 14 januari 1930 geboren, en in 1931 overlijdt hier zijn slechts 13 jaar oude broertje Albertus.

Breezanddijk

Terug naar boven

Status

- Breezanddijk is een 'woonplaats'* in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

* Het is enigszins curieus om Breezanddijk als 'woonplaats' te beschouwen. Het omvat namelijk slechts enkele bedrijfsmatige objecten (waaronder een benzinestation) midden op de Afsluitdijk, plus een woonschip en een camping (waarvoor zie bij Links). Men had het daarom welllicht beter onder de nabijgelegen buurtschap Kornwerderzand kunnen laten vallen. Het is echter een formele 'woonplaats' met een eigen postcode (8766) en plaatsnaam in postcodeboek en in de gemeentelijke basisregistratie (BAG).

- De 'woonplaats' Breezanddijk heeft geen plaatsnaamborden; de afrit ter plekke aan de A7 verwijst alleen naar het gelijknamige benzinestation ter plekke.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Breezanddijk is genoemd naar de zandplaat Breezand die vroeger op deze plek in de Zuiderzee lag.

Terug naar boven

Ligging

Breezanddijk ligt NO van het eiland Wieringen en ZW van Makkum, in het midden van de Afsluitdijk. Het is een bekend punt bij automobilisten die over de Afsluitdijk rijden en een populair punt om op de parkeerplaats even te pauzeren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Breezanddijk omvat slechts 1 woonobject, zijnde een woonschip. Volgens de reportage uit 2012, hieronder genoemd bij Links, heeft de plaats 2 inwoners. Volgens een radioreportage uit oktober 2013 heeft het 4 inwoners, dus kennelijk zijn er recent 2 inwoners bij gekomen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Breezand is in of na 1927* aangelegd als werkeiland voor de bouw van de in 1932 gereed gekomen Afsluitdijk. Tijdens de bouw van de dijk zijn er barakken voor dijkwerkers gevestigd. Hier zijn ook mensen geboren bij wie als geboorteplaats Breezand is vermeld. Het eerste kind wordt er geboren op 14 januari 1930 (zie foto). Later wordt het nederzettinkje hernoemd in Breezanddijk. De voormalige werkhavens zijn tegenwoordig in gebruik als vluchthaven.
* Met de aanleg van de Afsluitdijk is namelijk gestart in 1927, maar gezien de geboortedatum van de eerstgeborene is dit werkeiland wellicht later aangelegd.

Het is vandaag de dag een mini-nederzettinkje met alleen een benzinestation, een woonschip en een camping. Verder heeft Breezanddijk een militair oefenterrein waarvandaan het Ministerie van Defensie voor proeven munitie laat verschieten in een baan over het IJsselmeer.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Rijk heeft in 2010 bij Breezanddijk, in de Waddenzee net boven de Afsluitdijk, een mosselbank gesloten voor 'bodemberoerende activiteiten'. Dit betekent dat in dit gebied niet gevist en niet geankerd mag worden. Met deze sluiting wil het Rijk de mosselbanken in dat gebied laten uitgroeien tot meerjarige stabiele mosselbanken met alle mogelijke flora en fauna die daarop kan voorkomen en van deze mosselbanken eet.

De mosselsector en de natuurbeschermingsorganisaties hebben in 2008 namelijk een convenant gesloten, wat onder meer inhoudt dat de mosselsector steeds meer traditionele mosselgronden opgeeft en het gebruik van mosselzaadinvanginstallaties opschaalt. De 'opgegeven' mosselbanken worden gesloten voor elke vorm van bodemberoering om zo de ontwikkeling van een beschermde, rijke natuur op die banken veilig te stellen. Met de transitie van de mosselsector kunnen op den duur dus steeds meer mosselbanken een ongestoorde, natuurlijke ontwikkeling doormaken. En dat is weer een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de natuur in de Waddenzee die het Rijk onder Natura 2000 probeert te bereiken. Zie ook de afkondiging van het Besluit Artikel 20 beperking toegankelijkheid voor bodemberoerende activiteiten Waddenzee in de Staatscourant.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Reportage over Breezanddijk op de site van het Reformatorisch Dagblad (2012).

- Verenigingen: - Artikel over de leden van Zeehengelsport- en Kampeervereniging Het Wad (in Trouw, 2007), die met ca. 50 stacaravans hun domicilie hebben in Breezanddijk. Het terrein hebben zij gepacht van Rijkswaterstaat. Op deze eenvoudige camping is vooral veel níet (geen elektriciteit, geen stromend water, geen riolering) maar, aldus het artikel, de kinderen vervelen zich er nooit want ze kunnen er vissen, zwemmen, surfen en strandjutten.

- Reportage over Camping Het Wad in NRC, 3-10-2016. Vanouds was het hier 's avonds pikkedonker omdat er geen stroom was. Dat verandert als de overheid hier in 2012 elektriciteit aanlegt. Niet iedereen is daar blij mee. "Het is hier niet meer zoals het was. Sinds we elektriciteit hebben gekregen, zit iedereen in z'n eigen caravan tv te kijken", aldus de 'langstzittende' campinggast, de anno 2016 86-jarige Hayo Kloen, 'campingnaam' Eiko. In 1966 las hij in een vistijdschrift dat je in Breezanddijk mooi kunt vissen. Hij ging erheen en trof drie tenten aan. "Bákken vol" hengelde hij naar binnen; paling, rode baars. Nu is alles leeggevist. "Foetsie." Het eerste deel van de naam van Zeehengelsport- en Kampeervereniging Het Wad klopt dus eigenlijk niet meer, omdat er terb plekke vrijwel niets meer te vissen valt. Maar de heren hebben een alternatief om toch aan hun vis te komen, aldus het volgende citaat uit de reportage:

"Weet je nog, de goeie tijd”, zegt Eiko, hangend tegen de caravan. "Toen we een keer de hengels uitgooiden en 45 kilo baars vingen.” "45 kilo! Bakken vol!”, zegt Ollie. "We tilden ons eigen een breuk!” "Nu vang je hier geen kop meer.” "Vorig jaar nog een paar palings. Dit jaar niks.” Of Het Wad nog wel een viscamping is? Beiden halen hun schouders op. "Dan halen we de vis toch gewoon bij de afslag in Den Oever?”...

- Duurzaamheid: - In het Friese deel van het IJsselmeer, direct Z van Breezanddijk, wordt de komende jaren - vanaf medio 2018 - Windpark Fryslân gerealiseerd, op ca. 6,5 km afstand van de Friese kust. De intentie is dat het reeds in 2008 van start gegane initiatief medio 2021 gereed komt. Dit deel van het IJsselmeer is door de provincie en het Rijk aangewezen voor grootschalige energieopwekking. Het windpark met 89 windturbines van max. 183 meter hoogte - met daarbij een werk- en natuureiland van 2 hectare - draagt in belangrijke mate bij aan de 530,5 MW duurzame energiedoelstelling die de provincie Fryslân in 2020 wil realiseren. Met een gepland vermogen van ca. 320 MW kan Windpark Fryslân met minimale overlast van geluid en slagschaduw genoeg windstroom leveren voor alle Friese huishoudens. Dankzij de realisering van dit windpark ver uit de kust wordt het Friese landschap zoveel mogelijk ontzien.

De Raad van State heeft op 11-7-2018 de bezwaren tegen het windpark ongegrond verklaard, in een zaak die was aangespannen door watersportverenigingen, HISWA en natuurorganisaties zoals de IJsselmeervereniging. De bezwaarmakers wezen op de mogelijk nadelige gevolgen van het windpark voor de scheepvaart en het watersporttoerisme en daarmee voor de werkgelegenheid van de watersportbedrijven rond het IJsselmeer. Maar uit onderzoeken blijkt dat het windpark de gebruiksmogelijkheden van het IJsselmeer naar verwachting niet verslechtert en daarom geen relevante effecten zal hebben op het toerisme en de werkgelegenheid. De windturbines staan zo ver van elkaar dat de recreatievaart er veilig tussendoor kan varen. Zeil- en motorvaartuigen gebruiken de locatie van het windpark maar beperkt, omdat de belangrijkste vaarroutes over het IJsselmeer het windpark niet doorkruisen. Uit de onderzoeken blijkt ook dat de gevolgen van het windpark op de windcondities voor de kust van Makkum naar verwachting beperkt zijn.

De bezwaarmakers vreesden daarnaast dat het windpark het Natura 2000-gebied IJsselmeer en de daar aanwezige vogels, vissen en vleermuizen zou aantasten. Maar naar het oordeel van de Raad van State hebben de ministers de zekerheid verkregen dat de 'natuurlijke kenmerken' van het gebied door het windpark niet zullen worden aangetast. Er is voldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van de komst van het windpark voor de natuurwaarden en de dieren die in en rond het IJsselmeer leven. De taak van de Raad van State is om te beoordelen of het besluit rechtmatig is, berust op voldoende kennis over de relevante feiten en belangen en goed is gemotiveerd. Ook moeten de nadelige gevolgen van het besluit in verhouding zijn met het doel van het besluit. In dit geval is naar het oordeel van de Raad van State aan die criteria voldaan. De provincie Fryslân heeft in 2014 nog onderzoek gedaan naar een mogelijk alternatief; de realisatie van een reeks kleinere windparken op land. Maar ook daartegen rees massaal verzet "van Ferwert tot Heerenveen". Daarom is dat plan afgeblazen.

Reacties

(2)

Beste

Is de camping op Breezanddijk het volledige jaar open of vanaf een bepaalde datum

Kennelijk is het alleen geopend van april t/m september. Ik heb namelijk zojuist een recente reportage over de camping gevonden, uit oktober 2016, die ik zojuist als link onder het kopje Links heb geplaatst, en waarin onder andere te lezen staat: "Een volk van vrijbuiters bewoont ’s zomers de Afsluitdijk nabij de benzinepomp te Breezanddijk. Van april tot en met september is de gemeenschap van 50 caravans een hecht clubje van arbeiders, burgers en buitenlui uit het hele land."

Reactie toevoegen