Boskoop

Plaats
Dorp
Alphen aan den Rijn
Groene Hart
Zuid-Holland

ZH gemeente Boskoop in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Boskoop in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Boskoop in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Boskoop

Terug naar boven

Status

- Boskoop is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Alphen aan den Rijn. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2013.

- Zuidwijk is vermoedelijk in 1812 aan deze gemeente toegevoegd, per 1-4-1817 daar weer van afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, en in 1846 wederom aan de gemeente Boskoop toegevoegd. De gemeente Zuidwijk omvatte in 1840 slechts 3 huizen met 25 inwoners.

- Wapen van de voormalige gemeente Boskoop.

- Onder het dorp Boskoop vallen ook de buurtschappen Middelburg (deels), Roemer (deels) en Spoelwijk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1222 Buckescop, 1233 Bockiscope, 1242 Bukscoep, 1280-1287 Boescoep, 1573 Boeskoep.

Naamsverklaring
Betekent cope 'gekocht land, veenconcessie, veenontginning' van de persoon Bucke, Bocke.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Kwakveen.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Boskoop ligt N van het dorp Waddinxveen, NW van de A12, de dorpen Reeuwijk-Dorp en Reeuwijk-Brug en de Reeuwijkse Plassen, W van het dorp Bodegraven, ZW van het dorp Zwammerdam, Z van de kern Alphen aan den Rijn, ZO van het dorp Hazerswoude-Dorp, O van het dorp Benthuizen en NO van het dorp Moerkapelle.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Boskoop, die alleen het gelijknamige dorp omvat, 250 huizen met 1.956 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 6.000 huizen met ca. 15.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Boskoop, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "Boskoop is al meer dan 500 jaar een belangrijk boomkwekerijgebied, vol met watergangen en kleine slootjes, die vroeger als vaarweg dienden voor de Boskoopse schouw, een houten platbodem die gebruikt werd voor het transport van bomen. Van hieruit worden tuinen en plantsoenen over de hele wereld voorzien van (sier)planten. Greenport regio Boskoop is het belangrijkste aaneengesloten boomkwekerijgebied ter wereld. Op 1700 hectare zijn ca. 900 bedrijven gevestigd die in deze sector werkzaam zijn. Ruim 1200 kilometer sloot doorsnijdt het gebied.

De geschiedenis van de boomkwekerij gaat terug tot midden 15e eeuw. Het begon met de kweek van vruchtbomen. Ruim tweehonderd jaar lang werden er op grond tussen de vruchtbomen aardbeien gekweekt voor levering aan alle omliggende grote steden. De sierteelt zoals we die hier nu kennen, begon rond 1860. Door reizen die bekende Nederlandse plantkundigen naar het Verre Oosten maakten om daar planten te zoeken, kon het sortiment belangrijk worden uitgebreid.

Onderzoeken die leidden tot de mogelijkheid planten ook in pot te kweken, brachten na de Tweede Wereldoorlog grote veranderingen teweeg in de boomkwekerijsector. Automatisering, robotisering, gewijzigde verpakkingsmethodes, steeds grotere transporten en schaalvergroting kenschetsen de hedendaagse boomkwekerij. De geschetste ontwikkeling van de boomkwekerij is niet alleen belangrijk geweest voor Boskoop, maar voor heel Nederland. Op tal van plaatsen in ons land zijn boomkwekerijcentra ontstaan die zorgen dat bomen en planten aftrek vinden in alle delen van de wereld.

In de jaren twintig van de vorige eeuw groeit in deze omgeving al het besef voorzichtig te moeten zijn met het weggooien van voorwerpen en documenten betreffende de boomkwekerij. Vanaf 1934 worden op verschillende plaatsen al exposities gehouden over de verzamelde attributen en documenten. Ook de gemeente Boskoop ziet al vroeg het belang in om een organisatie en een plek te hebben waar de geschiedenis van de boomkwekerij bewaard kan worden. De boomkwekerswoning op Reijerskoop 56, eigendom van de gemeente, en de achterliggende loods en kwekerij, zijn in 1974 het begin van het Boomkwekerijmuseum.

In 1981 wordt het Boomkwekerijmuseum in het naastliggende pand Reijerskoop 54 gehuisvest. Enkele jaren later wordt ook het pand Reijerskoop 52 verkregen. In 2008 worden deze panden door een glazenkapconstructie met elkaar verbonden en huisvesten nu de uitgebreide permanente expositie, waar bezoekers met een audiotour of groepsrondleiding meer dan 500 jaar boomkwekerijgeschiedenis kunnen beleven. De boomkwekerswoning, de loods, het afdak en de museumkwekerij geven je een beeld van hoe een boomkwekersgezin rond 1900 woonde, leefde en werkte.

- Historische Vereniging Boskoop (HVB) heeft ten doel: het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van dit dorp en daarmee indirect die van de geschiedenis in het algemeen. De vereniging tracht haar doel te bereiken in het bijzonder door: het uitgeven van verenigingsblad Paktijd; het organiseren van lezingen en excursies; het verzamelen en toegankelijk maken van lokale documenten en beeldmateriaal van historische betekenis, alsmede het in stand (doen) houden en (doen) tentoonstellen hiervan; het (laten) doen dan wel entameren van onderzoek naar de geschiedenis van het dorp en zijn bewoners en het (doen) publiceren van de resultaten daarvan; het stimuleren van het behoud van lokale monumenten; het (niet actief) verzamelen van lokale objecten van historische betekenis, met het doel deze op de daarvoor meest geëigende plaats onder te brengen.

- De website Openbaar vervoer in Boskoop van Boskoper Marty Werkman gaat niet alleen over wat de titel pretendeert, maar handelt ook over allerlei andere openbaar vervoer-geschiedenissen in heel Nederland.

- In 2008 bestond de Boskoopse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars (NVPV) 75 jaar. Ter gelegenheid hiervan is een publicatie verschenen over de lokale posthistorie: Daan Koelewijn, "De postbode belt altijd tweemaal aan". Met illustraties uit de posthistorische collectie van Peter Noest. Je kunt het boek bestellen door overmaking van €12,50 op bankrekeningnummer 30.98.46.269 van de NVPV afdeling Boskoop.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het schijnt dat de weginfrastructuur in Boskoop nog niet optimaal is, om het eufemistisch te zeggen, aldus het aritkel in AD d.d.februari 2018 onder de link.

- De in 2014 opgerichte Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) is in 2018 een samenwerking aangegaan met Ontwikkelingsbedrijf Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw (HOT) ter modernisering van de boomkwekerijsector. Met deze overeenkomst start SBGB de voorbereiding en ontwikkeling van projecten voor herverkavelingsgebieden in de omgeving. Ontwikkelingsbedrijf HOT is verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering. SBGB bereidt de businesscases voor en legt deze ter goedkeuring voor aan Ontwikkelingsbedrijf HOT. Na goedkeuring van de businesscase faciliteert het ontwikkelbedrijf de verwerving en financiering van de projecten. De samenwerking heeft tot doel het proces van modernisering en herstructurering van de boomkwekerij in het gebied van de SBGB te faciliteren en versnellen.

- Het International Trade Centre (ITC), gelegen direct NW van Boskoop* aan de N455, wordt twee keer zo groot. Het ITC-terrein breidt uit over de weilanden langs de Hoogeveenseweg tot aan de Middelweg in Hazerswoude-Dorp. Bedrijven ter plekke die willen uitbreiden krijgen hierdoor dan weer de mogelijkheden voor. Tevens wil men er nieuwe aan de sector gerelateerde bedrijvigheid mee aantrekken. De gevestigde bedrijven denken aan technische bedrijven, aan bedrijven die in innovaties zitten en in assortimentsvernieuwing. Maar ook aan bedrijven die goed zijn in marketing en sales. Samenwerking met al dit soort bedrijven die liefst bij elkaar zijn gevestigd, komt de toekomstbstendigheid van het gebied en de sector ten goede, vinden de bestaande bedrijven en de gemeente.
* Het ITC wordt vaak beschouwd als gelegen 'in' dit dorp (ook door de gelinkte omroep-artikelen hieronder). Weliswaar ligt het terrein tegen het dorp aan en hoort het bij de kwekerijsector in dat dorp, maar voor de postadressen valt het terrein onder het dorpsgebied van Hazerswoude-Dorp. Maar gezien de beleving in de praktijk, hebben wij het op deze pagina vermeld en niet bij Hazerswoude-Dorp.

Er komt 40 ha ruimte vrij waar grote kwekerijen en leveranciers voor Greenport Boskoop, zoals logistieke bedrijven en grondbedrijven, zich kunnen vestigen. Ook is er 30 ha beschikbaar voor waterbassins en zonnepanelen om het ITC-terrein energieneutraal te maken. Tevens is het de intentie om beurshal Plantarium te vervangen door nieuwbouw. "Dit gebouw is 40 jaar oud en aan het einde van zijn levensduur. We willen dat als je het terrein op komt, je een gebouw ziet met enige allure waar je al het moois van het dorp kunt zien. Daar worden beurzen gehouden, ontvangen we internationale opkopers en delegaties die ons product komen kopen. Het is heel belangrijk om dat te hebben", aldus wethouder Kees van Velzen.

Om de straks toegenomen bedrijvigheid veilig te ontsluiten, komt ter hoogte van Hoogeveen Plants een rotonde op de Hoogeveenseweg (N455) met een nieuwe weg naar het uitgebreide ITC-terrein toe. Deze sluit aan op de nog aan te leggen Verlengde Bentwoudlaan. Deze loopt vanaf de A12 bij Gouda langs Waddinxveen en Boskoop naar de Hoogeveenseweg. De intentie hiervan is dat vrachtwagens dan niet meer, of in ieder geval in mindere getale, over de hefbrug en Zijde in Boskoop gaan rijden. (bron: Omroep West, 29-3-2017 en de videoreportage van Studio Alphen)

Terug naar boven

Bezienwaardigheden

- Boskoop heeft 12 rijksmonumenten.

- Hefbrug Boskoop is onderdeel van een stel van drie hefbruggen, waarvan de andere twee in Alphen aan den Rijn en Waddinxveen staan. De hefbruggen zorgen voor een wegverbinding over de Gouwe. De Boskoopse hefbrug dateert uit 1935 en is gebouwd door staalconcern de Vries Robbé & Co. De rijksmonumentale brug wordt op afstand bediend door Brugbedieningscentrum Steekterpoort in Alphen aan den Rijn. Op 10 oktober 2019 is de brug met spoed afgesloten. Uit een beoordeling door Ingenieursbureau Rotterdam bleek die dag dat de constructieve veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De reden hiervoor was dat er in de jaren negentig voetpaden aan zijn gehangen, maar de brug geen extra verstevigingen heeft gekregen, terwijl dit wel had gemoeten. Na ruim een maand waren de noodzakelijke constructieve verbeteringen aangebracht en kon de brug weer open.

In mei 2020 is een onafhankelijk onderzoek naar het beheer en onderhoud van hefbrug Boskoop afgerond. Uit het onderzoek komen aanbevelingen voort, die door de provincie worden benut om het beheer en onderhoud aan beweegbare bruggen en sluizen te verbeteren. Het ging daarbij bijvoorbeeld om het vergroten van de samenhang tussen dagelijks beheer en groot onderhoud en het beschouwen van de brug als geheel in plaats van onderdelen alleen afzonderlijk te inspecteren.

In juli 2018 is de hefbrug over de Gouwe in Boskoop een uur bezet geweest door ca. 500 actievoerders. Zij protesteerden tegen de visie van de Provincie, die als beleid heeft dat het beroepsvervoer over het water te allen tijde voorrang heeft op het wegverkeer, wat regelmatig tot files in het dorp leidt, omdat dit de enige verbinding is tussen het oostelijke en het westelijke deel van het dorp. De brug zou soms wel meer dan een half uur per uur open staan. Een van de actievoerders had een shirt aan met de tekst "Boten, boten, zo gaan al onze kwekers naar de..." (vul zelf maar in). De Provincie erkent dat de doorstroming van het verkeer een probleem is, wat nog wordt vergroot door de aantrekkende economie en omdat er veel huizen in het dorp zijn en worden gebouwd. Zij gaat in overleg met de gemeente en inwoners om samen tot een passende oplossing te komen. Volgens de inwoners zou het al veel schelen als bijv. de brug tijdens de ochtend- en avondspits dicht blijft.

- De 32,5 meter hoge voormalige watertoren van Boskoop (Zijde 442) is ontworpen door architect Jan Schotel en is gebouwd in 1908. Het waterreservoir 150 m3 groot. In de volksmond wordt hij 'De hoge hoed' genoemd. De watertoren is tot 1976 in gebruik geweest. Daarna is hij verbouwd en herbestemd tot woning.

- Gevelstenen in Boskoop.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Krooshappers is opgericht in 1974. Voortgekomen uit de jongerenavonden Stuifin en ‘t Vetertje is de vereniging gegroeid tot een club van ca. 100 actieve commissieleden die jaarlijks 10 feesten organiseren voor de 700 contribuanten. Naast de feesten heeft de vereniging een groot sociaal karakter. Zo opent het grote carnavalsweekend met een bezoek aan het zorgcentrum, brengen de prins en zijn hofdames attentiebezoeken bij zieken of ouderen die niet meer bij hén kunnen komen en schenkt de vereniging en prinsenpaar jaarlijks een donatie aan een goed doel naar keuze. - De Baggerbeugels, de hofkapel van CV De Krooshappers, staan garant voor een hoop gezelligheid en een lekker stukje muziek.

- Het Luilak-Voetbaltoernooi (in 2020 voor de 65e keer) is een Boskoops evenement voor jeugd tot 18 jaar.

- Kom over de Brug (op een zaterdag in mei) is een jaarlijks sport- en spel-evenement voor, door en van Boskopers. Het evenement wordt georganiseerd door Rotaryclub Boskoop in samenwerking met een Boskoopse vereniging of organisatie. Ieder jaar wordt een andere vereniging of organisatie gekozen waar ook de opbrengsten van de 'goede doel-actie' actie naartoe gaan. Jaarlijks doen ca. 10 verenigingen en organisaties mee en organiseren een spel. Ook doen er verschillende stratenteams mee.

- De Sortimentstuin is op 2e pinksterdag een van de gastheren van de Boskoopse Plantendag en - sinds 2016 ook - Kunstmarkt. Langs de paden en op het Raboplein staan informatiestands en kramen met planten- en kunstverkoop. Bezoekers kunnen er ook terecht voor deskundig advies van de boomkwekers en tuinexperts. Verder demonstraties, live muziek en een terras met hapjes en drankjes. In 2016 trok het evenement ca. 2.000 bezoekers. Dat is een verdubbeling t.o.v. voorheen, dus een teken dat de nieuwe formule aanslaat.

- Tijdens de jaarlijkse Open Kwekerijdag Greenport Boskoop (3e zaterdag in juni, 10.00-17.00 uur) opent een 10-tal boomkwekers hun deuren en laten de bezoekers genieten van al het groen dat groeit en bloeit. Gratis een leuk dagje uit voor het hele gezin. Kijk hoe tuinplanten gekweekt worden; in de kas en buiten. Je kunt planten rechtstreeks bij de kweker kopen. Op diverse bedrijven worden leuke demonstraties gegeven. Laat je tuinvragen door de kwekers beantwoorden. Er zijn ook veel leuke activiteiten voor zowel jonge als oudere kinderen.

- De Boskoopse Avondvierdaagse (juni) is een wandelvierdaagse door Boskoop en directe omgeving. Je kunt kiezen uit de afstanden 5 en 10 km. De laatste avond lopen alle lopers dezelfde route en worden ze ingehaald over de Zijde. Dit geeft ieder jaar weer een gezellige sfeer, mede door de muziekkorpsen die met de optocht meelopen. Na afloop komen ze samen op het Gouweplein, waar iedere loper door de dorpskernwinkeliers een drankje en hapje wordt aangeboden.

- Plantarium in Boskoop (weekend in augustus) is dé internationale Vakbeurs voor de Boomkwekerij. Deelname uit ca. 15 verschillende landen en vakbezoek uit ca. 50 landen onderstrepen dit internationale karakter en maken Plantarium tot dé groothandelsmarkt van boomkwekerijproducten in Europa. Op Plantarium presenteren zo'n 300 exposanten uit verschillende landen een enorm assortiment boomkwekerijproducten voor de consumentenmarkt in pot en container en als vollegronds product. Ook de toeleverende bedrijven tonen de nieuwste ontwikkelingen. Plantarium is daarmee een belangrijk platform voor alle kanalen die betrokken zijn bij de afzet van boomkwekerijproducten.

- Boskoopse Braderie (weekend in september, in 2020 voor de 42e keer).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Nieuws van de Boskoopse dorpskernwinkeliers.

- De markt in Boskoop is op zaterdag.

- "Altijd al eens een kijkje willen nemen achter de wegen en huizen in Boskoop? Hoe zien de kwekerijen en de natuur er eigenlijk uit in dit groene boomkwekersdorp op plekken waar geen auto's rijden maar waar je vaart tussen eenden, waterplanten en waar je kunt kijken naar kwekerijen vanuit een heel ander perspectief? Dan is een rondvaart zeker wat voor jou! Een professionele rondleider vertelt je tijdens de rondvaart alles over het dorp en zijn geschiedenis, maar ook hoe wij vandaag de dag als boomkwekersdorp overleven naast de massabedrijven in andere regio's. Je kunt genieten van de mooie natuur en omgeving. Maar het is ook een leuke en gezellige activiteit om eens met een gezelschap te gaan doen. We hebben voor elke doelgroep leuke arrangementen! Naast de rondleider is er een ervaren schipper die de boot bestuurt. En ook kunnen we niet zonder de bruggenjongen, die ervoor zorgt dat alle bruggen die we onderweg passeren (en dat zijn er nogal wat...), geopend worden.

Ben je met een klein gezelschap (1-8 personen) en wil je graag op zaterdagmiddag varen dan is dit mogelijk met de 'zaterdagmiddag rondvaart van 13.30 uur'. Deze rondvaart is vrijblijvend en kan op elk moment gereserveerd en geannuleerd worden zonder extra kosten. Dit is mogelijk van april t/m september. Ook voor kinderen is het erg leuk om mee te varen (wij hebben geen zwemvestjes). Van april t/m september vertrekt er iedere zaterdagmiddag om 13.30 uur een rondvaart. Wil je meevaren, reserveer dan via info@vvvboskoop.nl of telefonisch via 0172-214644. Prijs: € 7,50 p.p., kinderen 2-12 jaar: € 2,- p.p. In de maanden mei, juni, juli en augustus vertrekt er ook op woensdagmiddag om 13.30 uur een rondvaart. Ook vertrekt er iedere zaterdagmiddag (april t/m oktober) om 13.30 uur een rondvaart vanaf Plantentuin Esveld. Deze duurt ca. 45 min. en kost € 6,00 p.p. (kinderen 2-12 jaar € 2,00 p.p.). Kaartjes hiervoor kun je kopen bij Yume Koffie- en Theehuis (op het terrein van Plantentuin Esveld)." - Hier vind je de tarieven voor groepen. (bron: VVV Boskoop)

- Als je ter plekke wilt weten wat er in deze omgeving te zien en te doen is, en voor informatie over wandel- en fietsroutes en dergelijke, kun je terecht bij VVV Boskoop.

- Sortimentstuin Harry van de Laar (Rijneveld 153a) is in 2003 vernoemd naar de bekende sortimentsdeskundige Harry van de Laar (1929-1999) die een zeer verdienstelijke bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteitsverbetering, kennisverspreiding en naamgeving van het sortiment boomkwekerijgewassen en vaste planten in Nederland en ver daarbuiten. Hij ontwikkelde zich tijdens zijn loopbaan op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop tot een nationaal en internationaal bekende sortimentspecialist.

De tuin is de etalage van boomkwekerijgewassen en vaste planten en heeft een zodanig goede naam dat zij zelfs bezoekers uit het buitenland trekt. De recentelijk heringerichte Sortimentstuin rust op 3 sterke pijlers: Innovatie door de aanwezigheid van noviteiten; Informatie door de presentatie van een aantal vooraanstaande bedrijven; Educatie voor vakgenoten, onderwijs en consumenten over de nieuwste ontwikkelingen in het assortiment van de boomkwekerij. Meer dan 30 bedrijven participeren in de Sortimentstuin. In ovalen profileren zij zich met de producten waarin zij gespecialiseerd zijn. In vakken presenteren royalty management bureaus de nieuwste aanwinsten in het assortiment. Het Raboplein wordt seizoenmatig in wisselexposities met visueel aantrekkelijke planten ingericht. De tuin is vrij toegankelijk.

Bijen hebben van het vroege voorjaar tot het late najaar voldoende stuifmeel en nectar nodig. Juist boomkwekerijproducten zoals heesters, bomen en vaste planten leveren bijna jaarrond voedsel voor bijen en spelen in dit kader daarom een belangrijke rol. Uit stuifmeelonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in april en mei 80% van het stuifmeel dat honingbijen verzamelen, bestaat uit stuifmeel van bomen en struiken. Om dit beter onder de aandacht te brengen, gaat Sortimentstuin Harry van de Laar vanaf 2017 het project 'The place to Bee' uitvoeren. De tuin beoogt vanaf 2017 uit te groeien tot inspiratiebron en educatiepunt voor bijvriendelijke planten en bomen voor gemeenten, hoveniers en consumenten. Zo wordt er een bijvriendelijk plantsoen aangelegd en worden er informatiepanelen geplaatst en een insectenhotel. Bij nieuwe bijvriendelijke planten zoals Diervilla ‘Honeybee’ zal nadrukkelijk het belang van bijen worden aangegeven. De ambitie is dat Greenport Boskoop bekend komt te staan als het meest bijvriendelijke gebied van Nederland, omdat er veel bijvriendelijke bomen en planten worden geteeld en groenbemesters die nuttig zijn voor bijen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Boskoop, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichten van Boskoop.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Boskoop (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuwssite In Boskoop. - Foto's en berichten uit verleden en heden van het dorp op Facebook.

- Voortgezet onderwijs: - De Boomteeltopleiding op Wellantcollege Boskoop is een BBL-opleiding (niveau 2 en 3).

- "Het Coenecoop College in Waddinxveen en Boskoop leidt leerlingen op tot wereldwijze, kritische jongeren. Wij begeleiden onze leerlingen naar het voor hen hoogst haalbare diploma en door de jaren heen vullen ze zelf een persoonlijk portfolio met kennis, kunde en vaardigheden. Wij voelen ons, samen met de ouders, verantwoordelijk voor de opvoeding en brede scholing van onze jongeren. Op het Coenecoop kunnen leerlingen zich volop ontwikkelen en bereiden wij ze voor op deelname aan de maatschappij. Het onderwijsaanbod bestaat, naast de diplomagerichte activiteiten, dan ook bewust uit algemeen vormende activiteiten, maatschappelijke stages en talentontwikkeling. Met deze combinatie van diplomagericht en gepersonaliseerd leren ontwikkelen leerlingen zich tot wie ze zijn. Het Coenecoop College is een middelgrote school. Groot genoeg om alle vormen van onderwijs aan te bieden, kleinschalig genoeg voor een persoonlijke sfeer."

- Jongeren: - "De naoorlogse geboortegolf en dat de lagere, middelbare en hogere tuinbouwschool in Boskoop gevestigd waren, heeft er voor gezorgd dat het dorp jarenlang een bruisend uitgaansleven kende. Namen als ‘t Vetertje, Soos XIII en Caverna roepen bij vele Boskopers nog steeds warme gevoelens op. Maar huizenbouw, dorpskern-verdikking en tal van andere redenen hebben ervoor gezorgd dat deze initiatieven een voor een verdwenen. Er moest uiteindelijk een nieuw jongerencentrum komen. Op de tunnel van de N207 kwam een grote vierkante blokkendoos te staan die de toepasselijke naam kreeg “Jongerencentrum de Tunnel”. De vrijwilligers organiseerden er avonden met bands en DJ’s, maar ook theater e.d kwam er voorbij. Na een turbulente tijd van bestuurswisselingen en incidenten is de Tunnel tot stilstand gekomen. In 2014 heeft een geheel nieuwe groep vrijwilligers "de reus wakker gekust". Samen met een groep jongeren is de toenmalige Tunnel opgeknapt en gemoderniseerd naar wat nu Jongerencentrum en poppodium The Cube is. Inmiddels hebben alweer tientallen Boskoopse maar ook landelijk bands op het podium gestaan en zijn er weer DJ avonden, inlopen, dartavonden enz. The Cube is weer “alive and kicking”!"

- Muziek: - "Harmonie Excelsior Boskoop is opgericht in 1899. De vereniging heeft leden in alle leeftijden. Ook de jeugd is goed vertegenwoordigd. Er is een duidelijke opleidingsstructuur, die herkenbaar is door de verschillende orkesten. Zo is er het beginnersorkest A-Klein/B-Groot, waar de opleiding start. De leerlingen krijgen niet alleen privéles, maar beginnen ook gelijk in dit beginnersorkest. Na twee jaar stromen de leerlingen door naar opleidingsorkest C-Akkoord. In dat jaar behalen de leerlingen hun A-diploma. Na ongeveer weer twee jaar halen de leerlingen hun B-diploma en kunnen zij doorstromen naar het harmonieorkest. In elk orkest is de muziek weer een stukje moeilijker, om iedereen uitgedaagd en gemotiveerd te houden. Natuurlijk is muziek maken belangrijk in de vereniging, maar juist de activiteiten buiten het muziek maken maken de vereniging. Zo is er elk jaar een familiedag, waar ook de aanhang kan zien hoe gezellig het is in de vereniging. Voor de jeugd worden er spelletjesmiddagen of uitjes georganiseerd om de onderlinge band tussen de leerlingen te versterken."

- De in 1991 opgerichte Zanggroep Da Capo vormt met ca. 45 enthousiaste leden een vierstemmig koor. De zanggroep heeft een interkerkelijk karakter. Het repertoire varieert van geestelijke liederen, gospel en klassieke nummers tot musical-, film- en lichte popmuziek in meerdere talen. Regelmatig treedt de zanggroep op in kerkdiensten, tijdens feestdagen en evenementen in de regio. Daarnaast verzorgt zij eigen concerten.

- "Het Pop-In-Koor, opgericht in 1995, is een swingend, enthousiast en actief popkoor in Boskoop, dat een uitstapje naar een andere muziekstijl niet schuwt. Onder leiding van dirigent Hans Buis brengen we een gevarieerd repertoire. We voeren de nummers uit met een (live) band, met pianobegeleiding of a capella. Waarom wij al meer dan 20 jaar bestaan? Een veelzijdig repertoire, uitdaging in expressie, enthousiasme, een gemoedelijke en gezellige sfeer en het niet te omschrijven Pop-In gevoel. Je stopt niet zo maar, want dan ga je heel wat missen! Zonder de gezelligheid en het enthousiasme uit het oog te verliezen proberen we steeds te zoeken naar nieuwe uitdagingen en te streven naar meer kwaliteit. Belangrijk is dat we ons blijven ontwikkelen. Alleen als je als groep blijft werken naar één geheel, één beleving van muziek en eenzelfde expressie naar het publiek toe, beleef je met elkaar vrolijke maar zeker ook kippenvelmomenten. Dit is waar we met elkaar naar streven."

- Een gedicht van Maarten Splinter vormt de basis van het Boskoops Volkslied. Splinter was in Boskoop onder meer bekend als verzetsheld. In januari 1946 wordt het gedicht voorgelezen op een Volkszangavond. Men is nog op zoek naar een passende melodie voor het gedicht en schrijft daar een prijsvraag voor uit. Boskoper Jan Erkelens, die de inmiddels bekende melodie had gecomponeerd, ging met de eerste prijs van 25 gulden aan de haal. Onder de vorige link kun je het volkslied lezen, hier kun je het Boskoops Volkslied beluisteren (en desgewenst uit volle borst meezingen :-) ).

- Sport: - IJsclub Otweg is de schaatsvereniging van Boskoop. Dankzij de nieuwe combi-baan wordt er naast het schaatsen ook geskeelerd op de baan.

- Flora: - Groei & Bloei afdeling Boskoop is een vereniging voor liefhebbers van tuinen / planten / bloemen. Onder de leden zijn veel (ex-)kwekers, dus binnen de afdeling is veel kennis over planten en bomen aanwezig.

- Zorg: - In andere plaatsen hebben ze een zorgboerderij, in Boskoop hebben ze natuurlijk een zorgkwékerij, en wel Zorgkwekerij De Moestuin. Ze werken 3 dagen per week met 4 verstandelijk gehandicapten, die de groente, de kruiden en het fruit liefdevol verzorgen tot ze kunnen worden geoogst voor het nabijgelegen restaurant. Voor sommige clienten is het soms best lastig om goede veilige dagbesteding te vinden. De groepen zijn vaak te groot, personeel te wisselend, vaak minimale personeelsbezetting en de ruimtes en gebouwen groot en onoverzichtelijk. Daarom biedt Zorgkwekerij De Moestuin kleinschalige dagbesteding. Onder professionele begeleiding worden er plezierige activiteiten ondernomen, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de cliënten.

- Weer: - Weerstation Boskoop wordt iedere 5 minuten ververst.

Reacties

(2)

Kunt u ook tekst en muziek van het Boskoopse volkslied plaatsen? Ik woonde van 1938-1949 in Boskoop.

Dank voor de tip! Ik had hier nog niet van gehoord. Ik heb het uitgezocht, en heb de tekst én een uitvoering door een koortje gevonden, dus ook de melodie. Als volkslied blijkt het in 1946 te zijn ontstaan, op basis van een reeds bestaand gedicht. Ik heb het beschreven onder Links > Muziek.

Reactie toevoegen