Bolnes

Plaats
Dorp
Ridderkerk
Zuid-Holland

Bolnes plaatsnaambord (Kopie).jpg

Bolnes heeft sinds 2008 weer officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) (had voorheen witte borden), wat toch een zekere erkenning als plaats inhoudt, ondanks dat het dorp voor de postadressen 'in' Ridderkerk ligt.

Bolnes heeft sinds 2008 weer officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) (had voorheen witte borden), wat toch een zekere erkenning als plaats inhoudt, ondanks dat het dorp voor de postadressen 'in' Ridderkerk ligt.

Bolnes

Terug naar boven

Status

- Bolnes is een dorp* in de provincie Zuid-Holland, gemeente Ridderkerk.

* De gemeente Ridderkerk betitelt de kern als 'wijk met dorps karakter', maar de kern is nog altijd los van de kern Ridderkerk gelegen en daar niet door 'opgeslokt', dus wij zien de ratio er niet van waarom het geen dorp meer zou zijn. Wat ons betreft nog altijd een dorp dus.

- Het dorp Bolnes heeft in 1978 weliswaar een eigen postcode (2987) gekregen in het postcodeboek, maar niet met haar eigen plaatsnaam erbij, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien ´in´ Ridderkerk.

- Vóór 2008 hadden de Ridderkerkse dorpen witte plaatsnaamborden onder blauwe komborden genaamd Ridderkerk. Sinds 2008 heeft Bolnes, evenals de overige Ridderkerkse dorpen, wel weer blauwe plaatsnaamborden (komborden). Wat ons betreft dus terecht omdat de kern zoals hierboven toegelicht geen wijk van Ridderkerk is, wat de bebording van vóór 2008 suggereerde, maar een apart gelegen dorp.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1374 Bolnes.

Naamsverklaring
Samenstelling van bol 'kleine bank of plaat in een rivier, die bij eb als een ronde kop uitsteekt' en nes 'in water uitstekende punt land, landtong'. Het eerste deel is ook wel verklaard als bol 'week, moerassig'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Bolnes ligt NW van Ridderkerk, op het voormalige eiland IJsselmonde, en grenst in het Z aan het knooppunt van A15 en A16 (het Knooppunt Ridderkerk), in het O aan Slikkerveer, in het N aan de Nieuwe Maas en in het W aan Rotterdam (wijk Beverwaard). De grens tussen de gemeenten Ridderkerk en Rotterdam loopt hier langs de weg Dijkje.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Bolnes 62 huizen met 527 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.000 huizen met ca. 7.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk omvat Bolnes voornamelijk lintbebouwing aan de Ringdijk langs de Nieuwe Maas. Het dorp heeft zich met name sinds de tweede helft van de 19e eeuw verder ontwikkeld, doordat Boele’s scheepwerven zich in 1854 langs de Nieuwe Maas vestigt. Als gevolg van deze werkgelegenheid vestigen zich arbeiders in de zogeheten Kop van Bolnes. In de jaren veertig van de 20e eeuw wordt dit woongebied in zuidelijke richting uitgebreid tot aan de Boezem. Na de Tweede Wereldoorlog groeit het dorp geleidelijk uit tot wat het nu is. Vooral in de jaren zestig en zeventig wordt veel gebouwd: ten oosten van de De Wetstraat, het centrum, ten zuiden van de Noordstraat en de flats aan de Spuistraat. Door de uitbreiding van de Rotterdamse wijk Beverwaard is het dorp tegen Rotterdam aan komen te liggen. In de afgelopen jaren is nog een nieuwe buurt ontstaan, namelijk Willaertslande, tussen de Leklaan, het Eemhof en het Dijkje.

Naamsbekendheid verkrijgt het dorp met verschillende zwaardere industriële ondernemingen, met name scheepswerven en machinefabrieken (zoals Smit Bolnes). Deze ondernemingen zorgen in de jaren zestig voor een toestroom van gastarbeiders. In eerste instantie vestigen zich hier mensen uit het noorden van het land. Later komen er vooral uit Spanje arbeiders naar het dorp. Aanvankelijk worden zij gehuisvest in houten barakken bij de scheepswerven. Dat wordt het Spanjolenkamp genoemd. In de jaren zeventig laten velen hun gezinnen overkomen en krijgen zij reguliere huisvesting.

In de jaren tachtig krijgt de nationale scheepsindustrie grote klappen door de opkomende Aziatische economieën. Hierdoor gaan de scheepswerven in het dorp grotendeels dicht. In de jaren negentig en tweeduizend is een gedeelte van de oude, leeggekomen bedrijventerreinen van bestemming veranderd. Door de bouw van woonbuurt Maasdonck op het voormalige Boeleterrein is de relatie van het dorp met de rivier versterkt. In de toekomst zullen ook andere voormalige bedrijventerreinen worden herontwikkeld tot woonbuurten en wordt de relatie met het water verder versterkt. (bron: Wijkontwikkelingsprogramma Bolnes)

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt uit 1883 aan de Beneden Rijweg is (in 1974?) gesloopt omdat de locatie onderdeel was van een dijkverzwaring.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2011 is een herzien Wijkontwikkelingsprogramma Bolnes verschenen, dat de wenselijk geachte ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren schetst.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hervormde Boezemkerk (PKN) uit 1958 (Pretoriusstraat 2). Op deze locatie (vroeger Bolnesserdijk geheten) stond een kerk van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland uit 1880. Deze is in 1918 door brand verwoest.

- Gereformeerde kerk (PKN) uit 1960 (Pretoriusstraat 56). Site van de Protestantse Gemeente Bolnes.

- De kerk van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland uit 1920 (Laantje 6) is gevestigd in een voormalige smederij.

- Oorlogsmonument uit 1947 aan de Donckselaan, ter herinnering aan de executie van 8 personen door de Duitsers op 8 mei 1945, drie dagen na de capitulatie van Nazi-Duitsland... Het monument staat naast de voormalige woning van dokter Berger, waar de executies hebben plaatsgevonden. Dr. Berger was een van de slachtoffers. Elk jaar op 8 mei worden zij herdacht. Het monument is geadopteerd door Basisschool De Driemaster te Slikkerveer.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's en ansichten van Bolnes.

- Films over Bolnes en Ridderkerk in vroeger tijden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bolnes (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Bolnes.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Fontein. - Basisschool De Bosweide. - Brede School Bolnes - Slikkerveer is een netwerk voor kinderen en jeugd. Het biedt activiteiten aan op het gebied van sport, beweging, kunst en cultuur. Ook kan de Brede School hen helpen een zinvolle vrijetijdsbesteding te vinden. De missie van de Brede School is om een doorgaande ontwikkelingslijn tot stand te brengen en een sociaal samenhangende en actieve wijk te stimuleren, door ontmoeting tussen mensen tot stand te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan ontmoetingen tussen verschillende generaties, tussen mensen met verschillende achtergronden et cetera. De Brede School bevordert ook de samenwerking tussen andere verenigingen/deelnemende partners, waardoor zij van elkaars netwerk gebruik kunnen maken.

- Sport: - Wanneer voetbalvereniging s.v. Bolnes opgericht is, kunnen wij niet vertellen, want dat is op de site van de vereniging niet te vinden. Maar de club moet in ieder geval minimaal 75 jaar oud zijn, want in april 2018 is de toen 88-jarige Ab Pors gehuldigd voor zijn 75-jarig lidmaatschap van de vereniging. Of dat een record is, konden ze bij de KNVB niet vertellen.

Reactie toevoegen