Boetele

Plaats
Buurtschap
Raalte
Salland
Overijssel

Boetele

Terug naar boven

Status

- Boetele is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Raalte.

- De buurtschap Boetele valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Mariënheem.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Boetelo.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Boetele ligt ZO van Raalte, ZW van Mariënheem.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Boetele 34 huizen met 213 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Boetele behoorde vroeger tot de mark(t)e Raalterwold, waarvan het het Z deel uitmaakte.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Mariakapelletje.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Boetelerveld is een van de 25 Natura 2000-gebieden in Overijssel. Dat betekent dat de daar aanwezige natuur erg kwetsbaar is en extra bescherming behoeft. In Europees verband zijn daar afspraken over gemaakt. Rondom het Boetelerveld is in 2013 een bufferzone van bijna 130 hectare gerealiseerd. In deze bufferzone zijn hydrologische maatregelen getroffen. Dat betekent dat kavelsloten verbreed en verondiept zijn. Daardoor stijgt het grondwaterpeil in het Boetelerveld, wat gunstig is voor de daar aanwezige natuurtypen. In een groot deel van de bufferzone blijft landbouw mogelijk, waarbij maatregelen zijn genomen om negatieve effecten op het natuurgebied te voorkomen. In het noordoostelijke deel van de bufferzone is een vroegere slenk hersteld. Dit is ten behoeve van blauwgrasland, een zeer zeldzaam en erg kwetsbaar natuurtype.

In het Boetelerveld zelf zijn ook maatregelen getroffen. Door de aanwezige greppels trad voorheen verdroging op in dit natuurgebied. Het kalkrijke grondwater kwam daardoor niet meer voldoende hoog te staan, waardoor verzuring optrad. Daarnaast was door het groeien van naaldbos, de verdamping toegenomen. Ook dit leidde tot minder aanvulling van het grondwater. De oorspronkelijke natte heide vergraste hierdoor, met als gevolg dat kenmerkende planten en dieren onder druk kwamen te staan. Sloten en greppels zijn daarom gedempt, evenals enkele gegraven poelen. Daarnaast is middels een leemlaag de ondoorlatendheid hersteld van de poelen die gehandhaafd blijven, zodat regenwater niet meer snel wegzakt. Verder is 40 hectare naaldbos gekapt, zodat er minder water verdampt. Dit alles moet, vooral in het voorjaar, leiden tot een hogere grondwaterstand.

Reactie toevoegen