Blitterswijck

Plaats
Dorp
Venray
Noord-Limburg
Limburg

blitterswijck welkom (Kopie).jpg

Blitterswijck is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Venray. T/m 30-6-1969 gemeente Meerlo. Per 1-7-1969 over naar gemeente Meerlo-Wanssum, in 2010 over naar gemeente Venray.

Blitterswijck is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Venray. T/m 30-6-1969 gemeente Meerlo. Per 1-7-1969 over naar gemeente Meerlo-Wanssum, in 2010 over naar gemeente Venray.

Blitterswijck

Terug naar boven

Status

Blitterswijck is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Venray. T/m 30-6-1969 gemeente Meerlo. Per 1-7-1969 over naar gemeente Meerlo-Wanssum, in 2010 over naar gemeente Venray.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Blitterswik.

Oudere vermeldingen
1242 Willem van Blitterswijck, 1312-1350 Blicterswyc, Blicsterwyc, 1360 Blickerswijc, 1376 Blitterswyc, 1662 Blitterswyk, 1803-1820 Blitterswick.

Naamsverklaring
Betekent wijk 'hoeve, nederzetting, dorp' van de persoon Blicter, vergelijk de vrouwennaam Blictrud.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Blitterswijck grenst in het NW aan Wanssum en Well, in het O aan de rivier de Maas en Wellerlooi, in het ZO aan Broekhuizenvorst, in het Z aan Swolgen en in het ZW aan Meerlo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Blitterswijck 83 huizen met 444 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Blitterswijck, kun je terecht bij Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Blitterswijck.

- Na het in 2008 verschenen Dorpsomgevingsprogramma, heeft de gemeente Venray als gevolg van de gemeentelijke herindeling in 2010 in 2011 een nieuw plan gemaakt voor het dorp; Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2011 de Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Blitterswijck vastgesteld. In de structuurvisie staat beschreven hoe het dorp er over ca. 10 jaar uit zou moeten zien. Er wordt ingegaan op ruimtelijke, functionele, economische en sociaal-maatschappelijke thema’s.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Blitterswijck heeft 4 rijksmonumenten, zijnde boerderij Wijnhoverhof uit 1790 op Ooijenseweg 5, de RK kerk O.L.V. Geboorte, de Protestantse kerk, en de St. Annakapel.

- De RK kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte (Plein 1) valt onder de Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte. De kerk, opgetrokken in laatgotische stijl, dateert in zijn allereerste oorsprong uit ca. 1400. De toren werd gebouwd in 1455. De prachtige schilderingen zijn in 1936 nog eens 'opgehaald' en bijgewerkt. Op 21 november 1944, met de bevrijding van Blitterswijck in zicht, is het kerkgebouw door oorlogshandelingen vrijwel geheel vernield. In feite ging het alleen om de toren, die de Duitsers als uitkijkpost voor de geallieerden wilden slechten. Men koos de springlading echter zo zwaar dat praktisch alleen het grootste deel van de zijmuren en de scheibogen overeind bleven. Van de schilderingen bleven alleen die van de scheibogen gespaard.

In maart 1945 mochten de inwoners van Blitterswijck weer terugkeren van hun evacuatie-adres en vestigde men zich weer in het voor een groot deel verwoeste dorp. Zeer velen moesten de eerste jaren genoegen nemen met een noodwoning. Doch ook voor de verwoeste parochiekerk moest een noodbehuizing gevonden worden om het parochiële leven weer te kunnen hervatten resp. voortzetten. De St. Annakapel bood uitkomst. Deze kapel was er in de laatste oorlogsdagen wat beter van afgekomen, alhoewel vooral het dak behoorlijk werd beschadigd. Na een eerste provisorisch herstel zou de St. Annakapel als nood-parochiekerk gaan fungeren en als zodanig in functie blijven tot Kerstmis 1951, toen de huidige parochiekerk, tot kruiskerk verbouwd, officieel in gebruik werd genomen. De toren werd gebouwd in 1953.

Van de vele kostbare kunstschatten die de kerk ooit bezat, overleefden alleen de kruiswegstaties, de Calvariegroep, een tweetal fragmenten uit het vroegere hoogaltaar en de 4 evangelisten uit de preekstoel het brute oorlogsgeweld en vonden - na een grondige restauratie - weer hun plaats in het uit de oorlogsas herrezen godshuis. Zij vormen voor velen van de huidige inwoners van Blitterswijck nog altijd een dierbare herinnering aan tijden van weleer. Tezamen met tal van attributen uit de periode na 1951 zetten zij het interieur van deze intieme parochiekerk luister bij.

Het gedeelte van het kerkgebouw dat is opgetrokken op de oorspronkelijke funderingen valt onder de rijksmonumentale status. Door een anonieme gift werd het mogelijk om achter in de kerk een nieuw oksaal te bouwen. De bouw ervan is gebeurd door vrijwilligers van de parochie. Een aanwinst voor de koren van de parochie. Andermaal werden de beschilderingen van de zich in het middenschip bevindende bogen gerestaureerd. Dit is uitgevoerd in 1996, volgens de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

- De Hervormde (PKN) kerk (Maasweg 27) is in 1828 gesticht door Arnoldina Margaretha Mackay, kasteelvrouwe van Kasteel Blitterswijck. Het is een eenvoudig rechthoekig bakstenen zaalkerkje waarvan vooral de ingangspartij, met ionische pilasters, opvalt. De dakruiter bevat een klokje uit 1799, gegoten door Alexis Petit. De inventaris (doophek, preekstoel, banken, kroonluchter) is uit de tijd van de bouw. Het kerkje valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente te Venray e.o. Alleen in de zomer worden er nog diensten gehouden. Op het naastgelegen protestantse kerkhofje bevindt zich een grafzerk van A.U.M. baronesse de Cocq van Haeften, die in 1877 gestorven is.

- "De geheel gerestaureerde St. Annakapel in Blitterswijck is op 25 juni 2000 feestelijk heropend door hulpbisschop mgr. E. de Jong. Velen waanden zich even in tijden van het Rijke Roomse Leven. Kerkklokken luidden; het kapelklokje "pimpte". Het Gilde en fanfare en drumband begeleidden hulpbisschop mgr. E. de Jong en pastoor H. te Boekhorst op weg naar de openlucht gilde-mis bij de kapel. In zijn welkomstwoord dankte de pastoor allen die zich op welke wijze ook, ook als vrijwilliger of donateur, hebben ingezet om deze renovatie te realiseren. De bisschop ging in zijn toespraak in op de viering van de Eucharistie; de betekenis van de verering van de H. Anna en het belang een kerk/kapel te bezitten in een geloofsgemeenschap. Vlaggen langs de route en vanaf de huizen; prachtige versieringen op de weg en bij het hoofdaltaar en rustaltaren alsook bij de hoofdingang. Het gilde marcheerde en roffelde, fanfare en drumband speelde; de koren zongen. Kortom: een feestelijke aanblik.

Na de opening namen velen weer eens een kijkje in het interieur. Tot de vernieuwingen behoren o.a. gemakkelijke banken; orgel, vriendelijk ogend schilderwerk, kroonluchter en wandarmaturen, fotovergrotingen van vroegere schilderijen, een St. Annabeeld én licht en verwarming. Het is de bedoeling om de kapel zo veel mogelijk ook overdag open te houden voor mensen die een kijkje willen nemen, en om eventueel een kaarsje aan te steken. In de zomer wordt wekelijks op dinsdagavond om 19.00 uur in de kapel een H. Mis gelezen. Voor overledenen die enige binding hebben met de parochie Blitterswijck is er de mogelijkheid is om opbaring niet zoals gebruikelijk in het mortuarium maar in de kapel te laten gebeuren." (bron: Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte)

- Molen Theodorus (Boltweg 6) is een uitzonderlijk geval onder de molens. Meestal zijn molens namelijk óf stokoud óf recent en dan herbouwd naar aanleiding van het verdwijnen van een voorganger. Dit exemplaar is gebouwd in 2005, en oogt als een achtkante rietgedekte beltmolen van het type bovenkruier. De molen, waarvan het achtkant om een staalconstructie is gebouwd, mist de wieken en de schoren en dient alleen als restaurant en woonhuis. De molen is vernoemd naar de vader van de eigenaar. Een voorgeschiedenis heeft de molen niet. De verdwenen molens in Blitterswijck stonden op een andere plaats. Het is ook geen replica van een vroegere molen in deze plaats.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kermis (eind juli / begin augustus).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Als de Oude Maasarm, die de afgelopen jaren is heringericht, bij hoogwater weer met de Maas gaat meestromen, zal het nieuwe natuurgebied in deze omgeving vaker onder water komen te staan. Om ervoor te zorgen dat de woningen en bedrijven bereikbaar blijven, heeft Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum drie nieuwe hoogwatervrije bruggen gerealiseerd. De in juli 2019 feestelijk geopende brug 't Veunderke in Blitterswijck is er hier een van. Bij de degenen die deze naam in een prijsvraag gesuggereerd hadden roept 't Veunderke de associatie met het omliggende gebied op. Ze verwijzen naar weilanden en een nabijgelegen beek. "De plek achter het pand van Neel Meulenbeld waar we vroeger beekvisjes en kikkers gingen vangen", aldus een van de inzenders. De betreffende woning draagt inderdaad ook de naam 't Veunderke, waarschijnlijk een historische verwijzing naar een nabijgelegen bruggetje. Het woord 'vonder' betekent smalle planken oversteek.

De opening is op een originele manier gevierd, namelijk met een gezamenlijk ontbijt waaraan zo'n 75 gasten hebben deelgenomen. Ook kregen 200 passerende automobilisten, fietsers en voetgangers tussen 06.00 uur en 8.00 uur een ontbijtje aangeboden. De brug is een mooie nieuwe parel aan de lange ketting van werkzaamheden in het gebied Ooijen-Wanssum, stelde wethouder Jan Loonen bij de opening: "De brug in Blitterswijck zorgt ervoor dat de omliggende dorpen bereikbaar blijven als de Oude Maasarm bij hoogwater weer mee gaat stromen. Dat gebied vormt straks een ideale klimaatbuffer; na de opening ontstaat tussen Ooijen en Wanssum een langgerekt, aaneengesloten natuurlint met bijzondere flora en fauna. En vanaf de brug heb je daar een prachtig zicht op." De brug is 132,5 meter lang en heeft dezelfde uitstraling als de Kweibrug in Ooijen. Met de beperkte hoogte en de transparante leuning past de brug perfect in het landschap. De stalen bekisting waarin het brugdek is gestort, is speciaal voor dit project gemaakt. Het brugdek steunt op centrale pijlers met eenvoudige lijnen die in de schaduw van het dek bijna onzichtbaar worden. De prefab elementen voor de bastions zijn in een speciale kleur gemaakt zodat ze in het landschap opgaan.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Blitterswijck.

- Nieuws: - Nieuws uit Blitterswijck op Twitter.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Blitterswijck.

- Dorpshuis: - In 2016 heeft de gemeente naar aanleiding van het door een projectgroep opgestelde Projectplan besloten dat de dorpsgemeenschap het 60 jaar oude gemeenschapshuis mag verbouwen tot een Multifunctioneel Gemeenschapshuis, waar o.a. ook de jongerensoos, de ouderenvereniging en de gymclub onderdak kunnen krijgen. Dit betekent dat deze clubs hun oude locatie - de vroegere kleuterschool - verlaten. Er is een ontwikkelaar gevonden die op die locaties een aantal woningen voor bijzondere doelgroepen wil realiseren. In april 2019 is na jarenlange voorbereidingen het vernieuwde en uitgebreide Gemeenschapshuis De Zaal - zoals het sinds de heropening heet - feestelijk in gebruik genomen.

Rond 2010 zijn namelijk op initiatief van de Dorpsraad en Stichting Gemeenschapshuis al de eerste stappen gezet voor een accommodatieplan Blitterswijck. Toen in 1985 de oude kleuterschool vrijkwam heeft de stichting deze accommodatie, Het Honk, regelmatig aangepast voor peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang en uiteindelijk voor een jongerencentrum en een activiteitenruimte voor de KBO. Het resultaat van al deze inspanningen was echter wel een versnippering van accommodaties op twee locaties en hoge exploitatielasten. Tevens voldeden beide accommodaties niet meer aan de veranderende wensen van de verenigingen en activiteitengroepen. Daarbij speelde ook een rol dat de gemeente Venray alle dorpen stimuleerde te investeren in een multifunctioneel gemeenschapshuis dat kostendekkend is.

Door slim gebruik te maken van de ruimten in het oude gemeenschapshuis en een aanbouw voor jongerencentrum DIM, zijn nu alle verenigingen in het vernieuwde gemeenschapshuis ondergebracht. De zaal heeft een metamorfose ondergaan en is voorzien van een digitale geluid- en lichtinstallatie. De jongeren kunnen in hun nieuwe DIM-ruimte meer verschillende activiteiten organiseren. De ruimte is optimaal geluiddicht geïsoleerd en beschikt over een klein flexibel podium. Het nieuwe hart van het gemeenschapshuis is de Huuskamer. Door de oude bierkelder te gebruiken, werd het mogelijk om hier een verzinkbaar biljart te plaatsen. De Huuskamer moet de centrale ontmoetingsplek worden en heeft een directe toegang tot een terras aan het Plein. De gemeente heeft ca. 700.000 euro bijgedragen aan de vernieuwbouw. Maar het nieuwe, duurzame gemeenschapshuis is er ook gekomen door de samenwerking van de verenigingen en dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Naast het werk van de aannemer en installateur hebben hebben bijna honderd vrijwilligers in totaal duizenden mensuren gestopt in de voorbereidingen, de sloopwerkzaamheden tot en met het installeren van de licht- en geluidsinstallatie en het installeren van het verzinkbare biljart.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Sint Anna is een brede basisschool. Dit betekent dat ze samenwerken met meerdere instanties onder een dak. Zo zijn de peuterspeelzaal en een bibliotheeksteunpunt gehuisvest in de school en zijn er contacten met de buitenschoolse opvang. De basisschool neemt een centrale rol in het dorp Blitterswijck in en is een ontmoetingsplek voor jong en ouder. De school heeft ca. 90 leerlingen. De school vindt dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van het eigen kind. De opvoedingstaak wordt echter voor een belangrijk deel toevertrouwd aan het lerarenteam. Dat vraagt om gezamenlijke verantwoordelijkheid en onderling vertrouwen. Dit betekent dat zij de ouders intensief bij de school willen betrekken.

De Dynamiek-scholen werken samen in clusters. Samen zorgen ze voor goed onderwijs, door bijv. van en met elkaar te leren, goede ideeën te halen en te brengen bij andere scholen, samen na te denken over de inzet van personeel. De Dynamiek-scholen zijn verdeeld over 3 clusters. Basisschool Sint Anna in Blitterswijck is onderdeel van het cluster met de scholen de Twister (Horst), de Mariaschool (Tienray), Megelsheim (Meerlo), de Klimboom (Swolgen) en de Peddepoel (Wanssum).

- Sport: - "D.H. Dansstudio is opgericht door Daphne Heber en heeft vestigingen in Ell en in Blitterswijck. Onze dansschool biedt verschillende dansstijlen aan zoals: Hiphop, Dancehall, Showdance, Streetdance, Kinderdans en Kleuterdans aan. Ook worden er groepslessen aangeboden in Pilates en ZumFit. D.H. Dansstudio is een dansschool voor kinderen, jongeren en volwassenen met een passie voor dans. Onze lessen worden gegeven door docenten die gestudeerd hebben aan een dansacademie of daar nog mee bezig zijn. De docenten hebben veel ervaring in het lesgeven."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Blitterswijck Kerkstraat en - idem Hervormd.

Reactie toevoegen