Biest-Houtakker

Plaats
Dorp
Hilvarenbeek
Hart van Brabant Kempen
Noord-Brabant

biest-houtakker_cv_de_pinnekleuvers.jpg

Carnavalsvereniging De Pinnekleuvers verzorgt het jaarlijkse carnaval in Biest-Houtakker

Carnavalsvereniging De Pinnekleuvers verzorgt het jaarlijkse carnaval in Biest-Houtakker

biest-houtakker_kaart_1861_kopie.jpg

Op deze militaire kaart, uit 1861, is goed te zien dat Biest en Houtakker oorspronkelijk twee  buurtschappen zijn. Pas begin 20e eeuw groeien zij aaneen tot één dorp door de bouw van kerk en school tussen de buurtschappen in.

Op deze militaire kaart, uit 1861, is goed te zien dat Biest en Houtakker oorspronkelijk twee buurtschappen zijn. Pas begin 20e eeuw groeien zij aaneen tot één dorp door de bouw van kerk en school tussen de buurtschappen in.

Biest-Houtakker

Terug naar boven

Status

- Biest-Houtakker is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Hilvarenbeek.

- Onder het dorp Biest-Houtakker valt ook een deel van de buurtschap Westerwijk (die in de volksmond 'de Westrik' wordt genoemd).

- Biest-Houtakker heeft een eigen dorpswapen.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Lokaal wordt het dorp kortweg De Biest genoemd.

Oudere vermeldingen
Biest: 1428 Byest, 1840 Biest, 1861 De Biest.
Houtakker: 1428 Houtacker, 1861 De Houtakker.

Naamgeving
In 1390 geeft hertogin Johanna van Brabant aan de bewoners van de Biest het privilege om op de Gemeynt (= de gemeenschappelijke gronden) bomen te planten en te kappen waar de gemeenschap dat passend en nodig acht, zonder dat daar 'houtschat' (= een vorm van belasting) voor hoeft te worden betaald. Er wordt een bosje aangeplant tussen het Spruitenstroompje en het Vossenhol. Hierdoor komt voor dit gebied de naam Houtakker in gebruik.

Naamsverklaring
Biest: gevormd uit de plantnaam bies met het verzamelsuffix -t-, dat de plaats aangaf waar een bepaalde hoeveelheid van iets (meestal vegetatie) voorkwam, vergelijk Berkt, Bokt, Braamt, Leuth. De betekenis verschoof later van een 'plaats waar biezen groeien' naar 'open plek, plein', meer speciaal het dorpsplein rondom de gemeenschappelijke drinkwaterput voor de dieren. De biest in Biest-Houtakker is een driehoekig met gras begroeid plein, omgeven door een groep langgevelboerderijen. Zie ook Biest bij Weert.
Houtakker: doorzichtige samenstelling van akker 'bouwland' en hout 'bos' (zie Hout). De naam kwam in Brabant regelmatig voor, zo is bijv. in een akte van 1324 sprake van 'een stuc lands, gheheten die Houtacker' bij Oosterhout.(1)

Terug naar boven

Ligging

Biest-Houtakker ligt NO van Hilvarenbeek en grenst in het N aan het Wilhelminakanaal. Z langs het dorp stroomt de beek het Spruitenstroompje, een zijtak van de Reusel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Volgens de Volkstelling van 1840 had de buurtschap Biest in dat jaar 37 huizen met 213 inwoners en Westerwijk 38 huizen met 210 inwoners. Houtakker wordt daar niet apart vermeld en zal toen bij Biest inbegrepen zijn geweest. Tegenwoordig heeft Biest-Houtakker, incl. het deel van Westerwijk dat onder het dorp valt, ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners. Door middel van beoogde nieuwbouwlocaties in de komende jaren is groei mogelijk naar uiteindelijk ca. 1.100 tot 1.200 inwoners. Wat de dorpscoöperatie betreft groeit het dorp door naar 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Het grondgebied van het huidige Biest-Houtakker wordt al zeer vroeg bewoond. Rond het begin van de jaartelling is er al bebouwing op de droge delen langs de Akkerstraat en bij de Eekhof. Sporen daarvan zijn recent opgegraven.

Ontstaan en ontwikkeling van het huidige dorp
Het middeleeuwse gehucht De Biest is tussen 600 en 1000 na Christus gegroeid rond een Frankische driehoek - een zogeheten 'biest'. Deze was gelegen nabij de uitloper van een hogere zandrug, genaamd De Schijf. Dwars over De Schijf liep een belangrijke landweg tussen drie hoofdsteden van het hertogdom Brabant - Brussel, Antwerpen en Den Bosch - via Turnhout, waar het kasteel van de hertogen stond. Het woeste heidegebied rond De Biest werd in het noordwesten begrensd door bossen. Het drassige gebied in het zuidoosten werd doorsneden door het Spruitenstroompje. Langs het stroompje lag een lange strook kleine akkers, die deels werden bebouwd vanuit enkele boerderijen op het Vossenhol. Uit deze twee bewoonde gebiedjes is het dorp Biest-Houtakker ontstaan. De laatste overgebleven boerderij van de middeleeuwse biest is in 1974 afgebrand. De bijbehorende 17e-eeuwse 'karschop' (boerenschuur) is daarbij gespaard gebleven.

Tot 1844 waren de meeste kinderen van de Biest e.o. van onderwijs verstoken, vanwege de grote afstand naar de scholen in Hilvarenbeek. In genoemd jaar kreeg dit buitengebied een eigen schooltje, dat met de pensionering van de schoolmeester in 1882 weer werd opgeheven. De gemeenteraad vond dat de jongens - voor meisjes vond men onderwijs in die tijd nog niet nodig! - best naar Hilvarenbeek naar school konden, omdat ze daar toch iedere ochtend naar de kerk moesten... Pas in 1914 komt er weer een school in Biest-Houtakker.

De buurtschappen Biest en Houtakker worden letterlijk tot een dorp aaneen gesmeed door de bouw van de kerk in 1913 en de school in 1914, midden tussen de twee buurtschappen, waardoor ze ruimtelijk één geheel worden. Heel praktisch komt er al ruim vóór de bouw van de kerk een café tegenover de beoogde kerk, zodat de bouwers daar konden middageten en, voor zover ze 'van buiten' kwamen, in pension konden. Het café is sindsdien enkele malen uitgebreid en tegenwoordig in gebruik als wokrestaurant.

Biest-Houtakker blijft lange tijd een lintbebouwing. Komvorming vindt pas plaats met de bouw van nieuwbouwwijk Beverakkers, die sinds 1982 geleidelijk tot stand is gekomen, en waar inmiddels ca. de helft van de inwoners woont.

Molen
Rond 1860 wordt naast het schoolhuis windmolen De Korenbloem gebouwd. De molen brandt in 1935 af en wordt niet herbouwd. Het stenen corpus en de molenbelt zijn aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door de bezetter opgeblazen.

Bedevaartplaats
Bij de Bevertbrug in de Biestsesstraat over het Spruitenstroompje, vinden 4 jongens in 1643 een Mariabeeldje dat tegen de stroom op drijft. De volgende dag wordt bij het beeldje een kind dat vanaf zijn geboorte lam was, plotseling genezen. Vele wonderbaarlijke genezingen volgen. Buurtbewoners bouwen er een kapelletje, dat op enig moment weer verdwijnt. De brug blijft tot de Franse tijd een bedevaartplaats. Het beeldje bevindt zich in de kerk. Enkele jaren geleden is een nieuw kapelletje gebouwd, waar een kopie van het Mariabeeldje in is geplaatst. - Nadere informatie over Biest-Houtakker als voormalige bedevaartplaats.

Wilhelminakanaal en bruggen
Door de aanleg van het - in 1923 gereegekomen - Wilhelminakanaal wordt een noordelijke strook buitengebied van het dorp afgesneden. Op grondgebied van het dorp liggen op korte afstand van elkaar twee bruggen over het kanaal. Dit heeft een bijzondere oorzaak: In de tijd dat het Wilhelminakanaal wordt gegraven, heeft Biest-Houtakker alleen nog zandwegen. Men is er op dat moment nog niet uit of de Akkerstraat dan wel de Biestsestraat de hoofdverbinding met Moergestel en verder naar Oisterwijk moet worden. De gemeente Hilvarenbeek bedingt daarom bij Rijkswaterstaat dat er in beide wegen, slechts 1200 meter van elkaar, een brug over het kanaal komt. Later wordt de Biestsestraat de interlokale hoofdweg.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Bijzonder voor een klein dorp als Biest-Houtakker is de aanwezigheid van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het betreft echter een regionale installatie, die naast het dorp ook het water van de omliggende dorpen Baarschot, Diessen, Esbeek, Goirle, Haghorst, Hilvarenbeek, Middelbeers, Oostelbeers en Westelbeers zuivert.

Gemeenschappelijke gronden
Een unieke bijzonderheid van het dorp is het bestaan van 'gemeenschappelijke gronden' die in de 14e eeuw door Hertog Jan III van Brabant aan de buurtschap werden toegekend en waarvan nog steeds een gedeelte in het bezit is van het dorp. De ingezetenen van de Biest hebben eeuwenlang de vruchten geplukt van de 'woeste gronden', waar schapen werden geweid, turf werd gestoken en heide werd geplukt voor gebruik in de potstallen, en van de gemeenschappelijke weide met de 'schutskooi' voor het rundvee. Voor het beheer van de gronden worden nog altijd 3 'regenten' uit en door de burgers van de Biest gekozen, en de opbrengsten van de gemeenschappelijke gronden komen nog altijd aan het dorp ten goede. Volgens de lokale dorpssite is Biest-Houtakker het enige dorp in ons land waar dit nog het geval is (bij de meeste dorpen zijn deze gemeenschappelijke gronden in de 19e eeuw al verdeeld).

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht op de lokale dorpssite, waar je uitvoerige pagina's vindt over ontstaan en ontwikkeling van Biest-Houtakker (zie ook de menu's aan de rechterkant van die pagina).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan kern Biest-Houtakker (2011).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Biest-Houtakker heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de kerk en de naastgelegen pastorie.

- Biest-Houtakker heeft ook 2 gemeentelijke monumenten, zijnde het pand Biestsestraat 36 en de bij Geschiedenis genoemde 17e-eeuwse karschop (boerenschuur) op Akkerstraat 3.

- De Sint Antoniuskerk (Biestsestraat 26) dateert uit 1913 en is een neogotische kruisbasiliek, ontworpen door architect Jos Margry. De kerk is aan Antonius van Padua gewijd, omdat het gebouw deels uit het Sint-Antoniusfonds (de Bossche Kerkbouwstichting) is betaald. De kerk bevat een Sint-Antoniuskapel en een reliek van de heilige Antonius. De processie, die ter ere van deze heilige werd gehouden, is in 1972 afgeschaft. De 5 parochies in de respectievelijke dorpen van de gemeente Hilvarenbeek zijn gefuseerd tot de parochie H. Norbertus. De Sint Antoniuskerk in Biest-Houtakker is in 2013 aan de eredienst onttrokken.

In juni 2015 is de Coöperatie Behoud Kerkgebouw Biest-Houtakker eigenaar geworden van de kerk. De afgelopen jaren huurde Haghorstenaar JP van den Hoven de kerk om er zijn brocantewinkel in uit te stallen. Hij mag daar tot eind 2021 mee doorgaan, want de dorpscoöperatie heeft de kerk in de zomer van 2020 namelijk verkocht aan drie inwoners: de anno 2020 25-jarige Lieke van Pelt en haar broer Tim (26) en zus Jeske (23). Lieke gaat er wonen, en Tim en Jeske gaan meehelpen om er ook zakelijk een succes van te maken. Voorin komen twee appartementen en een kantoorruimte. Het koor wordt daarvoor als eerste verdieping doorgetrokken. Lieke, die in juni 2020 in Deventer is afgestudeerd aan de Jan des Bouvrie Academie (interior design and styling), wil zoveel mogelijk karakteristieken van het rijksmonument behouden. Het gaat nog wel 'even' duren voor alle vergunningen rond zijn en de bestemming naar wonen is omgezet. Vandaar dat de brocantewinkel er voorlopig nog kan blijven zitten.

- Begraafplaats.

- Mariakapel.

- Beeld van de 3 regenten van de gemeenschappelijke gronden van Biest-Houtakker (zie verder bij Geschiedenis) op het pleintje tegenover de kerk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - CV De Pinnekleuvers.

- Het Apenkooi Festival (weekend in juni) is op de zaterdagavond (20.00-02.00 uur) een feest met diverse live artiesten. De zondag is er voor jong en ouder. Zo staat er overdag een tof bandje geprogrammeerd, kun je heerlijk eten bij de foodtrucks, is er kindervermaak, en kun je deelnemen aan de spectaculaire 6-kamp. 's Avonds sluiten ze het weekend weer af met een feest met diverse live artiesten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De 10 km lange Regentenroute voert - grotendeels over onverharde paden - langs alle historische plekjes en bezienswaardigheden in Biest-Houtakker. Er loopt nog een tweede mooie landelijke route door het centrum en de velden van het dorp en de naastgelegen buurtschap Driehuizen, nl. de 5 km lange Driehuizenroute. De routes zijn bewegwijzerd middels genummerde paaltjes, maar je hebt er wel de routes en beschrijvingen onder de links hierboven bij nodig, dus print die uit en neem ze mee als je de wandelingen wilt gaan lopen.

- Passantenhaven aan het Wilhelminakanaal.

- Het van oorsprong agrarische dorp Biest-Houtakker kent een uniek bezit: de Gement (Gemeijnt). Deze van oorsprong woeste gronden zijn in 1328 (aldus de site van Wel Gement) door Hertog Jan III vergund aan de inwoners. In 1399 geeft Johanna van Brabant toestemming om 3 bunders te verkopen om daarmee het geld af te lossen waarvoor destijds de Gement gekocht was. De Gement wordt beheerd door een drietal regenten. De opbrengst van de Gement komt nog steeds ten goede aan de Biestse gemeenschap. In dit natte weidegebied komen planten voor als waterviolier, knolrus, koekoeksbloem, speenkruid, valeriaan, dotterbloem, pimpernel en adderwortel.

- Anno 2018 onderzoekt de dorpscoöperatie in Biest-Houtakker de mogelijkheden om een bezoekerscentrum in het dorp te realiseren. Die wens lijkt niet onrealistisch. Het dorp heeft zo ongeveer alles in huis wat nodig is om een informatiepunt van Natuurmonumenten te realiseren: een fraai dorpshuis met voldoende parkeergelegenheid, een actieve groep vrijwilligers en een omgeving vol mooie wandelroutes. Wat wil je als bezoekerscentrum nog meer? Dat dacht Mart van Vught van Wel Gement ook. Die stichting zet zich in om het dorp op allerlei mogelijke manieren aantrekkelijker te maken. Eerder zijn onder meer al zitbankjes, feestverlichting en een reuzenvuurkorf geregeld. Ook een inpassing in de knooppuntenroutes is volgens Van Vught geen probleem. En een bezoekerscentrum past ook bij de ambitie van de gemeente Hilvarenbeek om toerisme en recreatie in de gemeente naar een hoger plan te tillen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Biest-Houtakker heeft een eigen likeur: Ut Biests Regentje. Een speciaal likeur voor bijzondere momenten. Het is een door Stichting Wel Gement zelf ontwikkelde dorpslikeur, samengesteld met onder andere kruiden die te vinden zijn in het Biestse natuurgebied de Gemeijnt. Het heerlijke drankje is zeker geen kruidenbitter, maar een hartverwarmend likeurtje. Een goede begeleider bij een kop koffie en een stukje huisgebakken appeltaart, maar ook heel verrassend als scheutje in de prosecco.

- Ook zijn er plannen voor de ontwikkeling van een Biests biertje. Liefhebbers hebben zich verenigd in het Biests Biercollectief. Het uiteindelijk gekozen bier wordt in beperkte oplage gebrouwen. Allereerst hebben leden van het Biests Biercollectief de mogelijkheid het bier te kopen. Indien daarna nog bier beschikbaar is, wordt dit ook te koop aangeboden aan niet-leden.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Biest-Houtakker door Kees Wittenbols uit Breda.

- Diaserie wandeling tussen dit dorp en Hilvarenbeek door Loes Westgeest.

- Esther de Raad en Michaël Breukers hebben in 2015 in opdracht van de Tilburgse Stichting Saanderdaags ca. 120 korte films geproduceerd, met levendige interviews met tientallen oudere inwoners uit 6 dorpen in de Kempen. Een van die dorpen was Biest-Houtakker. De films zijn op DVD bij genoemde stichting verkrijgbaar geweest. Cameraman Ad van Korven heeft prachtige beelden geschoten van de gesprekken over het dorpse leven van 50 jaar en langer geleden. Je hoort hoe het Kempische dialect steeds met een lokale tongval gesproken wordt, en je ervaart de gemoedelijkheid en de gastvrijheid die de Kempenaar zo eigen is. Als je door de Facebookpagina onder de link scrollt, vind je er enkele voorbeelden van. Ook op de site van de stichting waren diverse filmpjes online te bekijken, maar die site is inmiddels opgeheven. Te zijner tijd is er weer het een en ander op het internet te bekijken. Men stelt ons daarvan op de hoogte zodra dat het geval is, en wij zullen dat dan hier vermelden.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Biest-Houtakker.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Biest-Houtakker op Twitter.

- Belangenorganisaties: - Belangen Orgaan Biest-Houtakker (BOB) is opgericht in 1977. Het doel van het BOB is nu nog net zo actueel als toen. Zo citeren wij uit het oprichtingsverslag: "Wij hopen in de toekomst de gemeenschappelijke belangen goed te behartigen en daardoor de leefbaarheid van ons kerkdorp te kunnen vergroten." Sinds de oprichting van Coöperatie Biest-Houtakker in 2012 heeft de Coöperatie deze rol overgenomen van het BOB en heeft het BOB enkel nog een toezichthoudende functie. Zo is zij het aanspreekpunt voor de drie verenigingen die gebruik maken van verenigingsgebouw De Gemeynt (De Jeugd, Biestse Boulers en de Gilde), en kan zij bemiddelen als mensen eventueel conflicten zouden hebben met andere dorpsorganisaties. - Verslag 25 jaar BOB 1977-2002.

- Multifunctionele accommodatie: - "Het in 2014 gerealiseerde nieuwe multifunctionele dorpsgebouw van Biest-Houtakker draagt de naam 't Gebint. Dit is een naam met een dubbele betekenis. Deze naam kan worden gezien als verwijzing naar de acht haaks op elkaar staande zadeldaken van het gebouw inclusief het 'schoolhuis', en naar het fraaie authentieke houten gebint (draagconstructie) dat bewaard is gebleven van het dak van het oude dorpsschooltje uit 1914. Primair doelt de naam echter op de verbinding van jong en oud(er) die in de opzet van het Dorpsplan (iDOP) het hoofddoel is geweest van het dorpsgebouw. Het gebouw is daarmee een ontmoetingsplek voor alle inwoners van ons dorp, waar samenwerken van oudsher een vanzelfsprekendheid is.

Het dorpsgebouw kent drie vaste huurders. Kinderopvang en basisonderwijs gaan handje in handje in 'Samenwijsaccomodatie De Vlinderakker'. Onder deze paraplu zijn twee gebruikers, Basisschool De Vlinderakker en Klik kinderopvang, actief. Samenwijs is een term die is afgeleid van de woorden samenwerken, werkenderwijs en wijs. Het doel van samenwijs is het optimaliseren van de ontwikkelingskansen van kinderen. In Hilvarenbeek krijgt dit onder meer vorm in de verschillende brede scholen die actief zijn binnen Stichting de Oude Vrijheid. Daarnaast is het achterste gedeelte van het gebouw - eveens sinds 2014 - in gebruik als Café Ome Toon, een ludieke verwijzing naar Sint Antonius, de patroonheilige van de voormalige parochie. Een plek van ontmoeting voor de inwoners van Biest-Houtakker en de omliggende regio."

- Onderwijs en kinderopvang: - "Op 'Samenwijs de Vlinderakker opvang & onderwijs' in Biest-Houtakker vinden wij spelend leren belangrijk voor de totale ontwikkeling van het jonge kind. Jonge kinderen leren door te ontdekken, oefenen en imiteren. Kinderen ontwikkelen zich in twee richtingen. Jonge kinderen willen de wereld om hen heen ontdekken en eraan deelnemen. Ze gaan materialen ontdekken zoals water, zand en modder, maar ook alledaagse situaties zoals de supermarkt, de huisarts of het bouwen van een huis. Anderzijds gaat het over een sociale ontwikkeling. Jonge kinderen ervaren tijdens het spelen met anderen dat iedereen verschillend is, ze ontdekken daarbij wie ze zelf zijn en hoe ze in verhouding tot een ander staan. Een spelend kind heeft plezier in het spelen, het speelt zolang hij/zij er zin in heeft. Het spel heeft vooral waarde voor de emotionele ontwikkeling (gevoelens uiten en verwerken), sociale ontwikkeling (afstemmen van gedrag, sociale cognitie) en intellectuele ontwikkeling (toename voorstellingsvermogen en taalontwikkeling).

De leerkracht op de Vlinderakker is degene die het jonge kind in het spel begeleidt en zoekt naar manieren om nieuwe elementen in het spel te brengen. Op de Vlinderakker werken wij hierbij vanuit doelen en laten we de doelen aansluiten bij de belevingswereld en het thema waarmee de leerlingen op dat moment aan het werk zijn. Op deze manier is het mogelijk het spel te verdiepen en te verrijken, ook met rekenen, lezen en schrijven. Sommige doelen worden aangeboden tijdens een kringactiviteit, waarna er in de hoeken verder mee wordt gespeeld. Andere worden spelenderwijs aangeboden in een aantrekkelijke, uitdagende en betekenisvolle hoek."

- Sport: - Voetbalvereniging SV SOS (“Samenspel Overwint Steeds”) is de voetbalvereniging van Biest-Houtakker en is opgericht in 1945. De eerste decennia hadden de voetballers slechts de beschikking over één speelveld omzoomd door grote sloten (het veld dat direct aan het Vossenhol grenst). Een veld dat niet voldeed aan de officiële eisen en dat er vaak niet al te best bij lag. De kleedaccommodatie die in 1968 samen met de kantine in gebruik is genomen betekent voor die tijd een grote stap voorwaarts. Voorheen waren er geen douches en konden de spelers zich uitsluitend onder de koude kraan wassen... 1982 is een belangrijk jaar in de clubgeschiedenis omdat in dat jaar sportpark De Stevort een grote gedaanteverandering ondergaat: er komt - na een jarenlange strijd - een prachtig nieuw veld bij (het huidige hoofdveld), er worden nieuwe kleedlokalen in gebruik genomen en de kantine en bestuurskamer worden uitgebreid, waar veel zelfwerkzaamheid aan te pas komt. In 2004 is de kantine wederom gerenoveerd en opgeknapt.

In de loop der jaren is er in de directe nabijheid van de voetbalvelden heel wat gebeurd: De Gemeynt werd gebouwd en enkele jaren geleden flink uitgebreid en fungeert nu als thuishaven voor het Gilde en de Biestse Boulers. Voorts kwam achter het oudste SOS-veld een nieuwe sportmogelijkheid: er kwamen nl. twee tennisbanen en die liggen daar al weer vele jaren. Al met al is De Stevort het kloppend hart van Biest-Houtakker, een plaats waar op veel momenten volop activiteiten - en dan met name met een sportieve inslag - plaatsvinden.

- Het crossterrein van de in 2007 opgerichte MCC Biest-Houtakker, gelegen aan het Wilhelminakanaal, beschikt over een technische zandbaan (circuit Wilhelmina) en een jeugdbaan voor de 50cc en beginnende 65cc rijders. Het Wilhelminacircuit is een licht-harde zandbaan met een lengte van 1200 meter. Het circuit beschikt over 7 springschansen en 2 tafelbergen. Het Wilhelminacircuit is de eerste 20 minuten van elk uur gereserveerd voor de beginnende jeugdrijders t/m 85cc. De jeugdbaan is in 2013 geheel vernieuwd. Dit circuit is verlengd naar een lengte van ongeveer 600 meter en is voorzien van 2 springschansen. Maar ook de ligging op het crossterrein maakt de jeugdbaan bijzonder in Brabant. Vanaf het rennerspark is de gehele jeugdbaan te overzien. Leden van de MCC en MTC de Dreef kunnen tijdens openingstijden gratis trainen op het circuit. Maar ook niet-leden zijn van harte welkom.

Reacties

(2)

Zoek eigenlijk de oude benamingen in Biest-Houtakker die de mensen vroeger gebruikten om een bepaalde plaats of streek in het dorp aan te geven. Zijn er ook nog oude plattegronden van met de namen erop zoals de gemeint, derevellekes, broek enz.?

Op de lokale dorpssite is de geschiedenis van Biest-Houtakker uitvoerig beschreven door inwoner dhr. Ed van Hees. Hij is dus goed ingevoerd in de geschiedenis van het dorp en zal allicht hetzij een door u bedoelde kaart hebben, dan wel weten waar u die kunt vinden. Ik heb op de dorpssite zijn e-mailadres gevonden: https://www.biest-houtakker.eu/index.php/component/jevents/icalrepeat.de...

Reactie toevoegen