Beinsdorp

Plaats
Dorp
Haarlemmermeer
Noord-Holland

beinsdorp_local_live_2018_kopie.jpg

Als eerbetoon aan inwoonster en schaatskampioene Esmee Visser is de ijsbaan van Beinsdorp tijdens Beinsdorp Local Live 2018 omgedoopt tot Esmee Visser IJsbaan, én heeft Esmee een door de inwoners ingezamelde cheque van 2.018 euro gekregen.

Als eerbetoon aan inwoonster en schaatskampioene Esmee Visser is de ijsbaan van Beinsdorp tijdens Beinsdorp Local Live 2018 omgedoopt tot Esmee Visser IJsbaan, én heeft Esmee een door de inwoners ingezamelde cheque van 2.018 euro gekregen.

beinsdorp_activiteitenagenda_juli_en_aug_2018.jpg

In het kleine dorp Beinsdorp is door het jaar heen best veel te doen. En terwijl elders de meeste verenigingen in de zomermaanden tijdelijk met hun activiteiten stoppen, gaan ze hier gewoon de hele zomer door met aan hun conditie werken!

In het kleine dorp Beinsdorp is door het jaar heen best veel te doen. En terwijl elders de meeste verenigingen in de zomermaanden tijdelijk met hun activiteiten stoppen, gaan ze hier gewoon de hele zomer door met aan hun conditie werken!

Beinsdorp

Terug naar boven

Status

Beinsdorp is een dorp in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Polderafdeling: 1851 Beinsdorp. Het dorp heette aanvankelijk Hillegommerbuurt (de huidige plaatsnaam is in 1959 toegekend). "Deze naamgeving stond in verband met het feit dat het aanvankelijk vooral bewoners van het destijds overbevolkte Hillegom waren, die zich hier vestigden. Deze "overloop" bestond voor het merendeel uit een weinig draagkrachtige, minvermogende arbeidsbevolking, deels werkzaam in de opkomende bollenteelt in en om Hillegom, deels het dagelijks brood verdienend op landbouwbedrijven in "de meer". In ieder geval heeft er wat de werkgelegenheid betreft steeds een belangrijke relatie bestaan met het aangrenzende Hillegom. De naamsrelatie is in 1959 echter verloren gegaan; aanleiding voor de naamswijziging was enerzijds de geringe sympathie bij de bevolking voor het begrip "buurt", anderzijds de bewustwording als dorpsbevolking een eigen identiteit te hebben, die in de oude dorpsbenaming niet of te weinig onderkend werd. In het kader van een algemene herziening van enkele tot die tijd gangbare - maar bij de bevolking minder sympathiek klinkende - dorpsnamen in deze gemeente, is in 1959 meer consequent aansluiting gezocht bij de historische naamgeving van het betreffende gebied." (bron: Sociografisch Bureau De Meerlanden)

Naamsverklaring
Het dorp is genoemd naar het vroegere eilandje van die naam in het Haarlemmermeer, in 1424 Jan van Bensdorpt, in 1581 't Eyland van de Vennep, genaemd Bensdorp, en in 1615 Beijns Dorp geheten, een samenstelling van dorp 'hoeve, (dochter)nederzetting' van de persoon Ben, Beijn.(1)

Naam komt ook elders voor
Niet te verwarren met de Groningse buurtschap Burgemeester Beinsdorp.

Terug naar boven

Ligging

Beinsdorp ligt aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, O van het dorp Hillegom. Verder ligt het dorp NW van het dorp Nieuw-Vennep, ZW van de stad Hoofddorp, ZW van het dorp Zwaanshoek en NO van de dorpen Lisserbroek en Lisse.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Uit onze gegevens wordt niet duidelijk of Beinsdorp, dat dus een eiland was en mogelijk ook wel De Vennip werd genoemd, in 1840 nog wel of niet meer bestond. Zou het eiland toen nog wel hebben bestaan, dan zou het enkel hooiland zonder bewoning zijn geweest. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Evenals verscheidene andere randdorpen in de Haarlemmermeer wordt Beinsdorp voornamelijk gekenmerkt door dijk- of lintbebouwing, met dien verstande dat het door de bebouwing langs de ringvaart op de Hillegommerdijk én langs de hierop aansluitende Venneperweg een T-vorm heeft gekregen. Door nieuwbouw is de typische T-vorm iets gewijzigd; halverwege de jaren tachtig en daarna in de jaren negentig is in 3 fasen de wijk Rietkraag ontstaan, waardoor de ijsbaan, die was gelegen vlak achter het dorpshuis, naar achter deze wijk is verplaatst. In 2009 is op de plaats waar de graanschuur van de Fa. Engel heeft gestaan een nieuwe woonwijk gebouwd met de naam Graanhuis. Sinds 1975 zijn ook de laatste winkels van vroeger uit het dorp verdwenen. Op de plek waar vroeger de kruidenierswinkel van Jo Treur stond, staat nu een twee onder een kap woning. In de kruidenierswinkel van Piet en Annie van Heteren-Verhoeve zit nu een winkel in tweedehands spullen waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Er zijn ook winkels bijgekomen. Aan de Hillegommerdijk is er de Fa. Engel met o.a. diervoeders. En C&T verkoopt er meubels op maat.

"Beinsdorp heeft de structuur van een dijkdorp langs de ringvaart (Hillegommerdijk) met een haaks daarop staande lintbebouwing langs de Venneperweg tot aan de IJtocht. Over de ringvaart ligt de brug die het dorp verbindt met de Meerlaan in Hillegom. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is ten noordoosten van beide linten de woonuitbreiding Rietkraag tot stand gekomen, die in de jaren negentig met 46 woningen is uitgebreid. In 2009 is de inbreiding Graanhuis gerealiseerd op de voormalige locatie van een diervoederhandel. Aan de Hillegomse zijde van de ringvaart stond een betoncentrale. Deze is gestopt en wordt ontwikkeld als woningbouwlocatie. De belangrijkste punten zijn de omgeving van de brug en de T-splitsing van de Hillegommerdijk en de Venneperweg.

De oudste bebouwing langs de Hillegommerdijk staat op korte afstand tot de weg. Veel van de originele bebouwing is in de loop der jaren vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw staat vaak niet meer direct aan de weg maar heeft een afstand van 3 tot 5 meter van de weg. Een bijzondere plek in de structuur van de Hillegommerdijk is het onbebouwde dijkdeel nabij de brug, hier staat woonbebouwing in de tweede lijn. Functies anders dan wonen zijn Restaurant ’t Kolkje en het tankstation op de hoeken met de Venneperweg, een kastenwinkel en enkele grotere bedrijfspanden aan de zuidzijde van het dorp. Noordelijk in Beinsdorp ligt in de tweede lijn achter de dijkbebouwing het terrein van een voormalig sloopbedrijf. Hier zijn geen bedrijfsactiviteiten meer. In 2019 verrijst hier een appartementencomplex (waarvoor zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen).

Het lint aan de Venneperweg is dubbelzijdig bebouwd, aan de noordzijde is de oorspronkelijke bebouwing van iets oudere datum. De woningen dateren van de periode 1910-1930. Hier is in het bebouwingsbeeld ook veel sprake van verbouw op de verdieping. De bebouwing aan de zuidzijde dateert van het eind van de jaren dertig van de vorige eeuw, hier is niet uitgebouwd op de verdieping. Woonwijk de Rietkraag bestaat uit projectmatig gebouwde woningen, de eerste woningen dateren van 1985, daarna volgde in de jaren negentig de verdere bouw van de buurt. Er staat ook dorpshuis Het Eiland. Aan de oostzijde van de buurt ligt een ijsbaan en een groen restgebied dat in eigendom is van een projectontwikkelaar. Het buurtje Graanhuis is gebouwd in 2009 en heeft een vrij dicht bebouwingsbeeld. De locatie vormt een invulling van een voormalige zaadhandel die hier lang was gevestigd. In de toekomst, na 2025, zal Beinsdorp als een van de dubbeldorpen langs de westelijke ringvaart worden uitgebreid met woningbouwlocaties aan de noord- en zuidzijde. De 380 KV hoogspanningsleiding en de Driemerenweg N205 vormen de oostelijke begrenzing van de dubbelkern." (bron: Bestemmingsplan)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Met het Uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Bewoners hebben tijdens de bijeenkomst in 2015 aangegeven dat verkeersveiligheid een belangrijk thema is in Beinsdorp. Al heel lang zijn we met u en onder andere de politie in gesprek over de beperking van de snelheid van het verkeer op de Hillegommerdijk. We hebben ook gesproken over het plaatsen van een flitspaal op de dijk tussen de Venneperweg en de Hillegommerbrug. Deze brief is om u over het vervolg te informeren.

Uit een gesprek dat wij onlangs met de politie hadden, blijkt dat het op dat deel van de dijk technisch onmogelijk is om met een camera snelheid te meten omdat de afstand te kort is. Ons voorstel was om de oude flitspaal aan de noordkant door een digitale camera te vervangen Maar politie en ook justitie vinden het gevaar op de dijk onvoldoende om hier een flitspaal te plaatsen. Zij geven andere plekken voorrang. Vanaf oktober 2014 tot nu zijn er 27 meldingen van ongelukken binnengekomen, waarvan 17 “eenzijdige” ongevallen, bijvoorbeeld het aanrijden tegen een paaltje, of tegen een geparkeerde auto. Dat is onvoldoende om uw en onze wens om een flitspaal in te zetten, in te willigen. Dat betekent niet dat we niets meer gaan doen. Want vooral in de avonduren willen we de situatie verbeteren. Maar we hebben daar (nog) geen goede oplossing voor.

Wat we als gemeente wel kunnen doen is een zogeheten ‘Psychobremse’ (Duits woord voor psychologische rem) aanbrengen. Deze is inmiddels aangebracht (november 2019). Dit is een hulpmiddel om de snelheid te verminderen. De witte strepen met de symbolen “30” (ene kant) en “60” (andere kant) zijn aan de noordkant op het dijkvak aangebracht. Digitale snelheidsborden: Smileys. Daarnaast kan elke bewoner een verzoek tot plaatsing van een smiley indienen. Dat kan per mail. Daarbij dient zowel de richting als plaats (nabij een verlichtingsmast) aangegeven te worden. Smileys zijn digitale borden die passerende bestuurders wijzen op hun snelheid. Daarbij toont het bord een blije (groene) of treurige (rode) smiley, afhankelijk van de gereden snelheid. We hebben een roulatiesysteem van smileys. De inzet van een smiley is gemiddeld zes weken effectief. De feitelijke plaatsing is afhankelijk van het aantal aanvragers en beschikbare smileys. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: info@haarlemmermeer.nl t.a.v. Beheer.

Oost west verbinding. De gemeente Haarlemmermeer heeft nog steeds de wens om een goede verbinding tussen west en oost te verkrijgen, zodat er ruimte komt om doorgaand verkeer in de kernen, waaronder Beinsdorp, te ontmoedigen. We zijn verder met de dorpsraad in gesprek om vooruitlopend op die besluitvorming te zoeken naar mogelijkheden om voor de kortere termijn andere verkeersmaatregelen te nemen. Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u die per mail via GenR@haarlemmermeer.nl stellen. Verder kunt u met uw dorpsraad in gesprek blijven omdat zij regelmatig met onze verkeerskundigen overleg voeren." (bron: gemeente Haarlemmermeer)

- In Haarlemmermeer is grote behoefte aan meer woningen. De westkant van de gemeente is aangewezen als gebied om nieuwe woningen te bouwen. Hier is het mogelijk om dorpse en landelijke woongebieden te maken. Gemeente Haarlemmermeer heeft samen met de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland het uitvoeringsplan ‘Parels aan de Ringvaart’ opgesteld. Hierin staat hoe partijen de ontwikkeling van de westkant van Haarlemmermeer gaan aanpakken. In 2014 is dit document door de gemeenteraad vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van het plan is de ontwikkeling van de vier ‘dubbeldorpen’ aan de Ringvaart. Dit zijn dorpen, met elk een eigen karakter, die zijn verbonden met een dorp aan de overkant van de vaart. Het gaat om de dorpen Lisserbroek, Cruquius, Zwaanshoek en Beinsdorp. Lisserbroek is het eerste dorp dat uitgebreid wordt.

- Op het (voormalige) terrein van (sloopbedrijf) Gebr. Nieuwendijk in Beinsdorp (Hillegommerdijk 374) heeft aannemingsmaatschappij Veenman & Vink in samenwerking met Westvast een plan ontwikkeld voor maximaal 50 appartementen. Het is bedoeld voor zowel starters, gezinnen als senioren. Nieuwe Dijk Wonen, zoals het plan heet, is ontwikkeld op basis van een vernieuwend concept, waarbij de klant zelf kan bepalen hoe groot zijn of haar woning wordt en nog belangrijker waar in het gebouw. Een flexibel concept waarbij rekening gehouden kan worden met ieders woonwens. Via een oprijlaan is het parkeerterrein bereikbaar waar ook meerdere garages beschikbaar zijn of zelfs een werkkamer of atelier op de begane grond. In totaal komen er op het terrein 2 gebouwen met maximaal 25 appartementen per gebouw. Hoe veel dat er uiteindelijk worden is afhankelijk van de types die gekozen worden. Het is de intentie dat de appartementen in de 2e helft van 2019 worden gerealiseerd. (bron. fa. Westvast)

- Bestemmingsplan Beinsdorp (2017).

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in Beinsdorp schaatsen op de ijsbaan van de in 1933 opgerichte IJsclub Juliana. Ze zijn destijds begonnen met een ijsbaan op de Ringvaart. In 1966 kregen zij de eerste landijsbaan, op de plaats waar nu de speeltuin is. Tegenwoordig ligt de ijsbaan naast de volkstuinen, fungeert hij buiten het winterseizoen als sportveld, én:

- Op een zondag eind juni of begin juli organiseren ze jaarlijks op het ijsbaanterrein muziekfestival Beinsdorp Local Live (BLL) (in 2019 voor de 13e keer), met een 3-tal lokale live bands. Als eerbetoon aan inwoonster en schaatskampioene Esmee Visser (waarvoor zie verder onderaan deze pagina), is de ijsbaan tijdens BLL editie 2018 omgedoopt tot Esmee Visser IJsbaan, én heeft Esmee, omdat het haar tot dan nog niet was gelukt om sponsoren te strikken voor het komende seizoen, een door de inwoners ingezamelde cheque van 2018 euro gekregen. Voor beide: zie de video onder de link.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Beinsdorp, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Beinsdorp.

- Nieuws: - De maandelijkse dorpskrant Het Ankertje is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Beinsdorp.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Het Eiland is er sinds 1966 en is het bruisende dorpshart van Beinsdorp, waar vrijwel alle dorpsactiviteiten plaatsvinden. In 1995 is het dorpshuis opnieuw gebouwd. Het oude gebouw bevatte veel asbest en was slecht geïsoleerd.

- Sport: - Bridgeclub BC Beinsdorp is opgericht in 1992 en heeft ca. 90 leden. Ze spelen wekelijks op donderdagavond in het dorpshuis. - Klaverjasclub KJC Beinsdorp is opgericht in 1965 en is een gezellige vereniging met ca. 25 leden die tijdens het competitieseizoen wekelijks klaverjassen in het dorpshuis. Nieuwe leden zijn altijd wekom. - Op de maandag- en woensdagavonden is het biljart in het dorpshuis beschikbaar om vrij te komen biljarten. Eigen keu meebrengen kan, maar er zijn ook keu’s aanwezig. Regelmatig wordt er op die avonden gebruik van het biljart gemaakt maar als je ook graag biljart dan ben je van harte welkom. Je kunt gewoon binnen lopen. Het biljart is van 19.30-22.30 uur beschikbaar.

Terug naar boven

Bekende inwoner

- Esmee Visser (Leiden, 27 januari 1996) is een langebaanschaatsster woonachtig te Beinsdorp. Visser is in 2018 Europees kampioene geworden op de 3000 meter en olympisch kampioene op de 5000 meter. In maart 2018 is ze daarvoor op grootse wijze gehuldigd in het dorp. Zie ook het interview met Esmee Visser n.a.v. de huldiging.

Reactie toevoegen