Bathmen

Plaats
Dorp
Deventer
Salland
Overijssel

gemeente_bathmen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Bathmen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Bathmen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Bathmen

Terug naar boven

Status

- Bathmen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Deventer. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2004.

- In 1997 wordt de wet behandeld die er uiteindelijk toe leidt dat de gemeente Diepenveen per 1 januari 1999 wordt opgeheven en aan de gemeente Deventer wordt toegevoegd. Het oorspronkelijke wetsvoorstel voorzag ook in annexatie van de gemeente Bathmen door de gemeente Deventer. De annexatie van die gemeente wordt middels een amendement echter voorlopig voorkomen (slechts een deeltje van de gemeente O van Oxe* ging over naar Deventer).

Vervolgens gaat men in de jaren daarna verder met de mogelijke annexatie van de gemeente door de gemeente Deventer, om die vervolgens in 2003 in de ijskast te zetten en plannen te smeden voor samenvoeging van de gemeente met Gorssel en Lochem (wat ook de voorkeur was van de gemeenteraad), waarvoor ook een wetsvoorstel wordt ingediend. Later wordt dan toch maar besloten om de gemeente per 2005 met de gemeente Deventer te verenigen (dit amendement wordt aangenomen), omdat zij vooral op Deventer georiënteerd is en het om veiligheidsdiensten beter zou zijn wanneer beide tot dezelfde veiligheidsregio (IJsselland) behoren. - Kaart met het grondgebied van de gemeente Bathmen op het moment van opheffing.*
* (© van de bewerkte plattegronden: Andreas Bartelink)

- Wapen van de voormalige gemeente Bathmen.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Apenhuizen, Dortherhoek, Loo, Pierkesmars (grotendeels) en Zuidloo (alleen voor de postadressen, in de praktijk valt deze buurtschap onder de buurtschap Loo). De buurtschap Oude Molen ligt weliswaar direct N van het dorp, maar valt formeel (voor de postadressen) onder het N gelegen dorp Lettele (vanouds gemeente Diepenveen). In de praktijk is Oude Molen wel op Bathmen georiënteerd en deels zelfs op Holten. Er zijn vele oude ansichtkaarten bekend van de molen en het café Oude Molen "te Bathmen", wat strikt genomen dus niet juist is.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Battem, Battum.

Oudere vermeldingen
1284 en ca. 1310 Batmen, 1321 Batman, 1400 en 1412 Batmen, 1480-1481 Battman, 1665 Bathmen, 1936 Batmen.

Naamsverklaring
Wel verklaard als een samenstelling van de persoonsnaam Bado en man met als betekenis 'de mannen van Bado'. Ook is voor het eerste deel gedacht aan bade 'boodschapper in een marke'. Voor vergelijkbare namen zie Berkum, Diermen, Fortmond, Giethmen, Helpman, Hertme, Ratum, Reutum, Wachtum en Wijthmen. Al deze plaatsnamen maken een zeer oude indruk; zo spreekt men bij Helpman, 1245 Heltmen, van een prehistorische nederzettingsnaam. Een verklaring van -men, -man als 'mannen, lieden' is niet altijd waarschijnlijk. Bij enkele namen wisselt -men met -munde en -me(n)de (Giethmen - Gheetmunde, Vortmen - Fortmond, Barkmen - Bircmede en Hertmen - Hertmunde). In de uitspraak ontwikkelde -men, -man zich tot -um. Bij Reutum wijzen de oudste vormen op een oud plaatsaanduidend -n- suffix en datief meervoud: laat in de 10e eeuw in Riatnon, midden 12e eeuw in Riednen en de Retmenne. Bij gebrek aan oudere vormen voor de overige plaatsnamen is het niet mogelijk om dezelfde oorsprong vast te stellen. Wel is opvallend dat -men in de meeste gevallen wordt voorafgegaan door een dentaal. Ook bij Diermen (ca. 1250 Diramme) is -men niet oorspronkelijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

Bathmen ligt O van Deventer en grenst in het Z aan de A1 en - via het buitengebied - aan de provincie Gelderland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Bathmen 240 huizen met 1.507 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 81/484 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Loo 68/419, Dortherhoek 45/318 en Zuidloo 46/286. Tegenwoordig heeft het dorp (inclusief de buurtschappen) ca. 2.200 huizen met ca. 5.600 inwoners.

- In 2010 is er een kleine grenscorrectie geweest van de gemeente Deventer naar de gemeente Rijssen-Holten. De 2 panden Oude Stationsweg 1a en 1 b lagen vanouds in het dorps- en gemeentegebied van Bathmen, maar hebben in 1978 bij de totstandkoming van het postcodesysteem de genoemde adressen met als plaatsnaam Holten toegewezen gekregen, omdat die straat onder Holten valt. De gemeente Deventer constateerde dit in 2009, bij het screenen van haar bestanden, en wilde hier een postadres in Bathmen aan toekennen, omdat de plaatsnaam Holten in de gemeente Deventer een ongewenste situatie is. Maar de inwoners waren hier tegen omdat ze dan problemen met de vindbaarheid vreesden; de panden zijn alleen vanaf Holtens grondgebied te bereiken, en het is historisch zo gegroeid dat de panden als Holtens worden gezien. Daarom is in 2010 besloten deze 2 panden middels grenscorrectie te 'verhuizen' naar de gemeente Rijssen-Holten.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de volgende instantie, sites en literatuur:

- Canon van Bathmen.

- De Oudheidkundige Kring Bathmen is een vereniging met meer dan 800 leden, en heeft als doel het vergaren en verspreiden van kennis over het dorp en de bijbehorende buurschappen. Ze organiseren lezingen, winterwandelingen, en af en toe een zomerexcursie. Daarnaast verschijnt er een kwartaaltijdschrift, waarin de historie van de voormalige gemeente van vele kanten wordt belicht en geïllustreerd met mooi en uniek fotomateriaal. De werk- en archiefruimte van de vereniging is tijdelijk gehuisvest in het kantoor van de brandweerkazerne. Hier beschikken ze over uitgebreide documentatie over de historie van het werkgebied, met o.a. een grote foto- en videocollectie, een knipselarchief, een bibliotheek, een archief over boerderijen en veldnamen, genealogisch materiaal en archieven van Bathmense verenigingen en bedrijven. Het verenigingsarchief is een rijke bron voor publicaties.

Kom eens op bezoek bij het Historisch InfoPunt (HIP) in de Bibliotheek, Schoolstraat 25. Daar zijn op woendag- en donderdagmorgen - tussen 09.30-12.00 uur - vrijwilligers om je vragen te beantwoorden. Bovendien ontvangen ze graag documenten, foto's, video's en ander materiaal (geen objecten) om hun archief aan te vullen. Het kan ook worden ingescand, zodat je de originelen kunt behouden.

- In 2005 is, ter gelegenheid van de opheffing van de gemeente, het boek 'Aldus besloten, gemeente Bathmen, 18-03-1811 / 01-01-2005' verschenen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Belangenvereniging Bathmen (BVB) wil geluidsbeperkende maatregelen aan en langs de A1 in deze omgeving. De geluidsoverlast in de bestaande situatie overschrijdt volgens metingen van het RIVM al de wettelijke grenswaarden en met de aanstaande verbreding zal dat alleen maar toenemen. Tenzij aanvullende maatregelen worden genomen. De BVB heeft een impressie laten maken van de mogelijke oplossingen, innovatiever dan alleen een saaie geluidswal die het landschap ontsiert. Onder de link kun je de impressie en de toelichtingen erbij bekijken. "De impressie heeft meerdere doelstellingen. Het begon ermee dat we de betrokken partijen wilden uitdagen. Uitdagen om mee te denken, uitdagen om open te staan voor innovaties, voor bijzondere combinaties. Uitdagen om mee te doen! We willen inzicht geven, het gesprek en de discussie aangaan, om zo te komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing voor de door iedereen ervaren geluidsoverlast. De impressie is daarom vooral een aanzet om samen te zoeken naar een goede oplossing voor de geluidsoverlast door de A1.

Voor de omwonenden van de A1 ter hoogte van Bathmen geeft de impressie een beeld van hoe het er uit zou kunnen zien. Zo willen we de onderwerpen van de discussie over maatregelen verduidelijken. Om iedereen een beeld te kunnen geven bij de verschillende opties willen we graag zichtbaar maken hoe bijvoorbeeld een wal ingebed kan worden. Als een wal goed wordt ingebed in het landschap, is het dan een acceptabele oplossing? Voor de professionals laat onze impressie zien dat het mogelijk is om verschillende oplossingen te ‘stapelen’.

Dat stapelen heeft verschillende mogelijke voordelen. De effecten van een maatregel worden versterkt. Zo levert een direct naast de rijbaan en vlak liggende diffractor een mooi effect, maar wat als je ‘m verhoogd en schuin plaatst? En hoe kunnen we kosten beperken? Of juist ‘verdienen’ aan de wal? Zijn zonnepanelen het antwoord? Diverse omwonenden hebben aangegeven eventueel in financiering te willen bijdragen. Een energiecoöperatie van agrarische bedrijven biedt aan dit te ondersteunen. De impressie is ook een opdracht aan beleidsmakers, ontwikkelaars en technici. Het is mogelijk om maatregelen goed in het landschap op te nemen én een goede geluidsreductie te realiseren. We willen de professionals uitdagen om mee te denken, zelf met aanvullingen te komen. De aandachtspunten - die dit ontwerp natuurlijk heeft - oppakken en oplossen."

- Er zijn plannen voor een extra goederenspoorlijn van Elst GL (aftakking van de Betuwelijn) via Zutphen, Deventer, Hengelo en Oldenzaal naar Duitsland. Als onderdeel daarvan zou een 'spoorboog' worden aangelegd west dan wel oost langs Bathmen. Dit zou leiden tot aantasting van het landschap en overlast voor de inwoners. Zij hebben zich dan ook tegen deze plannen verzet. Nadere informatie vind je op de site Geenspoorbogenbathmen.nl. Een breed gesteunde Kamermotie van 4 maart 2014 en het massieve verzet in het dorp tegen de spoorbogen heeft toenmalig staatssecretaris Mansveld doen besluiten om vooralsnog geen spoorboog meer na te streven. Op 17 juni 2014 stuurde zij een brief aan de Tweede Kamer waarin ze zegt dat de spoorbogen komen te vervallen en dat het hele GON-plan voor zes jaar de ijskast in gaat. Kennelijk gaat men in 2020 dus verder met deze plannen. Maar áls die extra goederentreinen gaan rijden, dan moeten ze wél langs Bathmen, aldus de gelinkte site. Wordt vervolgd dus...

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bathmen heeft 3 rijksmonumenten: de Dorpskerk, de toren van deze kerk, en de Dorthermolen.

- Bathmen heeft 41 gemeentelijke monumenten.

- "Omstreeks 1250 is er reeds sprake van het bouwen van een kerk in Bathmen. Men neemt aan dat het koor en de toren in hun huidige vorm in de 15e eeuw zijn gebouwd. Het oorspronkelijk middenschip van de kerk, dat wat lager, maar ook iets smaller was dan het koorgedeelte, is in 1870 verwijderd. Tijdens deze renovatie is het huidige middenschip gebouwd, dat werd voorzien van een tweetal forse zijbeuken. Er is derhalve een driebeukige kerk gecreëerd. In 1975 zijn de bijruimtes aan weerszijden van de toren verwijderd en volgens hedendaagse contouren compleet vernieuwd. De toren is niet hoog, vierkant van model, en tussen twee puntgevels voorzien van een zadeldak.

Onder de toren door liep oorspronkelijk de hoofdingang van de kerk, waardoor men recht tegenover het koor de kerk binnenkwam. Zoals dat in meer plaatsen het geval is, is ook in Bathmen de toren van de kerk eigendom van de burgerlijke gemeente. In de tijd van keizer Napoleon (ca. 1800) is de toren namelijk gevorderd om te kunnen dienen als uitkijkpost. Waarschijnlijk is toen ook de toegang tot de kerk, onder de toren door, dichtgemetseld. De ingang onder de toren diende daarna als arrestantenlokaal. Bij de restauratie van 1975/1976 is de toegang tot de kerk onder de toren weer hersteld.

Architectonisch zijn er na o.a. de gedegen restauraties van 1870, 1939 en 1975/1976, drie verschillende stijlen te onderscheiden. Dit zijn de late gotiek van het koor en de toren, de waterstaatstijl van het middenschip en de hedendaagse vormgeving van de bijruimtes langs de toren. Toch is de Hervormde (PKN) Dorpskerk (Kerkplein 3) een erg mooie kerk gebleven. Aan de buitenkant komt het geheel misschien wat fors over, maar wel statig en imponerend. Bij binnenkomst van de kerk door de laatgotische toren kom je door een glazen tochtsluis. Deze is op zichzelf sober uitgevoerd, maar ze laat wel de diverse overgangen van de op een harmonieuze wijze samengevoegde bouwstijlen, onmerkbaar verlopen." (bron: Protestantse Gemeente Bathmen) - De kerkdiensten kun je hier terugluisteren.

- De Dorthermolen ligt in buurtschap Dortherhoek en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Bathmen te Paard (week in maart) behelst o.a. een Feestavond, een Dressuuravond, Springen, een Fokkersdag, een Menavond en een Ponydag.

- De jaarlijkse Schipbeeksurvivalrun Bathmen (april, in 2019 voor de 27e keer) is een prachtige survivalrun rond de Schipbeek.

- Al sinds 1814 organiseert de Oranjecommissie van Bathmen festiviteiten die verband houden met gebeurtenissen in de Koninklijke familie. Het bezoek van Prins Willem de Tweede was de allereerste aanleiding. Het jaarlijks vieren van Koningsdag is daarbij het meest in het oog springend. Een goed gevulde dag voor jong en ouder. Een aubade, een ochtendgebeuren voor de schooljeugd en een algemeen middagdeel staan steevast in het programma. Het traditionele Klootschieten met vele deelnemers ontbreekt evenmin. De Brink in het hart van het dorp is dan een centraal ontmoetingspunt.

Tevens is de Oranjecommissie betrokken bij het organiseren van de Dodenherdenking op 4 mei. Dat gebeurt in samenwerking met leden van de Commissie uit Loo. Een stille tocht, bloemen leggen op de Oude Begraafplaats, kransleggingen bij het monument en een herdenkingsdienst vormen de vaste onderdelen hiervan. Eens in de vijf jaar is de Oranjecommissie de initiatiefnemer tot de viering van Bevrijdingsdag. Van straatversiering tot het organiseren van een optocht wordt beoogd zo veel mogelijk mensen hierbij te betrekken. Naast deze openbare festiviteiten schenkt de Commissie aandacht aan gebeurtenissen die ontwikkelingen of personen van het Koninklijk Huis betreffen. Te denken valt hierbij aan troonswisselingen, geboortes van prinsen of prinsessen, huwelijken en overlijden van leden van de Koninklijke familie. In 2014 is gevierd dat in 1814 in Bathmen de eerste Oranjevereniging van Nederland is opgericht.

- Concours Hippique (weekend eind augustus).

- Onder auspiciën van de Bathmense Beeldende Kunst- en Kultuurkring (BBKK) organiseert de Kunstmarktcommissie, met medewerking van een grote groep vrijwilligers, jaarlijks op de 1e zaterdag van september de Bathmense Kunstmarkt. Een ideale ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers. De kunstmarkt biedt de bezoekers de mogelijkheid een grote collectie kunstwerken te bewonderen, direct in contact te komen met de kunstenaars en zonder bemiddeling werk aan te kopen. Een zorgvuldige selectie bij de invulling van de ca. 80 kramen zorgt voor een hoog niveau, grote diversiteit en een breed aanbod van technieken en disciplines zoals schilderijen, beelden, keramiek, fotografie, sieraden, glas en textiel. Verder zijn er demonstraties, muziek, kinderactiviteiten, een verloting, de uitreiking van de Juryprijs en een hapje en een drankje. De Bathmense Kunstmarkt biedt tevens een platform aan jonge kunstenaars; naast oude bekenden is er ook werk van veel nieuwe kunstenaars te bewonderen.

- Bathmense Kermis (vr t/m ma eind september).

- "Als de dagen duidelijk weer korter worden, de bladeren van de bomen verkleuren en de paddenstoelen verschijnen, is het weer tijd voor de jaarlijkse Herfsttintentocht (op een zondag in oktober) van Stichting Bathmen Promotie. De kosten bedragen € 2,-- per wandelaar. Je wandelt gezamenlijk met de andere wandelaars en een gids door het mooie en verrassende Sallandse landschap. Onderweg is er warme chocolademelk met iets lekkers. Er worden niet alleen bestaande paden gevolgd. De route is ongeveer 8 km lang. De wandeling is niet geschikt voor rolstoelen, wandel- en kinderwagens. Honden mogen niet mee, omdat er door weilanden wordt gelopen en anders de mogelijkheid bestaat dat honden (als drager) een neospora esmetting overbrengen op koeien. Koeien kunnen hierdoor een miskraam krijgen. Aan het eind van de wandeling is er gelegenheid om onder genot van een kop koffie of thee gezellig bij te praten."

- In 1979 is de Commissie Kerkconcerten opgericht. Na de restauratie van de Dorpskerk wilde men voor de vrijgevigheid van de Bathmense bevolking “iets terug doen”. Het organiseren van culturele evenementen leek daarvoor het meest geschikt, met name de organisatie van concerten. In 1997 is de commissie voortgezet als Stichting Muziekkring Bathmen. De stichting organiseert van oktober t/m april maandelijks concerten in de prachtige Dorpskerk. De mooie locatie, de goede akoestiek en de afwisselende programmering zijn al vele jaren een trekpleister voor muziekliefhebbers. Als donateur van de stichting kun je de concerten tegen een sterk gereduceerde prijs bezoeken. Bovendien ontvang je vooraf informatie over de musici en het programma. De donatie bedraagt per jaar € 11,50 per persoon. Voor twee personen op hetzelfde adres bedraagt deze € 18,50. Toegangsprijs concerten: € 15,-. Donateurs: € 10,-. Jongeren tot 18 jaar gratis entree. Prijzen zijn inclusief een consumptie. Ook een 'strippenkaart' is mogelijk: drie concerten voor € 40,-.

- Jaarlijks op een zondag eind oktober (in 2020 voor de 48e keer) is er de inmiddels traditionele en landelijk bekend geworden Boeldag van de Plattelands Jongeren Bathmen, in manege ‘t Ruiterkamp. De opbrengst van de Boeldag komt ten goede aan diverse verenigingen en instellingen in het dorp. De rommelmarkt begint om 10.00 uur. Ook kunnen vanaf 10.00 uur de veilingstukken worden bezichtigd. De lokale afdeling van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen bakt en verkoopt overheerlijke oliebollen. De veiling van bijzondere stukken begint ‘s-middags om 13.00 uur. Onder toezicht van notariskantoor Smalbraak uit Deventer zal afslager Gerrit Grotenhuis alle artikelen aan de man/vrouw proberen te brengen. De rommelmarkt sluit om 16.30 uur.

- Om de Battumse Revue te beschrijven kom je al snel bij de trefwoorden afwisseling, verrassing en snelheid terecht. Een revue kenmerkt zich namelijk door korte afwisselende onderdelen. In hoog tempo volgen sketches, zang en dans elkaar op. Samen vormen ze een avondvullend programma waarin humor, vrolijkheid en show voorop staan. De Battumse Revue brengt 1x per 2 jaar, in de even jaren, in november een nieuwe revue op de planken. Ze treden dan op gedurende ca. 7 avonden. Nadien spelen ze ook nog enkele malen elders in de regio.

- Sinterklaas komt jaarlijks met een tiental Pieten naar Bathmen. Ze komen per boot over de Schipbeek en meren aan bij de Koersenbrug. Tot de boot om 13.30 uur aankomt is er genoeg te zien en te doen, muzikaal ondersteund door muziekvereniging Orpheus. Wanneer Sinterklaas is verwelkomd door de burgemeester, gaat hij met zijn Pieten per koets naar de VBO Winterfair in de manege aan de Koekendijk. De intocht van Sinterklaas wordt mede mogelijk gemaakt door de Verenigde Bathmense Ondernemers (VBO) en een groep van 25 enthousiaste vrijwilligers.

- De Battumse Kwis is een gezellig team-evenement aan het einde van het jaar. Aan de editie 2016 hebben ca. 70 teams meegedaan.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in Bathmen schaatsen op IJsbaan de Grote Maot (Hoekmansweg 1).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Trage Tocht Bathmen (17 km). Een schouwpad en een fietspad leiden je langs de Schipbeek, aan de rand van de bollende Bathmense enk. Eenmaal op landgoed De Bannink gaat de route over karrensporen en mooie zandwegen. Je passeert enkele oude landgoedboerderijen aan de Rodijksweg en doet met een lusje ook het landhuis aan. Het huis met karakteristiek torentje en het bijbehorende koetshuis zijn gebouwd in neorenaissance stijl. Ook het land ten noorden van de spoorlijn hoort bij De Bannink. Je loopt er in de Gooiermars, van oorsprong een moerassige laagte. De afgelopen jaren is hier 60 ha landbouwgrond omgezet in natuur. De kwelrijke graslanden worden begraasd door Charolais (wit) en Brandrode koeien. Via het Traasterbosch van IJssellandschap en buurtschap Oude Molen bereik je buurtschap Apenhuizen. Ook hier zie je weer mooie boerderijen in glooiend boerenland. Terug neem je niet de kortste route, maar maak je een onverhard ommetje langs de begraafplaats, de Looenk en de Schipbeek.

- "Wereldwinkel Bathmen (Schoolstraat 25) verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Bathmen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Bathmen en omliggende buurtschappen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Bathmen.

- Nieuws: - Nieuws uit Bathmen op Facebook. - De Bathmense Krant verschijnt wekelijks huis-aan-huis in het dorp en een reeks omliggende dorpen.

- Belangenorganisatie: - Belangen Vereniging Bathmen (BVB).

- Dorpshuis / MFC: - In 2008 is het volledig vernieuwde Cultuurhuus Braakhekke gereed gekomen. Zaal Braakhekke was al een begrip sinds 1956 en fungeerde als een echt dorpshuis. De accommodatie was echter dringend aan renovatie toe. Cultuurhuus Braakhekke is een multifunctioneel gebouw geworden, geschikt voor vele doeleinden. Met name de ‘grote’ zaal, de Heeren van Dorthzaal, is een bijna volwaardige schouwburgzaal, uitgerust met een beperkte professionele licht- en geluidsinstallatie. Het Cultuurhuis is het bruisende dorpshart van Bathmen, dat het thuishonk is geworden voor ca. 25 lokale verenigingen en soortgelijke instellingen. Daarnaast worden er regelmatig activiteiten en evenementen georganiseerd op het gebied van bijv. theater en muziek. Zie daarvoor de link.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool de Dorpsschool is een openbare school in Bathmen. Wij staan open voor kinderen van alle levensbeschouwelijke richtingen en wij gaan daar respectvol mee om. Samen met de peuterspeelzaal (PSZ) en de buitenschoolse opvang (BSO) is de Dorpsschool een Kindcentrum."

"OBS De Rythmeen vindt actief burgerschap belangrijk, omdat we graag willen dat onze leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan onze samenleving. Actief burgerschap is voor ons ook wereldburgerschap. Het gaat erom dat je kind zichzelf leert kennen, zichzelf leert zien als onderdeel van zijn omgeving en in het geheel van de wereld. We kiezen daarbij voor een positieve benadering en verbindende thema's, zoals sociale cohesie, economische verbondenheid, culturele diversiteit, duurzame ontwikkeling, mensenrechten en veiligheid. Wij leggen de nadruk op je openstellen voor anderen, leren van elkaar en betrokken zijn. Bij actief burgerschap hoort volgens onze school ervaringsgericht leren, waarbij kennis van een aantal begrippen een onderdeel is van dat leren. Waar zinvol, spelen we in op de actualiteit. Leren van concrete ervaringen en gebeurtenissen in de wereld stimuleert immers enorm.

Onze leerlingenraad is een voorbeeld van actief burgerschap. Onze leerlingen voelen zich betrokken bij de school en participeren in de activiteiten zoals de loop-a-thon en de activiteiten die de culturele commissie in Bathmen organiseert. Wij vinden het ook belangrijk dat alle leerlingen van de school in aanraking komen met verschillende cultuurdisciplines zoals film, fotografie, theater, muziek en dans. Wij onderschrijven het belang van creatieve ontwikkeling en de eigen inbreng van kinderen. Cultuureducatie biedt leerlingen een rijker leerklimaat en vormt daarmee een waardevol onderdeel van het leerprogramma."

- "In het VVE-gecertificeerde Kindcentrum Kinderopvang Bathmen vangen wij kinderen van 0 t/m 12 jaar op door middel van een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. De twee gebouwen zijn verbonden door grote groene buitenspeelpleinen en ingericht om in allerlei weersomstandigheden en met verschillende materialen naar hartelust te kunnen spelen en fietsen in de buitenlucht. Ook wordt regelmatig gebruik gemaakt van de naastgelegen omgeving zoals de speeltuin, het naburige bos, de boerderij en allerlei mogelijkheden die het dorp biedt."

- Jeugd en jongeren: - Plattelands Jongeren Bathmen (PJB) organiseert organiseert door het jaar heen allerlei activiteiten, zoals Boeldag, Wandelvierdaagse, Toneeloptredens, Openingsavond, Nieuwjaarsreceptie, Stamppot-avond, Uitwisseling, Slotactiviteit, sportieve uitjes en stap-avonden. - Keet Bouwlamp. - Keet Koelkast.

- "Scoutinggroep James Lovell in Bathmen is een moderne groep die weet wat kinderen en jongeren bezighoudt. De tijd van voetballen en verstoppertje is gelukkig nog niet helemaal voorbij, maar er zijn veel meer en veel leukere dingen te bedenken voor kinderen en jongeren van deze tijd. Scouting heeft 125.000 leden in Nederland, verdeeld over 1.350 groepen. Wereldwijd telt scouting 32 miljoen leden. Scouting is eigenlijk meer dan een vrijetijdsbesteding. Voor sommigen is het een manier om zich te ontspannen. Voor anderen is het een manier van inspannen. Het maakt eigenlijk niet uit, want Scouting bij James Lovell is elke week weer een week om niet te vergeten. Dat geldt voor alle speltakken: Bevers, Welpen, Scouts, Explorers en Roverscouts. Kom snel eens een keertje langs en geniet mee!"

- Sport: - De Algemene Bathmense Sportvereniging, in de praktijk kortweg ABS Bathmen genaamd, is opgericht in 1930. Het is een zogeheten omnivereniging, wat wil zeggen dat ze verschillende sporten faciliteren. Bij hen zijn dat er maar liefst 8, namelijk badminton, gymnastiek & jazzdance, handbal, judo, trimmen, voetbal, volleybal en zwemmen. De vereniging heeft ongeveer 1400 leden. De sporttakken variëren in grootte van ca. 12 tot meer dan 600 leden.

- "De in 1950 opgerichte Tennisclub TC Bathmen is een actieve en gezellige tennisvereniging met ca. 350 leden, waar zowel recreatief als in prestatief wedstrijdverband kan worden gespeeld. De prestatieve tennisser kan deelnemen aan het Open Pouletoernooi in juni, het Open Jeugdtoernooi en aan de senioren- en jeugdcompetitie. De recreatieve tennissers kunnen in het voor- en najaar deelnemen aan de tossavonden die iedere dinsdagavond worden georganiseerd. Daarnaast staan jaarlijks de volgende activiteiten op de kalender: clubkampioenschappen senioren en junioren, Fam/Vrie toernooi en het Ouder/Kind toernooi. Onder leiding van onze tennistrainer is het voor jong en ouder mogelijk om op individuele basis of in groepsverband les te nemen."

- Survival Vereniging Bathmen (SVB) traint het hele jaar door voor de jaarlijkse Schipbeek Survival (zie daarvoor het kopje Evenementen en activiteiten) en vele andere survivalwedstrijden. Hun hoofdtrainingsdag is de zondag, maar ook doordeweeks zijn kleinere groepen actief.

- "Rijvereniging Bathmen organiseert naast de wekelijkse lessen nog tal van andere activiteiten om hun mooie accommodatie te onderhouden. Bekend is het jaarlijkse Concours Hippique in het laatste weekend van augustus. Ook de samengestelde wedstrijd (SGW) is een begrip in de hippische wereld. Verder wordt elk voorjaar het meerdaagse evenement Bathmen te Paard georganiseerd. Kenmerkend is het gevarieerde programma, waardoor vijf dagen lang diverse takken van paardensport op hoog niveau te aanschouwen zijn. Naast de grotere wedstrijden organiseert de rijvereniging nog andere activiteiten. Denk aan indoor spring- en dressuurwedstrijden, oefencrossen, clubkampioenschap en clinics."

- "Koetsenvereniging d’ Olde Mölle organiseert menlessen, tochten en evenementen. We hebben rond de 70 leden. Op maandagavond van september tot juni worden er menlessen gegeven in de manege aan de Koekendijk in Bathmen. Elk jaar in september, tijdens de Bathmense Kermis, organiseren wij een Kermistocht, waaraan ook aanspanningen van buiten de vereniging kunnen deelnemen. Zo’n 40 koetsen maken vanaf 10.00 uur een tocht door het dorp en omgeving, met als afsluiting in de middag een defilé door het dorp. Verder is er jaarlijks in juli of augustus de Oude Werktuigenmiddag. Onze leden demonstreren dan het werken met paarden en oude landbouwmachines, zoals een ploeg of een eg. Een aantal malen per jaar organiseren we een onderlinge wedstrijd op het gebied van dressuur en vaardigheid."

- Bridgeclub Bathmen heeft ca. 100 leden. Ze spelen volgens het rankingsysteem. Tussendoor spelen ze een aantal avonden geen competitie, maar spelen ze met een andere indeling, zodat men ook eens andere leden van de bridgeclub leert kennen. Een paar keer per jaar is er voor aanvang van de speelavond een halfuurtje bridgeles. De club heeft nog ruimte voor nieuwe leden. Mocht je een keer willen meebridgen dan kan dat. Ook kun je je aanmelden als invaller, om op die manier kennis te maken met de club en de leden.

- "Hengelsportvereniging HSV Bathmen is opgericht in 1985 en heeft ca. 300 leden. Door het jaar heen worden er diverse wedstrijden georganiseerd, zoals een competitie voor senioren, junioren en een wintercompetitie. Daarnaast worden er enkele wedstrijden georganiseerd waar de gezelligheid voorop staat, zoals de traditionele Kermiswedstrijd in het laatste volle weekend van september, de Koppelwedstrijd voor senioren, de gecombineerde Koppelwedstrijd jeugd/senioren en de Nachtwedstrijd. Ook nemen we elk jaar met de Jeugd deel aan de 7-Dorpenwedstrijd. De vereniging heeft veel viswater tot haar beschikking. Leden kunnen o.a. vissen in de wateren die vermeld staan in de grote vergunning van Sportvisserij Nederland, waar wij bij zijn aangesloten. Tevens mogen onze leden vissen in de viswateren van de Deventer Hengelsport Vereniging. Zo kun je in de IJssel in het voorjaar kilo's brasem vangen en op een zondagmiddag heerlijk ontspannen aan de Berkel of de Schipbeek een hengeltje uitgooien."

- Overige verenigingen: - Vrouwen van Nu afd. Bathmen is volgens hun site de grootste afdeling van deze landelijke vrouwenvereniging. Maandelijks organiseren ze allerlei activiteiten van uiteenlopende aard. Er zijn ook vele commissies, werkgroepen e.d. met specifieke interesses, waar je je bij kunt aansluiten, zoals een cultuurcommissie, leeskring, tuincommissie, fietscommissie, beter bewegen, volksdansen, wandelcommissie, cursuscommissie, handwerken en agrarische commissie.

- Zorg: - "Woon-, Zorg- en Dienstencentrum ‘t Dijkhuis in Bathmen is een ‘dijk van een huis’. Een huis waar het fijn wonen en werken is. Waar we het de cliënten iedere dag weer zo veel mogelijk naar de zin maken. Van zelfstandig wonen tot wonen met intensieve zorg: wij hebben het in huis! Onze filosofie is helder: niets moet, veel is mogelijk. De wensen van de cliënten, daar draait het om. Het is hun thuis en wij maken het naar hun zin. We doen wat nodig is, wat past bij de cliënt en wat zinvol is."

- "Bij de Walnotenhof in Bathmen kun je wonen als je een verstandelijke bperking hebt, verzorging nodig hebt en houdt van een huiselijke en gemoedelijke sfeer. Maar ook als je graag een duidelijke structuur hebt. Het is fijn als je enige mate van zelfstandigheid hebt zodat je kunt meehelpen met dagelijkse, huishoudelijke klusjes. Als je helemaal zelfstandig kunt wonen met begeleiding dan zijn onze aanleunwoningen geschikt. In elke groepswoning wonen zes cliënten. Over het algemeen eten en drinken we in de gezamenlijke woonkamer en keuken. In het weekend koken we zelf, met hulp van begeleiders."

Reactie toevoegen