Barger-Oosterveld

Wijk
Dorp in de stad
Emmen
Drenthe

barger-oosterveld_plaatsnaambord.jpg

Barger-Oosterveld is een wijk en 'dorp in de stad' in de provincie Drenthe, gemeente Emmen. (© H.W. Fluks)

Barger-Oosterveld is een wijk en 'dorp in de stad' in de provincie Drenthe, gemeente Emmen. (© H.W. Fluks)

barger-oosterveld_bouw_gerardus_majellakerk_1906.jpg

De buurtschap Barger-Oosterveld wordt een dorp door de bouw van de Gerardus Majellakerk in 1906. Hier poseren de bouwvakkers van de kerk in aanbouw even voor de fotograaf, een vrouw brengt de werklieden een bakje koffie. (© www.barger-oosterveld.nl)

De buurtschap Barger-Oosterveld wordt een dorp door de bouw van de Gerardus Majellakerk in 1906. Hier poseren de bouwvakkers van de kerk in aanbouw even voor de fotograaf, een vrouw brengt de werklieden een bakje koffie. (© www.barger-oosterveld.nl)

Barger-Oosterveld

Terug naar boven

Status

- Barger-Oosterveld is een wijk en 'dorp in de stad'* in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

* De gemeente Emmen heeft aan een aantal dorpen die inmiddels door de uitbreidingen van de stad in de bebouwde kom van de stad zijn komen te liggen, geen eigen postcode en bijbehorende woonplaatsnaam toegekend, bij het in 1978 in werking getreden postcodesysteem. Voor de postadressen liggen die dorpen daarom sindsdien 'in' (de woonplaats) Emmen en zijn formeel ook wijken van die stad. De inwoners beschouwen sommige van die plaatsen echter in de praktijk nadrukkelijk nog altijd als 'dorp bij Emmen' en niet als wijk van Emmen. Barger-Oosterveld is er daar een van.** Voor deze bijzondere categorie plaatsen hebben wij de categorie 'dorp in de stad' in het leven geroepen.

** Sterker nog: de inwoners vinden hun dorp 'Het mooiste dorp van Emmen', aldus de lokale dorpssite.

- Barger-Oosterveld had*** witte plaatsnaamborden, omdat het formeel binnen de bebouwde kom van Emmen ligt, en heeft formeel daarom geen eigen 'bebouwde kom' (waar bijbehorende blauwe plaatsnaamborden, 'komborden', bij horen). Praktisch gezien is dat wat ons betreft wél het geval: ter plekke is het dorp namelijk nog wel degelijk als zodanig te onderscheiden, omdat het O van de Rondweg N391 ligt en daarmee gescheiden is en blijft van de stadskern.

*** Wij schrijven bewust 'had', omdat een onzer informanten medio 2021 heeft geconstateerd dat de plaatsnaamborden toen helaas verdwenen waren. Gelukkig staan er bij de entree van het dorp nog wel alternatieve 'Welkom in Barger-Oosterveld'-borden (zie de reactie onderaan deze pagina).

Terug naar boven

Naam

In het Drents
't Oosterseveld.

Oudere vermeldingen
Oorspronkelijk heette dit gebied Het Oosterse Veld. Het gebied N van het Z buurdorp Nieuw-Dordrecht, rond de Klazienaveensestraat, staat in de atlas nog vermeld als veldnaam Het Oosterveld. 1899 Bargeroosterveld. Sommigen spellen het nog altijd zo, als één woord dus, maar op de plaatsnaamborden staat het nu eenmaal in twee woorden, als tegenwoordig kennelijk formele dan wel voorkeursspelling, dus conformeren wij ons op deze pagina daaraan.

Naamsverklaring
"De plaats is genoemd naar het Oosterveld bij Barge. Voor de verklaring van de naam Barge zie Barger-Compascuum."(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Flintenstad.

Terug naar boven

Ligging

Barger-Oosterveld ligt direct O van Emmen en wordt door de Rondweg N391 van de stad gescheiden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Barger-Oosterveld heeft ca. 1.100 huizen met ca. 2.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Uit nagelaten sporen op de zandrug tussen Weerdinge en Barger-Oosterveld blijktdat er zo’n 3500 jaar geleden al sprake was van een intensief landgebruik. Er zijn m.b.t. die periode bewoningssporen gevonden bij de genoemde dorpen en bij de Emmerhout. Het gebied van Barger-Oosterveld was in vroeger eeuwen een hoger gelegen deel binnen het veengebied. Het was als het ware een eiland in het veen. In dit gebied groeiden in de (jonge) Steentijd (tussen ca. 5000 en ca. 1800 v Chr) eiken, linden, iepen en essen. Er zijn ook nederzettingsresten gevonden uit die tijd. Het gebied behoorde vroeger toe aan de Barger boeren. Omdat het aan de oostkant van hun marke lag, werd het ook “Het Oosterse Veld” genoemd, vandaar de huidige plaatsnaam. Vóór de ontginning van de 19e eeuw was het gebied een heideveld. Dit heideveld werd gebruikt door de boeren van Noordbarge en Zuidbarge. Ze lieten er schapen grazen, hielden er bijen en staken er heideplaggen.

Tweehonderd jaar geleden stonden hier nog geen woningen. De eerste (definitieve) bewoners kwamen rond 1870.* Zij leefden in primitieve keten en waren individuele gelukszoekers die vanaf de veilige zandgronden wilden meeprofiteren van de veenontginningen in de buurt. De vroegste bewoning vond plaats langs een tweetal historische routes: 1. de route over de zandrug van noord naar zuid: Oosterveldsestraat; 2. de route van oost naar west, de verbinding naar de veenontginningen: Splitting. Het Barger-Oosterveld werd in de 19e eeuw in eerste instantie de woonplaats van arbeiders die werkten in en rondom de venen. Later trokken ook boeren naar dit gebied en brachten het gebied tot ontwikkeling. De ontginning van de heide in deze omgeving was vooral het werk van boeren van Duitse origine, die vooral vanuit Barger-Compascuum kwamen. Deze waren van oorsprong bijna allemaal afkomstig uit Hannover en werden Hannoverianen genoemd. In 1920 was het dorp na Emmen en Noordbarge het grootste zanddorp.
* Kennelijk wordt 1880 als ontstaansjaar van de nederzetting beschouwd, want in 2005 heeft men het 125-jarig bestaan gevierd.

Barger-Oosterveld kan vanwege de bovengenoemde omstandigheden geen veenkolonie worden genoemd. Het dorp had van oorsprong de structuur van een zandveenkoloniaal wegdorp. Rond 1940 werd de bebouwing aan weerszijden van de Oosterveldsestraat dichter en er vormde zich hier een duidelijk lint. Ondanks de losse bebouwing langs de Splitting, geven de historische structuur in het landschap en de route naar het veen voldoende recht om te spreken van een lint. Het natuurlijk gebogen verloop van deze weg heeft het dorp een minder strak karakter gegeven dan bij bijvoorbeeld het nabijgelegen wegdorp Nieuw-Dordrecht. In noordoostelijke richting was er sprake van een doorbraak van de lineaire structuur. Hier ontstond langs de Bargerweg en de St. Gerardusweg eveneens losse bebouwing.

Ondanks de versnipperde bebouwing langs de randen, tekende zich hier destijds al de eerste aanzet tot komvorming van het dorp af. De ruimte tussen de linten is in latere jaren steeds meer verdicht met bebouwing. De structuur van de wijk is het best te omschrijven als een komdorp met een excentrisch centrum. Vanaf ca. 1970 zijn aan de noordkant van de Splitting een aantal uitbreidingen gerealiseerd. Deze uitbreidingen volgen de blokstructuur van het landschap en liggen eveneens op de zandrug. Door de groei van de kern Emmen in oostelijke richting en de realisatie van sportpark Meerdijk is Barger-Oosterveld gekoppeld aan het stedelijk gebied en maakt het tegenwoordig als wijk deel uit van de stad, waarbij het oorspronkelijke streekdorp herkenbaar is gebleven." (bron: Bestemmingsplan)

- In 2014 heeft de geboren Barger-Oostervelder Ben Wösten het boek 'Vrogger' gepubliceerd. In de dorpskrant kan men maandelijks een verhaal van Ben Wösten lezen over 'vrogger' in Barger-Oosterveld en omgeving. Het boek bestaat ook uit persoonlijke verhalen van Wösten die worden ondersteund met oude foto's. Het boek, dat door de schrijver in eigen beheer is uitgegeven, is te koop bij Dorpshuis De Barnstee.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bloemenhandel Zwart heeft ongeveer 110 jaar in Barger-Oosterveld gefloreerd. Jo en Mieke Zwart, die blijven wonen in de achter het terrein gelegen woning, sloten de winkel in 2019. De leeftijd begon te tellen. De dochter wilde het wel overnemen, maar niet alleen. Dat is echter niet gelukt. Projectontwikkelaar Hans Peter gaat er een woonhofje met acht tweekappers en drie vrijstaande woningen realiseren, onder de voorlopige naam Bargerhof. "Het idee voor het woonhofje viel bij de gemeente in goede aarde. Het is ruim van opzet, voorzien van veel groen en sluit qua uitstraling goed aan op de directe omgeving", aldus Peter. Het gaat om levensloopbestendige woningen die zowel geschikt zijn voor senioren als families. De ontsluiting zit aan de Oosterveldsestraat. Bewoners beschikken over een parkeerplaats bij huis en eentje in de buurt van het hofje. In het najaar van 2022 hoopt men met de bouw te kunnen beginnen. De oplevering staat gepland voor het voorjaar van 2023.

- Herman Fischer uit Klazienaveen is eigenaar van het al enige tijd leegstaande horecapand Halfweg met omliggende grond. Het pand staat op de route tussen Barger-Oosterveld en Nieuw-Dordrecht, op de hoek Oosterveldsestraat / Sint Gerardusstraat. Fischer heeft anno 2018 plannen om er 8 kavels voor woningbouw te ontwikkelen. Er moeten nog wel de nodige procedures voor worden doorlopen. Plaatselijk Belang vindt het een uitstekende ontwikkeling, omdat het dorp niet rijk bedeeld is met bouwkavels, te meer omdat de gemeente recentelijk nog een aantal kavels aan de Bargerweg heeft geschrapt.

- Bestemmingsplan Barger-Oosterveld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Barger-Oosterveld werd een dorp door de bouw van de - thans rijksmonumentale - RK Gerardus Majellakerk (Splitting 142) in 1906, op een toen nog grote open heidevlakte grenzend aan het veen. Het was de eerste RK kerk in de gemeente Emmen, en de eerste kerk in Nederland die werd toegewijd aan Sint Gerardus Majella. De plaats had in die tijd nog geen dorpskern. De meesten bewoners woonden verspreid op het zand langs het veen. Het is dus geen veenkolonie, zoals soms ten onrechte in literatuur wordt vermeld. Na de oprichting van de kerk begint het dorp zich voorspoedig te ontwikkelen. Hier is ook de eerste bedevaart in Drenthe na de reformatie ontstaan, die tot op de dag van vandaag nog altijd plaatsvindt.

Het is een architectonisch gezien buitengewoon belangrijke kerk, gebouwd naar ontwerp van de Amersfoortse architect Herman Kroes, in traditionalistische stijl met neogotische elementen. Glas-in-loodramen in het koor van H.J. de Vos, glasschilder te Utrecht. De kerk blijkt al snel te klein en is daarom in 1922 uitgebreid, naar ontwerp van architect Jos. Cuypers (Roermond). Ook diens zoon Pierre was er bij betrokken. In 1923 is de Mariakapel gebouwd en is de begraafplaats ingericht, met kruis afkomstig uit het atelier van Cuypers en Zn. De dakruiter is in 1922 verwijderd.

In 1937 vond de tweede uitbreiding plaats, naar ontwerp van H.J. Bakx uit Groningen, waarbij ook de pastorie is uitgebreid. Tegen de westgevel is bij deze ingreep een (orgel)balkon aangebracht. De veranderingen van de jaren zestig zijn in deze kerk terughoudend uitgevoerd. In 1996 is een nieuwe dakruiter naar oorspronkelijk ontwerp teruggeplaatst. Oorspronkelijke klok uit 1906, gegoten door de firma Peht und Gebrüder te Gescher/Westfalen, geschonken door een dame uit Utrecht. De ingegoten namen Arnoldus-Helena verwijzen naar haar ouders. Verder luidt de tekst: "Oosterveld en Emmerveen/Roep ik tot gebed bijeen". De Gerardus Majella kerk behoort tegenwoordig tot de De Goede Herder Parochie. - In 2015 is een boek verschenen over de geschiedenis van de Sint Gerardus Majellakerk (ruim 200 pagina’s, rijkelijk geïllustreerd, samengesteld door de Oostervelders Johnny Ameln en Cor Siekman).

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Middenstands Vereniging Barger-Oosterveld, ook wel kortweg de MiVeBa genoemd, organiseert door het jaar heen diverse activiteiten voor de inwoners. Contactpersoon: H. Lubbers, tel. 0591-625111.

- Carnaval. - "Carnavalsvereniging De Zeskante Steen is in 1970 opgericht door een groepje Barger-Oostervelders die hebben bedacht dat carnaval ook prima in ons mooie dorp gevierd kon worden. In het verleden werd de optocht op zaterdag gehouden, maar door een toename van het aantal optochten in de regio is besloten om de optocht op zondag te zetten. Jaarlijks organiseert de vereniging een optocht met ruim 100 deelnemende praalwagens en daarnaast nog enkele loopgroepen. Inmiddels is de optocht, met jaarlijks ca. 50.000 bezoekers, de grootste in Noord-Nederland." - Videoreportage carnavalsoptocht 2019. - Foto's carnavalsoptocht 2020. - CV De Bende van Ellende is een serieuze en gezellige groep die sinds 2014 aan carnavalsoptochten in Ter Apel, Rütenbrock en Barger-Oosterveld meedoet.

Het carnavalsfeest oftewel het Flintfest zoals het hier heet, werd in Barger-Oosterveld vanouds gevierd in de 3 dorpskroegen die het dorp rijk is: Crazy Times/Boogie Bar, de Oale Stee en Melody. Het feest werd zo populair dat de bezoekers niet meer in de kroegen pasten. Daarom hadden ze in 2019 voor het eerst een feesttent met een capaciteit van 1.000 personen neergezet. Maar ook die barstte al snel uit zijn voegen. Mensen gingen teleurgesteld naar huis terug omdat er geen plek meer was. Een tweede grote tent erbij plaatsen was geen optie, omdat de carnavalsoptocht er ook nog fatsoenlijk door moet kunnen. Daarom hebben ze in overleg besloten om vanaf carnaval 2020 de kroegen tijdens het carnavalsfeest te sluiten. In plaats daarvan komen er twee grote tenten tussen de Rondweg en het stadion van FC Emmen. Op korte afstand van het dorp, voor iedereen goed bereikbaar en volop parkeergelegenheid. En het personeel van de die kroegen doet uiteraard zijn ding in de feesttenten. Dit nieuwe concept van het Flintfest in 2020 was een groot succes; alle 4.500 kaarten zijn verkocht en de bezoekers waren overwegend enthousiast over het concept.

- Koningsdag wordt elk jaar mede dankzij de scholen, Plaatselijk Belang en de plaatselijke middenstandsvereniging (MIVEBA) weer groots gevierd in Barger-Oosterveld. Al vroeg in de morgen nemen de verschillende standhouders van groot tot klein hun positie in in het centrum. Voor de kleinere jeugd is er een optocht met versierde fietsen. Op de braderie staat veel jeugd en ook diverse lokale verenigingen. Er zijn ook kraampjes met een hapje en drankje, en de lokale motorclub is traditiegetrouw aanwezig om met motoren met de jeugd een toertje door het dorp te maken. Ook is er altijd veel belangstelling voor de stoet nostalgische landbouwvoertuigen en auto’s. Er spelen ook diverse bands.

- Het doel van de Feest4Daagse Barger-Oosterveld (eind mei) is het organiseren van een fantastisch feest (zonder winstoogmerk) voor iedereen van 0-100 jaar. Laagdrempelig, gemoedelijkheid en saamhorigheid zijn de sleutelwoorden voor dit feest.

- Toneelvereniging Barger-Oosterveld is opgericht in 1918 en heeft dus in 2018 het 100-jarig bestaan gevierd (hier kun je een compilatie van de jubileumvoorstelling bekijken). Jaarlijks brengen ze in mei een nieuw stuk op de planken.

- "De jeugdtoernooien van SVBO in Barger-Oosterveld (juni) staan al jaren goed bekend. Ze worden altijd zeer goed en strak georganiseerd en kennen een breed deelnemersveld. Vergeleken bij de meeste andere toernooien speelt ieder team bij ons meer wedstrijden en is de speeltijd per wedstrijd bij ons langer. We zien naast deelnemers uit de drie noordelijke provincies, ook deelnemers uit de Randstad en uit het zuiden van het land bij ons aan de aftrap. Ook kunnen we meestal teams uit Duitsland welkom heten. Kortom, een leuk toernooi waarbij je ook eens tegen onbekende tegenstanders speelt. Voor alle klassen. Bij iedere leeftijdcategorie maken we meerdere poules, waardoor we de teams zoveel mogelijk op klasse kunnen indelen. Van de hoogste tot de laagste klasse is er bij ons plaats. Naast veel voetbal is er ook... Voor ieder kind is er de hele dag gratis ranja verkrijgbaar en is er na afloop voor ieder kind een verrassing en voor ieder team een mooie beker! Tussen de wedstrijden door is er een springkussen waardoor de spiertjes lekker los kunnen blijven. Onze hamburgerkraam is naast de kantine ook de gehele dag geopend om de inwendige mens goed te kunnen voorzien van een hapje en een drankje."

- Aan de rand van het dorp ligt Natuurijsbaan Barger-Oosterveld aan de Sint Gerardusstraat. In de zomer staat het groene gras er hoog en valt het stukje land verder niemand op, maar in de winter transformeert IJsvereniging Hou Vol het naar een gezellige natuurijsbaan waar het gras slechts onder het ijs te vinden is en waar de schaatsliefhebbers vanuit Emmen naar toe komen om er een rondje te schaatsen.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Barger-Oosterveld op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Barger-Oosterveld.

- Nieuws: - De Dorpskrant (6x per jaar) is via de link ook online te lezen. - Nieuws op het dorp op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Barger-Oosterveld behartigt de belangen van het dorp richting de gemeente Emmen. Ze zijn hiervoor dan ook door de gemeente erkend als Erkende Overleg Partner (EOV). Het bestuur vergadert ca. 6 keer per jaar. In het najaar is er de Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. Als inwoner kun je in feite voor alle problemen die met de gemeente te maken hebben terecht bij Plaatselijk Belang. Voor kleine zaken is er tegenwoordighet gemeentelijke Meldpunt."

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Barnstee is in 1975 gerealiseerd. Het dorpshuis heeft een aantal vergaderzalen, een sportzaal en een recreatiezaal geschikt voor diverse activiteiten. In 2017 is Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW) Barger-Oosterveld eigenaar geworden van het dorpshuis. In 2017 en 2018 zijn met behulp van subsidies een aantal onderhoudswerkzaamheden aan het pand uitgevoerd, zoals een nieuw dak, nieuwe vloeren, verbeterde toegang voor mindervaliden, realisatie van een extra zaal, airconditioning in de sportzaal. Het activiteitenaanbod in De Barnstee is verder gestegen en zeer divers. Professionals huren vergaderruimtes en het plaatselijke verenigingsleven heeft nog altijd een belangrijke plaats in het dorpshuis.

- Onderwijs en kinderopvang: - Brede School Barger-Oosterveld biedt onderdak aan Basisschool Op 't Veld, St. Gerardusschool, SKW De Barnstee en Kinderdagverblijf Hoipiepeloi. Het Sportteam ondersteunt de Brede School bij de sportactiviteiten. Het sportteam bestaat uit studenten van het Drenthe College. De buurtsportcoaches voor deze locatie sturen o.a. het Sportteam aan. De cultuurcoach voor deze locatie coördineert de activiteiten op het gebied van Kunst & Cultuur.

"Brede School Barger-Oosterveld werkt samen aan een activiteitenaanbod, zodat kinderen samen kunnen spelen en leren met plezier. Visie (Hoe): De Brede School wil dit bereiken door: aan te sluiten bij wat goed gaat; aan te sluiten bij activiteiten uit het dorp; een gezamenlijk en afgestemd aanbod; een doorgaande leerlijn, waarbij activiteiten worden aangeboden onder schooltijd en na schooltijd doorgaan; verlengde en/of doorgaande leertijd; te kijken naar talentontwikkeling; activiteiten aan te bieden waar kinderen plezier in hebben; iedere activiteitenkalender te evalueren in de kerngroep. Wat: Laagdrempelige activiteiten voor alle kinderen en ouders op gebied van: creativiteit, bewegen, educatie, sociaal en zelfredzaamheid; een aantal langdurige programma’s voor verdieping op leren. Doelen van onze samenwerking, voor 2018-2021: de kinderen van de katholieke en openbare school laten integreren en samen aan activiteiten laten meedoen onder en na schooltijd; we willen meer culturele activiteiten aanbieden; we gaan een kinderraad oprichten, met kinderen uit de leerlingenraden van beide scholen."

- "Basisschool Op 't Veld is een kleine, openbare basisschool in Barger-Oosterveld. Er gaan ca. 70 kinderen naar school, die verdeeld zijn over vier combinatiegroepen. In het gebouw is ook een voorschool, voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Trefwoorden voor ons onderwijs zijn: rust, structuur, resultaat- en opbrengstgericht werken, goed pedagogisch en didactisch klimaat, grote ouderbetrokkenheid, talentontwikkeling en ruimte voor verschillen tussen kinderen. Wij profileren ons met doemiddagen, talentmiddagen en ondernemerschap. Bij deze lessen is er volop ruimte voor zelfstandigheid, samenwerken, plannen, ontwikkelen, ontdekken, creativiteit, ondernemerschap, talenten en leren. We zijn volop in ontwikkeling met ontdekkend/onderzoekend leren en 21e eeuwse vaardigheden. In de ochtenden besteden we veel tijd en aandacht aan de basisvaardigheden rekenen, taal/spelling en lezen. Dat doen we met de nieuwste methodes, deels digitaal. Er is in deze lessen volop ruimte voor individuele verschillen tussen kinderen. Ook hechten wij veel waarde aan sociale vorming, samenwerken en respect hebben voor elkaar. Daarom is ons motto: " We doen het samen!""

- "De Sint Gerardusschool in Barger-Oosterveld is een school die uitgaat van kansen voor alle leerlingen op basis van de bij ons passende laatste innovatieve ontwikkelingen op gebied van onderwijs, begeleid door gemotiveerd en deskundig personeel. Uitdagingen: passend onderwijs in leerlijnen, doorgaande ontwikkeling op eigen niveau; eigentijds / digitaal onderwijs; adaptieve systemen (iPads) is een middel dat het onderwijs en het leerproces breed ondersteunt (digitale vulpen); kinderen zijn eigenaar van het eigen leerproces; samenwerken, werken met concrete materialen; de rol van de leerkracht wordt coach, friendly mediator en natuurlijk leraar. De eerste stappen in deze richting hebben we gezet in schooljaar 2015-2016 middels het traject talentvolle basisschool. Alle leerlingen hebben talenten. Echter het herkennen van talenten is geen vanzelfsprekendheid. Eén kenmerk van talent is dat het moeiteloos gaat. Dat maakt dat je zelf je talenten niet snel opmerkt. Op de talentvolle basisschool gaan we op speurtocht naar ieders talenten en interesses. Ook kijken we naar de competenties die noodzakelijk zijn om op school goed te kunnen leren en succesvol te zijn in de toekomst. Op de talentvolle basisschool leert iedereen waar zijn/haar kracht ligt en hoe deze optimaal ontwikkeld en ingezet kan worden. Hierdoor vergroten het zelfvertrouwen, de zelfsturing, samenwerking, de leeropbrengsten en vooral ook het plezier in leren. Dit is ons startpunt om de komende jaren richting gepersonaliseerd onderwijs te gaan."

- Muziek: - In 1910 start Muziekvereniging Juliana in Nieuw-Dordrecht, in 1920 hernoemd in Volharding, en in 1923 wordt Muziekvereniging Sint Gerardus in buurdorp Barger-Oosterveld opgericht. In de oorlogsjaren is het voor beide korpsen moeilijk om voldoende leden bij elkaar te houden, er zijn ook niet genoeg goede instrumenten per korps meer en de bodem van de kassen komt ook in zicht. De verenigingen besuiten daarom om te fuseren tot Muziekvereniging Volharding, die haar werkgebied in beide dorpen heeft. De geschiedenis van de vereniging(en) kun je hier lezen, o.a. over de grootse viering van het 100-jarig bestaan in 2010. "Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden; Volharding is nooit te groot en kan nieuwe leden goed gebruiken. Kom dus gerust eens geheel vrijblijvend kennismaken met onze vereniging tijdens een optreden of repetitie! Heb je zelf geen instrument of zou je volgens jouzelf nog wel wat scholing kunnen gebruiken? Geen probleem; wij kijken samen naar de mogelijkheden!"

- Sport: - Voetbalvereniging SVBO. "Binnen SVBO wordt door vele vrijwilligers hard gewerkt om alle doelstellingen en het voortbestaan van de club te realiseren. De ruim 120 onbetaalde krachten binnen SVBO zorgen er voor dat ongeveer 450 leden uit Barger-Oosterveld en omstreken wekelijks hun favoriete sport kunnen beoefenen." - Hier kun je lezen over de geschiedenis van SVBO.

- Handbalvereniging SVBO is opgericht in 1950.

- Volleybalvereniging VVBO.

- Oldtimers en motoren: - "Oldtimer Club Barger-Oosterveld (kortweg OCBO) is een vereniging door en voor liefhebbers van auto’s, motoren, brommers en tractoren die tenminste 25 jaar oud zijn. Ons doel is samen te genieten van deze fraaie hobby en het bezit aan oldtimers in ons dorp in leven te houden."

- "Motor Toerclub Barger-Oosterveld (MTB) is opgericht in 1993. Doelstelling van onze club is het bevorderen van de recreatieve motorsport. Wij trachten dit doel te bereiken door het organiseren van voornamelijk toertochten waaronder een puzzeltocht, een verrassingstocht, een of meerdere avondtochten en een lang weekend. De MTB is een club met ongeveer 50 leden. Een voorwaarde om lid te worden is dat men in ons dorp moet wonen en/of geboren moet zijn. Het toerseizoen begint traditioneel medio april en eindigt op de eerste zaterdag van oktober met aansluitend een feestavond. Tweewekelijks worden er op zondag tochten gereden met een afstand van gemiddeld 150 tot 275 kilometer. Iedereen heeft de mogelijkheid een rit voor te rijden of een route voor een mooie rit voor te stellen. Het toerprogramma wordt op de jaarvergadering in maart vastgesteld. De eerste rit van het seizoen is de Willem Gerdestocht. Deze toertocht is vernoemd naar onze eerste en helaas veel te vroeg overleden voorzitter."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Barger-Oosterveld.

Reacties

(2)

Goedemorgen,
Ik ben er langs gefietst, maar geen witte borden kunnen vinden.
wel een alternatief bord met Welkom in....

Dank voor de tip Acronius! Jammer dat er weer plaatsnaamborden verdwenen zijn. Er moeten méér plaatsnaamborden in ons land komen, niet mínder... Gelukkig zijn hier nog 'Welkom in...'-borden, waaraan de voorbijganger toch nog kan zien dat hij/zij in werkelijkheid het dorp Barger-Oosterveld betreedt in plaats van de stad Emmen. Ik heb de beschrijving onder Status aangepast en de pagina ook nog verder inhoudelijk aangevuld.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen