Badhoevedorp

Plaats
Dorp
Haarlemmermeer
Noord-Holland

badhoevedorp_plaatsnaambord_kopie.jpg

Badhoevedorp is een dorp in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

Badhoevedorp is een dorp in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

Badhoevedorp

Terug naar boven

Status

- Badhoevedorp is een dorp in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

- Onder het dorp Badhoevedorp valt ook de buurtschap Nieuwe Meer.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De naam Badhoevedorp is in 1936 formeel door de gemeenteraad vastgesteld. Voorheen heette het dorp Badhoevebuurt.

Naamsverklaring
Badhoevedorp is genoemd naar modelboerderij de Badhoeve, die hier in 1854 is gesticht door Jacob Paulus Amersfoordt (1817-1885), die van 1863-1869 burgemeester was van de gemeente Haarlemmermeer.

Terug naar boven

Ligging

Badhoevedorp ligt direct N van Schiphol en wordt doorsneden door de A9. Overigens zit een omlegging van deze snelweg om het dorp in de planning, zodat het dorp weer één geheel kan gaan vormen. Zie verder bij Recente ontwikkelingen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Badhoevedorp heeft ca. 5.000 huizen met ca. 12.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het rapport 'Haarlemmermeer, schets van historie en ontwikkeling' (1975, uitg. gemeente Haarlemmermeer/Sociografisch Bureau De Meerlanden), beschrijft de geschiedenis, ontwikkeling en actuele situatie (anno 1975 dus!) van het dorp als volgt: "Wanneer men zich verdiept in de historie van de betrekkelijk jonge woonkern Badhoevedorp, kan men niet heen om de geschiedenis van de hier in de 19e eeuw gelegen modelboerderij "de Badhoeve"; een naam die in verband is te brengen met de situering van de in die tijd vooral door Amsterdammers bezochte badplaats, nabij het aangrenzende Sloten, waar destijds door het lossen van zandschepen een strandje was ontstaan. Behalve deze lezing, waarbij het strand derhalve gevormd zou zijn door morsing van de vele voor Amsterdam bestemde schepen met zand, bestaat er een andere lezing volgens welke de ter plaatse gesitueerde Akerdijk door de eeuwen heen werd versterkt met puin, zand en klei teneinde hiermede een afdoende waterkering te vormen tegen het opstuwende meerwater.

Modelboerderij de Badhoeve, gelegen in de noordoosthoek van de toen pas drooggelegde polder, was in 1854 gesticht door de latere burgemeester van Haarlemmermeer mr. J.P. Amersfoordt. De Badhoeve trok al spoedig veel belangstelling van gezelschappen uit binnen- en buitenland. Het waren vooral de voor die tijd revolutionaire landbouwmethoden, zoals wisselbouw en vetweiderij, en het gebruik van tot dan toe onbekende landbouwmachines, zoals de stoomploeg, die de aandacht trokken. Maar ondanks deze moderne aanpak, of misschien juist wel daardoor, was het jaarlijkse exploitatiesaldo van de Badhoeve meestal nadelig. Zeker toen de landbouwcrisis rond 1870 in volle hevigheid losbarstte en van de nieuwe, onafzienbare graanvelden in Amerika een enorme stroom goedkoop graan naar Europa kwam. Dankzij het feit dat "modelboer" Amersfoordt niet onbemiddeld was, bleef hij in staat zijn bedrijf in Badhoevedorp op dezelfde schaal uit te oefenen, vast ervan overtuigd dat, als ook anderen zijn methoden zouden overnemen en landbouwmachines zouden gaan gebruiken - waardoor deze goedkoper zouden worden - zijn denkbeelden algemeen ingang zouden vinden.

Over de ontwikkeling van Badhoevedorp, dat in de tijd van Amersfoordt een klein dijkdorp was waar voornamelijk landarbeiders woonden, schrijven Van Paassen c.s.: "Ter plaatse van het huidige dorp heeft vóór 1930 niets anders dan een bebouwing langs en nabij de dijk bestaan. De voorwaarden voor een belangrijke ontwikkeling hadden er tot dan toe ook ontbroken. Er was in de nabijheid immers geen werkgelegenheid op grote schaal in inpolderingen, of in bedrijven in de randgemeente geweest. Vóór 1900 was de bevolking er wel wat talrijker dan in een normale randbuurt van een landbouwpolder, maar toch niet van aanzienlijke betekenis. Vervolgens nam zij er van ongeveer 800 zielen in 1894 toe tot ongeveer 1.100 tot 1.200 zielen in 1920 (Zwanenburg 2.100)."

In de jaren twintig werden door enkele kapitaalkrachtige Amsterdammers initiatieven ondernomen om een tuindorp nabij Sloten te realiseren. In de notulen van een besloten raadsvergadering van de gemeente Haarlemmermeer van december 1926 staat daarover vermeld: "Over het algemeen is de grond voor het bereiken van dit doel rondom de oude stad te duur, doch nu is het oog gevallen op de grond bij de Badhoeve, welke niet alleen voor den bouw bijzonder geschikt is, maar ook is den prijs van dien aard dat vrij zeker tegen een huurprijs van niet meer dan ƒ 6,50 per week voor een huisje met circa 400 meter tuin de zaak exploitabel zal kunnen worden gemaakt. Gezien de grote liefhebberij voor volkstuintjes wordt een groote toeloop van gegadigden verwacht en juist van personen die in deze categorie niet tot de slecht-gesitueerden behooren. De Badhoevebuurt zal weldra voor vele Amsterdamers zeer gunstig gelegen zijn; voor 10 cents zal men per autobus in ongeveer een half uur tijds het Leidsche plein kunnen bereiken."

De gemeenteraad beschikte in 1927 echter afwijzend op het voorstel om deze plannen - het betrof in totaal ca. 1.000 huizen - te realiseren, enerzijds omdat deze het niet als haar taak zag Amsterdammers onderdak te verschaffen, anderzijds omdat een nadelige exploitatie gevreesd werd. In de daarop volgende jaren vond er toch langzamerhand een zekere uitbreiding van Badhoevedorp plaats. Dit werd bevorderd doordat enkele grote grondeigenaren, de Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij (ARM.) en in een wat latere fase ook Nationaal Grondbezit, hun gronden verkavelden en als bouwgrond aanboden. De ARM, sinds 1918 eigenaar van de Badhoeve, had de ruim 94 ha omvattende gronden van deze boerderij destijds bestemd voor fouragering en beweiding van de paarden die in dit vervoersbedrijf werden gebruikt. Overigens had men bij de aankoop van Amersfoordt’s voormalige boerderij al het plan opgevat om (een deel van) de gronden te verkopen als bouwterrein, dit al naargelang zou blijken dat de maatschappij geen paardenkracht - in letterlijke zin - meer nodig zou hebben. "Nationaal Grondbezit", dat in 1932 in bezit was gekomen van de nabijgelegen boerderij "De Schuilhoeve", volgde eenzelfde gedragslijn. Daarbij trachtten beide maatschappijen de aantrekkelijkheid van Badhoevedorp als woonoord te vergroten door grond, bestemd voor scholen en kerken, voor niets of voor een zeer lage prijs af te staan.

Mede in verband met bovenvermelde ontwikkeling werd, in opdracht van het gemeentebestuur, door stedebouwkundige Wieger Bruin een uitbreidingsplan van Badhoevedorp vervaardigd, waarin het reeds eerder vermelde tuindorp-idee uitgewerkt was. Dit plan is in 1934 door de gemeenteraad vastgesteld. Reeds in 1937 wordt besloten tot verdere uitbreiding van het dorp in oostelijke richting, met name om een deel van het groeiend aantal werknemers op luchthaven Schiphol te kunnen huisvesten. De uitbreiding van Badhoevedorp geschiedde in deze jaren in hoog tempo, wat onder meer blijkt uit een in 1939 door de gemeente uitgegeven persbericht: "Wie van het oude dorp Sloten uit, de smalle brug over de ringvaart is gepasseerd in de richting van het luchtvaartterrein Schiphol, ziet daar de bekende Badhoeveboerderij liggen, waaromheen in de laatste jaren is verrezen een geheel nieuw dorp. Dit nieuwe tuindorp zal weldra een van de belangrijkste tuindorpen in de omgeving van Amsterdam wezen."

De nieuwe bevolking - in 1939 bleek 84% van de gezinnen uit de stad afkomstig te zijn - zocht hier voornamelijk het "buiten wonen". Het betrof veelal jonge gezinnen - in het algemeen van een wat hoger maatschappelijk niveau dan de nieuwe bevolking van Zwanenburg - die de naar hun zin te drukke stad ontvluchtten. Zo ontwikkelde Badhoevedorp zich, mede door een moderne stedebouwkundige opzet, van een randbuurt, die in 1935 nog slechts 1.300 inwoners telde, tot een ruim aangelegd, goed toegerust tuindorp met ca. 5.000 inwoners in 1947.

De snelle uitbreiding van Badhoevedorp heeft zich in de jaren vijftig en vooral ook in het begin van de jaren zestig voortgezet. Eerst sinds 1970 is de bouwactiviteit ter plaatse - voornamelijk door de beperkte uitbreidingsmogelijkheden - sterk verminderd. In het inwoneraantal, dat in 1970 reeds ruim 13.800 bedroeg, is sindsdien - mede ook door het teruglopen van de gemiddelde woningbezetting - enige teruggang te bespeuren. Genoemde naoorlogse ontwikkeling heeft ertoe geleid dat dit dorp dankzij het gevarieerde voorzieningenpakket gedeeltelijk als streekcentrum functioneert. Men beschikt anno 1975 ter plaatse over een 13-tal scholen voor kleuter- en basisonderwijs, één protestants christelijke mavoschool alsmede één instelling voor vwo/havo/mavo: het Haarlemmermeer-lyceum. Behalve de wekelijkse warenmarkt treft men hier een uitgebreide winkelstand aan: ca. 90 winkelbedrijven. Op sportgebied beschikt Badhoevedorp over een betrekkelijk grote sportveldenaccommodatie (16 velden) voor o.a. voetbal, softbal en handbal. Daarnaast is er een tennishal en zijn er een achttal tennisbanen. Evenals in Zwanenburg heeft men ook hier een hulpsecretarie met trouwzaal alsmede een politiebureau. Voor de oudere bewoners functioneert ter plaatse sinds een aantal jaren een dienstencentrum terwijl, behalve een aantal aangepaste woningen, in de afgelopen 10 jaar ook drie grote verzorgingstehuizen in gebruik konden worden genomen.

Hoewel het (semi-)agrarisch element er zeker niet geheel verdwenen is, heeft het dorp anno 1975 toch steeds meer de kenmerken gekregen van een randstedelijk woongebied voor de vele forensen, werkzaam in Amsterdam of op Schiphol (bij de luchthaven zelf, KLM, Fokker of andere bedrijven). Toch is Badhoevedorp niet alleen als woon- maar ook als werkgebied van belang. Er zijn ter plaatse een tamelijk groot aantal vestigingen in de bouwnijverheid (o.a. De Vries en Van der Meulen en Zn., beide met ca. 70 werknemers). Daarnaast is hier ook een niet onaanzienlijke werkgelegenheid in bedrijven in de vervoerssector, de dienstverlening alsmede in de groothandel. In laatstgenoemde sector is ter plaatse o.a. een bedrijf gevestigd in electronische artikelen (Brandsteder N.V.) met bijna 140 werknemers. Eind 1973 waren er in totaal in bedrijven met 10 en meer personen ca. 1.600 arbeidsplaatsen. Daarvan woonden zo’n 800 werknemers niet in Haarlemmermeer, zodat we ook hier van twee tegengestelde forensenstromen kunnen spreken. De ene groep woont in Badhoevedorp, maar werkt in Amsterdam, Amstelveen e.d., de andere groep woont in andere gemeenten (zoals bijvoorbeeld Amsterdam), maar werkt in het dorp. Van de beroepsbevolking (de werknemers die in het dorp wonen) is 67% in de sociaal-economische dienstensector werkzaam, 30% in de nijverheid en ca. 3% in de land- en tuinbouw.

De kerkelijke aantalsverhoudingen in Badhoevedorp zijn anno 1975 vergelijkbaar met die van het eveneens aan de stedelijke rand gelegen Zwanenburg; evenals daar vormen de rooms-katholieken ook hier de grootste groepering (in 1973 32%). De nederlands-hervormden en de gereformeerden zijn hier met respectievelijk 23% en 11% eveneens in belangrijke mate vertegenwoordigd. Ook hier ligt het percentage buitenkerkelijken - gelijk Zwanenburg - wat boven het gemiddelde van Haarlemmermeer (30%). De drie grote kerkgenootschappen kunnen ter plaatse over een eigen kerkgebouw met afzonderlijke verenigingsaccommodatie beschikken. Er bestaat overigens in Badhoevedorp een opvallende samenwerking tussen deze "grote drie", een samenwerking die tot uitdrukking komt in tal van gezamenlijke activiteiten en manifestaties."

- "Het zijn de jaren vijftig en zestig. Vier jongens met melkboerenhondenhaar groeien op in de polders rondom de Sloterbrug. Als zovelen waaieren ze rond hun twintigste levensjaar uit; ze gaan studeren, werken en starten een gezin. Maar in het achterhoofd spelen altijd de verhalen over die immer veranderende polders. Verhalen gebaseerd op hun eigen herinneringen en op die van anderen uit de omgeving. Naarmate de jaren verstrijken groeit het besef dat die verhalen niet mogen verdwijnen. En is er het verlangen om terug te blikken. Met de verhalen in het eind 2019 verschenen boek 'Rond de Sloterbrug. Badhoevedorp, Sloten en Oud-Osdorp in de naoorlogse jaren' keren de schrijvers Paul Kroes (1956), Jan Loogman (1951), Kees Loogman (1954) en Kees Schelling (1955) terug naar hun wortels, en misschien ook wel naar de jouwe: de naoorlogse jaren rond de Sloterbrug." Via de link is het boek online te bestellen. Het is ook te koop bij enkele onder de link vermelde boekhandels. Een van de verhalen uit het boek is hier online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Tot medio 2017 liep de A9 dwars door Badhoevedorp. In dat jaar is de snelweg Z om het dorp heen gelegd. In juni 2017 zijn inwoners met bussen voor de laatste keer over de 'oude A9' gereden. Bij de aanleg van de omgelegde A9 is stil asfalt (dubbellaags zoab) gebruikt en zijn geluidsschermen geplaatst. Daarbij zorgt de omlegging als zodanig er uiteraard al voor dat de geluidoverlast in het dorp zelf verdwijnt. De bestaande geluidsschermen zijn gesloopt. Met de omlegging van de A9 loopt er geen snelweg meer door de dorpskern. Hierdoor nemen de concentraties van luchtverontreinigende stoffen (zoals fijnstof) in het dorp ook sterk af. Tevens is het dorp daardoor weer één geheel geworden.

De omgelegde A9 is tussen Knooppunt Raasdorp en Knooppunt Badhoevedorp 600 m vanaf de rand van de bebouwing komen te liggen. De weg is daarbij uitgebreid naar 2x3 rijstroken. Ook zijn er onderdoorgangen aangelegd in de Schipholweg, onder de S106 en de A9. Dit ten behoeve van een toekomstige hoogwaardige openbaar vervoer verbinding. De omlegging van de A9 heeft tot doel de leefbaarheid in het dorp en de doorstroming tussen Knooppunt Badhoevedorp en Knooppunt Raasdorp te verbeteren. Door het gekozen alternatief verbetert ook de bereikbaarheid van Schiphol. Tegelijkertijd wordt het dorp op vele aspecten hergestructureerd. Zo komt er meer ruimte voor wonen, werken, sport, recreatie en groen, waarover je hieronder meer kunt lezen. Nadere informatie over de omlegging van de A9 vind je op de site van Rijkswaterstaat. - Fotoalbum omlegging A9 van Rijkswaterstaat. - Deze animatie brengt de omlegging van de A9 in beeld, rijdend van Amstelveen naar Haarlem. - Deze animatie brengt de omlegging van de A9 in beeld, rijdend van Haarlem naar Amstelveen.

- "De actuele ontwikkelingen in Badhoevedorp zijn gestart vanuit de vraag en op initiatief van bewoners zelf. Samen met een groot aantal partijen en door participatie met burgers en verschillende groepen is dit bijzondere proces begonnen. Het gewenste resultaat: een mooier én schoner dorp. Inmiddels is de A9, die eerst door het centrum van het dorp liep, omgelegd. Dit biedt veel kansen. We werken samen aan één dorp. Dat versterkt het dorpsgevoel en het is prettiger leven voor alle inwoners. Dit is allemaal samengevat in een kleurrijke animatie over de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. Op en langs het oude tracé van de A9 komen nieuwe hoogwaardige woongebieden met aantrekkelijke openbare ruimten. Naast de nieuwe woonwijk Quatrebras komen diverse maatschappelijke- en sportvoorzieningen. Het nieuwe park wordt een uitnodigende en toegankelijke plek voor alle inwoners.

Er wordt hard gewerkt aan een mooi ontwerp voor een nieuw centrumgebied voor Badhoevedorp. Zo krijgt het dorp een echt hart. Als herinnering aan de oude A9 wordt het Lint een nieuwe recreatieve langzaam verkeer route, die bestaande groengebieden met elkaar verbindt. Aan de zuidzijde van het dorp komt een nieuw sport- en recreatiegebied, De Veldpost. Het huidige Schuilhoeve verandert in een eigentijds tuindorp met slingerende bomenlanen en een langgerekt buurtplantsoen, de Groene Zoom. Het bedrijventerrein Lijnden-Oost wordt uitgebreid met een nieuwe locatie, genaamd Lijndenhof. Dit bedrijvenpark krijgt een mooie uitstraling met veel groen en water. Ook qua verkeer verandert er veel. Er zijn 4 concrete verkeersprojecten: de inmiddels gerealiseerde omlegging van de A9, de Sloterbrug, hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en de aanleg van een fietsverbinding." (bron: gemeente Haarlemmermeer) Zie ook de 3D-animatie's van Park Quatrebras, de Groene Singel en de Veldpost en de Folder projecten gebiedsontwikkeling Badhoevedorp 2019.

"In juli en augustus 2019 hebben we de inwoners en ondernemers in Badhoevedorp online vragen gesteld over het centrum op JouwBadhoevedorp.nl. Wat wil je kunnen doen op het dorpsplein? Hoe moet het plein eruit komen te zien? En hoe moeten de gebouwen eromheen eruitzien? Ongeveer 600 mensen hebben zich ingeschreven, waarvan 523 de peiling hebben ingevuld. Op 9 juli is er een inloopavond georganiseerd waar mensen met de ontwerper in gesprek konden gaan en online of op papier hun mening konden geven. Wat vinden jullie belangrijk voor het uiterlijk en de functies van het nieuwe dorpsplein? Stedenbouwkundige en landschapsarchitect Martine van Vliet vertelt het in deze video. Bekijk de pagina 'Media' voor een video over de meest gekozen bouwstijlen en een video over wat er nu verder gebeurt met de ideeën en stemmen op JouwBadhoevedorp.nl."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De RK kerk H.H. Engelbewaarders (Adelaarstraat 15) uit 1937 is een interessante interbellumkerk. Het is een driebeukige basilicale kerk met fronttoren, gedekt door een zadeldak. De kerk is gebouwd in de stijl van de Delftse School en geïnspireerd op de romaanse bouwkunst. Het priesterkoor bevat muurschilderingen van Lambert Simon, met voorstellingen uit de Openbaring van Johannes. De muurschilderingen zijn in 2011 gerestaureerd.

- De Gereformeerde (PKN) Pelgrimskerk (Havikstraat 5) uit 1935 heette aanvankelijk Badhoevekerk. Toen Badhoevedorp groter werd en er meer kerkgebouwen verrezen, noemde men de kerk gewoon Gereformeerde Kerk. Vanaf 1989 heette de kerk enkele maanden Havikstraatkerk om nog datzelfde jaar omgedoopt te worden in Pelgrimskerk. De Badhoevekerk is ontworpen door architect J. de Nooyer. Een jeugdgebouw, de Karavanserai, is in 1959 bijgebouwd, vrijstaand, naar ontwerp van architect J.A. Westerman. Bij de verbouwing van de kerk in 1999-2000 zijn de gebouwen door middel van een gang met elkaar verbonden, waardoor een modern kerkelijk centrum is ontstaan met de mogelijkheid van het gebruik van zalen door derden.

Na de sluiting van de Hervormde Immanuëlkerk in verband met de fusie tot PKN zijn diverse voorwerpen overgebracht naar de Pelgrimskerk. Zo kreeg de torenhaan een plaats op de dakruiter van de Pelgrimskerk. In de kerk bevinden zich ook voorwerpen uit de voomalige Hervormde kerk Geloof en Liefde in buurdorp Lijnden, die samen met de Immanuëlkerk de Hervormde gemeente Badhoevedorp-Lijnden vormde. De laatste dienst in Lijnden vond plaats op 21 mei 2001. In 2004 is aan de achterzijde van de kerk een Symbolische Stiltetuin gerealiseerd. Het middelpunt van het ontwerp vormt de doopvont van de Immanuëlkerk.

- De Oranje Nassauschool in Badhoevedorp is op Open Monumentendag 2021 (september) uitgeroepen tot Haarlemmermeers monument van 2021. De erfgoedcommissie van de gemeente had verder het Gemeenlandshuis in Spaarndam en boerderij Kleine Vennep in Nieuw-Vennep genomineerd. Inwoners konden tot 30 augustus hun stem uitbrengen. Er is in totaal 1722 keer gestemd waarvan 52 procent, oftewel 899 stemmen op de Oranje Nassau School. Het Gemeenlandshuis kreeg 451 stemmen en boerderij Kleine Vennep 372 stemmen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Kinderboerderij De Hoeve in Badhoevedorp (Snelliuslaan 31) is geopend van dinsdag t/m zondag. De kinderboerderij wordt gerund door acht tot tien mensen met een lichte tot matige verstandelijke handicap, die hiermee een zinvolle dagbesteding wordt geboden. Kinderboerderij De Hoeve ligt in een groot park, met o.a. een speeltuin, hokken voor de kippen, een duiventil en een apart hok met modderbad voor het varken. De kinderboerderij bestaat verder uit weitjes waar de dieren rondlopen en geaaid kunnen worden. In het hoofdgebouw is een winkeltje waar ijs, frisdrank, thee en koffie met een stukje appeltaart te koop zijn. Ze verkopen ook dierenproducten en -benodigdheden en leuke handgemaakte cadeauartikelen.

Kinderboerderij De Hoeve biedt mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking die zelfstandig, of met een beetje toezicht, kunnen werken een afwisselende en uitdagende werkplek. Hou je van buiten werken, tussen de dieren en de natuur en ben je bereid om lichamelijk werk te doen in weer en wind en soms een beetje vies worden? Dan is kinderboerderij De Hoeve in Badhoevedorp het juiste werkproject voor jou. Het werk op de kinderboerderij is erg afwisselend en elk seizoen is anders. Een werkdag bestaat bijvoorbeeld uit dieren voeren en verzorgen, het schoonhouden van het terrein, de stallen en de hokken, bezoekers ondersteunen of helpen in de kiosk. Op sommige dagen kan het druk zijn, bijvoorbeeld in de lente als de lammetjes pas geboren zijn of tijdens de schoolvakanties. Om hier te kunnen werken moet je met bezoekers en druk kunnen omgaan en erg van dieren en natuur genieten. De kinderboerderij biedt ook werkervaring of stage voor leerlingen van het speciaal onderwijs, schoolverlaters en vrijwilligers die actief in de natuur willen werken.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Badhoevedorp, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Badhoevedorp.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Op dit platform kun je informatie delen met andere mensen die geïnteresseerd zijn in wat er speelt in en rondom Badhoevedorp, Lijnden en Nieuwe Meer. Je vindt er onder meer een dorpsagenda, een rubriek 'vraag en aanbod', en een overzicht van organisaties en projecten.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Badhoevedorp is een onafhankelijke en ongebonden vereniging die opkomt voor de leefbaarheid in het dorp. Ze bestaan sinds 1932 en inmiddels zijn ruim 1000 huishoudens lid van de vereniging. De activiteiten van de Dorpsraad zijn divers. Zo heeft zij zelf concrete initiatieven ontplooid om het dorp te verrijken met groen (o.a. de knotwilgen aan de Rietwijckstraat), met kunst en met het borstbeeld van mr. Amersfoordt. De Dorpsraad is ook initiatiefnemer van de A9om!-actie, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het besluit tot omlegging van de A9. De Dorpsraad volgt kritisch de plannen en activiteiten (of soms juist de 'niet-activiteiten') van de gemeente, andere overheden en private partijen. Kortom de Dorpsraad is de plaats waar denkers en doeners met hart voor dit mooie dorp hun steentje kunnen bijdragen."

- Dorpshuis: - "Sinds 2016 is Stichting Maatvast de trotse beheerder van het nieuw gebouwde Dorpshuis Badhoevedorp (Snelliuslaan). In het prachtige multifunctionele gebouw heeft een aantal vaste huurders hun plek gevonden zoals kinderopvangorganisatie Small Steps, SKH Spring in ’t Veld, GGD Jeugdgezondheidszorg, Galerie Kunst 2001 en Jeugdcircus Acrobatico. Alle doelgroepen, jong en ouder, zijn welkom in het dorpshuis. De locatie is rolstoelvriendelijk. In het dorpshuis is ook jongerencentrum Baddies gevestigd, een thuishonk voor jongeren voor activiteiten of om gewoon te ‘chillen’. De locatie is voorzien van een bar en een centrale ontmoetingsruimte. Bij zonnig weer is er de mogelijkheid om heerlijk te genieten van het terras aan de achterzijde van het dorpshuis. Het dorpshuis is goed bereikbaar en beschikt over ruime gratis parkeergelegenheid."

- Jeugd en jongeren: - "Jongerencentrum Baddies in Badhoevedorp is een eigen plek voor jongeren, waar ze lekker zichzelf kunnen zijn. In het centrum is meer dan genoeg te doen: zo zijn er kookworkshops, creatieve- en spelactiviteiten en meidenmiddagen. Baddies is geopend op dinsdag en woensdag. Op de dinsdag worden er activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld slijm maken of een spannende quiz. Op woensdag is er een open inloop voor tieners, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de Playstation, tafelvoetbaltafel, knutselkast, tijdschriften, noem maar op! Zelf iets organiseren of meer weten? Neem dan contact op met de sociaal beheerder, Nathalie, op tel. 06-41667941 of Baddies@maatvast.nl."

- Met elkaar circus maken betekent niet alleen maar kunstjes leren. Het gaat ook om samenwerken, op elkaar vertrouwen, creatief zijn, blijven oefenen tot je iets kunt en daar terecht heel trots op zijn. Maar samen circus maken betekent vooral: veel plezier! En dit plezier zie je ook terug in de optredens van Jeugdcircus Acrobatico uit Badhoevedorp. Het enthousiasme en de passie van de ervaren circusartiesten zorgen voor indrukwekkende acts; de tomeloze inzet van de jongere artiesten is vertederend. De circustheatershows zijn zeer afwisselend door de diversiteit in circusdisciplines, indrukwekkend door de creativiteit en de kwaliteit van de acts. Verpakt in een originele show met mooie muziek en prachtige kostuums is een voorstelling van Acrobatico altijd één groot feest!

Om een mooie show te kunnen verzorgen moet er natuurlijk wel veel getraind worden. Trainingen worden gegeven in het dorpshuis van Badhoevedorp. Jonge, nieuwe artiesten (vanaf 6 jaar oud) starten bij Jeugdcircus Acrobatico met de basistraining op woensdagmiddag. Hier leren de kinderen na een gezamenlijke warming-up allerlei basistechnieken van het circus, zoals jongleren, balloop, eenwieleren, rolbalans, draadlopen etc. Na verloop van tijd stromen de kinderen door naar de optreedgroep en kunnen dan aan een of meerdere acts in de voorstelling meedoen. Bij Acrobatico krijgt iedereen de kans om zich op sociaal, sportief en creatief gebied te ontwikkelen. Er is een inspirerende en plezierige sfeer, waar iedereen zich thuis voelt. Voor iedere artiest - van elke leeftijd, met elk talent - is er ruimte om eigen ideeën en ambities te realiseren. Jeugdcircus Acrobatico is ook te boeken voor shows, het geven van workshops of voor een bijdrage aan jouw eigen evenement.

- Zorg: - "Zorgboerderij De Badhoeve is in 2010 gestart met dagbesteding voor zorgvragers. De boerderij heeft een grote weide en ligt centraal in Badhoevedorp aan het Vierbuizenmeertje. De afgelopen jaren heeft deze prachtige locatie zich ontwikkeld tot een gevarieerde plek voor onze doelgroepen. Daarnaast komen er dierenliefhebbers en kinderen van naburige scholen. Deze ontwikkeling zal de komende jaren verder uitgebouwd worden door samenwerking te zoeken met de plaatselijke basisscholen. Hierbij wordt onder meer gedacht aan het geven van gerichte lessen op het gebied van dieren en hun verzorging, voeding, milieu en tuinieren.

De zorgboerderij is geschikt voor: ouderen (met en zonder dementie); mensen met een psychische hulpvraag; mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking; jongeren met gedragsproblemen; kinderen met een vorm van autisme; mensen met een burn-out. Zorg je voor een (licht) demente partner of vader of moeder, dan ben je mantelzorger en doe je goed en belangrijk werk. Misschien helpt het je om deze zorg vol te houden door eens een dag of een paar dagdelen tijd voor jezelf te hebben. Weet dan dat onze boerderij een mooie en veilige plek is voor een aangename dagopvang voor je partner of vader of moeder. Heb je als ouder de zorg voor een kind met een bijzondere hulpvraag zoals een spectrum stoornis, dan is er ook de mogelijkheid voor opvang op de boerderij. Onze opvang is professioneel; de opvang vindt plaats in kleine groepen van maximaal 5 à 6 kinderen.

Op de boerderij kunnen mensen meewerken aan de verzorging van de dieren en het onderhoud van de dierenverblijven. Ook kunnen ze tuinieren in de biologische groente- en bloementuinen. Er zijn paarden, ezels, geiten, schapen, kippen, konijnen, eenden en duiven, die dagelijks gevoerd worden en aandacht vragen. We hechten aan een goede sfeer in een veilige omgeving, waarbij het actief zijn in de natuur op een vanzelfsprekende manier samengaat met het gezamenlijk koffie / thee drinken en lunchen in de huiselijk ingerichte blokhut of buiten. De ervaring heeft geleerd dat de dagbesteding op de boerderij een positief effect heeft op gedrag en stemming. “Ik voel me hier gewoon thuis” (zorgcliënt). “Sinds hij op De Badhoeve werkt, is hij thuis ook weer veel actiever” (familie van cliënt). “Als hij thuiskomt, zie ik weer een twinkeling in zijn ogen” (partner van cliënt)."

- Veiligheid: - "Brandweer Badhoevedorp heeft ook een Jeugdbrandweer. Jeugdbrandweer is vooral leuk en leerzaam. Brandweermannen en vrouwen van de brandweer geven elke maandagavond instructie aan jongens en meiden van 12 t/m 18 jaar, over de principes van brandbestrijding, door middel van veel praktijk en ook theorie. Er zijn per jaar een aantal regionale en landelijke selectiewedstrijden. Een hoge klassering op de wedstrijden betekent doorstroming naar de landelijke finales. De jeugdbrandweer heeft in de loop der jaren vele successen behaald. Het einde van het seizoen wordt afgesloten met een gezamenlijke eindoefening. Alle jeugdkorpsen bestrijden dan samen één groot incident. Door de jeugdbrandweer worden ook bezoeken gebracht aan kazernes en de alarmcentrale in Amsterdam. Ook is de jeugd voor een rondleiding naar Brandweerpost Sloten op Schiphol geweest."

Reacties

(2)

Geen politiebureau hier hoor en ook geen hulpsecretarie en geen trouwzaal. Ook klopt de uitleg over de naam niet.

Badhoevedorp is genoemd naar de modelboerderij de Badhoeve van Jacob Paulus Amersfoordt, burgemeester van Haarlemmermeer. Deze in 1854 gebouwde boerderij was weer vernoemd naar een strandje aan het destijds Haarlemmermeer op de plek waar later het niet meer bestaande Akerbad stond in Sloten waar een badgelegenheid was. Deze boerderij trok al spoedig na de bouw de aandacht vanwege de revolutionaire landbouwmethoden. Onder andere koningin Sophia heeft de boerderij nog bezocht.

Het betoog onder Geschiedenis komt uit een rapport uit 1975, en beschrijft dus ook de 'actuele situatie anno 1975' m.b.t. politiebureau etc. Vandaar. Die bron stond aan het eind vermeld, en was daardoor wellicht verwarrend. Ik heb dat nu vooraan het betoog gezet, met nog eens nadrukkelijk expliciet erbij dat het een rapport anno 1975 betreft. Wat uw opmerking m.b.t. de Badhoeve, dhr. Amersfoordt, strandje e.d. betreft, dat staat toch al onder Naam > Naamsverklaring en onder Geschiedenis? Ik zie niet wat daar niet aan zou kloppen?

Reactie toevoegen