Baars

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

Baars

Terug naar boven

Status

- Baars is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Steenwijkerwold, in 1973 over naar gemeente Steenwijk, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

- De buurtschap Baars heeft een eigen postcode (8336) en postale plaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisregistratie BAG en is daarmee een formele woonplaats. De buurtschap heeft geen eigen voorzieningen en is daarvoor op omliggende kernen aangewezen. De kleine buurtschap werkt veel samen met buur-buurtschap Witte Paarden. Zo is er een gezamenlijke buurtvereniging (waarvoor zie het kopje Links).

- De buurtschap Baars heeft plaatsnaamborden gehad, maar deze zijn jaren geleden om ons onbekende redenen verdwenen. Een in het Dorpsplan (zie bij Recente ontwikkelingen) geuite wens van de inwoners is dan ook dat zij middels plaatsnaamborden voor henzelf en voor bezoekers willen kunnen zien waar hun woonplaats begint en eindigt. Dit lijkt ons een alleszins legitieme wens. Baars is een van de zeer weinige formele woonplaatsen in ons land zonder plaatsnaamborden (landelijk zijn dat er een handvol). Wij vinden het logisch dat een woonplaats - dus zelfs en ook een niet-formele - plaatsnaamborden heeft, en een formele woonplaats al helemáál. Dat lijkt ons zogezegd een soort Siamese tweeling: of je doet het allebei wel (formeel benoemen als woonplaats én plaatsnaamborden plaatsen), of allebei niet, maar niet half...

Terug naar boven

Naam

Bijnaam
T/m 2004 was er in Baars jaarlijks in het eerste weekend van augustus het Dicky Woodstock Popfestival. De buurtschap werd dan omgedoopt tot Baarse Vrijstaat, met bijbehorende 'plaatsnaamborden'. In 2009 hebben wij deze borden nog in de buurtschap aangetroffen. Tegenwoordig wordt dat popfestival in Steenwijkerwold gehouden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baars ligt NW van Steenwijk, NO van Steenwijkerwold en grenst in het W aan de A32 en aan de W daarvan gelegen buurtschap Witte Paarden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Baars niet (apart) vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 35 huizen met ca. 80 inwoners. De buurtschap heeft geen echte kern. De doorgaans vrijstaande panden liggen door de buurtschap verspreid.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Baars ligt in een golvend en uitgestrekt coulissenlandschap, ‘ingeklemd’ tussen de stuwwallen Woldberg en Eiderberg, en grenst aan het 800 hectare grote landgoed De Eese. Op de hogere delen van dit gebied is een dikke keileemlaag gevormd tijdens de voorlaatste IJstijd. Het ijs dat hier komt voert een mengsel van zand, grind, keien en leem aan. Aan de voet van de keileemhoogten en op plaatsen waar een dikke laag dekzand wordt neergelegd ontstaat een voedselarme heidevegetatie. Eeuwenlang wordt dit gebied gebruikt voor plaggenbemesting. De boeren mengen de heideplaggen met mest in de potstal, waarna de heideplaggen en de mest over de beperkt beschikbare bouwgronden worden gebracht. In de 19e eeuw worden de meeste heidegebieden ontgonnen en vervolgens bebost of als landbouwgrond ingericht. (bron: site over de Stellingwerven en Noordwest-Overijssel)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Met trots presenteren wij u het Dorpsplan van Witte Paarden - Baars. Het is één plan met twee sub dorpsplannen geworden, waarin de mening wordt weergegeven van de inwoners van beide buurtschappen over de thema’s: zorg, verkeer en verkeersveiligheid, wonen, voorzieningen, buitengebied, ontspanning en recreatie, bedrijvigheid en algemene zaken voor nu en in de toekomst. Het dorpsplan dient ertoe bij te dragen dat de leefbaarheid en de sociale cohesie van onze buurtschappen in de toekomst behouden blijft. Beide hebben een unieke uitstraling en leefbaarheid. Een uitdaging en eer voor ons als werkgroep om dit plan samen te stellen. Het resultaat is een document waarmee we uiting geven aan de gedachten en wensen van de inwoners. Er is getracht de mening van de bevolking zo goed mogelijk te verwoorden en voor u als ingezetene zullen deze aspecten een punt van herkenning zijn.

Witte Paarden is een buurtschap met redelijk wat reuring en in Baars zoek je het meer voor de rust en de natuurlijke omgeving. Toch is het moment aangebroken om een ‘gezamenlijk’ dorpsplan op te stellen en te presenteren. Mede op verzoek van gemeente Steenwijkerland, die subsidie beschikbaar heeft gesteld voor een aantal kernen die nog geen dorpsplannen hebben opgesteld. Onze buurtschappen zijn er trots op om een sterke binding te houden met de omgeving en de bewoners die daar vooral leven en in mindere mate werken. De Buurtvereniging fungeert als overleg­orgaan met de gemeente en wordt daarnaast steeds meer gezien als gesprekspartner tussen de verenigingen, de bewoners en de gemeente. Buurtgericht werken stelt inwoners in staat invloed uit te oefenen op hun woon- en leefomgeving en biedt de gemeente de mogelijkheid na te gaan of de burgers tevreden zijn.

Een werkgroep die gevormd is na een oproep van de buurtvereniging heeft een leuke groep bewoners opgeleverd en ook een mooie verdeling: twee bewoners uit Baars en drie uit Witte Paarden. De werkgroep, die bestond uit een dame en vier heren, heeft een aantal brainstormsessies gehad waaruit een stappenplan is ontstaan en een koers die ze zijn gaan varen. De werkgroep heeft besloten om door middel van een schriftelijke enquête huis aan huis de inzichten van de inwoners in kaart te brengen. Zo is er in het voorjaar van 2012 een enquête gehouden die veel informatie heeft opgeleverd en een goede afspiegeling is van wat er leeft in beide buurtschappen. In die enquête konden de bewoners aanvinken en suggesties opschrijven wat ze in hun buurtschap wel of niet willen. Uit deze enquête zijn de uitkomsten per thema verwerkt tot een visie en ‘wensenlijst’ op de leefbaarheid en doelstellingen om bepaalde punten uit het dorpsplan te realiseren. Het resultaat daarvan is dit dorpsplan, tot stand gekomen onder de enthousiaste en deskundige inbreng van de vijfkoppige werkgroep en een projectbegeleidster van Timpaan.

Het dorpsplan is voor beide buurtschappen een leidraad om hun beleid voor de komende jaren kracht bij te zetten. Dat er nog een aantal knel- en/of verbeterpunten zijn, behoeft geen betoog. We vertrouwen erop dat deze punten serieus door de daarvoor verantwoordelijke instanties en organisaties worden opgepakt en dat er met daadkracht gehandeld wordt, zodat de leefbaarheid van Witte Paarden en Baars voor de toekomst gewaarborgd en waar mogelijk verbeterd wordt. De werkgroep, bestaande uit de leden: Gerco Rietveld, Charles Odekerke, Ingrid ten Berge, Hans Schaaf en Jan de Vries willen iedereen hartelijk danken voor de inzet om dit dorpsplan tot stand te brengen." Aldus het Voorwoord van het in 2012 verschenen Dorpsplan.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De buurtschap Baars omvat talrijke houtwallen en een grote verscheidenheid aan flora en fauna. De wildstand is zeer gevarieerd, waarbij reeën het meest voorkomen. Ook zien we regelmatig hazen, konijnen en ringslangen. Heel af en toe komen we ook andere diersoorten tegen, zoals adder, das en marter. De vogelstand is ook omvangrijk en omvat nogal wat roofvogels, waaronder uilen. Delen van de buurtschap zijn in bezit of beheer van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Het Heideveld. Op de gronden tussen de bossen worden paarden gehouden en vindt enige mais- en grasteelt plaats. (bron: Dorpsplan)

- Toen na 1980 het verkeer van Steenwijk richting het noorden drukker werd, kwam er de behoefte aan een snelweg. In 1987-1988 is ten noorden van Steenwijk de A32 aangelegd. Bij de aanleg van de snelweg wordt de Woldberg doorsneden en komen vele tientallen stenen boven de grond, waarmee Rijkswaterstaat het geologisch monument Wolterholten heeft gemaakt. Het zwerfstenenmonument ligt Z van - en nog net op grondgebied van - buurtschap Baars, ingeklemd tussen de A32 en de spoorlijn Arnhem - Leeuwarden, aan de onverharde weg Wolterholten, op de westelijke flank van de Woldberg. Naast het geologisch monument ligt een heemtuin.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Witte Paarden en Baars van de buurtvereniging op Facebook.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Witte Paarden - Baars.

Reactie toevoegen