Baaks

Plaats
Buurtschap
Simpelveld Heerlen
Heuvelland Parkstad
Limburg

Baaks

Terug naar boven

Status

- Baaks is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Simpelveld. Het zou ook nog deels (voor een klein deel) onder de gemeente Heerlen vallen, dit zal dan bebouwing direct N van de A76 betreffen, aan het noordoostelijkste gedeelte van de Rolduckerweg, tegenwoordig in laatstgenoemde gemeente, maar tot de gemeentelijke herindelingen van 1982 ook onderdeel van de gemeente Simpelveld, direct Z ook van de bebouwing aan het ZW deel van de weg Beitel (deze weg was altijd al voor het overgrote deel gelegen in de gemeente Heerlen), onderdeel van de buurtschap Soureth, waarvan het ons aannemelijk lijkt dat deze tegenwoordig niet meer als zodanig wordt opgevat (zie daarvoor ook hieronder, onder Ligging). Vooralsnog denken wij ook deze bebouwing direct N van de A76 wel tot de huidige buurtschap Baaks te kunnen rekenen.

- De buurtschap Baaks valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Simpelveld, deels onder de stad Heerlen.

- De buurtschap Baaks ligt grotendeels binnen de bebouwde kom van het dorp Simpelveld, maar heeft zelf geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
De Topografische atlas Limburg(1) vermeldt voor dit wijkje/buurtje de naam Baaks als buurtschapsnaam, en in een ander lettertype (dat doorgaans voor een wijk of buurt wordt gebruikt), vermeldt zij in het Z van dit gebiedje tevens de naam Sweyer. Wij hebben de indruk dat voor het hele gebiedje in toenemende mate de naam Baaks-Sweyer wordt gebruikt (terwijl er vroeger sprake was van de naam Baaks-Soureth i.v.m. de buurtschap Soureth die N van de buurtschap lag of mogelijk nog altijd ligt).

Oudere vermeldingen
Baaks-Schweijer, Sweijer.

Naamsverklaring
Zou genoemd zijn naar jonker Baxen, de vroegere eigenaar van het adellijk goed Sweijer of Sweyer.(2)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Baaks ligt direct O van het dorp Simpelveld, tussen de buurtschappen Molsberg en Rodeput, rond het NO gedeelte (NO van de rotonde bij de weg Sweijersgewanden) en Z van de Rolduckerweg, rond de Baaksstraat en de Vliexstraat. Gezien de tegenwoordige aaneengeslotenheid van de buurtschap en Sweyer (de naam Sweijer lijkt evenwel juister, gezien de straatnaam ter plaatse), door recentere bebouwing, rekenen wij vooralsnog de wegen Sweijersgewanden, Sweijer, Giezerstraat, Moogstraat en Pulsterstraat en de onbebouwde Schweiersbosweg (of mogelijk is dit ook nog een deel van de weg Sweijer) ook tot de buurtschap (historische verbondenheid lijkt er ook te zijn, zoals hiervoor valt te lezen onder Naam, Naamsverklaring). De buurtschap ligt verder rond (maar voornamelijk Z en W) van de A76, Z van het bedrijventerrein De Beitel en de stad Heerlen, ZW van het bedrijventerrein Locht en de stad Kerkrade, W van het bedrijventerrein Trilandis, het internationale bedrijventerrein Avantis, Duitsland en de Duitse plaats Horbach, NW van het dorp Bocholtz, NO van het dorp Eys en ZO van de dorpen Huls en Ubachsberg.

- Sweyer ligt direct Z van de buurtschap (en zoals hiervoor vermeld direct aansluitend), Soureth ligt of lag (vermoedelijk is het door het bedrijventerrein aldaar opgeslokt, er is nog wel een Sourethweg ter plekke) N van de buurtschap, N van de A76.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Baaks omvat ca. 155 huizen met ca. 390 inwoners.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Natuurgebied Groeve Sweijer, gelegen tussen de A76 en Baaks/Sweyer, wordt beheerd door Natuurmonumenten. De voormalige zand- en grindgroeve in het dal van de Eyserbeek is van groot belang voor libellen en amfibieën. Door begrazing ontstaat rond de poelen een afwisselende begroeiing met ruigtekruiden voor libellen en zandige plekjes voor rugstreeppad en vroedmeesterpad.

In het gebied liggen enkele historische voetpaden, zoals het wandelpad door de graslanden van Waalbroek. Hier groeien onder meer boerenwormkruid, stalkaars en teunisbloem. In de buurt van de groeve zit een roekenkolonie. Natuurmonumenten wil de gewelven over de Eyserbeek verwijderen, zodat dieren zich makkelijker langs de beek kunnen bewegen. Langs de A76 die langs het gebied loopt, legt Natuurmonumenten poelen aan waardoor Groeve Sweijer beter aansluit op het noordelijk gelegen Imstenraderbos.

Reactie toevoegen