Andijk

Plaats
Dorp
Medemblik
West-Friesland
Noord-Holland

andijk_collage.jpg

Andijk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Andijk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Andijk..JPG

 In Andijk, bij de gereformeerde kerk

In Andijk, bij de gereformeerde kerk

Andijk.JPG

Op de dijk bij Andijk

Op de dijk bij Andijk

Andijk (4).JPG

Het Buurtje in Andijk

Het Buurtje in Andijk

Andijk (3).JPG

Andijk, de Buurtjeskerk in de Kerkbuurt

Andijk, de Buurtjeskerk in de Kerkbuurt

Andijk (2).JPG

Voormalig poldergemaal Het Grootslag, nu Poldermuseum Het Grootslag

Voormalig poldergemaal Het Grootslag, nu Poldermuseum Het Grootslag

NH gemeente Andijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Andijk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Andijk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Andijk

Terug naar boven

Status

- Andijk is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Medemblik. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2010.

- Wapen van de voormalige gemeente Andijk.

- Geografisch gezien (als je de plattegrond bekijkt) is er in de voormalige gemeente Andijk eigenlijk sprake van 3 los van elkaar gelegen kernen; het geheel van de buurten Kerkbuurt / Bangert / Munnikij in het westen, de centrale kern in het midden en Oosterdijk in het oosten (met daartussen nog altijd grote open gebieden, met hooguit lintbebouwingen). Kerkbuurt, Bangert en Oosterdijk zijn aparte kernen met een eigen kerk en zouden dus in principe als apart dorp beschouwd kúnnen worden. Wij hebben echter de indruk dat het hele grondgebied van de voormalige gemeente toch als één dorp beschouwd/beleefd wordt, en dat de kernen als wijken van het dorp worden beschouwd (en niet als aparte plaats(nam)en), dus conformeren wij ons daaraan. Overigens zijn al deze kernen pas betrekkelijk recent, sinds de jaren zestig, tot kern uitgegroeid. Voorheen was het dorp en de gemeente alleen een conglomeraat van lintbebouwingen en was er nog nergens sprake van een duidelijke kern.

Blijkens de (sites van de) dorpshuizen, hieronder gelinkt in het hoofdstuk Links, is vandaag de dag in ieder geval sprake van de aanduidingen West en Centrum. Het dorpsdeel rond de Oosterdijk zal dan wel Oost heten? Op oudere ansichtkaarten, tot zeg enkele decennia geleden, stond vaak als aanduiding Andijk (Oost) of idem (West). Zie daarvoor het hoofdstuk Beeld.

- Opmerkelijk is dat zowel in de voormalige gemeente Blokker als onder het dorp Andijk sprake is/was van een buurtschap Bangert én een buurtschap Munnikij.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1810 Andijk.

Naamsverklaring
Gewoonlijk verklaard als 'aan de dijk', naar de ligging aan de Westfriese Zeedijk. Deze verklaring is mogelijk, maar het kan ook gaan om de waterbouwkundige term andijk (Middelnederlands aendyck, andijck) 'verzwaring tegen de buitenzijde van den dijk aangebracht van een andere specie dan het hoofdlichaam'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Andijk ligt NW van Enkhuizen, NO van Wervershoof.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Andijk, die alleen het dorp beslaat, 257 huizen met 1.456 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.600 huizen met ca. 6.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Gemeente
"Al tien jaar voor het dorp in 1812 een zelfstandige gemeente werd, ondernamen de inwoners pogingen om zich uit het stadsverband los te maken. In de inleiding op de inventaris van het oudste deel van het secretariearchief (1812-1925) wordt daar uitvoerig op ingegaan. Het decreet van 21 oktober 1811 voegde het dorp met buurdorp Wervershoof samen tot de gemeente Andijk. Enkele jaren later, per 1 mei 1817, is Wervershoof daarvan afgesplitst. Beide gemeenten gingen sindsdien als zelfstandige gemeenten verder.

Stormramp 1916 en dijkversterking
Tijdens de stormnacht van 13 op 14 januari 1916 ontsnapte de gemeente ternauwernood aan een dijkdoorbraak. Toch heeft die stormnacht ingrijpende gevolgen gehad voor het uiterlijke aanzien van de gemeente. Met man en macht trachtte men de dijk te behouden. Op diverse plaatsen schoven delen van de dijk de dijkgracht in waardoor verscheidene huizen zijn verwoest. Door het luwen van de storm maar vooral door het breken van de dijk tussen Durgerdam en Monnickendam nam bij Andijk de druk op de dijk af en bleef het dorp gespaard voor overstroming.

In nauwe samenwerking met de provincie zijn daarna uitgebreide maatregelen getroffen om de dijk te verzwaren. De dijkgracht is gedempt en de weg is verlegd. Hiervoor was het nodig bijna 300 panden die dicht tegen het dijklichaam waren gebouwd te verplaatsen. Huizen maar ook enkele scholen, een bankgebouw en een pastorie. Van Oost naar West werd een nieuwe, meer dan 8 kilometer lange weg aangelegd, het huidige Kleingouw, de Horn en de Knokkel. De nieuwe weg telde maar liefst 25 bruggen. De weg kreeg een aantal dwarsverbindingen met de eveneens nieuw aangelegde dijkweg. Van west naar oost heten ze Molenweg, Hoekweg, Middenweg, Hornpad, de Weet, Schoolweg, Kerkepad en Oosterweg.

Na de ramp: woningbouw en herinrichting wegenstructuur
De hoofdstructuur van het tegenwoordige wegenpatroon in de gemeente is in feite bepaald door de gevolgen van die rampnacht van 1916. Veel bestaande woningen zijn verplaatst naar hun nieuwe stek maar daarnaast waren er ook veel nieuwe woningen nodig. Hiervoor is in 1919 de Andijker Woningbouwvereniging opgericht. Talloze stukken grond moesten worden gekocht en later, na de aanleg van de nieuwe oost-west lopende weg, weer verkocht. Dit verklaart de grote hoeveelheid akten van aankoop en verkoop van onroerend goed in het archief.

Het in 1920 specifiek voor dit doel opgerichte, samen met de provincie Noord-Holland geëxploiteerde grondbedrijf heeft tot 1957 bestaan. Reden voor de gezamenlijke exploitatie was de aanzienlijke financiële steun die zowel het Rijk als de provincie verleenden voor de noodzakelijke reconstructie van wegen. Langs de nieuwe weg kon straatverlichting worden aangelegd omdat Andijk in 1920 was aangesloten op het provinciale elektriciteitsnet. In 1927 volgde aansluiting op het waterleidingnet en kwam er een eind aan het gebruik van regenwater voor consumptiedoeleinden uit de onhygiënische waterbakken.

Proefpolder, ruilverkaveling en waterwinning
In 1927 is de zogeheten Proefpolder Andijk aangelegd met het doel daaruit lering te trekken bij het inpolderen van de Zuiderzee. Door tussen het stoomgemaal en de Broekoorderhoek een 1,4 km lange zeedijk aan te leggen kon een terrein van ongeveer 40 ha worden ingesloten. Na de drooglegging van de Noord-Oostpolder verloor de Proefpolder zijn functie en kreeg hij een andere bestemming. In de polder kwam een vakantiedorp, Het Grootslag genaamd, met honderden bungalowtjes en enkele toeristische voorzieningen.

Ook de ruilverkaveling die in het begin van de jaren zeventig van de 20e eeuw heeft plaatsgevonden, heeft het aanzien van de gemeente drastisch veranderd. Het tuinbouwgebied veranderde van een vaarpolder in een rijpolder. De omvang van de bedrijven nam aanmerkelijk toe en de mechanisatie hield daarmee gelijke tred. In de Kleingouw konden de meeste bruggen door duikers worden vervangen. De voormalige gemeente staan twee waterfabrieken. Het waterwinstation van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) zorgt voor schoon drinkwater. De watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WKR) transporteert voorgezuiverd IJsselmeerwater via enorme buizen naar de duinen in Kennemerland.

Tweede Wereldoorlog en wederopbouw
Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 is de gemeente gespaard gebleven voor extreme calamiteiten zoals inundatie of bombardement. Burgers uit Soest, Vreeland, 's Graveland, Bunschoten en Muiderberg vonden hier in de eerste dagen van de oorlog een veilig onderkomen. De landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers (LO) wist in de gemeente Andijk een naar verhouding zeer groot aantal personen onder te brengen op wie door de Duitse bezetter jacht werd gemaakt. Een monument op de hoek Middenweg-Horn herinnert hier nog aan.

In de naoorlogse periode van wederopbouw kwam de woningbouw goed op gang. De gemeente telde toen nog zeer veel buurten met krotwoningen, die alle voor sanering in aanmerking kwamen. Bestemmingsplannen kwamen tot ontwikkeling en voorzieningen als een bejaardenhuis, gezondheidscentrum, scholen, dorpshuizen, sport- en recreatievoorzieningen werden gerealiseerd. In de jaren 1960-1962 is een nieuw gemeentehuis gebouwd op de hoek Kleingouw-Middenweg. In 1975 ging Andijk een eigen gemeentevlag gebruiken. Een officieel gemeentewapen bestond al sinds begin 19e eeuw." (bron: gemeentearchief)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de volgende site en instantie:

- Andijkers zullen wijlen Piet Kistemaker sr. (1902-1994) dankbaar zijn dat hij gedurende zijn lange leven alles wat er over het verleden van Andijk te weten valt heeft uitgezocht en dat in vele artikelen en publicaties op schrift heeft gesteld. Maar die publicaties zijn inmiddels natuurlijk uitverkocht. Daarom mogen wij ook Chris Kistemaker (naar wij aannemen een van de zonen van Piet) dankbaar zijn dat hij maar liefst 18 publicaties van Piet Kistemaker sr. en anderen over het dorp en omgeving heeft ingescand en beschikbaar gesteld op de site Kistemaker.nl, zodat Andijkers en anderen die in de geschiedenis van dit dorp geïnteresseerd zijn, nu vele genoeglijke avonden kunnen beleven aan het online lezen ervan.

- Poldermuseum Het Grootslag (Dijkweg 319, Andijk) is gevestigd in het gelijknamige voormalige poldergemaal. De 8000 ha grote polder Het Grootslag in de driehoek Hoorn - Enkhuizen - Medemblik toont een landschap dat in de laatste tientallen jaren veel veranderingen heeft ondergaan. De ruilverkaveling maakte van een vaarpolder, waarin alle vervoer per schuit plaatsvond, een rijpolder. De boerderijen, tuinderswoningen en bedrijfsgebouwen stonden langs de dijken en vormden een lintbebouwing. De polder zelf was vóór de verkaveling niet bewoond. Nu zijn de bedrijven veelal in de polder gevestigd. Het land dat bestond uit vele kleine percelen, omgeven door talrijke sloten en rietvelden, werd omgevormd tot een gebied met grote kavels en een goede waterhuishouding. Een economische bedrijfsvoering werd hierdoor mogelijk.

Het museum is na de verkaveling opgericht en gevestigd in het voormalige poldergemaal. Het laat vele archeologische vondsten zien en vertelt van leven en werken in de polder in vroeger eeuwen. Er is een permanente tentoonstelling die een groot aantal voorwerpen, gereedschappen en foto's omvat. Ook de West-Friese stijlkamer met personen in originele klederdracht is zeer bezienswaardig. Daarnaast zijn er elk jaar wisselende exposities met een verschillend thema. Stichting Oud Andijk draagt aldus de site van het museum zorg voor het dagelijks beheer en onderhoud van Poldermuseum Het Grootslag. Of zij speciaal en alleen hiervoor zijn of dat het ook een heemkundekring in bredere zin is - wat de naam immers wel suggereert - is ons niet duidelijk. Verder wordt er op de site ook nog een club Vrienden van Oud Andijk vermeld. Ook daarvan is ons op de site van het poldermuseum niet duidelijk geworden wat die doen (alleen museum ondersteunen of meer?).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de stolpboerderij uit 1894, uitgebreid in 1919, op Bangert 28, de stolpboerderij uit begin 19e eeuw op Dijkweg 296, en de Gereformeerde (PKN) Kerk op Middenweg 4. Deze kerk dateert uit 1929, is ontworpen door architect Egbert Reitsma, en wordt vanwege zijn grootte ook wel de 'gereformeerde kathedraal' genoemd. De kerk valt onder de kerkelijke gemeente Gereformeerde Kerk Andijk.

- De in de vorige alinea vermelde kerk is de opvolger van de Gereformeerde Kerk (Dijkweg 168) uit 1863, die te klein was geworden. Dit pand staat in de nabijheid van de huidige kerk. Het pand is jaren in gebruik geweest als winkel. Later, vermoedelijk bij de restauratie in 2003, is een aangebouwd winkelgedeelte gesloopt waardoor de kerk weer prachtig zichtbaar is. Ergens in de afgelopen jaren is het pand verkocht aan een reclamebureau, dat er nu zijn bedrijf uitoefent.

- De voormalige Hervormde Buurtjeskerk of Westerkerk (Buurtje 14), in het uiterste NW van het dorpsgebied, dateert uit 1667 en is in 1791 uitgebreid. In 1968 is de kerk aan de eredienst onttrokken en verkocht, waarna het aanvankelijk een opslagruimte werd, en later een woonhuis. In 2003 is het pand weer verkocht, en sindsdien herbestemd tot restaurant.

- De voormalige Hervormde Oosterkerk (Kerkepad 7), in het uiterste NO van het dorpsgebied, dateert uit 1873 en is gebouwd omdat men de afstand van hieruit naar de in het W uiteinde van het dorpsgebied gelegen Buurtjeskerk of Westerkerk toch wel erg groot vond (bedenk dat in die tijd de fiets en auto nog niet bestonden, en men dus alles, dus ook deze ca. 5 km 'enkele reis', te voet moest afleggen!). In 1967 is de kerk als zodanig buiten gebruik gesteld. Van 1968-1980 was er een supermarkt in gevestigd, en van 1981-1994 was het een kerkelijke locatie van de Baptistengemeente van West-Friesland. Nadien is het pand verbouwd en herbestemd tot woonhuis.

- Na de verkoop van beide hierboven beschreven Hervormde kerken, is van 1967 tot 1980 sprake geweest van een houten Hervormde 'noodkerk' aan de Middenweg. - Sinds 1980 kerken de Hervormde Andijkers in het pand op Middenweg 48, dat zijn 'carrière' in 1928 is begonnen als Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband (GKHV). Als in 1946 de GKHV zich landelijk aansluit bij de Hervormde kerk, wordt de GKHV-kerk verkocht en herbestemd tot brandweergarage. Het torentje wordt verwijderd. In 1980 kopen de hervormden het pand en maken er weer een Hervormde kerk van. Het torentje is in 2002 herplaatst. De kerk valt onder de Protestantse Gemeente Andijk - Wervershoof.

- De voormalige kerk van de voormalige Gereformeerde Gemeente Andijk (Kerkepad 1a) is oorspronkelijk als tuinbouwschuur gebouwd, en in 1935 verbouwd tot kerk. De kerkelijke gemeente is opgericht in 1933, als afsplitsing van de kerk in Enkhuizen, omdat die afstand toch wel erg groot was om telkens met paard en wagen of met openbaar vervoer te moeten afleggen. Eind 2011 is de kerk voor de eredienst gesloten. Sindsdien gaan de Andijkers van deze geloofsgemeenschap weer in Enkhuizen naar de kerk.

- De RK kerk Maria Middelares (Bangert 6) dateert uit 1973. - Beschrijving kerkorgel van de RK kerk in tekst en beeld. - Site RK parochie Maria Middelares van alle Genaden. - De vorige RK kerk (op de hoek Dijkweg / Burg. Doumastraat) dateerde uit 1949, is sinds 1973 in gebruik geweest als meubelwinkel en opslagruimte, en is in 2004 gesloopt. Op die plek zijn in 2005 woningen gebouwd.

- Mariakapel.

- Sinds 2001 stelt Wil Gorter haar hoedenverzamerling tentoon in haar Hoedenmuseum 'Zet 'm op' in Andijk. "Ik verzamel ca. 20 jaar hoeden en alles wat ermee te maken heeft. Zoals hoedenspelden, dozen, platen, boeken, tijdschriften enz. Inmiddels is mijn verzameling uitgegroeid tot zo'n 400 hoeden. Er zijn een aantal hoeden die je kunt passen. Voor de kinderen is er een vragenlijst over diverse hoeden die er te zien zijn. Ik volg een opleiding voor Modiste (hoedenmaakster) aan het modecollege Ans Apeldoorn in Alkmaar. Daar heb ik inmiddels al verscheidene hoofddeksels gemaakt. Je kunt bij mij ook hoeden huren, voor bijvoorbeeld feesten, toneel e.d. Ik geef op afspraak ook lezingen over hoeden en hun materialen, bij mij in het museum of elders."

- Gevelstenen in Andijk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Autocross (2e pinksterdag).

- Kermis Andijk-West (weekend eind juni).

- Popfestival Dijkpop (zaterdag in juli). De vrijdag voorafgaand is er De Avond van Andijk.

- Huttendorp voor de basisschooljeugd (weekend eind augustus, in 2018 voor de 9e keer.

- Op een zaterdag half november (van 10.00-14.00 uur) organiseert de Protestantse Gemeente Andijk - Wervershoof haar jaarlijkse Wintermarkt in De Kapel (Middenweg 48). Ze bieden van alles te koop aan, o.a. kaarsen, curiosa, glaswerk, potten, speelgoed, puzzels, boeken, bloembollen, fruit. Uiteraard wordt er tijdens die dag ook voor de inwendige mens gezorgd: soep, koffie en thee met iets lekkers, en je kunt er ook kerstkaarten maken. Heb je zelf wellicht nog leuke en bruikbare spulletjes over voor hun Wintermarkt?, dan kun je die op de donderdag en vrijdag voorafgaande aan de Wintermarkt bij hen langs brengen (tussen 16.00 en 20.00 uur). Bijv. (kleine) schilderijen, boeken, cd’s, dvd’s, beeldjes, aardewerk, oude serviezen en kleine spulletjes.

- Sinterklaas.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zwembad De Weid.

- De Koopmanspolder in het uiterste W van Andijk, W van Bangert, is in 2012 heringericht als natuurgebied met mogelijkheden voor recreatie. Er is gekozen voor een patroon in de vorm van een draaikolk, aangebracht in de vorm van dijkjes en ringsloten die naar het midden steeds dieper liggen en daarmee de indruk wekken van een leeglopende polder. Bezoekers kunnen via een loopbrug het uitzichtpunt in het midden van de polder bereiken. Rijkswaterstaat Waterdienst en kennisinstituut Deltares gaan in de Koopmanspolder, in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier experimenteren met verschillende waterstanden. Het is een proeftuin voor het waterbeheer van de toekomst. Nederland heeft namelijk nieuwe vormen van waterbeheer nodig om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Rijkswaterstaat heeft samen met Deltares het achteroeverconcept ontwikkeld, een nieuwe vorm van waterberging en functiecombinaties. Dit achteroeverconcept is voor het eerst toegepast in de Koopmanspolder. De functies zijn afgestemd op natuur, vis en recreatie. De combinatie van natte en droge gebieden maken de heringerichte Koopmanspolder een uitstekend leefgebied voor diverse dieren en plantensoorten. - Nadere informatie over de herinrichting van de Koopmanspolder.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Andijk, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Andijk op Facebook.

- Diaserie van oude ansichtkaarten van Andijk.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Andijk.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Online nieuwsblad De Andijker. - Nieuws van De Andijker op Facebook. - Andijker Nieuws Net. - Nieuws uit Andijk van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Andijk.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Centrum.

- Sarto is het dorpshuis van Andijk-West, gelegen aan de Bangert. Het dorpshuis biedt onderdak aan verschillende verenigingen en organisaties, die gehuisvest zijn in een van de vier beschikbare zalen.

- Onderwijs: - Dr. A. Kuyperschool. - Basisschool De Bangert. - Basisschool De Piramide. - Basisschool De Idenburg.

- Jeugd en jongeren: - Jongerencentrum The Future Andijk is er voor iedereen tussen de 10 en 22 jaar.

- De G-Soos is iedere vrijdagavond in jongerencentrum The Future, voor jongeren vanaf 12 jaar met een beperking zoals ADHD, PDD-NOS e.d. of een lichamelijke beperking.

- Muziek: - Muziekvereniging Excelsior.

- Muziekvereniging Sursum Corda.

- Living Proof is een band van 7 jongeren. Zij spelen alle soorten muziek met een christelijk randje.

- Sport: - Sportvereniging Sporting Andijk is in 2014 ontstaan uit een fusie van de verenigingen Asonia en AVV Andijk. Binnen de vereniging worden de sporten veldvoetbal, zaalvoetbal, handbal en korfbal beoefend op een schitterend nieuw complex aan de Kleingouw, het voormalige complex van AVV. Voor de fusie is het complex op de schop gegaan en volledig gemoderniseerd. Een uitgebreide kantine, twee kunstgrasvelden, twee natuurgrasvelden, een korfbalveld en een handbalveld vormen het visitekaartje van de vereniging.

- Watersportvereniging WSV De Kreupel is opgericht in 1973 en heeft bijna 300 leden. Hun thuishaven is de Buurtjeshaven aan het IJsselmeer, waarin ongeveer 160 leden een ligplaats hebben. De haven en het mooie havengebouw De Uitkijk zijn eigendom van de vereniging. Vrijwel alle voorkomende werkzaamheden alsmede het havenmeesterschap worden door de leden op vrijwilligersbasis ingevuld.

- Hengelsportvereniging HSV De Dobber is opgericht in 1937. Het domein van de HSV is de Oosterput, die is ontstaan na afgraving van grond die nodig was voor de dijkverzwaring na de zware storm van 1916. Die put wordt tegenwoordig kennelijk Visput Andijk genoemd.

- Toneel: - Toneelvereniging KNA.

- Zorg: - "Zorgboerderij De Tulp in Andijk biedt dagbesteding voor mensen met verschillende zorgachtergronden, zoals dementerenden, ouderen en mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Onze boerderij is rolstoelvriendelijk ingericht. Er kunnen maximaal 15 personen per dag bij ons terecht en als je binnen een straal van 10 km woont, kunnen wij het vervoer verzorgen. De activiteiten op de boerderij zijn heel divers en afhankelijk van wat de deelnemer wil. Ieder doet de dingen naar eigen kunnen en niets moet! Enkele voorbeelden van de activiteiten zijn: het verzorgen van de dieren en het dierenverblijf; het onderhouden en verzorgen van de moestuin/bloementuin/fruittuin; erfonderhoud; wandelen; klusjes en knutselen; spelletjes (zoals biljarten en sjoelen); rondje fietsen door het dorp of de polder met de duofiets; bewegingsactiviteiten gecombineerd met geheugentraining; jeu de boules. Natuurlijk gaan we ook gezellig gezamelijk lunchen en koffie/thee drinken. Er is van alles te doen, maar we kunnen ook heerlijk genieten van de rust en de natuur."

- Duurzaamheid: - "Dichtbij bedrijventerrein Andijk Zuid heeft Chint Solar/ Astronergy in 2018 een zonnepark van 11 hectare gerealiseerd. Daarbij zijn de meest moderne panelen gebruikt die op dat moment beschikbaar waren (340 Wp PERC technologie). Het zonnepark moest goed in het landschap worden ingepast. Dat kon door aan te sluiten qua inpassing bij de boomgaard ten westen van de Dijkgraaf Grootweg. Dit is gedetailleerd uitgewerkt in het landschapsontwerp en conform de wens van de welstandscommissie. Rondom het zonnepark is een elzensingel aangeplant van maximaal drie meter hoog. Deze singel minimaliseert de zichtbaarheid van de panelen, omvormers en parkeervoorziening. Het zonnepark met 44.760 zonnepanelen levert duurzame energie voor ca. 4.600 huishoudens (dat is ongeveer een kwart van alle huishoudens in de gemeente Medemblik)." (bron: Chint Solar) Zie ook de timelapse film (= versneld afgespeeld) van de realisatie van het zonnepark.

Chint Solar/Astroenergy is in juli 2019 samen met de Tamworth Hoeve uit Wervershoof een proef gestart met Tamworth varkens die het terrein onder en rondom de zonnepanelen onkruidvrij houden. Voorlopig betreft het een experiment van een half jaar. Valt het experiment voor beide partijen positief uit, dan gaan de varkens waarschijnlijk de volledige 11 hectare van het zonnepark onkruidvrij houden. Het Tamworth varken is een van de oudste varkensrassen, waarvan de herkomst te herleiden is tot het Europese wilde zwijn. De hoge poten zorgen ervoor dat het varken al wroetend niet met de buik over de grond sleept. Het is een sterk ras dat goed tegen kou en warmte kan. Door de dichte vacht heeft de Tamworth geen last van zonnebrand. Dankzij de hardheid en de geringe gevoeligheid voor ziekten kan de Tamworth goed dienst doen als buitenvarken, bijvoorbeeld in bossen en in begrazingsprojecten.

- "In maart 2019 heeft PWN, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder in Noord-Holland, na een intensieve aanbestedingsprocedure Floating Solar gekozen voor het plaatsen van in totaal circa 73.000 zonnepanelen als drijvende zonnestroominstallaties. De installaties, die worden geplaatst op de PWN-locaties in Andijk en Hoofddorp, zijn samen goed voor bijna 25 MWp (megawattpiek) vermogen. Directeur PWN Joke Cuperus: "Wij hebben als doelstelling om energieneutraal te worden. Hiervoor willen wij 100 procent van het energieverbruik duurzaam opwekken. Met dit project zet PWN een grote stap richting het realiseren van de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen en de bijbehorende CO2-reductie."

Het innovatieve systeem van Floating Solar kan tot wel 30 procent meer groene stroom opleveren dan reguliere vaste zonnestroominstallaties. Arnoud van Druten van Floating Solar: "Dankzij de meeropbrengsten van de zonvolgende systemen wordt er een hoeveelheid groene stroom opgewekt die omgerekend vergelijkbaar is met de gemiddelde elektriciteitsbehoefte van meer dan 9.000 huishoudens op jaarbasis." PWN heeft een Europese aanbesteding gedaan waarbij het project gegund is op basis van de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Ook maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de productie van zonnepalen is in de keuze meegenomen op basis van de internationaal erkende SVTC scorecard." (bron: PWN)

- Tuinbouw: - "Wie naar Jansen Paprika kijkt, ziet drie belangrijke trends en ontwikkelingen samenkomen. De toenemende vraag van de consument naar duurzaam geproduceerd voedsel is een belangrijke trend. In 2050 moet de gehele Nederlandse glastuinbouw klimaatneutraal zijn. Innovatie en verduurzaming zijn drijvende krachten achter de Nederlandse economie. Ron Jansen runt samen met zijn broer Ivo en vader Theo het bedrijf dat opa Jansen 45 jaar geleden in Andijk is gestart.

Van de grond in de mond. “De lekkerste paprika’s pluk je en steek je zo in je mond, zonder te wassen”, zegt Ron. “En dat kan met onze paprika’s, want wij gebruiken geen chemische middelen.” Dat lukt alleen als je de biologische balans continu in de gaten houdt. “Alleen onze werknemers komen de kassen in. Niemand anders, want we willen voorkomen dat er iets naar binnen komt wat deze balans kan verstoren.” Twee medewerkers zijn fulltime aan de slag om de 26 hectare paprikaplanten te controleren op rupsen en luizen. Dit ‘schone’ weken is nog niet voldoende om het ‘Planet Proof ‘ keurmerk te krijgen. Dat is het keurmerk voor duurzaamheid op het hoogste niveau en de paprika’s van Jansen hebben dat keurmerk. “Het gaat ook om hoe je met je leefomgeving omgaat en of je jouw medewerkers fair behandelt. Kortom: alle aspecten van duurzaam ondernemen komen om de hoek kijken.”

Voedsel goed voor mens en milieu dus. Daar hebben de ondernemers veel voor over. “Het gebouw is een vrij kostbare aangelegenheid geworden”, vertelt Jansen. “Dat zit ’m in allerlei duurzame toepassingen.” Zo heeft het bedrijf een gesloten bewateringssysteem, waardoor er geen druppel water meer verloren gaat. “We vangen het water waarmee we de planten besproeien weer op en filteren daar de meststoffen uit. En dan gebruiken we het schone water weer opnieuw.” Investeren in aardwarmte. De grootste investeringen komen voort uit het aardwarmteproject. “Dat doen we samen met andere ondernemers uit de buurt. We investeerden samen in de bouw van een installatie waarmee we vanaf 2,5 kilometer diepte warm water omhooghalen. Daarmee verwarmen we onze kassen en als het water weer is afgekoeld stroomt het weer terug de aarde in zodat het opnieuw kan opwarmen.” (bron en voor nadere informatie zie (ook de video op) ING, maart 2021)

Reacties

(2)

Als baby was ik ondergedoken mij de weduwe Marie Schuurman-Gutter. Zij woonde op een boerderij aan het Kerkepad. Rond de boerderij waren sloten. De buren heetten familie Rusting. De nazaten van deze famile wonen nog op de zelfde plaats. Kan iemand mij dit aanwijzen op een recente kaart (Google Maps bijv.)? Bij voorbaat dank.

Het Kerkepad zelf zult u vast al wel ontdekt hebben op Google Maps ( https://www.google.nl/maps/place/Andijk/@52.742958,5.24699,16.21z/data=!4m5!3m4!1s0x47c8a4ef40d41669:0x2abd0c44101fd11!8m2!3d52.7454906!4d5.2208756 ) (de link werkt niet in dit type veld zie ik, u moet het hele www-adres even kopiëren en plakken in uw browser). Helaas is Google Street View met de auto-met-camera alleen nog maar in het Z deel van het Kerkepad geweest. Als er een reactie komt van iemand die weet welk pand u precies bedoelt, zal ik het u melden.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen