Amerika

Plaats
Buurtschap
Noordenveld
Drenthe

Amerika

Terug naar boven

Status

- Amerika is een uitgestrekte buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Norg.

- De buurtschap Amerika valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Een.

- De buurtschap Amerika heeft geen plaatsnaamborden, waardoor je alleen aan de gelijknamige straatnaamborden kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In 1909, tijdens de ontginning van het Steenbergerveld, krijgt dit voormalige heidegebied zijn naam. Er zijn twee verklaringen voor de herkomst. Ten eerste zou het, net als America in Limburg, afgeleid kunnen zijn van ‘am erika’; erica is een andere, veel gebezigde benaming voor de hier zeer veel voorkomende dopheide en het zou dan duiden op ligging aan de heide.

Een andere verklaring, die over het algemeen terecht of onterecht frequenter wordt aangehouden, is dat het vernoemd is naar het werelddeel. De paar hutten op de ‘prairie’ deden denken aan het Wilde Westen. Net als destijds met de kolonisten, waren de eerste heideontginners ook ware pioniers, en was het gebied geïsoleerd van de omgeving. Het feit dat in de nabijheid meer buurtschappen (om verschillende, vaak andere historische redenen, maar goed) zijn gelegen met namen als Oostindië (tegenwoordig echter gespeld als Oostindie, zie aldaar), Bremen, Petersburg enz., zou hier exra aanleiding toe hebben kunnen geven.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Amerika ligt rond de gelijknamige weg, W van Een en Steenbergen, ZO van Zevenhuizen (GR), ZW van Roden en NW van Norg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Amerika omvat ca. 25 permanent bewoonde woningen, een grote camping en een paar kleine bungalowparkjes en zomerwoningen.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting ontstond in 1909 tijdens ontginning van het grote heidegebied Steenbergerveld (en het Eenerveld). Het deel in de voormalige gemeente Norg kreeg de naam Amerika mee. Feitelijk bestaat het uit meerdere wegen en zandpaden, die allemaal Amerika heten (het deel in de voormalige gemeente Roden heet Middendrift). De huisnummering was nogal verwarrend en om die reden zijn tamelijk recent straatnaamborden met verwijzing naar de huisnummers geplaatst.

Het gebied sluit aan op natuurreservaat Zuursche Duinen en om zandverstuivingen tegen te gaan werden bossen aangeplant. Hier binnen lagen nog een paar veenmeertjes. Er kwamen drie grote zandwinningen, vanwege het in grote voorraden aanwezige witzand. Dit werd o.a. gebruikt bij de aanleg van Rijksweg A7 (Heerenveen - Drachten - Groningen). Het kleinste van de drie werd in de jaren zeventig omgevormd, zoals op meer plaatsen in den lande, tot recreatieplas met strandje en camping: het RoNo-strand, vernoemd naar ROden - NOrg, vanwege de ligging op de toenmalige gemeentegrens. Dit bood meer mogelijkheden tot recreatie, en in de loop der tijd zijn nog twee kleinschalige bungalowparkjes aangelegd, samen met enkele losse zomerwoningen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Zandwinning
In Amerika is de eerdere fase van de (voordien droge) zandwinning uitgebreid. Met deze uitbreiding kan de komende jaren worden voorzien in de regionale zandbehoefte. Met een drijvende zuiger wordt door de firma Dekker van de Kamp zand uit de bodem opgezogen en opgespoten in depot. Om het zanddepot is een aarden wal gemaakt, zodat het zand niet over het land verstuift. Het zand wordt vervolgens met vrachtauto’s afgevoerd naar bouwplaatsen in het noorden van Nederland, en gebruikt als o.a. fundering voor nieuwbouwprojecten en infrastructuur en voor maneges. Door de zandwinning is een open waterplas ontstaan met natuurvriendelijke oevers en met enige natuurfunctie. In oost-west richting worden houtsingels aangeplant. In noord-zuidrichting blijven de oevers open zodat het water goed zichtbaar is. Langs de Middendrift kan een vogelkijkhut worden geplaatst. Ver van de weg, aan de zuidoostzijde van de plas, kan na afloop van de winactiviteiten een oever dusdanig worden achtergelaten dat oeverzwaluwen erin gaan broeden.

Zandwinbedrijf K3Delta heeft in juli 2020 bekendgemaakt de zandwinplas bij buurtschap Amerika tussen Een en Zevenhuizen 20 hectare groter te willen maken. Dat komt neer op een oppervlakte van ca. 30 voetbalvelden.Het bedrijf wint sinds de jaren '80 ophoogzand uit de plas en verwacht dat de vraag daarnaar de komende jaren alleen nog maar meer wordt. De huidige plas is nog niet leeg, maar K3Delta wil alvast uitbreiden met het oog op de toekomst. Ophoogzand wordt gebruikt voor onder meer woningbouw en de aanleg van sportparken. Op grond van de geldende regelgeving is er een plicht om voor deze ontwikkelingen een milieueffectrapport (MER) op te stellen omdat de totale oppervlakte groter is dan 25 hectare. Een MER is een instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Het wordt gebruikt voor activiteiten die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Ten behoeve van deze beoogde uitbreiding en herinrichting van het gebied is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De NRD gaat in op de achtergrond van het project, beschrijft de te onderzoeken varianten en geeft aan conform welk beoordelingskader de milieuonderzoeken voor het op te stellen milieueffectrapport (MER) worden uitgevoerd. Hiermee is de NRD de eerste stap in het MER proces. In het vervolg zal een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld ten behoeve van deze ontwikkeling. Als alles volgens planning verloopt wil K3Delta in 2022 beginnen met het uitbreiden van de plas in Amerika.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Amerika heeft goede wandel- en fietsmogelijkheden. Even noordelijk van het RoNo-strand aan de asfaltweg, loopt zowel naar links (richting Nieuw-Roden) als naar rechts (richting Steenbergen) een leuk schelpenfietspad. Het laatste exemplaar gaat door het bos en langs het gesloten natuurreservaat Zuursche Duinen. Vanaf het fietspad kun je een ven zien liggen, dit is een zogenoemde pingo, een overblijfsel uit de ijstijd: dikke ijsklompen, omgeven door zand, smolten en hierdoor bleef een kuil achter, die zich later vulde met water. Even verderop, na camping Panda Rosa, gaat het door het deel van de Zuursche Duinen dat wel toegankelijk is. Met name met kinderen is het hier leuk wandelen. Een ander fietspad loopt nabij bungalowpark Drentse Vennen in oostelijke richting door het bosje naar Een. In het gebied liggen enkele veenmeertjes en nog wat heide en heerst - buiten de recreatieplas in het zomerseizoen - veel rust en stilte.

- Met name in de zomer is het goed toeven voor de liefhebber op het RoNo-strand, met name ideaal voor kinderen en ook jeugd, vanwege het schone zand en veilige zwemwater. Een camping ligt er naast.