Achterdijk (Zevenbergen)

Plaats
Buurtschap
Moerdijk
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Achterdijk (Zevenbergen)

Terug naar boven

Status

- Achterdijk is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Moerdijk. T/m 1997 gemeente Zevenbergen.

- De buurtschap Achterdijk valt, ook voor de postadressen, voor iets meer dan de helft onder de stad Zevenbergen (huisnummers 2-24 en 1-109), en deels onder het dorp Zevenbergschen Hoek (huisnummers 26-44 en 111-189).

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Een Achterdijk is een dijk die een land of streek aan de achterzijde tegen het water beschermde (in tegenstelling tot de dijk aan de voorzijde langs het buitenwater).(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Achterdijk ligt als lintbebouwing rond de gelijknamige langgerekte (circa 5 kilometer lengte) weg, NO van Zevenbergen. De weg varieert in hoogte en slingert als een groen lint door het open polderlandschap tussen Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek, parallel aan en N van de spoorlijn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Achterdijk omvat ca. 100 huizen (waarvan ca. 55 onder Zevenbergen en ca. 45 onder Zevenbergschen Hoek) met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Achterdijk is een zogenaamde droge dijk, die aanvankelijk een waterkerende functie had. De dijk is terug te vinden op de topgrafische kaart van 1898, maar wordt in die tijd nog geen Achterdijk genoemd. Tussen Dijkzigt en Zwart Schaap heet de dijk Plat Dijkje en oostelijk daarvan Geldersche Dijk. Zie ook de kaart uit ca. 1870 onderaan de pagina van Zevenbergen. Door de jaren heen zijn er meer huizen gebouwd, vooral in de periode 1920-1940. De dijk kreeg door de toegenomen bewoning het karakter van een buurtschap en is toen Achterdijk gaan heten.

Van oorsprong is het een agrarisch gebied met in hoofdzaak akkerbouw (aardappelen, suikerbieten, uien e.d.), terwijl de flanken van de dijken extensief worden begraasd door koeien en later ook vooral schapen. Van oudsher worden ook moestuinen geëxploiteerd. Vanaf de jaren zestig zijn ook mensen 'van buitenaf' zich gaan vestigen op de Achterdijk. Samen met het agrarisch grondgebruik is een veelzijdig palet ontstaan van grondgebruik en op het buitengebied gerelateerde activiteiten. (bron: Verenging Belangen Buurtschap Achterdijk)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De in 2003 opgerichte Vereniging Belangen Buurtschap Achterdijk (BBA) zet zich in voor de leefbaarheid van de buurtschap. Zij pleit voor: Behoud van de woonfunctie van de dijk en de zuidelijke Koekoeksedijk. Geen gedwongen verhuizingen in verband met de omlegging van de provincialeweg N285; Behoud van de agrarische bestemmingen; De noordelijke rondweg zoveel als mogelijk situeren over bestaande wegen. Geen doorsnijding van de Achterdijk en Koekoeksedijk; Versterken van de natuur- en recreatieve functie van de dijk en de vloeivelden; Het realiseren van een goede zonering tussen de functies en een goede landschappelijke inpassing van wegen, bedrijven en overige functies.

- In verband met de aanleg van de Hogesnelheidslijn (HSL) is de spoorwegovergang aan de Achterdijk bij Zevenbergschen Hoek gesloten. Voor fietsers en wandelaars is een apart viaduct aangelegd tussen de buurtschap en Zevenbergschen Hoek. Voor auto’s blijven deze twee kernen met elkaar verbonden door een nieuw aangelegd viaduct ter hoogte van de Bredasedijk, N van de buurtschap.

- De beoogde aanleg van een bedrijventerrein en de omlegging van de provincialeweg N285 betekenen een verbetering voor (inwoners van) de stad Zevenbergen, maar dreigen de leefbaarbeid voor bewoners en recreanten rond de buurtschap Achterdijk aan te tasten, aldus de BBA. Voor een schets van de plannen zie de Notitie Reikwijdte en detailniveau Noordelijke Randweg Zevenbergen (oktober 2012). Bij het herijken van de visie Noordrand stelt het college wel zoveel mogelijk rekening te hebben gehouden met de centrale wens van BBA, namelijk behoud van de vloeivelden. "En dat is wel een aanzienlijke aanpassing ten opzichte van de eerste visie Noordrand uit 2002", aldus het colllege in reactie op bezwaren van BBA tegen de plannen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De boombeplanting op de lagere delen bestaat uit essen (Fraxinus excelsior) en op de hogere delen staan zomereiken (Quercus robur), afgewisseld met een jongere beplanting van essen. Vooral de aanwezigheid van de betrekkelijk oude zomereiken is een opvallende verschijning in het open polderlandschap. Daarnaast is de afgelopen jaren door bewoners fors geïnvesteerd in het verbeteren van de woningen en de directe woonomgeving. Dit alles maakt de Achterdijk tot een aantrekkelijk gebied voor zowel bewoners als recreanten. (bron: BBA)

- De vloeivelden aan de Koekoekendijk W van (de) Achterdijk zijn ontstaan toen de suikerfabriek nog in functie was (tot ca. 1990?). In de bassins werd de klei die van de bieten was gewassen, geborgen. Het gebied is ca. 20 hectare groot. Bij de verschillende waterbakken gedijen vogels uitstekend. Daarom hebben de vloeivelden inmiddels een hoge natuurwaarde gekregen en worden zij omschreven als 'natte parel'. De noordelijke vloeivelden zijn onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Die heeft als doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer gebieden. Enkele jaren geleden zijn de zuidelijke vloeivelden 'kaalgetrokken'. Toen kon de gemeente niets doen omdat het om een heel oud bestemmingsplan zou gaan. In juni 2011 zijn werkzaamheden in de noordelijke vloeivelden verricht die afbraak doen aan de natuurwaarden, aldus de lokale belangenvereniging BBA (zie bij Links). Het betreft het 'kaal maken' van een dijk en er is een gat in de dijk gemaakt waardoor een van de bassins is leeggestroomd. Nadere informatie over de vloeivelden W van de Achterdijk.

Reactie toevoegen