Abessinië

Plaats
Buurtschap
Bodegraven-Reeuwijk
Groene Hart
Zuid-Holland

Abessinie straatnaambord [640x480].jpg

Abessinië is een polder, weggetje en buurtschap. De buurtschap ligt niet aan dit weggetje, dat onbewoond is, maar aan de Parallelweg.

Abessinië is een polder, weggetje en buurtschap. De buurtschap ligt niet aan dit weggetje, dat onbewoond is, maar aan de Parallelweg.

Abessinie land 1900 [640x480].jpg

Abessinië (buurtschap van Reeuwijk-Brug) is genoemd naar de oude naam van het huidige Ethiopië

Abessinië (buurtschap van Reeuwijk-Brug) is genoemd naar de oude naam van het huidige Ethiopië

Abessinie polder kaart [640x480].jpg

De kaart is wat vaag, maar de groene vlek is de Polder Abessinië, gelegen tussen de Reeuwijkse Hout in het W, de A12 en Bodegraven in het N, de Enkele Wiericke in het O en de plas Broekvelden (deel van de Reeuwijkse Plassen) in het Z.

De kaart is wat vaag, maar de groene vlek is de Polder Abessinië, gelegen tussen de Reeuwijkse Hout in het W, de A12 en Bodegraven in het N, de Enkele Wiericke in het O en de plas Broekvelden (deel van de Reeuwijkse Plassen) in het Z.

Abessinië

Terug naar boven

Status

- Abessinië is een buurtschap, weg, polder en CBS-buurt in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Reeuwijk.

- De buurtschap Abessinië valt onder het dorp Reeuwijk-Brug, maar omdat dat dorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, liggen beide plaatsen voor de postadressen 'in' de formele en in de praktijk niet bestaande plaats Reeuwijk. Weliswaar wordt het dorp Reeuwijk-Brug soms kortweg Reeuwijk genoemd, maar de postale plaatsnaam Reeuwijk hoort niet enkel bij de postadressen van het dorp Reeuwijk-(Brug), maar ook bij die van de dorpen Reeuwijk-Dorp en Sluipwijk.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Vroeger, toen de verbindingen minder goed waren en men bovendien vaak te voet in de omgeving op pad moest, duurde het veel langer om vanuit het dorp in een buitengebied als dit te komen. Op een gegeven moment raakte in Reeuwijk het gezegde "Je stuurt me helemaal naar Abessinië" in gebruik als iemand naar dit gebied moest. Waarbij die naam dan symbool staat voor 'ver weg, afgelegen' (tot in de jaren veertig van de 20e eeuw was het de naam van wat sindsdien Ethiopië heet). In de tekst van de wandelroute Abessiniëroute (zie bij Natuur en recreatie) verklaart men de naam vanuit de optiek van het noordelijke buurdorp Bodegraven, omdat vanuit Bodegraven tot aan de kade Abessinië geboerd werd, wat men destijds toch wel heel ver vond (vanaf het boerenerf).

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Abessinië ligt NO van Reeuwijk-(Brug), rond de Parallelweg die Z langs de A12 loopt. Z van deze weg ligt de Polder Abessinië (die volgens de Topografische atlas Zuid-Holland (1) Polder Reeuwijk heet, die ook nog W van de A12 ligt, N van Tempel en Oud-Reeuwijk). En Z van die polder, N langs de plas Broekvelden (onderdeel van de Reeuwijkse Plassen) loopt de weg en kade Abesinnië, maar daar liggen geen huizen aan. En dan is er nog de CBS-buurt Abessinië, die de gelijknamige polder, de Reeuwijkse Hout, een buurtje Z ervan plus de plas Broekvelden omvat (zie de kaart onder de link). Volgens Reeuwijkers vallen ook de ca. 10 boerderijen aan de 's-Gravekoopsedijk O van de weg Abessinië nog tot de buurtschap te rekenen. Dat buurtje ligt ook nog net in de Polder Abessinië. Voor het CBS is dat echter een aparte CBS-buurt Gravekoop, waar ook nog een gebied Z van de 's-Gravekoopsedijk onder valt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Langs de reeds genoemde Parallelweg ligt een 10-tal boerderijen, plus nog een zelfde aantal aan de 's-Gravekoopsedijk. De buurtschap omvat daarmee ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners. Volgens het CBS omvat de CBS-buurt Abessinië 130 inwoners dus dat zou ca. 50 panden moeten betreffen. Volgens deze plattegrond van deze CBS-buurt valt de Reeuwijkse Hout er ook nog onder met daarbij ook nog het buurtje N van de Oudeweg (De Steupel e.o.), die in de praktijk wel tot de kern Reeuwijk(-Brug) zullen worden gerekend, maar wat dan wel die 130 inwoners verklaart.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroeger lagen in het gebied Broekvelden ook nog enkele boerderijen, maar deze zijn onteigend en afgebroken vanwege de aanleg van de plas.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Aanleg Natuurzone
Polder Abessinië is een agrarisch gebied. De polder is gevoelig voor bodemdaling. De geplande natuurzone tussen de Reeuwijkse Plassen en de Nieuwkoopse Plassen zal via Abessinië lopen, ten westen van de Enkele Wiericke. Staatsbosbeheer gaat die zone beheren. De overheden willen de rest van de polder behouden als landbouwgebied. Provincie, gemeente en waterschappen hebben afgesproken een langetermijnonderzoek uit te voeren naar de gevolgen van klimaat, bodem en water. In nauwe samenspraak met de agrariërs in het gebied zullen op basis van dat onderzoek voorstellen worden gedaan om te komen tot een duurzame inrichting van de polder. Onder de A12, ten westen van de Enkele Wiericke, worden twee ecologische tunnels aangelegd. De natuurzone tussen de Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen komt door die tunnels te lopen. (bron: provincie Zuid-Holland, 2011)

Afkoppelen polders van Reeuwijkse Plassen
In 2011 zijn de polders Reeuwijk-West en Abessinïe afgekoppeld van de Reeuwijkse Plassen. Het water uit deze polders bevat een hoog gehalte aan voedingsstoffen, waardoor de plassen troebel werden. Door de polders af te koppelen komt dit niet meer in de Reeuwijkse Plassen terecht, waardoor de waterkwaliteit in de plassen verbetert. De polders voeren hun water in het vervolg af en aan via Bodegraven. Het afkoppelen van deze polders is gerealiseerd door het aanleggen van twee automatisch bediende stuwen en drie peilscheidingen. Voor bootbezitters zijn bootpassages aangelegd, zodat zij de stuwen kunnen passeren. De afkoppeling maakt deel uit van het Uitvoeringsplan Reeuwijkse Plassen en omstreken van Hoogheemraadschap Rijnland, dat de komende jaren het gehele Reeuwijkse Plassengebied structureel gaat verbeteren.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De wandelroute Abessiniëroute is 13 km lang en voert je door het waterrijke NO buitengebied van Reeuwijk-(Brug), over zeer landelijke polderweggetjes rond het streekje Abessinië. De route start bij de Oudheidkamer in Reeuwijk-(Brug). Via de link kun je onderaan die pagina de route downloaden en uitprinten.

- In de Reeuwijkse Plassen is duiken over het algemeen verboden. Alleen in een deel van de plas Broekvelden / Vettenbroek, Z van Abessinië, mag worden gedoken, mits men een duikontheffing heeft van de gemeente. Onder de link vind je nadere informatie over hoe het zit met vergunningen plus, als je naar onderen scrollt, een reeks foto's van vissen e.d. die de duikers in de Broekvelden hebben aangetroffen.

- Overzicht van in plas Broekvelden aangetroffen vogelsoorten anno zomer 2011. Aan de Lecksdijk vind je een vogelkijkhut waar vanuit je de vogels op Broekvelden en Vettenbroek kunt 'spotten'.

- De plassen Broekvelden en Vettenbroek en de O aangrenzende Polder Stein zijn als één Natura 2000-gebied gekwalificeerd. - Broekvelden en Vettenbroek had een eigen waterschap van 1891 t/m 1978.

Reactie toevoegen