Aan het Broek (Vlodrop)

Plaats
Buurtschap
Roerdalen
Midden-Limburg Roerstreek
Limburg

aan_het_broek_bij_vlodrop_plaatsnaam_op_kaart_ca._1900.jpg

Aan het Broek is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, en daarbinnen in de streek Roerstreek, gemeente Roerdalen. T/m 1990 gemeente Vlodrop. (© www.kadaster.nl)

Aan het Broek is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, en daarbinnen in de streek Roerstreek, gemeente Roerdalen. T/m 1990 gemeente Vlodrop. (© www.kadaster.nl)

Aan het Broek (Vlodrop)

Terug naar boven

Status

- Aan het Broek is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, en daarbinnen in de streek Roerstreek, gemeente Roerdalen. T/m 1990 gemeente Vlodrop.

- Buurtschap Aan het Broek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Vlodrop.

- De buurtschap heeft tot eind jaren zeventig op kaarten gestaan. Daarna is de plaatsnaam zomaar, zonder legitieme reden, van de kaarten 'uitgegumd' (zoals helaas nog enkele honderden buurtschappen in ons land is overkomen). Immers de bebouwing staat er nog gewoon (en is niet door een omliggende kern 'opgeslokt'), dus de buurtschap ook. Daarom hebben wij deze plaats(naam) toegevoegd aan het overzicht 'Plaatsnamen onterecht niet in de atlassen'.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Het toponiem broek betekent 'moerassig, drassig land'. Kennelijk verwijst het naar vroegere moerassige gronden in deze omgeving.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Aan het Broek ligt NO van het dorp Vlodrop, rond de Bondersweg en de Broekweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Aan het Broek omvat ca. 6 huizen (zijnde Broekweg 1/3/5, Klifsbergweg 1/3 en Bondersweg 2) met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het Stimuleringsplan Midden-Limburg Oost, van de Provincie Limburg, oorspronkelijk uit 2002, update 2008, stond onder meer het volgende: "Natuurontwikkelingsgebied Bolbergweg, gelegen N van de Vlodropper buurtschap Aan het Broek, bestaat momenteel geheel uit agrarische gronden. De huidige afwatering van de percelen loopt via de Schuttekampsgraaf en enkele ondiepe afwateringsgreppels, die op hun beurt afwateren op de bermsloot langs de Bolbergweg en de Schuttekampsgraaf. Enkele percelen in het noorden wateren af op de Postbeek. Het natuurontwikkelingsgebied ligt in het Herkenbosscherbroek. Op landschapsecologisch niveau ligt het natuurontwikkelingsgebied in het Roerdal en in een slenk (de Centrale slenk of Roerdalslenk). Deze slenk is ontstaan door opheffing van de omliggende gebieden (de horsten) langs aardbreuken. Delen van het Herkenbosscherbroek en Het Broek zijn bossen die in een oude meander van de Roer liggen, met een enkele meters hoge steilrand aan de oostzijde. Het nu uit voedselrijke graslanden bestaande natuurontwikkelingsgebied is deel van Natura2000-gebied Roerdal en deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)).

Natuurontwikkelingsgebied Bolbergweg maakt deel uit van een laaggelegen agrarisch gebied dat al ruim 150 jaar overwegend uit grasland bestaat. Langs de vele sloot- en greppelranden staat Grote pimpernel. Langs de Broekweg staan Stijve zegge en Voszegge. Enkele vochtige schraalgraslanden bevatten - Lage zegge, - Moerasviooltje, - Zwarte zegge en het zeer zeldzame Groot blaasjeskruid. Aan de oostkant wordt Het Broek afgesloten door een houtwal, die overgaat in een braamstruweel met hier en daar brem. Dit struweel kan van belang zijn als ecologische verbinding tussen de Bolberg en de Kievit. Grote pimpernel is een van de belangrijke aandachtssoorten."

Als vervolg hierop verschijnt in 2017 het 'Wijzigingsplan Natuurontwikkeling Bolbergweg, Vlodrop'. Een citaat hieruit: "De Provincie Limburg is voornemens over te gaan tot herinrichting van de percelen in Natuurontwikkelingsgebied Bolbergweg, gelegen N van buurtschap Aan het Broek. De voedselrijke laag teelaarde wordt hier geheel of gedeeltelijk ontgraven. In totaal wordt de voedselrijke toplaag van ongeveer 60% van de oppervlakte verwijderd. De dieptes van de ontgravingen zijn afhankelijk van de diepte waarin fosfaat in de bodem is doorgedrongen en bedraagt gemiddeld maximaal 30 centimeter. Op enkele plaatsen worden poelen aangelegd en is de ontgravingsdiepte maximaal 80 centimeter. Het afgraven van de voedselrijke toplaag is nodig om de gewenste abiotische randvoorwaarden voor natuurherstel te verkrijgen.

Doel is het vergroten van de bestaande oppervlakte natuur en het versterken van populaties van de in de omgeving voorkomende bijzondere flora en fauna, specifiek voor de dagvlinder Donker pimpernelblauwtje (Phengaris nausithous). Deze dagvlinder heeft hier de enige populatie in Nederland. De soort is een kwalificerende soort voor het Natura 2000 gebied Roerdal. De gronden worden zodanig ingericht en beheerd dat ze geschikt leefgebied (gaan) vormen voor deze soort. Afhankelijk van de afgegraven dieptes ontstaan blauwgraslanden en/of vossenstaarthooilanden. Gestreefd wordt naar een gebied waarin een mozaïek gaat ontstaan van beide type graslanden, waardoor aan alle voorwaarden wordt voldaan om een gunstige staat van instandhouding van Donker pimpernelblauwtje te bereiken. Daarnaast worden vier poelen gegraven ter versterking en uitbreiding van het leefgebied van de Kamsalamander. Met dit wijzigingsplan worden alle in eigendom zijnde percelen met wijziging herzien naar de functie ‘natuur’."

Reacties

(2)

Mijn vraag gaat over deze teelaarde laag. wordt die ergens opgeslagen of kan ik als particulier bij u teelaarde bestellen om de te maken tuin mee te verrijken in Montfort? Zo ja wordt dit dan gebracht en los gestort ( ik heb geen auto ) en kan dit door u geregeld worden?
Met vriendelijke groeten

els gottschal

Het bestemmingsplan waarin gesproken wordt over de natuurontwikkeling in deze omgeving en in het kader daarvan het afgraven van de teelaarde, is opgesteld in 2017. Ik vermoed derhalve dat dit plan wel in 2017 of 2018 uitgevoerd zal zijn. Dus die teelaarde zal er wel niet meer zijn. Bovendien gaat het bij dergelijke ontwikkelingen al snel om een paar vrachtwagens vol grond die moeten worden afgevoerd (en 1 vrachtwagen is al ca. 20 m3), waarbij men geen gelegenheid zal hebben om een klein deel daarvan bij een particulier af te leveren. En bij een dergelijke ontwikkeling wordt als onderdeel van het plan van tevoren al een 'zinvolle herbestemming' voor de grond gezocht en gevonden, d.w.z. een instantie die de partij grond in zijn geheel goed kan gebruiken om zijn grond mee op te hogen. Men is immers verplicht de overtollige grond verantwoord af te voeren en men kan geen risico lopen met de grond 'te blijven zitten' omdat er niet als onderdeel van het plan al een bestemming voor is gevonden.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen