Aan het Broek (Heythuysen)

Plaats
Buurtschap
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

aan_het_broek_plaatsnaambord_en_straatnaambord.jpg

Aan het Broek is een buurtschap in de provincie Limburg, gemeente Leudal. De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden van regulier formaat. Maar dit straatnaambord is wel als plaatsnaambord te beschouwen, omdat er immers nog een straatnaambord onder hangt.

Aan het Broek is een buurtschap in de provincie Limburg, gemeente Leudal. De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden van regulier formaat. Maar dit straatnaambord is wel als plaatsnaambord te beschouwen, omdat er immers nog een straatnaambord onder hangt.

Aan het Broek (Heythuysen)

Terug naar boven

Status

- Aan het Broek is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Leudal. T/m 2006 gemeente Heythuysen.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heythuysen.

- Buurtschap Aan het Broek heeft geen plaatsnaamborden van het reguliere formaat en lay out. In het N van de oostelijke van de twee parallel lopende wegen die deze buurtschap vormen, staat wel een kennelijk als plaatsnaambord bedoeld straatnaambordje, omdat aan dezelfde paal evengoed nog een straatnaambordje hangt, dat verwijst naar de panden op huisnrs. 6-8 aan de gelijknamige weg, en nog een straatnaambordje dat verwijst naar het pand op nr. 1 aan de in het Z verlengde gelegen weg Op de Geer (zie fofo).

Terug naar boven

Naam

Vermeldingen
Deze plaatsnaam is voor zover ons bekend nooit op kaarten vermeld geweest.

Naamsverklaring
Buurtschap Aan het Broek ligt op de linkeroever van de Bevelandsebeek (die op kaarten vermeld staat als Bevelandsbeek). Het toponiem broek, dat 'moerassig, drassig land' betekent, verwijst naar de moerassige gronden in dit beekdal.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Aan het Broek ligt rond de gelijknamige weg en de weg Op de Geer, NW van het dorp Heythuysen. De buurtschap wordt doorsneden door de Leveroysebeek en grenst in het Z aan de Bevelandsebeek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Aan het Broek omvat ca. 7 huizen (zijnde 6 woonhuizen aan de gelijknamige weg en 1 huis aan de weg Op de Geer) met ca. 20 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Op Aan het Broek 6-8, waar voorheen geen bebouwing stond, is in 1952 een KI-station gerealiseerd. Het betrof hier een bedrijf dat zich had gespecialiseerd in kunstmatige inseminatie (KI) van koeien (KI-stations zijn er ook voor paarden en varkens). In dit artikel in tijdschrift Veeteelt, januari 2005, wordt de geschiedenis van KI-station Heythuysen beschreven. Het KI-station startte met 12 stieren (waar men de sperma van afnam en invroor, waarna boeren dat met een rietje bij hun koeien konden insemineren). Uit het artikel onder de link begrijpen wij dat het KI-station er medio 2003 mee is gestopt. De opstallen en de 17 ha grond zijn gekocht door de lokale pluimveehouder Roger van den Boom, die plannen ontwikkelde om hier met zijn firma Arbor Projecten BV een 18-holes golfcomplex aan te leggen.

"De golfsport is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid. Tussen 1992 en eind 2005 zijn er 190.000 golfers bijgekomen. De laatste 5 jaar was de groei per jaar gemiddeld 13%. De golfsport is daarmee een van de snelst groeiende sporten in Nederland. Zowel het aantal golfers als het aantal golfbanen is sterk toegenomen. Eind februari 2006 zijn bij de NGF circa 260.000 golfers geregistreerd. Dit komt overeen met circa 1,6% van de Nederlandse bevolking. Opvallend is de groei van het aantal niet-clubgebonden golfers (GVB-ers). Was dat aandeel in 1992 nog ongeveer 13%, in 2001 lag het op 33% en op dit moment bedraagt het bijna 45% (116.500). Het aantal niet- clubgebonden golfers neemt veel sneller toe dan het aantal dat is aangesloten bij een club, wat inhoudt dat er een steeds groter aanbod van greenfee-spelers ontstaat.

Binnen het wervingsgebied van het initiatief in de Heythuysense buurtschap Aan het Broek bedraagt het potentiële aanbod, uitgaande van de bestaande banen en de huidige landelijke participatiegraad, ongeveer 500 spelers. De exploitatie van een clubbaan gaat uit van 900 leden. Het initiatief kenmerkt zich echter door de combinatie van golfspelers in clubverband (ca. 500 leden) met het voorzien in speelmogelijkheden voor de genoemde snelgroeiende groep van niet-clubgebonden toeristische spelers. In dit verband streeft de initiatiefnemer naar de realisatie van een 18 holes wedstrijdbaan volgens de A-status van de NGF, met bijbehorende voorzieningen zoals: een clubhuis met golfshop en horeca; greenkeepersverblijf; een oefenbaan met 9 korte holes inclusief driving-range in combinatie met faciliteiten voor horeca- en verblijfsrecreatie bestaande uit: een appartementenhotel van 80 eenheden met horeca en congresfaciliteiten; een centrumgebouw met receptie, horeca, health- en beautyvoorzieningen met bijbehorende ontsluiting en parkeergelegenheid." Aldus het plan, zoals verwoord in de in februari 2007 verschenen Milieueffectrapportage (MER). Volgens dit rapport zou het golfcomplex een oppervlakte gaan beslaan van ca. 52 hectare, grotendeels gelegen op grondgebied van Heythuysen, deels in het dorpsgebied van buurdorp Roggel. In juli 2007 verschijnt er een Toetsingsadvies over het MER.

In de jaren daarna verschijnen er allerlei berichten in relatie tot dit project. In augustus 2008 wordt gemeld dat het College van B&W akkoord is gegaan met het Bestemmingsplan voor het golfcomplex. In oktober 2008 is ook de gemeenteraad in meerderheid akkoord gegaan met het plan. In september 2010 wordt gemeld dat de aanleg van het golfcomplex in Aan het Broek 'definitief kan doorgaan', omdat ingediende bezwaren door de Raad van State zijn verworpen. Op 20 september 2011 is er een persbericht uitgegaan, waarin vermeld staat dat initiatiefnemer Arbor de benodigde gronden ter beschikking heeft gekregen en dat de aanleg van de baan kan worden gestart. Men verwachtte dat ‘volgend jaar omstreeks deze tijd’ (dus september 2012) ‘de eerste balletjes kunnen worden geslagen’.

Bijna vijf jaar later, in januari 2016, constateert D66 Leudal echter het volgende: "Anno 2016 is er nog steeds géén golfbaan, géén hotel en ook géén restaurant of clubhuis. Wél rijden er, volgens omwonenden, al maandenlang vrachtwagens af en aan en zouden zij op het terrein een bepaalde grond storten." De fractie heeft het college van B&W daarom ook een reeks vragen over deze kwestie gesteld. - Hier vind je de reacties van het college, waarin onder meer gesteld wordt: "De vertraging is te wijten aan de economische crisis direct na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Tot op heden zijn banken niet bereid de aanleg van een golfbaan te financieren." Een Regio Leudal TV 'videocolumnist' heeft daar een satirisch filmpje over gemaakt. Weer een jaar later, in januari 2017, worden de gebouwen op het beoogde golfcomplex in Aan het Broek te koop gezet. Het gaat om twee bedrijfswoningen, kantoorgebouwen, diverse stallen en 3,75 hectare bijbehorende (onder)grond. Eigenaar Arbor Projecten wil de pers, die zich afvraagt of de golfbaanplannen hiermee ook zijn afgeblazen, hier geen toelichting op geven. Op de site van Stichting Arbor Golf is nog altijd sprake van "de toekomstige golfbaan van Heythuysen". Eveneens in januari 2017 meldt D66 Leudal verbolgen te zijn over het feit dat de firma Arbor grond heeft gestort die verontreinigd is met kobalt, kwik, lood, zink, mineralen olie, PCB en/of PAK, welke grondstortingen bovendien geen verband houden met de aanleg van de golfbaan, en verzoekt de gemeente handhavend op te treden.

In september 2018 meldt Roger van den Boom dat het golfcomplexplan inmiddels niet meer rendabel is, en dat hij van het terrein een zonneweide van 40 hectare wil maken, dat 15.000 huishoudens van energie moet gaan voorzien: "De procedures namen zoveel tijd in beslag, dat in de omliggende gemeenten inmiddels al drie golfcomplexen zijn gerealiseerd, waardoor die van ons niet meer rendabel te krijgen is. Daarop is het idee ontstaan voor een zonneweide en zijn we in overleg getreden met de provincie en de gemeente. De bedoeling is dat de zonneweide een tijdelijk karakter krijgt, waarbij de tijd dat de weide er ligt vooral afhangt van de levensduur van de zonnepanelen. Daarna zullen we kijken of de aanleg van een golfbaan alsnog kan plaatsvinden." Omwonenden in en om buurtschap Aan het Broek verzetten zich; zij zien het terrein liever groen en natuurlijk blijven. De aanleg van een zonneweide is volgens hen een aantasting van de leefbaarheid in het gebied. Ook zou het een negatieve invloed hebben op de recreatie die nu in het gebied plaatsvindt. Zij zien in bedrijventerrein Zevenellen bij Buggenum een betere locatie voor een zonneweide. De gemeenteraad wil wachten met een eventuele goedkeuring tot er op gemeentelijk niveau beleid voor zonneweides is vastgesteld, maar het college stelt dat dat voor dit plan niet kan, en dat ze de vergunning willen/moeten verlenen, omdat het volgens het geldende bestemmingsplan buitengebied zou mogen.

In oktober 2018 besluit het College van B&W toch geen vergunning te verlenen. Enkele dagen later meldt Arbor naar de rechter te stappen in een poging een vergunning af te dwingen. De gemeente moest van de rechter nadere informatie aanleveren om hun besluit te onderbouwen en hun stelling "dat de 40 hectare aan zonnepanelen in Aan het Broek zou zorgen voor een ‘onevenredige aantasting’ van de omliggende natuur". De voorzieningenrechter concludeert vervolgens in november 2018 dat hij niet bevoegd is om een vergunning te verlenen (hier vind je de uitspraak, met onderbouwing). Vervolgens concludeert de bestuursrechter in oktober 2019 dat het college van B en W van de gemeente Leudal de vergunningaanvraag terecht heeft afgewezen. Het lijkt erop of de initiatiefnemers er nog altijd mogelijkheden voor zien, want hun site Zonneweide Leudal is nog altijd in de lucht.

Terug naar boven

Beeld

- © van de foto: Google StreetView.

Reactie toevoegen